25.09.2020, 08:00 - Спорт

Ди лъахэгъу Жаным Аслъэн и бэнэкIэ екIум блэкIа лIэщIыгъуэм и 80 гъэхэм дуней псор иригушхуэрт. Ар Совет Союзым и чем­пионт, Европэм щытекIуат, Дунейпсо кубокыр зыIэ­щIэлът, спортым щIыхь зиIэ и мастерт.

23.09.2020, 08:15 - Жылагъуэ

Мы тхыгъэр зытеухуа щІэныгъэлІым и гугъу щІын едмыгъажьэ щІыкІэ, «Адыгэ псалъэ» газетым еджэхэм зы гукъэкІыж гуэркІэ сывдэгуэшэну ­сы­­хуейт. 

23.09.2020, 08:00 - Спорт

Нэгъабэ щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 15-м Бахърейным и Манамэ къалэм щызэхэта дунейпсо чемпионатым и кIэух зэIущIэм Ливаным щыщ Фахретдин Мохаммад зыми шэч къатримыгъыхьэу нокаутым игъакIуэу щыхигъащIэри, абсолютнэ чемпион хъуащ ди лъахэгъу Мырзэкъан Азэмэт. 

18.09.2020, 08:20 - Жылагъуэ

 Урысей гвардием и управленэм Бахъсэн къалэм щиIэ щIыналъэ къудамэм ведомствэм щIэмыт и хъумакIуэхэм пашэныгъэр щаубыдащ и къалэн игъэзащIэу 2001 гъэм хэкIуэда полицэм и полковник Сыжажэ МуIэед и фэеплъу къызэрагъэпэща мини-футболымкIэ зэхьэзэхуэм.

18.09.2020, 08:18 - Жылагъуэ

Биологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБР-м и Парламентым  и депутат  Щхьэ­гъэпсо Сэфарбий, къызэ­ры­щIэкIымкIэ, уси етх. Абы и эко-усэхэр ятеухуащ КъБР-м и Тхылъ плъыжьым ихуа, кIуэдыжыпэным нэса псэущхьэ­хэмрэ къэкIыгъэ­хэмрэ. 

18.09.2020, 08:17 - Жылагъуэ

Лъэхъэнэ блэкIахэм мэзхэм пщIэшхуэ яIащ. Ди япэ итахэм къагурыIуэрт ахэр щысхьыншэу ибуп­щIыкI зэрымыхъунур. Ухуэныгъэм, нэгъуэщI IэнатIэхэм ­къыщагъэсэбэп пкъыгъуэхэр къызэрыхэтхым и мы­закъуэу, дызэрыбауэ хьэуам и нэхъыбапIэр къыдэзытри мэзхэращ.

18.09.2020, 08:00 - Спорт

2000 гъэхэм я пэщIэдзэр хуабжьу хуэугъурлащ Налшык и «Спартак»-м. Урысей Федерацэм футболымкIэ и япэ дивизионым щекIуэкI зэхьэзэхуэм етIуанэ увыпIэр къыщихьри, къэралым и командэ нэхъыфI дыдэхэм ядэджэгуну Iэмал игъуэтащ.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

25.09.2020 - 08:07

Лъэпкъым куэд хуэзылэжьа

IуэрыIуатэдж, уэрэджыIакIуэ, композитор Бэрэгъун Владимир и цIэм, хуэфащэ дыдэу, увыпIэ щхьэхуэ щеубыд Къэбэрдей-Балъкъэрым и щэнхабзэм и тхыдэм.

Подробности... | Просмотрено: 3

25.09.2020 - 08:05

КъБР-м и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща Котляровхэ Мариерэ Викторрэ

2019 гъэм КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и Къэрал саугъэтыр зратахэм ящыщщ тхакIуэ-публицистхэу, илъэс тIощIым щIигъуауэ уней тхылъ тедзапIэ зыгъэлажьэ Котляровхэ Мариерэ Викторрэ.

