11.06.2021, 08:00 - Спорт

Адрей бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэм елъытауэ, Япониер зи къежьапIэ дзюдор ди гъащIэм къыщыхыхьар нэхъ иужьыIуэкIэщ - ХХ лIэщIыгъуэм и кIэухращ. Апхуэдэу щыт пэтми, адыгэхэр абыи щехъулIащ.

09.06.2021, 08:25 - Жылагъуэ

«Снег над пустыней» художественнэ фильмыр Ставропольем щытрахынущ. Ар траухуэнущ Урысейм и дзэм къулыкъу щызыщIэ и щIалэхэм Сирием щекIуэкIа зауэ гуащIэм щызэрахьа лIыгъэм.

09.06.2021, 08:21 - Литературэ

«Жан» литературэ хасэм хэтхэр (унафэщIыр Къаныкъуэ Заринэщ).
Сурэтыр  Къарей  Элинэ  трихащ.

 

09.06.2021, 08:00 - Спорт

Дуней псом тхуэнейрэ щытекIуа, Европэм щэнейрэ щынэхъыфIа, Урысей Федерацэм куэд дыдэрэ псоми щефIэкIа, спортым щIыхь зиIэ и мастер Кушу (Гуф) Светланэ «Акрабатикэм и пащтыхь гуащэкIэ» еджэрт блэкIа лIэщIыгъуэм и кIэухымрэ дызэрытым и пэщIэдзэмрэ. Абы и гъащIэ кIэщIыр вагъуэижым хуэдэт, зэуэ нуру къызэщIэблэрэ псынщIэу ужьыхыжу, икIи гъэнщIат зэхьэзэхуэ гуащIэхэмрэ зыгъэсэныгъэ хьэлъэхэмкIэ.

04.06.2021, 08:00 - Спорт

Иужь зэIущIэхэм къигъэлъагъуэ джэгукIэм жыжьэуи арэзы къызэримыщIымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм накъыгъэм и 10-м къэкIуауэ Краснодар и «Кубань»-м ди командэр бжыгъэшхуэкIэ къызэрыхигъэщIамрэ «Спартак-Налшыкым» и унафэщIхэм къахуигъэуващ гупым и тренер нэхъыщхьэ КIэбышэ Заур трагъэкIыну. Абы и пIэкIэ екIуэкI зэпеуэр иухыхукIэ ягъэуващ Шакъ Ашэмэз.

02.06.2021, 08:25 - Щэнхабзэ

Адыгэ хэкум и гъунапкъэхэм (хымкIи Псыжь лъэныкъуэкIи) урысхэм къытращIыхьа быдапIэхэм темыуэу зы махуи дагъэкIыркъым шэрджэсхэм. Илъэс хъурейм зы махуэ закъуи къыхэхуэ хъункъым адыгэхэмрэ урысхэмрэ шэр зэтрамыкIутауэ. 

28.05.2021, 08:33 - Жылагъуэ

Громко ухнувший снаряд упал прямо на крышу дома. Огромной силы взрыв разнес жилище буквально в клочья - и сразу тишина. Вокруг - только страшное безмолвие и кромешная тьма, кажется, весь мир перестал существовать, провалившись в черную бездну. 

28.05.2021, 08:00 - Спорт

Адыгэ щIалэхэр ехъулIэныгъэ яIэу топ щоджэгу Урысей Федерацэм и командэ зэмылIэужьыгъуэхэм. Абыхэм ящыщ зыщ Новороссийск и «Черноморец»-м нэгъабэ лъандэрэ зыкъыщызыгъэлъагъуэ Машэжь Ратмир.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

11.06.2021 - 08:40

Зыми емыщхь хъэтI зиIа Балэ Мухьэдин

Балэ Мухьэдин Къэбэрдей-Балъкъэрым и профессиональнэ макъамэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ зыщ, макъа­мэу, уэрэду, оперэу, симфониеу 300-м

Подробности... | Просмотрено: 5

02.06.2021 - 08:25

Бэрокъуэ Пщыкъуий Псыжь зэпрокI

Адыгэ хэкум и гъунапкъэхэм (хымкIи Псыжь лъэныкъуэкIи) урысхэм къытращIыхьа быдапIэхэм темыуэу зы махуи дагъэкIыркъым шэрджэсхэм. Илъэс хъурейм зы махуэ закъуи къыхэхуэ хъункъым адыгэхэмрэ урысхэмрэ шэр зэтрамыкIутауэ. 

