27.03.2020, 08:14 - Жылагъуэ

Урысей гвардием и управленэу КъБР-м щыIэм и ОМОН-м пэрыуващ СПИД-мрэ уз зэрыцIалэхэм ебэнынымкIэ республикэ центрым и щIыпIэм жылагъуэ хабзэр щыхъумэным.

27.03.2020, 08:13 - Жылагъуэ

Республикэм и Прокуратурэм и лэжьакIуэхэм КъБР-м щыIэ УФСИН-м и следственнэ изолятор-1-м и библиотекэм иратащ тхылъ зэмылIэужьыгъуэ 200-м щIигъу.

27.03.2020, 08:00 - Спорт

1939 - 1945 гъэхэм екIуэкIа ЕтIуанэ дунейпсо зауэр иуха иужькIэщ Олимп Джэгухэр гъуэгу махуэ щытеувар. Абы ипэкIэ лъэхъэнитIкIэ Хельсинкирэ (1940 гъэм) Лондонрэ (1944 гъэм) щыIэн хуея зэхьэзэхуэхэр щыIатэкъым. Япэм, дунейпсо зауэр къэхъея къудейт икIи совет-фин къайгъэр екIуэкIырт. ЕтIуанэм, фашистыгъэр зэхэкъутэн иджыри яухатэкъым.

25.03.2020, 08:19 - Махуэгъэпс

Иджыблагъэ дунейм къытехьащ «Адыгэ псалъэ» газетым и мин 24-нэ къыдэкIыгъуэр. Илъэс 96-м къриубыдэу апхуэдизрэ цIыху минхэм яIэрыхьащ ди анэдэлъхубзэкIэ къыдэкI газетыр.

25.03.2020, 08:15 - Щэнхабзэ

Бахъсэн районым хыхьэ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт, ГъуазджэхэмкIэ и сабий школым, Къып Мухьэмэд и цIэр зезыхьэм, и гъэсэн Джэху Элинэ пашэ щыхъуащ къэралпсо зэпеуэм.

25.03.2020, 08:00 - Спорт

ЦIыхубзхэр Олимпиадэхэм хагъэхьэртэкъым, Уеблэмэ еплъын къудейуэ ахэр Джэгухэм гъунэгъуу ирагъэкIуалIэртэкъым. Деметрэ Iэзэм и закъуэт а хабзэр зэмыхьэлIар. Абы щыгъуэми бзылъхугъэхэр Олимп чемпион хъуфынут, я шыгу узэдахэр зэхьэзэхуэм щытекIуэмэ. Къапщтэмэ, апхуэдэ пщIэ лъысащ Спартэм и пащтыхь Агесилай и шыпхъу Кинискэ.

20.03.2020, 08:17 - Литературэ

Переделкинэ щыIэ тхакIуэхэм я унэм щы­зэ­хуэсащ КIыщокъуэ Алим, абы и щхьэгъусэр, Къандур Мухьэдинрэ Любэрэ. 2001 гъэ

20.03.2020, 08:13 - Жылагъуэ

«Архъыз» зыгъэпсэхупIэм и кIапсэ гъуэгухэм ящыщу ищхъэрэкIэ гъэзам метри 150-кIэ и ­гъунэгъуу «FloraBoutique - Hotel&Spa» къатищу зэтет унэщIэм (метри 1650-рэ и лъэгагъщ) зыкъыщиIэтащ.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

25.03.2020 - 08:15

Джэху Элинэ и ехъулIэныгъэ

Бахъсэн районым хыхьэ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт, ГъуазджэхэмкIэ и сабий школым, Къып Мухьэмэд и цIэр зезыхьэм, и гъэсэн Джэху Элинэ пашэ щыхъуащ къэралпсо зэпеуэм.

Подробности... | Просмотрено: 10

18.03.2020 - 08:10

Шэшэн таурыхъхэр

Зэгуэрым, ижь-ижьыжкIэ узэIэбэкIыжмэ, хъумпIэцIэджым щIымахуэр щIы щIагъым щигъэкIуа нэужь, гъатхэр къыщыблагъэм, и гъуэм къипщыжыну иужь ихьащ, ауэ абдеж щылъ удзыр зэран къыхуэхъурт.

Подробности... | Просмотрено: 15

05.03.2020 - 08:15

Къэбэрдейм и щхьэхуитыныгъэм папщIэ

Даутокъуэхэ я лъэпкъыр щы­цIэ­рыIуэщ Къэбэрдейм и тхыдэм - Хьэжмурат, Заурбэч, Хьэсэнбий. Абыхэм я адэшхуэр Щхьэлыкъуэ дэкIри, Мэздэгу и Iэшэлъашэм щыпсэуащ, аращ къыщалъхуар зэшхэр - Луковскэ жылагъуэм.

Подробности... | Просмотрено: 6

14.02.2020 - 08:07

УсакIуэ Сонэ Абдулчэрим и дзапэ уэрэдыр

Сонэ Абдулчэрим Къадир и къуэр Бахъсэн ­щIыналъэм хыхьэ Къулъ­къужын Ипщэ къуажэм къыщалъхуащ 1942 гъэм мазаем и 28-м. Курыт еджапIэр къиуха нэужь, 1961 - 1964 гъэхэм Налшык станкозаводым щылэ­жьащ.

