24.04.2018, 12:42 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэрым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэ­ныгъэмрэ щIалэгъуа­лэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм яубзыхуа лэжьыгъэм ипкъ иткIэ «Си бзэ - си псэ, си дуней» хэгъэгупсо зэпеуэр Нарткъалэ дэт 6-нэ курыт еджапIэм къепхауэ лажьэ «Налмэс» сабий гъэсапIэм щекIуэкIащ. 

24.04.2018, 12:35 - Статья

 Лъахэхутэхэу Котляров­хэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыда­гъэкIащ «Адыгский сце­нический танец» тхы­лъыр. 

24.04.2018, 12:30 - Статья

  КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я Iуэху­хэмкIэ и министерствэм иубзы­­хуауэ екIуэкIа «Анэдэлъхубзэм и мазэр» Арщыдан къуажэм щызэ­хуащIыжащ. 

24.04.2018, 12:12 - Статья
 Адыгэшыр уанэш лъэп­къыжь дыдэхэм ящыщщ. Абы и цIэм ущрохьэлIэ шы зехуэным теухуауэ дуней псом щызекIуэ псалъалъэхэм. Шым зэрихьэ цIэм IупщI ещI ар къызэзыгъэпэща лъэпкъым лъыкIэ зэрепхар, адыгэ гъащIэм илъэс мин бжыгъэкIэ пыщIауэ къызэрекIуэкIар. 
24.04.2018, 11:59 - Статья

 Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм щэбэт щIыхьэху щрагъэкIуэкIащ, Фэеплъхэмрэ тхыдэ мыхьэнэ зиIэ щIыпIэхэмрэ я махуэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу. 

24.04.2018, 11:56 - Статья

 Ди къэралым и щыхьэр Москва мы ­махуэхэм щокIуэкI ЕгъэджэныгъэмкIэ дунейпсо зэхуэс ин. «Егъэджэныгъэм и экосистемэщIэ» - аращ зэреджэр къа­лащхьэм и ВДНХ-м егъэджэныгъэмкIэ и салоным (ММСО) къыщызэIуаха а зэ­IущIэшхуэм. Абы щытопсэлъыхь Iэ­натIэм къыхыхьэ IэмалыщIэхэмрэ ахэр гъащIэм зэрыхапщэ щIыкIэхэмрэ.

24.04.2018, 11:42 - Статья

 «КъБР-м и профсоюз организацэхэм я зэгухьэныгъэ» союзым и советым и зэIущIэ екIуэкIащ. Абы щытепсэ­лъы­хьащ 2017 гъэм я лэжьыгъэм къри­кIуахэм, мы илъэсыр къызэрихьэрэ зэфIагъэкIахэм, къапэщыт къалэны­щIэхэм. 

24.04.2018, 11:29 - Статья

 Зи ныбжьыр хэкIуэта цIыхухэм со­циальнэ Iуэхутхьэбзэхэр зэрыхуащIэр егъэфIэкIуэнымкIэ лэжьыпхъэхэм щы­тепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым Социаль­нэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмкIэ, узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм.

Последнее


Тырныауз вольфрам-молибден къыщIэхыпIэр къэгъэсэбэпынымкIэ лицензэхэр щэныр комбинатыр зэтегъэувэжыным хуэгъэза лэжьыгъэхэм я пэщIэдзэщ

 КъБР-м и Iэтащхьэм 2018 гъэм и мазаем республикэм и Парламентым Зэрызыхуигъэзам щыжиIауэ щытащ вольфрам-молибден къыщIэхыпIэр къэгъэ­сэбэпынымкIэ конкурс къызэрызэIуахар. Нобэм ирихьэлIэу а Iуэхур зэфIэкIащ. Зэпеуэм кърикIуахэр ­къипщытэжащ ЩIы­уэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэр къэгъэсэбэпынымкIэ ­федеральнэ агентствэм. Абы щытекIуащ «Ростех» къэрал корпорацэм и IэнатIэхэм ящыщ зы - «Iуащхьэ­махуэ къурш-руда комбинат» жэуап зэхэгъэщхьэхукIа зыхь зэгухьэныгъэр.

КIуэкIуэ Юрий мафIэс къыщыхъуа бэзэрым щыIащ икIи ар зыIэщIэлъхэмрэ бэджэндырылажьэхэмрэ яхуэзащ

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий щыIащ мафIэс къыщыхъуа «Центральный» бэзэрым икIи а сату IуэхущIапIэр зыIэщIэлъхэмрэ бэджэндырылажьэхэмрэ яхуэзащ.

Зэкъуэшхэр Мейкъуапэ щызэIуощIэ

 «Дружба» (Мейкъуапэ) - «Спартак-Налшык» (Налшык) - 0:0. Мейкъуапэ. Адыгей республикэ стадион. Мэлыжьыхьым и 14-м. ЦIыху 2000 еплъащ.

Судьяхэр: Зубов (Iузэв), Тибилов (Владикавказ), Тиракьянц (Дон Iус Ростов). 
«Дружба»: Гиголаев, Датхъужь, Ещенкэ, Шаюнов, Ахьмэдхъан, Мамонов, Березов (Къэжэр, 72), Дыхъу (Делэкъуэ, 46), Къуэн, Iэшэ (Негодэ, 78), Крылов (Къа­дым, 67).
«Спартак-Налшык: Що­джэн, Лелюкаев, Тебэрды, Ольмезов, Абазэ, Мэшыкъуэ (КIэдыкIуей, 90), Михайлов (Дэхъу, 81), Шаваев, Каркаев (Газаев, 85), Машэжь (Ашу, 77), Бацэ.

Пасэрей хьэпшыпхэр къэзыгъэщIэрэщIэж

Ижь-ижьыж лъандэрэ адыгэхэр дахьэхыу къекIуэкIащ къамыл лIэу­жьыгъуэхэм ящыщ IутIэным (рогозэ), дей жыг къудамэщIэхэм, ­хьэуазэм арджэнхэр къыхэ­щIы­кIыным. Зэманым ижь зыщIихуа а хьэпшыпыр кIуэ пэтми яIэ­щIэхуж хъуащ. Пасэрей арджэныр ди зэманым къигъэщIэрэщIэжащ икIи абы и щэхухэр щIэблэм къахузэlуех УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгу­хьэныгъэм хэт, Къэзанокъуэ Жэбагъы и цIэр зезыхьэ Эстетикэ гъэ­сэныгъэмкIэ IуэхущIапIэмрэ ­КъБКъУ-м ДизайнымкIэ и кол­леджымрэ я егъэджакIуэ, декоративно-прикладной гъуазджэм и IэпщIэлъапщIэ, пасэрей лъэпкъ Iэ­щIагъэм и хъумакIуэ Мэзло Руслан. 

Гъурф Беллэ ящыгъупщэркъым

 ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым мэлыжьыхьым и 10-м фэеплъ концерт щекIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщащ республикэ радиом и унафэщIу щыта, жур­налист Iэзэ Гъурф Беллэ къызэралъ­хурэ илъэс 60 щрикъум ирихьэлIэу.

Европэм адыгэгур къыщоуэ

 Европэм щыпсэу адыгэхэм я щэнхабзэ федерацэм лэжьэн зэрыщIидзэрэ мы гъэм илъэсипщI ирокъу. Апхуэдиз дыдэ хъуауэ ар здэщыIэ Германием адыгэ щэнхабзэм и махуэхэр щрагъэкIуэкI, фестивалкIэ еджэу. Мы гъэм епщIанэ зэхыхьэшхуэр зыхуэгъэпсауэ щытар Щэнхабзэ федерацэр къызэзыгъэпэща, адыгэ лъэпкъым и лIы щэджащэ, зи хэкум, лъэпкъым щхьэкIэ къарурэ мылъкурэ щымысхь Уджыхъу Ихьсант. Абы иригъэхьэлIэри, федерацэм и тхьэмадэ ДыщэкI ­Эртан Дунейпсо Адыгэ Хасэм хэтхэри иригъэблэгъащ Германием икIи ГъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэIущIэр абы щекIуэкIащ. 

Ипотекэм и бжыгъэм хохъуэ

 ХъумапIэ банкым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм псэупIэ ­кредиту 2018 гъэм итам я бжыгъэр сом мелуан 507-м щIигъуащ. Ар нэгъабэ и апхуэдэ лъэхъэнэм зэрыщытам нэхърэ процент 76-кIэ нэхъыбэщ. Псори зэхэту 2017 гъэм абы сом мелард 1,8-рэ ди цIыхухэм щIыхуэу яритащ.

ЩIалэгъуалэр залымыгъэм и бийщ

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ щекIуэ­кIащ «ЩIалэгъуалэр экстремист гуп­сысэкIэм и бийщ» фIэщыгъэр зиIа зэхуэсыр. Университетым и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Iэпщэ Иннэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, КъБР-м Терроризмэмрэ экстремизмэмрэ щапэщIэтыным хуэгъэпса республикэ программэм ипкъ иткIэ къызэрагъэпэща зэIущIэр куп­щIафIэу екIуэ­кIащ. 

Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 17, гъубж

Адыгэ ныпым и махуэр мэлыжьыхьым и 25-м ягъэлъапIэ

 КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и ЩIалэ­гъуалэ советым Адыгэ ныпым и махуэм ехьэлIа дауэ­дапщэхэр гъэ къэс Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къы­щы­зэрегъэпэщ. Мы гъэм гуфIэгъуэ Iуэ­хухэр Налшык ­къалэм къыдэкIуэу ще­кIуэ­кIынущ республикэм и муниципальнэ ­район, къалэ, къуажэ куэдым.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS