19.06.2019, 08:15 - Политикэ

КъБР-м и Парламентым Мэкъумэш политикэмкIэ, щIыуэпсыр хъумэнымрэ ар къэгъэсэбэпынымкIэ, щIы IуэхухэмкIэ и комитетым иригъэкIуэкIа зэIущIэм къыщызэщIакъуэжащ республикэм и мэкъумэш IэнатIэм 2018 гъэм къилэжьамрэ гъатхэ псыщIэгъэлъадэхэр зэрырагъэкIуэкIамрэ.

19.06.2019, 08:10 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ, министерствэм, балигъ мыхъуахэр кIэлъыплъыныгъэншэу къэмынэным, хабзэр къыщызэпауд къэмыгъэхъуным кIэлъыплъ IэнатIэхэм ящIыгъуу, узыншагъэр щрагъэфIакIуэ IуэхущIапIэхэм илъэс ещанэ хъуауэ къыщызэрегъэпэщ я учётым щыт, зыхуей хуэмызэ ныбжьыщIэхэм загъэпсэхуныр.

14.06.2019, 08:20 - Жылагъуэ

Ди къэралым и щIыналъэ  куэдми хуэдэу, мэкъуауэгъуэм и 12-м Урысейм и махуэр  Къэбэрдей-Балъкъэрым Iэтауэ щагъэлъэпIащ.

14.06.2019, 08:15 - Жылагъуэ

Апхуэдэ фIэщыгъэр зиIэ махуэшхуэ зэхыхьэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым. ЕджапIэ нэхъыщхьэм и пресс-IэнатIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, ар теухуауэ щытащ урыс усыгъэм и вагъуэ Пушкин Александр къызэралъхурэ илъэс 220-рэ зэрырикъум.

14.06.2019, 08:00 - Спорт

«Спартак-Налшыкым» и капитан гъуащхьауэ Iэзэ Бажэ Амир топджэгум дихьэххэм фIы дыдэу яцIыху.

07.06.2019, 08:17 - Жылагъуэ

Хабзэ хъуауэ, Бахъсэн щIыналъэм щIэныгъэмкIэ и управленэм гъэ еджэгъуэм и кIэм деж къепщытэж зэфIагъэкIахэр. Мы гъэми абы папщIэ къызэрагъэпэща «АкъылыфIэхэм я XIX зэхыхьэр» Куба къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм щекIуэкIащ.

07.06.2019, 08:15 - Жылагъуэ

Бахъсэн къалэм щагъэхьэзыра гуфIэгъуэ Iуэхухэр псом япэу щызэхаублащ ЩэнхабзэмкIэ унэм къедза утыкум.

07.06.2019, 08:12 - Щэнхабзэ

Быным адэ-анэм хуаIэ гурыщIэхэр къа­Iуэтэну адыгэ хабзэм къызэремызэгъым къыхэкIыу, сэри си адэм сытепсэлъыхьыну мащIэу соукIытэ.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

14.06.2019 - 08:17

Лъэпкъ Iущыгъэм и щIэнгъуазэ

Бгырыс лъэпкъхэм я IуэрыIуатэр, шыпсэр, таурыхъхэр, хъыбарыжьхэр иту томищ хъу къыдэкIыгъуэ Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ дунейм къыщытехьащ.

Подробности... | Просмотрено: 16

14.06.2019 - 08:07

Театрыр ноби зи пщIыхьым хэт

Театрыр дунейпсо гъуазджэм и Iыхьэ нэхъ лъэрыхь дыдэхэм ящыщщ. Ар и «щхьэцыгъуэхэмкIэ» хэухуэнащ литературэм, ма­къамэм, къафэм, уэрэдым, ­гъуа­з­джэм и нэгъуэщI лIэужьы­гъуэхэм.

Подробности... | Просмотрено: 9

07.06.2019 - 08:12

Анэдэлъхубзэрщ зэрыгупсысэр

Быным адэ-анэм хуаIэ гурыщIэхэр къа­Iуэтэну адыгэ хабзэм къызэремызэгъым къыхэкIыу, сэри си адэм сытепсэлъыхьыну мащIэу соукIытэ.