Подробности... | Просмотрено: 14

12.02.2020 - 08:05

ТхылъыщIэм и лъэтеувэ

Налшык дэт «Акрополь» щэнхабзэ-нэгу­зыужь IуэхущIапIэм щекIуэкIащ  Урысей­ Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Дагъыстэн рес­публикэхэм я цIыхубэ артист Тут Заур и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ теухуа «Мелодии моей судьбы» тхылъым и лъэтеувэ пшыхь гуапэ. Ар иджыблагъэ Москва къыщыдигъэкIащ усакIуэ Гольцевэ Аллэ.

Подробности... | Просмотрено: 13

29.01.2020 - 08:10

Адыгэхэр къызытехъукIар

Дунейм цIыхуу тетыр расэ зэмылIэужьыгъуэу зэщхьэщедз, зэрытщIэщи: европеиднэ, негроиднэ, монголоиднэ, американоиднэ, австрало-веддоиднэ, къинэмыщIхэри. Дэтхэнэри иджыри къудамэ зыщыплIу зэщхьэщокIыж. Ауэ, цIыхур лъагэмэ, и нэкIур бгъуэмэ, натIэ лъагэмэ, и нэпкъпэпкъыр къишарэ и жьэпкъыр хуэпсыгъуэмэ, пэ къуаншэмэ, нэ фIыцIэрэ щхьэц фIыцIэмэ - абы щхьэкIэ европеиднэ расэ, е «кавказ лIэужьыгъуэ» жаIэ.

Подробности... | Просмотрено: 29

17.01.2020 - 08:10

Абхъаз IуэрыIуатэ

Адыгэхэмрэ абхъазхэмрэ тхыдэм и гъуэгуанэ кIыхь къызэдакIуащ, я бзэхэр зэщхьэщыкIами, я хабзэхэр зэгъунэгъу дыдэщ. Ардыдэр яхужыпIэ хъунущ я щэнхабзэми, псалъэм папщIэ, я IуэрыIуатэм.

Подробности... | Просмотрено: 23

11.12.2019 - 08:08

Къуажэ пхыдзахэми лъэIэсынущ

Иджырей техникэ IэмэпсымэхэмкIэ къызы­хуэтыншэу зэщIэузэда автоклуб Бахъсэн щIыналъэм иратащ.

ИпэIуэкIэ дытепсэлъыхьауэ щытащ мыпхуэдэ автоклубыр тыншу концерт щат утыку ин е кинозал хьэлэмэт зэрыхъум. КъищынэмыщIауэ, а автоклубхэм щагъэлъагъуэ концертхэмрэ кинохэмрэ занщIэу ИнтернеткIи уеплъыфынущ.

Подробности... | Просмотрено: 19

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Махуэгъэпс

28.02.2020 - 08:20

Дунейм щыхъыбархэр

Кърымыр зыIэрыгъэхьэжыныр
Украинэм и лъэпкъ гупсысэу къонэж

Age of Crimea дунейпсо зэхуэсым вэсэмахуэ къыщыпсалъэу къэралым и президент Зеленский Владимир жиIащ Кърымыр зыIэрыгъэхьэжыныр Украинэм и лъэпкъ гупсысэу къызэрынэжыр.

Подробности... | Просмотрено: 5
ЩIалэгъуэ

28.02.2020 - 08:19

Нэрымылъагъу абрагъуэхэр

ЩIэныгъэм къыщыунэху къэхутэныгъэ телыджэхэм тетхыхь Science Alert сайтым (Австралие) хъыбар зэрызэбгригъэхамкIэ, Шыхулъагъуэ (Млечный путь) галактикэм и кум хуэзэу япон астрономхэм къыщагъуэтащ алъандэрэ зыщымыгъуазэу щыта пкъыгъуэ абрагъуэ.

Подробности... | Просмотрено: 15
ЩIалэгъуэ

28.02.2020 - 08:19

ЕджакIуэ ныбжьыщIэхэр я хьэщIащ

КъБР-м щыIэ УФСИН-м и «Вулкан» къудамэ хэхам (ОСН) лIыгъэм и дерс щрагъэкIуэкIащ Налшык къалэ и гимназие №14-м щеджэхэм папщIэ.

Подробности... | Просмотрено: 3
ЗэIущIэхэр

28.02.2020 - 08:18

Щэнхабзэм и лъэмыж

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым Хэкум и хъумакIуэм и махуэм ирихьэлIэу фэеплъ зэIущIэ щекIуэкIащ. Абы щагъэлъэпIащ зауэмрэ лэжьыгъэмрэ я ветеранхэр.

Подробности... | Просмотрено: 7
ЩIалэгъуэ

28.02.2020 - 08:18

Полицейхэм йогуапэ

Кинолог центрым и лэжьакIуэхэм Налшык и школакIуэхэм папщIэ зыплъыхьакIуэ къызэрагъэпэщащ. Абы къыпэджэжу полицейхэм къапэплъэрт усэхэмрэ я IэкIэ ягъэхьэзыра хъуэхъу открыткэхэмрэ Хэкум и хъумакIуэм и махуэм и щIыхькIэ.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жылагъуэ

28.02.2020 - 08:18

Налшык къалэ рэп-фестиваль щрагъажьэ

«Дай Vibe» фIэщыгъэр зиIэ рэп-фестиваль мы махуэхэм щрагъэжьащ КъБКъУ-м. УэрэджыIакIуэ ныбжьыщIэхэм я Iуэхур диIыгъыну къеблэгъат «ВагъуэщIэ» проектым и финал Iыхьэм пхыкIа Атабиевэ Малика.

Подробности... | Просмотрено: 2
Жылагъуэ

28.02.2020 - 08:16

Iэщэхэр къытрах

КъБР-м щыIэ МВД-м къет

Хабзэм къемызэгъыу Iэщэ, абы и шэхэмрэ къагъауэ пкъыгъуэхэмрэ зэрагъэкIуэныр къэмыгъэхъун мурадкIэ мазаем и 10-м щIидзауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щокIуэкI «Iэщэ» фIэщыгъэр зиIэ Iуэхугъуэ.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жылагъуэ

28.02.2020 - 08:15

ЛIыхъужьхэм я блын

Хэку зауэшхуэр ди текIуэныгъэкIэ зэриухрэ илъэс 75-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ къыхалъхьа «ЛIыхъужьхэм я блын» щIыналъэзэхуаку хэкупсэ проектыр дыгъуасэ Налшык къалэ щрагъэжьащ. Ар япэу къыщызэIуахащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым.

Подробности... | Просмотрено: 8
Жылагъуэ

28.02.2020 - 08:15

Бзэ мини 7-м лъабжьэ яхуэхъужа пасэреибзэхэр

ЩIэныгъэм зэрыжиIэмкIэ, цIыхур адрей псэущхьэхэм къазэрыщхьэщыкIыр зы закъуэщ - ар мэпсалъэ. НобэкIэ дунейм тетщ бзэ мини 7 зезыхьэ цIыху меларди 7,6-рэ. Дызэрыщыгъуазэщи, щыIэщ къэралыгъуэхэр, лъэпкъ щэ бжыгъэхэр щыпсэурэ, дэтхэнэ зыми езым и бзэрэ и хабзэрэ иIэжу.

Подробности... | Просмотрено: 31
Литературэ

28.02.2020 - 08:10

«Емынэжьрэ и пыхъуэпышэхэмрэ» гушыIэ повестым къыкIэлъыкIуэ хъыбархэр

(КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр
  мазаем и 21-м итщ).

Подробности... | Просмотрено: 6
Махуэгъэпс

28.02.2020 - 08:05

Мэрем пшыхь

ЗэвгъащIэ

Псалъафэхэм къарыкIыр

Подробности... | Просмотрено: 2
Спорт

28.02.2020 - 08:00

ЛIыхъужьыр Къэхъун ягу къыщагъэкIыж

Илъэс къэс мы зэманым Къэхъун къуажэм щокIуэкI Афганистаным щыхэкIуэда, зэрихьа лIыгъэм папщIэ Вагъуэ Плъыжь орденыр мыпсэужу зыхуагъэфэща НэгъэцIу Хьэсэнбий волейболымкIэ и фэеплъ зэхьэзэхуэ. Мы гъэм ар щэщIрэ ещанэу зэхаублащ икIи ирагъэхьэлIащ Хэкум и хъумакIуэм и махуэм

Подробности... | Просмотрено: 5
Абы дегъэпIейтей

21.02.2020 - 09:19

КАВКАЗ ЗАУЭР «ШЫПСЭ ДАХАЩЭКЪЫМ» КАФФЕД-м Тырку Республикэм щыIэ Урысей Федерацэм и лIыкIуэ Ерхов Алексей ирита жэуап

 

Тырку Республикэм щыIэ Урысей Федерацэм и лIыкIуэ Ерхов Алексей «Спутник» агентствэм 2020 гъэм мазаем и 13-м ирита интервьюм щыжиIахэмкIэ адыгэхэм я тхыдэр пхэнжу къигъэлъагъуэри лъэпкъри игъэпудащ.

Подробности... | Просмотрено: 10
Жылагъуэ

21.02.2020 - 08:21

КъБР-м и Росгвардием иригъэкIуэкIащ ведомствэхэм зэдай зыгъэсэныгъэхэр

 

Зы IуэхущIапIэм ирашу адрейм щагъэIэпхъуэкIэ, хъумакIуэхэм яIэщIэкIыу щIэпхъуэжа бзаджащIэхэм  я лъагъуэм зэрытеувэ, ахэр къызэраубыдыж лэжьыгъэхэр къыщапщытэжащ Къэбэрдей-Балъкъэрым.

Подробности... | Просмотрено: 7

Страницы