Подробности... | Просмотрено: 4

23.09.2020 - 08:19

Премьера полнометражного фильма по роману Исхака Машбаша «Графиня Аиссе» запланирована в ноябре

Во время съемок фильма «Графиня Аиссе». Лето 2020 года

Подробности... | Просмотрено: 10

23.09.2020 - 08:07

БЕЩТО Албэч: Щапхъэу укъэнэн хуейщ утыкум уикIыжа нэужьи

«Кабардинка» къэрал академическэ ансамб­лыр ди зэманым зыгъэбжьыфIэ къэфакIуэ нэхъ пажэхэм ящыщщ Нартан къуажэм къыщалъхуа Бещто Албэч. Ар ди хьэщIэщым къедгъэблагъэри, упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.

Подробности... | Просмотрено: 8

23.09.2020 - 08:05

Пэфыф Заринэ и фильмыр

Гъатхэпэм Налшык и кинотеатрхэм щагъэлъэгъуащ «Это была ты?!» фильмыр. Ар щытрахащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ режиссёр, сценарист Пэфыф Заринэрэ видеооператор ­ГъущIасэ Къантемыррэ я «SoZARee» IуэхущIапIэм.

Подробности... | Просмотрено: 10

16.09.2020 - 08:20

Хъуран Жаннэ и гуащэхэмрэ сурэт телъыджэхэмрэ

СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, «Калейдоскоп» фIэщыгъэм щIэту Хъуран Жаннэ и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ иджыблагъэ къыщызэIуахащ.

Подробности... | Просмотрено: 8

09.09.2020 - 08:14

Лъэпкъыр зэрыгушхуэ ХьэIупэ ДжэбрэIил

УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ артист, КъБР-м и Компо­зиторхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, Шостакович Дмитрий и цIэр зезыхьэ, Урысейм и ­Композиторхэм я сою­зым я саугъэтхэм я лауреат,

Подробности... | Просмотрено: 20

09.09.2020 - 08:10

Сонэ Абдулчэрим и усыгъэхэр

Си лъэпкъ тхыдэрщ си дзапэ уэрэдыр;
Ар пшыналъэу гущIэми къоIукI.
А уэрэдым къожьу мывэ духэр,
И макъамэ лъэщым псэр дохъуэпскI.

Подробности... | Просмотрено: 11

26.08.2020 - 18:16

Дунейпсо гъуазджэм и щапхъэ

ХЬЭМИД гъуазджэм къыщигъэщI дунейм утеп­сэлъыхьынуи и купщIэр зэпкърыхыпхынуи яужь ущIихьэн щыIэкъым. ТIум щыгъуэми абы и лъагагъым улъэIэсыфынукъым. Псалъэ гъущэхэм абы и къэгъэщIыгъэхэр ягъэлъэхъшэн фIэкIа фIагъ лъэпкъ къы­хуахьынукъым.

Подробности... | Просмотрено: 4

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Спорт

26.08.2020 - 08:00

Налшык и «Спартак»-м и капитанхэр. Япэ Iыхьэ

Илъэс 61-нэ хъуауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр къэралпсо утыкум щехъумэ «Спартак-Налшык»-м («Автомобилист», «Эльбрус», «Спартак» цIэхэри зэрихьащ). СССР-м футболымкIэ и «Б» классым 1959 гъэм къыщыщIидзауэ абы гъуэгуанэ кIыхь икIи дахэ ирехьэкI, нобэми зыужьыныгъэм и лъагъуэм тетщ.

Подробности... | Просмотрено: 4
Махуэгъэпс

21.08.2020 - 08:20

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ

Терроризмэм и зэранкIэ хэкIуэдахэр ягу къыщагъэкIыж дунейпсо махуэщ
Урысейм щагъэлъапIэ Офицерым и махуэр
Латвием и къэрал щхьэхуитыныгъэр щызэфIагъэувэжа махуэщ

Подробности... | Просмотрено: 2
Жылагъуэ

21.08.2020 - 08:19

ЩIэнгъуазэ пэлъытэ ирехъу

2008 гъэ лъандэрэ «Адыгэ псалъэм» лъэпкъым и тхыдэм фIыкIэ къыхэна цIыху цIэ­рыIуэхэм ятеухуауэ гуэдзэн щхьэ­­хуэхэр къыдегъэкI.

