17.07.2018, 13:01 - Статья

 2018 гъэм мэкъуауэ­гъуэм и 29-м Звёздный посёлкэм Макаровым и кIэрахъуэмрэ Калашни­ко­вым и автоматымрэ гъэ­у­э­нымкIэ зэпеуэ  щекIуэкIащ, КъБР-м щыIэ МВД-м и лэжьакIуэхэу 100-м нэблагъэ хэту. Мы зэ­хьэ­зэхуэр МВД-м иригъэкIуэкI спартакиадэм и зы Iыхьэу аращ.

17.07.2018, 12:58 - Статья

 Зи лэжьыгъэр къызэхъулIа, бэм я гум нэса, къызыхэкIа лъэпкъым илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу хуэлажьэм и зэфIэкIыр къра­гъэлъагъуэу, «цIыхубэ артист» цIэ лъапIэр фIащу хабзэу къокIуэкI. Ауэ абы Iуэхур нэ­мыс щIыкIэ цIыхубэм ягу къэ­зыхьэхуф щымыIэу пIэрэ? Шэч­ хэлъкъым зэрыщыIэм, абы­ и щапхъэ наIуэщ Къу­ныжь Алим.

17.07.2018, 12:47 - Статья

 Нало Заур и гуащIэмрэ и дуней еплъыкIэмрэ адыгэ лъэпкъым и гъащIэм щаубыд увыпIэм и мыхьэнэм утегушхуэу утепсэлъыхьыну гугъущ. Абы и щхьэусыгъуэр лIы щэджащэм литературэми щIэныгъэми щыхузэфIэкIахэр зэрыинырщ.
 НАЛОР энциклопедие щIэныгъэ бгъэ­дэлъщ жыхуаIэм хуэдэщ. Абы куууэ зыхимыщIыкI, тыншу зытемыпсэлъыхьыфын Iуэхугъуэ щыIэу си фIэщ хъуркъым.

17.07.2018, 12:47 - Статья

 Нало Заур и гуащIэмрэ и дуней еплъыкIэмрэ адыгэ лъэпкъым и гъащIэм щаубыд увыпIэм и мыхьэнэм утегушхуэу утепсэлъыхьыну гугъущ. Абы и щхьэусыгъуэр лIы щэджащэм литературэми щIэныгъэми щыхузэфIэкIахэр зэрыинырщ.
 НАЛОР энциклопедие щIэныгъэ бгъэ­дэлъщ жыхуаIэм хуэдэщ. Абы куууэ зыхимыщIыкI, тыншу зытемыпсэлъыхьыфын Iуэхугъуэ щыIэу си фIэщ хъуркъым.

17.07.2018, 12:35 - Статья

 Нало Заур бадзэуэгъуэм и 15-м Хьэтуей къуажэм къыщалъхуащ. Илъэс 14 ныбжьым иту абы колхозым лэжьэн щыщIидзащ. 1952 гъэм, Къэбэрдей къэрал егъэджакIуэ институтыр къиуха нэужь, зэфIэкI зиIэ щIалэщIэр ирагъэблэгъащ адыгэбзэмрэ литературэмкIэ кафедрэм.

17.07.2018, 12:23 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэрым ЩIыуэпс хъугъуэфIы­гъуэ­хэмрэ экологиемкIэ и министерствэм иригъэкIуэкIа къэпщытэныгъэхэм къы­зэрагъэлъэгъуамкIэ, хьэ­уамрэ псымрэ я къаб­загъэм зэхъуэкIыныгъэ щхьэ­­хуэ­хэр егъуэт.

17.07.2018, 12:17 - Статья

 Арат зэреджэр къэрал Музы­кэ театрым бадзэ­уэгъуэм и 13-м ще­кIуэ­кIа псапащIэ концертым. Ар къызэрагъэпэщащ ра­диом и коррес­пондент Къар­дэн Мадинэ и узыншагъэр зэ­фIи­гъэувэжын папщIэ ахъшэ зэхэдзэкIэ дэ­Iэпыкъун щхьэкIэ. Iуэ­хур и жэрдэмщ «КъБР-Медиа» къэ­рал кIэзонэ IуэхущIапIэм и унафэщI Къэзанш Людмилэ.

17.07.2018, 12:10 - Статья

 КъБР-м Узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэры­дигъэщIамкIэ, мы махуэхэм Налшык щекIуэ­кIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и нейрохирургхэр зыхэта щIэныгъэ-практикэ конференц.

Последнее


И псэ, и гъащIэ, и дуней

 Болэтей къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм и унафэщI Пэщол Iэсият къызыхуигъэщIа IэнатIэщ зыбгъэдэтыр хужыпIэныр хуабжьу къозэгъ. Егъэлея лъэпкъи мы Iуэхум хэлъкъым: а цIыхубзым щэнхабзэр и псэщ, и гъащIэщ, и дунейщ. 

Жэнэт щIыналъэ

«ЩIылъэу щыIэм я ­нэхъ гуакIуэр.
Ар си къуажэ дахэращ, 
Уи мэз лъапэм сыщытескIэ, 
Кэнжэ дахэ, жэнэт лъапэ сэ сыщIэсщ», - апхуэдэ псалъэ дахэмкIэ къыщIедзэ Мамий Аслъэн Кэнжэ къуажэм теу­хуауэ иуса уэрэдыр. Мы дунейм зы цIыхуи тету къыщIэкIынкъым къыщалъхуа щIыпIэр фIыуэ имылъагъуу. Сэри сащыщщ зи адэжь лъахэр зи псэм хэлъхэм. Сэ сыкъыщалъхуащ Кэнжэ ­къуажэм, КъуэшыркъуейкIэ зэманыжьым зэджэу щыта жэнэт щIыналъэм. 

«Бзабзэ» гупым и унафэщI

 Адыгэ лъэпкъым ижь-ижьыж лъандэрэ къыдогъуэгурыкIуэ пшыналъэ, къафэ дахэхэр. Ахэр екIуу зыгъэзащIэхэм ящыщщ Еуаз Зубер.

Усэбзэм дихьэххэр зэхуос

 Iуащхьэмахуэ лъа­пэр ди республикэм и щIыпIэ ­нэхъ дахэхэм ящыщщ. Абы щыIэ Чегет бгым пэмыжыжьэу иджыблагъэ зэхуэсат усэбзэр зи псэм хэлъ хэкупсэ гуп. «Чегет» пансионатым ахэр къыщеджащ Що­джэн­цIыкIу Iэдэм, Кулиев Къайсын, ­Къуиикъуэ Налбий, Окуджавэ Булат сымэ, ди бгылъэ щIыналъэр зи творчествэм щызыгъэфIа нэгъуэщIхэми я къалэмыпэм къыпыкIа усэхэм. 

Адэ-анэм я гум девмыгъауэ

 ЩыIэу пIэрэ адэ-анэр фIыуэ зымылъагъу,  абы­хэм я гум ежэлIэн псалъэ жагъуэ езыпэсыф бын? Хьэуэ, щыIэн хуейкъым апхуэдэ.
 Си адэ-анэ Зауррэ Анжеллэрэ зэгурыIуэу, зэдэ­Iуэжу зэдопсэу. Абыхэм быниплI зэдагъуэтащ икIи я гъащIэр яхь, ахэр гъэсэныгъэ яхэлъу къэгъэтэджыным, зыхуей хуэгъэзэным хущIэкъуу. Псом хуэдэжкъым анэр. Абы и гур сытым дежи быным и гъусэщ, аращ ар нэм щIыхуагъадэри. 

Къабзагъэм йогугъу

 «Уи гъунэгъум дэIэ­пыкъу»­ фIэщыгъэм щIэту илъэс къэс Iуащхьэмахуэ лъапэ щрагъэкIуэкI Iуэхум мы махуэхэм къы­пащащ.

Аспирантхэм дипломхэр иратыж

 Къэбэрдей-Балъкъэ­рым Гуманитар къэху­тэны­гъэхэмкIэ и институтым иджыблагъэ щекIуэкIащ зэIущIэ гуапэ. Ар теухуат аспирантурэр мы гъэм къэзыухахэм дипломхэр етыжыным.

Хыжьей Гъущэм и щэхухэр

 КъБКъУ-м и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, ди республикэм, и тхыдэм щыяпэу, щIыщIагъыпсхэр джын щы­щIадзащ. А еджапIэ нэхъыщхьэм геологиемкIэ, биологие зэмылIэужьы­гъуагъэхэмрэ геоэколо­гиемкIэ и кафедрэм и щIэ­ныгъэлIхэр иджыблагъэ хыжьей Гъущэм (Кёль-­Кетчхен) щыIащ икIи абы къэхутэныгъэхэр щрагъэ­кIуэкIащ. 

Мы махуэхэм

Бадзэуэгъуэм и 12, махуэку

КIуэкIуэ Ю. А. къигъэуващ федеральнэ автомобиль гъуэгум хиубыдэу Шэджэм псым телъ лъэмыжыр зэгъэпэщыжыныр зэман кIэщIым къриубыдэу зэфIагъэкIыну

 КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. зэIущIэ щригъэкIуэкIащ 2017 гъэм бадзэуэгъуэм и 5-м псы­дзэр къыщехам щыгъуэ зи лъакъуэр фIилъэсыкIа лъэмыжыр зэгъэпэщы­жыным щелэжь щIыпIэм деж. Псы икIыпIэм деж федеральнэ гъуэгум щызекIуэ транспортыр щызэтримыхьэн папщIэ 2017 гъэм дыгъэгъазэм и пэ­щIэдзэм пIалъэкIэ къагъэсэбэпыну гъущI лъэ­мыж тралъхьауэ щытащ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS