17.09.2018, 13:05 - Статья

 Уэрэдым нэхъыбэу цIэрыIуэ ирихъур ар жызыIэрщ, псалъэхэр зеймрэ абы макъамэ щIэ­зылъ­хьамрэ, уеблэмэ щIэупщIэр мащIэу. Нобэ ди къалэмыр къы­зыхуэтщта композитор Жырыкъ Заури а «нэрымылъагъухэм» ящыщщ. 

17.09.2018, 12:26 - Статья

 Налшык къалэм дэт «Ладья» ­шахмат-шашкэ клубым ще­кIуэ­кIащ КъБР-м и пенсионерхэр зы­хэта спартакиадэм и кIэух зэпеуэр. Абы зи зэфIэкI щызыгъэлъэгъуа цIыхубзхэмрэ цIыхухъухэмрэ къыщыхахащ республикэм и районхэм щекIуэкIа, пенсионер 50 зыхэта зэхьэзэхуэхэм. 

17.09.2018, 12:20 - Статья

 КъыдэкIуэтей щIэблэм я дежкIэ сыт и лъэны­къуэкIи щапхъэу къэплъытэ хъунущ Шэджэм ­щIыналъэм хыхьэ Лашынкъей къуажэм дэт 1-нэ курыт еджапIэр мы гъэм къэзыуха КIэбышэ Ибрэхьим ипхъу Лаурэ.

17.09.2018, 11:15 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и Президиумым и зэIущIэм комитетхэм щыхухах зэманым хиубыдэу депутатхэр едэIуащ Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм проект-сметэ документацэм и къэрал экспертизэр егъэкIуэкIыныр къызэрызэрагъэпэщым теу­хуауэ «Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм проект документацэм и къэрал экспертизэмкIэ и управленэ» къэрал IуэхущIапIэ пыгъэщхьэхукIам и унафэщI Коротких Олег ищI

17.09.2018, 11:02 - Новости

 Нобэ, 2018 гъэм фокIадэм и 15-м, Налшык щекIуэкIынущ «Урысей студентхэм я парад» урысейпсо Iуэхур.

17.09.2018, 10:53 - Новости

 ФокIадэм и 14-м Налшык къалэ щекIуэкIащ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием и Президиумым и зэIущIэ.

13.09.2018, 11:54 - Статья

 Нартан къуажэм щызэхэт, лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблым зэман кIэщIым къриубыдэу хузэфIэкIащ ди республикэм и мызакъуэу, къэрал псом и цIэр фIыкIэ щигъэIун.

13.09.2018, 11:41 - Статья

 Къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэр республикэм щы­нэхъыфIхэм хабжэ. Ар нэхъыжьхэми, зи щIалэгъуэхэми, ныбжьыщIэхэми я кIуапIэщ.

Последнее


Къэрал дэIэпыкъуныгъэр зэрыщытам хуэдэу къэнэн папщIэ

 «Урысей зэкъуэт» политикэ партым Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм  хэтхэм  ягъэзэщIэн щIадзащ ­ пенсэ ныбжьым нэблэгъахэр социальнэ дэ­Iэ­пыкъуныгъэрэ льготэкIэ къызэ­гъэ­­пэщыным ехьэлIауэ щыIэ хабзэхэр Урысей Федерацэм и щIыналъэхэм щыхъумэным теухуауэ УФ-м и Президент Путин Владимир къахуищIа пщэ­рылъхэр.

КIуэкIуэ Юрий Собянин Сергей ехъуэхъуащ Москва и Iэтащхьэм и хэхыныгъэм зэрыщытекIуамкIэ

«ПщIэ зыхуэсщI Сергей Семён и къуэ!
Къэбэрдей-Балъкъэрым ­и Парламентымрэ Правитель­ствэмрэ я цIэкIэ, си щхьэкIэ сэ къызбгъэдэкIыу си ­гуапэу сынохъуэхъу хэхы­ныгъэм ущытекIуэу Москва и Iэтащхьэу аргуэру узэрыхахыжамкIэ.
ХэхакIуэхэр узэрителъхьэр и щыхьэтщ Москва щып­сэу­хэм я гъащIэр егъэфIэкIуэ­ным хуэгъэзауэ ебгъэкIуэкI лэжьыгъэр нэрылъагъуу къы­зэрыбдаIыгъым.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр егъэджэныгъэмкIэ IэнатIэм и ветеран Къаншыкъуей Риммэ илъэс 80 зэрырикъуамкIэ ехъуэхъуащ

 Нобэ илъэс 80 щрикъу юбилей махуэр егъэлъапIэ егъэджэныгъэмкIэ IэнатIэм и ветеран, СССР-м и цIыхубэ егъэджакIуэ Къаншыкъуей Риммэ.
 Риммэ Хьэмид и пхъум илъэс 50 лэжьыгъэ гъуэгуанэ кърихьэкIащ, абы щыщу илъэс 33-кIэ Аруан районым хыхьэ  Нарткъалэ  дэт  курыт  еджапIэ  №1-м  щылэжьащ, нэгъуэщI къэралыбзэ егъэджынымкIэ абы зэхилъхьа методикэр къэрал псом къыщалъытащ. Къаншыкъуей Риммэ ди республикэм и цIыхухэм ящыщу игъэсар щIэблэ зыбжанэ мэхъу, абы иджырей егъэджа­кIуэхэр доплъей.