Подробности... | Просмотрено: 16

28.05.2021 - 08:15

Лъэпкъ щэнхабзэм и вагъуэхэр

Илъэс къэс гъатхэпэм и 25-м УФ-м щагъэлъапIэ Щэнхабзэм и лэжьакIуэм и махуэр. 2007 гъэм и шыщхьэуIу мазэм къэралым и Президент Путин Владимир абы теухуа унафэм Iэ щIидзауэ щытащ. А махуэр убзыхуныр и жэрдэмт УФ-м щэнхабзэмкIэ и министр Соколов Александр.

Подробности... | Просмотрено: 7

26.05.2021 - 08:35

КъБР-м и цIыхубэ артист Къаздэхъу СулътIан

Пасэу белджылы къэхъуат Къаздэхъу СулътIан гъуазджэм зэрыдихьэхыр: школ самодеятельностым хэтт, езыр къыщалъхуа Ислъэмей къуажэм икIыурэ Бахъсэн кIуэрти, ЩэнхабзэмкIэ унэм щагъэлъагъуэ спектаклхэм еплъырт. 

Подробности... | Просмотрено: 10

21.05.2021 - 08:05

Урысей Федерацэм и цIыхубэ артист Токъуий Хъусен и щапхъэ дахэр

РСФСР-м щIыхь зиIэ, УФ-м и цIыхубэ артист Токъуий Хъусен ящыщщ цIыхухэм гукъыдэж ин езытахэм, ди лъэпкъ театр гъуазджэм зезыгъэужьу абы набдзэ хуэхъуахэм.

Подробности... | Просмотрено: 10

15.05.2021 - 08:35

Гугъуехьым ипсыхьа Щомахуэ Хьэсэнбий

Ижь-ижьыж лъандэрэ адыгэ лъэпкъым къыдогъуэгурыкIуэ уэрэ­дымрэ пшыналъэ зэмылIэужьы­гъуэхэмрэ, ауэ, ди жагъуэ зэрыхъунщи, иужьрей зэманым ди уэрэдми  ди къафэ-пшыналъэми захъуэжащ. 

Подробности... | Просмотрено: 22

28.04.2021 - 08:22

УэрэдкIэ дунейм йопсалъэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Урысей Федерацэм щып­сэу лъэпкъхэм я артиадэм и лауреат Согуэ Данил Жамболэт и ­къуэм и ныбжьыр иджыблагъэ илъэс 80 ири­къуащ.

Подробности... | Просмотрено: 18

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Махуэгъэпс

28.04.2021 - 08:25

Дунейм щыхъыбархэр

МахуипщIкIэ зэкIэлъыкIуэу загъэпсэхунущ

Накъыгъэ мазэм и пэщIэдзэм хиубыдэ махуэшхуэхэм я саулыкъукIэ цIыхухэм махуипщIкIэ зэкIэлъыкIуэу загъэпсэхунущ. Апхуэдэ Унафэм Iэ щIидзащ УФ-м и Президент Путин Владимир.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жылагъуэ

28.04.2021 - 08:15

Уэрэдым дихьэххэри яхэтщ

Тезырхэр егъэпшынынымкIэ федеральнэ къулыкъум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и колоние №4-м щаIыгъ цIыхубзхэм я деж щызэхэтащ илъэс къэс ирагъэкIуэкI «Си уэрэд» зэпеуэр.

Подробности... | Просмотрено: 10
Жылагъуэ

28.04.2021 - 08:11

Жылагъуэ кIэлъыплъакIуэхэр я хьэщIащ

Жылагъуэ кIэлъыплъыныгъэ егъэкIуэкIыным хыхьэу Тезырхэр егъэпшынынымкIэ федеральнэ къулыкъум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм тезырхэр щагъэзэкIуэж и колоние №1-м щыIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ кIэлъыплъакIуэ комиссэм (ОНК)-м и лIыкIуэхэу Созаевэ Алкэ, Мамхэгъ Анжелэ, Караев Р

Подробности... | Просмотрено: 6
Жылагъуэ

28.04.2021 - 08:05

Я лэжьыгъэм ироплъэж, къалэныщIэхэр яубзыху

КъБР-м щыIэ МВД-м и ГИБДД-м и управленэм щызэхэтащ 2021 гъэм и япэ мазищым я лэжьыгъэм кърикIуахэм щытепсэлъыхьа, адэкIэ къапэщыт къалэныщIэхэр щаубзыхуа зэIущIэ.

Подробности... | Просмотрено: 4
Спорт

28.04.2021 - 08:00

Мэлыжьыхь дыдэт

Адыгэм ауи фIищакъым дызэрыт мазэм «мэлыжьыхь». ГъэтIылъыгъэхэр яухарэ гъавэщIэр иджыри къащыIэрымыхьа лъэхъэнэщ иджыпсту. Апхуэдэщ «Спартак-Налшык» футбол командэм и Iуэхур зытетри: премьер-лигэм щыхэта илъэсхэм зэтригъэхьа щIыхуэм нобэр къыздэсым зригъэужьыркъым.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жылагъуэ

28.04.2021 - 08:00

Илъэс етIуанэ хъуауэ бжьыпэр еубыд

Налшык щекIуэкIащ «МафIэсгъэункIыфI ныбжьыщIэхэм я дружинэ нэхъыфI» зэпеуэ. Абы хэтащ республикэм и щыхьэрым и школхэм я гуп 18.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жылагъуэ

23.04.2021 - 08:40

Налшык

Накъыгъэм - зэIузэпэщу

 Къалэр зэIузэпэщ щIыным ехьэлIа лэжьыгъэхэм щIыпIэ щхьэхуэхэм щыпащэ.

Подробности... | Просмотрено: 6
Махуэгъэпс

23.04.2021 - 08:36

Дунейм щыхъыбархэр

♦Тхылъымрэ авторым и хуитыныгъэхэмрэ я дунейпсо махуэщ
♦Инджылызыбзэм и дунейпсо махуэщ
♦Испаныбзэм и махуэщ
♦Тыркум щагъэлъапIэ я къэрал суверенитетымрэ сабийхэр хъумэнымрэ я махуэр
♦Израилым и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ

Подробности... | Просмотрено: 3
ЩIалэгъуэ

23.04.2021 - 08:35

Адыгэ фильмыр нэхъыфIу Израилым къыщалъытэ

Тель-Авив щыпсэу адыгэ пщащэ Щхьэлахъуэ Надия художник, режиссёр IэщIагъэхэм ехъулIэныгъэхэр щиIэщ. Абы и Iэдакъэ къыщIэкIа («Зауэм и щIэжьыуэ») фильмыр иджыблагъэ Израилым щекIуэкIа кинофестивалым нэхъыфIу къыщалъытащ.

Подробности... | Просмотрено: 188
Махуэгъэпс

23.04.2021 - 08:32

Марем пшыхь

ЖармыкIэм къыщыхъуар жармыкIэм щызэхэкIыжынщ.
♦Мысэр малъэри хейм и лъакъуэр щIеуд.

Подробности... | Просмотрено: 10
Спорт

23.04.2021 - 08:00

Европэм дзюдомкIэ и цIыхухъу тренер нэхъыфI адыгэ щIалэ Тау Хьэсэнбий

2020 гъэм кърикIуахэм хэплъэжа иужькIэ Европэм ДзюдомкIэ и федерацэм цIыхухъу гъэсакIуэ нэхъыфIу къилъытащ Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам и тренер нэхъыщхьэ Тау Хьэсэнбий.

Подробности... | Просмотрено: 11
Махуэгъэпс

21.04.2021 - 08:45

Дунейм щыхъыбархэр

♦Секретарым и дунейпсо махуэщ
♦УФ-м щагъэлъапIэ ЩIыпIэ самоуправленэм и махуэр

Подробности... | Просмотрено: 9
Политикэ

21.04.2021 - 08:35

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм и турист кIуапIэ щIыналъэхэм шынагъуэншагъэр къыщызэгъэпэщыным ехьэлIа Iуэхухэр зи нэIэ щIэт, ведомствэхэм зэдай комиссэм хэтхэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ

Подробности... | Просмотрено: 9
Спорт

21.04.2021 - 08:02

ПсапащIэ зэхьэзэхуэ

Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ грэпплингымкIэ щIыналъэхэм зэдай псапащIэ зэхьэзэхуэ. Ар хухахащ узыфэ хьэлъэ къызэуэлIауэ мы махуэхэм мылъку зыхузэхуахьэс Нэгъуей Iэдэм цIыкIу.

Подробности... | Просмотрено: 19
Спорт

21.04.2021 - 08:00

«Автозапчасть»-р аргуэру чемпионщ

Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ 2021 гъэм и щIымахуэ чемпионатыр мэлыжьыхьым и 11-м иухащ. Абы, нэгъаби хуэдэу, щытекIуащ Бахъсэн и «Автозапчасть»-р.

Подробности... | Просмотрено: 11
Махуэгъэпс

16.04.2021 - 08:45

Дунейм щыхъыбархэр

Путин Владимиррэ Байден Джозефрэ зэпсэлъащ

Подробности... | Просмотрено: 4

Страницы