Подробности... | Просмотрено: 17

07.06.2019 - 08:10

Си гъащIэр схьащ лъэпкъым щхьэкIэ сыхъуапсэу

Урысей Федерацэм, Адыгэ Республикэм гъуазджэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ артист, УФ-м и Композиторхэм я зэгухьэныгъэм Шостакович Дмитрий и цIэр зэрихьэу ит саугъэтым и лауреат, КъБР-м и Къэрал саугъэтыр зы­хуагъэфэща ХьэIупэ ДжэбрэIил лъэпкъыр зэрыгушхуэщ, лъэпкъыр зыгъэгушхуэщ. Ар и ехъулIэныгъэхэм хуэкIуэн папщIэ и лъым хэлъ талантыр щIэныгъэмкIэ щIи­гъэбыдащ.

Подробности... | Просмотрено: 9

07.06.2019 - 08:02

Iэпкълъэпкъ пщыкIутIым къыдэкIыу…

Адыгэбзэр джыныр, адрей бзэхэми хуэдэу, псалъэхэр зэхуахьэсурэ къежьа Iуэхущ. 17-нэ лIэщIыгъуэм япэу а Iуэхум иужь ихьащ нэмыцэ щIэныгъэлI Дрешер. Абы зэхилъхьащ нэмыцэ-адыгэ-осетин псалъалъэ.

Подробности... | Просмотрено: 12

05.06.2019 - 08:13

Театрым и илъэсым хуэгъэпсауэ

Гъэлъэгъуэныгъэ

СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, иджыблагъэ къыщызэIуахащ Театрым и илъэсым хуэгъэпса гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн.

Подробности... | Просмотрено: 13

05.06.2019 - 08:12

Гъунапкъэ зимыIэ

Иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ «Кинокавказ 2019» Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ кинофестивалым и етIуанэ зэхыхьэр. Ар щызэхэтащ Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым (СКГИИ).

Подробности... | Просмотрено: 5

05.06.2019 - 08:11

Къафэр зи псэм хэлъхэр

Гъуазджэ

Подробности... | Просмотрено: 137

29.05.2019 - 08:14

УсакIуэр ягъэлъапIэ

Махуэгъэпс

КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ усакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Ацкъан Руслан и ныбжьыр илъэс 70 зэрырикъур иджыблагъэ щагъэлъэпIащ Лэскэн щIыналъэм хыхьэ, усакIуэр къыщалъхуа Ерокъуэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм.

Подробности... | Просмотрено: 22

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ

15.05.2019 - 08:03

Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыпIэ дахэхэр къытощ

Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Кабардино-Балкария на двусторонних художественно- маркированных почтовых карточках» буклет щхъуэкIэплъыкIэр. Лэжьыгъэр зыгъэхьэзырар коллекционер Тхьэкъуахъуэ Iэуесщ.

Подробности... | Просмотрено: 8
Спорт

15.05.2019 - 08:02

Дунейпсо фестивалым дыдейхэр щытокIуэ

Iуащхьэмахуэ лъапэ щекIуэкIащ Race–2019 зэхьэзэхуэр. «Километр задэ» къызэдэжэм хэтащ къэрал 20-м къикIа жыджэру зызыгъэпсэхун зыфIэфI цIыху 350-м щIигъу.

Подробности... | Просмотрено: 7
Спорт

15.05.2019 - 08:00

Псыжь и Iуфэр зыгъэбжьыфIа ЛIыс Артур

Щалъхуа лъахэм зыщаужьыну Iэмал щамыIэу хамэ щIыпIэхэм я цIэкIэ зыкъэзыгъэлъэгъуа ди лъэпкъэгъу куэдым спортым лъэужь дахэ къыщагъэнащ.

Подробности... | Просмотрено: 3
Политикэ

07.05.2019 - 14:00

КъумпIыл Мурат и махуиплI зекIуэ

Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат зи пашэ гупышхуэ Тырку къэралыгъуэм щыIащ сату-экономикэ, щэнхабзэ-егъэджэныгъэ зэдэлэжьэныгъэхэр зэтраублэну, хамэщIым ис адыгэхэм хуаIэ  пыщIэныгъэхэр нэхъри ягъэбыдэну, хагъэхъуэну.

Подробности... | Просмотрено: 17
Спорт

01.05.2019 - 08:12

Адыгэ ныпыр Эверестым щызыIэта Мэз Каринэ

2011 гъэм, Адыгэхэм я фэеплъ махуэм ирихьэлIэу, дуней псом и бгы нэхъ лъагэ дыдэ Эверестым (метр 8848-рэ) дэкIри, абы и щыгум ди лъэпкъ нып щхъуантIэр япэ дыдэу щиIэтащ Мэз Каринэ.

Подробности... | Просмотрено: 18
Спорт

01.05.2019 - 08:11

Къэралым и кубокыр къахь

Тверь областым хыхьэ Конаковэ къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысей Федерацэм джиу джитсумкIэ (невазэ) и кубокыр къэхьыным теухуа зэхьэзэхуэ. Абы ехъулIэныгъэшхуэ къыщахьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм.

Подробности... | Просмотрено: 3
ЩIалэгъуэ

01.05.2019 - 08:10

ТекIуахэр ягъэлъапIэ

Шынагъуэншагъэу псэуным хуэгъэпса Iуэхухэр къызэгъэпэщынымкIэ XI Урысейпсо ныбжьыщIэ олимпиадэр, мэлыжьыхьым и 21 - 26-хэм Налшык щекIуэкIар, иухащ. Зэпеуэм хэтахэм я дежкIэ гуимыхужт а махуитхур.

Подробности... | Просмотрено: 9
Махуэгъэпс

01.05.2019 - 08:09

МЫ МАХУЭХЭМ

Накъыгъэм и 2, махуэку

1920 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым япэ щэбэт щIыхьэху щекIуэкIащ.
1934 гъэм Налшык Пионерхэм я унэ къыщызэIуахащ.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жылагъуэ

01.05.2019 - 08:07

«Къафэ, Кавказ!»

Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым  щекIуэ­кIащ «Къафэ, Кавказ» япэ урысейпсо хореографие фестиваль-зэпеуэ.

Подробности... | Просмотрено: 3
Литературэ

01.05.2019 - 08:05

Хэхэс адыгэхэм урыс дунейм щагъэзащIэ мыхьэнэр

Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, Москва къэрал областной университетым Стратегиемрэ ана­литикэмкIэ и центрым и унафэщI Ершов Виталий иджыблагъэ тхылъ гъэщIэгъуэн къыдигъэкIащ.

Подробности... | Просмотрено: 27
ЩIалэгъуэ

01.05.2019 - 08:02

«Дэтхэнэ зы ныбжьыщIэми и ехъулIэныгъэ» федеральнэ проектым хыхьэу Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщызэIуахынущ сабий зэчиифIэхэр къэгъэнэIуэнымрэ апхуэдэхэм защIэгъэкъуэнымкIэ центр

Къэбэрдей-Балъкъэрыр яхэхуащ «Дэтхэнэ зы ныбжьыщIэми и ехъулIэныгъэ» федеральнэ проектыр 2019 гъэм къриубыдэу щагъэзэщIэну щIыналъэхэм. Абы папщIэ республикэм къыхуаутIыпщащ сом мелуан 213-м щIигъу.

Подробности... | Просмотрено: 7
ЗэIущIэхэр

01.05.2019 - 08:00

Псыдзэм зыхуагъэхьэзыр

КъухьэпIэ-Каспий псыгуэн округым и Бассейн советым и зи чэзу зэIущIэр иджыблагъэ КъБР-м и Правительствэм щригъэкIуэкIащ абы и унафэщI Курбанчиев Гусейн.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жылагъуэ

01.05.2019 - 08:00

Фэеплъ мыкIуэдыж

Хэку зауэшхуэр зэриухрэ илъэс 74-рэ зэрырикъум ирихьэлIэу КъБР-м и щIыналъэхэм абы пыщIа Iуэхухэр щрагъэкIуэкI.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жылагъуэ

01.05.2019 - 08:00

ФIым хуаущий

Муслъымэнхэм я дин IуэхущапIэм и унафэщIым и дэIэпыкъуэгъу Амщыкъуэ Анджелэ щыIащ Урысейм Тезырхэр егъэпшынынымкIэ и федеральнэ къулы­къум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и цIыхубз колоние №4-м.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жылагъуэ

30.04.2019 - 13:48

КЪУЩХЬЭ Надим: Хэкур сыт? Хэкур цIыхуу исхэращ

Подробности... | Просмотрено: 4

Страницы