ХьэIупщы МуIэед ТIалэ и къуэр

 Хабзэ, нэмыс хэлъу, и лэжьыгъэми, и унагъуэми, и Iыхьлы-благъэхэми яхуэпэжу дунейм тета цIыху тхэщIащ республикэм и щэнхабзэ IэнатIэм пэрытхэм - фокIадэм и 1-м дунейм ехыжащ КъБР-м и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэта, «Iуащхьэмахуэ» журналым жэуап зыхь и секретарь ХьэIупщы МуIэед.
 ХьэIупщы МуIэед ТIалэ и къуэр КъБАССР-м хыхьэ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм 1952 гъэм дыгъэ­гъазэм и 20-м къыщалъхуащ. 1970 гъэм школыр къиухри, илъэскIэ ар ухуакIуэхэм яхэту лэжьащ, 1971 - 1973 гъэхэм советыдзэм къулыкъу щищIащ.

Иджырей тырку романым и лъабжьэр зыгъэтIылъа.Нобель саугъэтым и лауреат Памук Орхъан

 1952 гъэм мэкъуауэгъуэм и 7-м Истамбыл къыщалъхуа Памук  Орхъан дунейм щынэхъ тхакIуэ цIэрыIуэхэм ящыщщ. Абы Тыркум, Германием, Франджым, Америкэм и Штат ­Зэгуэтхэм литературэмкIэ я саугъэт бжыгъэншэхэр къихьащ, ауэ псом ящхьэж хъуащ 2006 гъэм Нобель и саугъэтыр къызэры­хуагъэфэщар. Тырку къэралыгъуэм щыщу а дамыгъэ лъапIэ дыдэр япэу зратар Памукщ, ныбжькIэ щIалэу апхуэдэ лъытэныгъэ лъагэ зыгъуэтахэми ар ящыщ зыщ. 

Мы махуэхэм

ФокIадэм и 8, щэбэт

Илъэс лэжьыгъэр къапщытэж

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм и илъэс лэжьыгъэр къы­щы­зэщIакъуэж гъэлъэгъуэныгъэ ди щIыналъэм и Къэралыгъуэм и махуэм ирихьэлIэу къыщызэIуахащ Ткаченкэ Александр и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэ­хэмкIэ музейм. Апхуэдэ зэхыхьэр, ­хабзэ дахэ ­хъуауэ, илъэс къэс къызэрагъэпэщ, налшыкдэсхэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ я гукъыдэжыр ­къаIэту, куэдрэ зэхуэмызэф цIыхухэр щызэрылъагъуну, щызэпсэлъэну Iэмал ирату. 

Фэеплъ пэкIу

 Терроризмэм пэщIэтынымкIэ щызэкъуэувэ махуэм Iуащхьэмахуэ ­районым и полицейхэм пэкIу ирагъэкIуэкIащ. 
Iуэхум хэтащ Урысей МВД-м Iуащхьэмахуэ районымкIэ и къудамэм и унафэщIхэмрэ и лэжьакIуэхэмрэ, къудамэм дэлажьэ Жылагъуэ советым хэт АфIэунэ Дусэ. 
 ПэкIур щекIуэкIа Тырныауз къалэм щыIэ Фэеплъ утым деж щызэхуэсат ­Iуащхьэмахуэ районым и Администрацэм и лIыкIуэхэр, щэнхабзэм и лэжьакIуэхэр, къалэм и еджакIуэхэр, Iуащхьэмахуэ районым щыпсэухэмрэ хьэщIэхэмрэ ящыщхэр.

Пенсэ ныбжьым нэблэгъахэм зыщIагъэкъуэн папщIэ

 КъБР-м и Парламентым и Прези­диумым 2018 гъэм и бжьыхьэ лэжьэ­гъуэм и япэ зэIущIэр екIуэкIащ. Ар къы­щызэIуихым, КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ жиIащ бжьыхьэ сессиер нэхъ кIэщIми, ар ­Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэн куэдкIэ гъэнщIауэ зэрыщытынур.

ЕхъулIэныгъэм хущIэкъухэр

 УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым Фе­дерацэмкIэ и Советым ЩIалэгъуалэ п­алатэм хэтхэм я зэIущIэ щекIуэкIащ. Абы ирихьэлIащ КъБР-м и Парламентым и депутат Марьяш Нинэ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS