17.01.2020, 08:00 - Спорт

БлэкIа лIэщIыгъуэм и блыщI гъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым хуабжьу зыщиужьыжу щIидзащ спорт бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэм. НыбжьыщIэхэм щэ бжыгъэкIэ секцэ зэмылIэужьыгъуэхэм зыхрагъатхэрт - псори щIэхъуэпсырт лъагапIэ инхэр зыIэрагъэхьэну. Абыхэм яхэтащ бэнэкIэ хуитымкIэ иужькIэ Европэм и щIалэгъуалэ чемпионатым щытекIуа ХьэцIыкIу Тимури.

15.01.2020, 08:08 - Жылагъуэ

Кременчуг-Констатиновскэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм «ЩIымахуэ таурыхъ» зыфIаща концерт гъэщIэгъуэн иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ Псыхъурей, Куба, Кременчуг-Констатиновскэ, Бахъсэнёнкэ, Кыщпэк къуажэхэм дэс унагъуэ хуэмыщIахэмрэ бын куэд зиIэ унагъуэхэмрэ я сабийхэм папщIэ. Ахэр ИлъэсыщIэ псейм и лъабжьэм къыщыфащ, щыджэгуащ.

15.01.2020, 08:05 - Абы дегъэпIейтей

1920 - 1940 гъэхэм ди къэралым щекIуэкIа политикэ зэхэзехуэм лъэпкъ куэдым щыщ мелуан бжыгъэ хэкIуэдащ, цIыху гъащIэ, унагъуэ куэд зэхикъутащ. Политикэ зэхэзехуэн ящIахэм я фэеплъ махуэм ирихьэлIэу, Омск областым хыхьэ Тарэ къалэмрэ Тарэ районым хыхьэ Пологрудовэ жылагъуэмрэ щыгъуэ пэкIухэр щызэхэтащ.

15.01.2020, 08:00 - Спорт

Гъуащхьэтетыр IэнатIэ нэхъ гугъу дыдэхэм, жэуаплыныгъэшхуэ зыпылъхэм сыт щыгъуи хабжэ. Абы и джэгукIэм къанэ щIагъуэ щымыIэу елъытащ дэтхэнэ гуп зэпэщIэтыныгъэми кърикIуэнур. Адрейхэм я щыуагъэхэр нэгъуэщIхэм ягъэзэкIуэжыфынуми, гъуащхьэтетым ейр ухэзыгъащIэщ икIи а къалэным тегушхуэр закъуэтIакъуэщ. Апхуэдэ IэнатIэ хьэлъэм, ауэ пщIэшхуэ зыхуащIым, пэрытщ «Спартак-Налшыкым» и гъэсэн зэкъуэшхэу Щоджэнхэ Борисрэ Азэмэтрэ. Ахэращ ди нобэрей тхыгъэр зытеухуар.

31.12.2019, 08:05 - Спорт

ЛъагапIэм щхьэпрылъынымкIэ мы гъэм ехъулIэныгъэ инхэр дунейм щызыIэрызыгъэхьа ди лъахэгъу Ласицкене (Кучинэ) Марие атлетикэ псынщIэмкIэ дызэрыт илъэсым и спортсмен нэхъыфIу Урысей Федерацэм къыщалъытащ. Абы и гъэсакIуэ Габрилян Геннадий къэралым и тренер нэхъыфI хъуащ.

27.12.2019, 08:05 - Жылагъуэ

Ди  щIыналъэхэм

Республикэм и зыужьыныгъэр куэдкIэ елъытащ щIыналъэ къулыкъущIапIэхэм. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, хэгъэгу правительствэм иубзыху IуэхухэмкIэ жэуаплыныгъэ нэхъыбэ зи пщэ къыдэхуэр, министерствэхэм яужькIэ, щIыналъэ Iэтащхьэхэращ, ахэращ цIыхухэм нэхъ гъунэгъуу ядэлажьэри. Нобэ зэманым декIуу дэбакъуэ районхэм ящыщщ Аруан щIыналъэр. Ар зэрыгушхуэнхэр махуэ къэс къыдохъу, IуэхугъуэфIхэр щызэфIах, адрейхэми ещхьу, лъэпощхьэпо мымащIи ирохьэлIэ. Аруан щIыналъэм нобэ иIэ социально-экономикэ щытыкIэм, цIыхухэм я псэукIэм ехьэлIауэ я Iуэху зыIутым зыщыдгъэгъуэзэн мурадкIэ дэ зыхуэдгъэзащ Аруан щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Куэшей Азэмэт.

25.12.2019, 08:08 - Политикэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ республикэм и Правительствэмрэ муниципалитетхэмрэ я унафэщIхэр зыхэта зэIущIэ. Абы къыщаIэта Iуэху нэхъыщхьэр цIыхухэм яхуэзэнымкIэ Урысейм гъэ къэс къыщызэрагъэпэщ махуэ хэхар Къэбэрдей-Балъкъэрым зэрыщекIуэкIарщ.

25.12.2019, 08:00 - Спорт

Япэ Iыхьэ

2019 гъэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсменхэм яхуэфIащ. А илъэсым абыхэм къахэкIащ дуней псом, Европэм, Урысей Федерацэм щытекIуахэр, уеблэмэ, Олимп Джэгухэр щымыIами, и дыжьын медалыр зыIэрыхьари. Ахэр фигу къэдгъэкIыжынщ.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

17.01.2020 - 08:10

Абхъаз IуэрыIуатэ

Адыгэхэмрэ абхъазхэмрэ тхыдэм и гъуэгуанэ кIыхь къызэдакIуащ, я бзэхэр зэщхьэщыкIами, я хабзэхэр зэгъунэгъу дыдэщ. Ардыдэр яхужыпIэ хъунущ я щэнхабзэми, псалъэм папщIэ, я IуэрыIуатэм.

Подробности... | Просмотрено: 5

11.12.2019 - 08:08

Къуажэ пхыдзахэми лъэIэсынущ

Иджырей техникэ IэмэпсымэхэмкIэ къызы­хуэтыншэу зэщIэузэда автоклуб Бахъсэн щIыналъэм иратащ.

ИпэIуэкIэ дытепсэлъыхьауэ щытащ мыпхуэдэ автоклубыр тыншу концерт щат утыку ин е кинозал хьэлэмэт зэрыхъум. КъищынэмыщIауэ, а автоклубхэм щагъэлъагъуэ концертхэмрэ кинохэмрэ занщIэу ИнтернеткIи уеплъыфынущ.

Подробности... | Просмотрено: 10

11.12.2019 - 08:07

Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэр письмоулъэхэм тету

«КъБР-м и коллекционерхэм я зэгухьэныгъэм» и нэIэ щIэту, илъэс зыбжанэ хъуауэ щIыналъэм епха дамыгъэхэр хьэпшып зэмылIэужьыгъуэхэм ятещIыхьауэ ди щэнхабзэм къыхэзыхьэ, абы ипэжкIи щIэупщIэшхуэ зиIэ щIэныгъэ тхылъхэр къызэрыдигъэкIымкIэ цIэрыIуэ хъуа Тхьэкъуахъуэ Iэуес иджы утыку кърихьащ

Подробности... | Просмотрено: 31

06.12.2019 - 08:12

Адыгэ лъэпкъ оперэр Налшык къыщоIу

Налшык и щэнхабзэ гъащIэр щIэщыгъуэ ящIу къытхуеблэгъащ Адыгэ Республикэм къафэмрэ уэрэдымкIэ и «Ислъэмей» къэрал ансамблымрэ Адыгэ Республикэм и Къэрал филармонием и къэрал  симфоние оркестрымрэ (дирижёрыр СтIащ Къаплъэнщ).

Подробности... | Просмотрено: 19

28.11.2019 - 08:15

Ди къэфакIуэхэр нэхъыфIхэм ящыщщ

 «Энергия искусств» фIэщыгъэм щIэту урысейпсо фестиваль-зэпеуэ Кавказ-Ищхъэрэ федеральнэ университетым (Ставрополь) щекIуэкIащ иджыблагъэ. Ар къафэм хухахауэ Урысейм щрагъэкIуэкI «Барахолка» проектым и Iыхьэу аращ. КъБКъУ-м и «Импульс» къэфакIуэ гупыр увыпIэ зыбжанэкIэ абы къыщыхэжаныкIащ.

Подробности... | Просмотрено: 16

28.11.2019 - 08:15

Ислъэмей къуажэм и блэкIамрэ нобэмрэ

ТхылъыщIэ

Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Верхний Курп. История и современность. XVIII-XX вв.» фIэщыгъэм щIэту Беслъэней Владимиррэ Хьэрэдурэ Заурбийрэ зэдатха тхылъыр.

Подробности... | Просмотрено: 10

22.11.2019 - 08:08

Тырку уафэ щIагъым

«Мыдхьэт Ахьмэд (1844 - 1913) тырку тхакIуэщ, хьилмышхуэ зыбгъэдэлъа цIыхущ. Абы и Iэдакъэ къыщIэкIащ пьесэхэр, тхыдэмкIэ, философиемкIэ лэжьыгъэхэр. Хъыбар кIэщIхэмрэ романхэмрэ я гъуэгу тырку литературэм япэу щыпхызышащ.

Подробности... | Просмотрено: 15

15.11.2019 - 08:13

Актёр телъыджэ, режиссёр Iэзэ, драматург цIэрыIуэ Тубай Мухьэмэд къызэралъхурэ илъэси 100 ирокъу

«… Зэкъуэш псори зы анэм къилъхуркъым», - жеIэ ди адыгэ псалъэжьым, ауэ абы къыдэкIуэу сэ жысIэну сыхуейт зэныбжьэгъу псори зы ныбжьу, я илъэс бжыгъэкIэ зэхуэдэу зэрыщымытыр. ЦIыху гуапэм, цIыхугъэшхуэ зыхэлъым сыт щыгъуи ныбжьэгъу и куэдщ.

Подробности... | Просмотрено: 14

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ

18.12.2019 - 08:07

Мысост Артур и фэеплъу

Хэкум и ЛIыхъужьхэм я махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуну УФ-м и Гвардием и лIыкIуэхэр щыIащ 2005 гъэм жэпуэгъуэм и 13-м и къалэн игъэзащIэу хэкIуэда, милицэм и старшина Мысост Артур и адэ-анэ Лудинрэ Хужьпагуэрэ я деж.

Подробности... | Просмотрено: 2
Спорт

18.12.2019 - 08:00

Тбилиси «Апшелавэ» къыщыфIащат

Къэралым и щыхьэрым топджэгу насыпыр щимыгъуэту Iэпщэ Александр Къэбэрдей-Балъкъэрым къигъэзэжащ икIи Налшык и «Спартак»-м къыхыхьэжащ. АрщхьэкIэ абы зэрыхагъэтар зы илъэс закъуэщ.

Подробности... | Просмотрено: 8
ЗэIущIэхэр

17.12.2019 - 16:10

Ямал

Подробности... | Просмотрено: 8
Махуэгъэпс

13.12.2019 - 08:18

Дунейм щыхъыбархэр

МКъУ-м и ректору иджыри илъэситхукIэ щытынущ

Подробности... | Просмотрено: 2
ЗэIущIэхэр

13.12.2019 - 08:17

Дэфтэрым хоплъэ

Бахъсэн щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм иджыблагъэ щедэIуащ щIыналъэм и бюджетыр 2020 гъэм, 2021 - 2022 гъэхэм зыхуэдэнум.

ЗэIущIэм хэтащ Бахъсэн щIыналъэм и прокурор Бэшорэ Аслъэн, щIыналъэ советым и депутатхэр, щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэхэр, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, нэгъуэщIхэри.

Подробности... | Просмотрено: 3
Политикэ

13.12.2019 - 08:17

ХьэрычэтыщIэхэмрэ къулыкъущIэхэмрэ зэдэлэжьэн хуэдэу

УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Марьяш Иринэ иджыблагъэ Москва къалэм щаIущIащ «Iуэху зезыхьэ Урысей» жылагъуэ зэгухьэныгъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм и лIыкIуэ Гузеевэ Индирэ, Москва къалэмрэ Москва областымрэ сату-экономикэ IуэхухэмкIэ КъБР-м и Правительствэм и лIыкIуэу щыIэ Щэуей Альберт, «Горный край» жылагъуэ IуэхущIапIэм и правленэм и унафэщI Макаренкэ Дмитрий, хьэрычэтыщIэхэм ехьэлIауэ хабзэм къемызэгъыу уголовнэ Iуэху къемыгъэIэтынымрэ абыхэм зэфIагъэува я IэнатIэр къатезыхыну зи мурадхэмрэ ящыхъумэнымкIэ адвокат Ковалёв Денис сымэ.

Подробности... | Просмотрено: 5
ЗэIущIэхэр

13.12.2019 - 08:15

Гъэсыныпхъэм епха шынагъуэхэмрэ абыхэм зэрызыщахъумэмрэ

Дыгъэгъазэм и 10-м Налшык къалэм дэт «Газпром газораспределение Нальчик» АО-м и унафэщIым и къуэдзэ - IуэхущIапIэм и инженер нэхъыщхьэ Тутыкъуэ Анзор яIущIащ журналистхэм. Ар тепсэлъыхьащ гъэсыныпхъэм епха шынагъуэхэмрэ абыхэм зэрызыщахъумэ щIыкIэмрэ.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жылагъуэ

13.12.2019 - 08:15

Хы псэущхьэхэр мащIэ щохъу

Иужьрей зэманым псэущхьэ зэмылIэужьыгъуэхэр щIыпIэ-щIыпIэкIэ щокIуэдыж.

Подробности... | Просмотрено: 8
Спорт

13.12.2019 - 08:10

Спортыр ипэ ирагъэщ

Тэрч щIыналъэ

Подробности... | Просмотрено: 2
Литературэ

13.12.2019 - 08:07

ЛЪЫЩIЭЖ

Мыращ, Демур, къикIа уи кIэныр!
Ар дауэ ухъут, си дэлъху букIыныр?
Пхуэфащэщ уэри мо уэгушхуэм
Щыпхуэблэ вагъуэр ункIыфIыныр!

 

Подробности... | Просмотрено: 7
Махуэгъэпс

13.12.2019 - 08:02

МЭРЕМ ПШЫХЬ

ФIэщхъуныгъэкIэ зэщIэузэда и псэр иутIыпщу абы хиш лъагъуэмкIэ кIэлъыкIуэ, кIэлъыжэ, кIэлъеуэ зэпыту къыщIэкIынущ цIыхур зэрыпсэур. Гумрэ псэмрэ къабгъэдэкI гупсысэхэр, гурыщIэхэр нэхъыбэм щIызэтемыхуэри арагъэнущ. Псэм къимыгъэдэIуа, имыущия, и жыIэм щIэмыта гукъэкIхэр гу лъащIэм щIыщIотIысыкIыжри абы къыпкърокI.

Подробности... | Просмотрено: 5
Спорт

13.12.2019 - 08:00

Топджэгум и адыгэ лъагъуэхэш

Дыгъэгъазэм и 19-м ди республикэм щагъэлъэпIэнущ Совет Союзымрэ Урысей Федерацэмрэ футболымкIэ я чемпион, Къэбэрдей-Балъкъэрым физическэ щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Iэпщэ Александр къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъур.

Подробности... | Просмотрено: 7
ЩIалэгъуэ

11.12.2019 - 08:15

ПсапащIэ ныбжьыщIэхэр

«2019 гъэм и волонтёр нэхъыфI» республикэ зэпеуэм щытекIуахэр иджыблагъэ ягъэнэIуащ.

Волонтёр гупхэр, IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэу илъэс 14-м зи ныбжьыр фIэкIахэр хэту ирагъэкIуэкIа зэпеуэм и къалэн нэхъыщхьэр псапэ зыпылъ Iуэхум ди щIыналъэм зыщегъэубгъунымрэ абы нэхъыбэ къыхэшэнымрэщ.

Подробности... | Просмотрено: 6
Махуэгъэпс

11.12.2019 - 08:15

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

УФ-м и Конституцэм щыубзыхуахэр ягъэзэщIэн папщIэ

Подробности... | Просмотрено: 2

Страницы