Подробности... | Просмотрено: 2
Жылагъуэ

21.08.2020 - 08:18

Шагъдий

Уэрэд

Подробности... | Просмотрено: 10
Жылагъуэ

21.08.2020 - 08:17

Дунейр егъэбжьыфIэ

Гу лъумытэнкIэ Iэмал имыIэу иужьрей илъэсхэм Адыгэш лъэпкъым и пщIэм Урысейми хамэ къэралхэми щыхэ­хъуащ. Ар и фIыгъэщ а шы лъэпкъым езым и хэкум гулъытэ куу зэрыщы­хуащIми, къэрал уна­фэщIхэм шы зезыхуэхэм я лэжьыгъэм зэрызэщIагъа­къуэми, шы лъэпкъыр егъэ­фIэкIуэным елэжьу къэралымрэ республикэмрэ ит щIэныгъэ­рылажьэ институт­хэм Iуэ­хум псэемыблэжу щы­пэрыт IэщагъэлIхэм ялъэкI къызэрамыгъанэми.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жылагъуэ

21.08.2020 - 08:15

Кливленд пцIэгъуэплъымрэ адыгэшымрэ зэхуаIуэхур сыт?

Лъэрызехьэхэм кхъухьлъатэ щызэрагъэ-пэщ  ди  лъэхъэнэм  шы  зехуэныр пасэрей хьэлу къащохъу нэхъыбэм.  КуэдкIэ нэхъ гъэщIэгъуэнщ а зэман дыдэм адыгэшым и пщIэр езым и хэкум нэхърэ и гъунэгъухэм; ­гъунапкъэм уикIмэ - цивилизацэм и курыкупсэм ис европей лъэпкъхэм я деж зэры­щынэхъ лъагэр.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жылагъуэ

21.08.2020 - 08:14

Эдилс-Эхнатон - адыгэ лъэпкъым и лIыкIуэ

2013 гъэм Германием, Нюрнберг къалэм шы лъэп­къыфIхэр щыщагъэлъэгъуам, Краузер Штеффи тесу адрейхэм къыхагъэщхьэхукIа адыгэшым и цIэр Эдилс-Эхнатонщ. Интернет сайт щхьэхуэ зыхухаха а шым и хъыбарыр къеIуатэ Груссельберг къалэм «Шагъдий» журналыр къыщыдэзыгъэкI, «Адыгэшыр фIыуэ зы­лъагъухэм я дунейпсо зэгухьэныгъэм» и унафэщI Кнол ­Тобиас.

Подробности... | Просмотрено: 10
Жылагъуэ

21.08.2020 - 08:10

Гъэрихым уэркъ щауихыр дошэс

Адыгэм и ныбэ егъэны­къуэри, и шым и ныбэ ирегъэкъу.

Подробности... | Просмотрено: 10
Махуэгъэпс

19.08.2020 - 08:15

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

Путин Владимиррэ Эрдогъан Тайипрэ телефонкIэ зэпсэлъащ

Подробности... | Просмотрено: 7
Политикэ

19.08.2020 - 08:14

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм зегъэужьынымкIэ корпорацэ» акционер зэгухьэныгъэм и уставной мылъкум хэгъэхъуэным и IуэхукIэ

№52-ПП                2020 гъэм гъатхэпэм и 26-м              Налшык къалэ

Подробности... | Просмотрено: 7
ЩIалэгъуэ

19.08.2020 - 08:10

Нэхъыжьымрэ нэхъыщIэмрэ

Нэхъыжьымрэ нэхъыщIэмрэ я зэхущытыкIэм ехьэлIа хабзэхэр жыжьэ къыщожьэ. Зэманым елъытауэ абыхэми зэ­хъуэкIыныгъэ ягъуэтурэ къогъуэгурыкIуэ.

Подробности... | Просмотрено: 7
ЩIалэгъуэ

19.08.2020 - 08:08

Къэбэрдейм щыщ шууей

Гуля ищIэрт зыхэхуа гупыр адрейхэм зэре­мыщхьыр. Мыбы хэтт я лэжьыгъэфIымкIэ къэрал псом къыщацIыхуа пионер куэд.
- Уэ сыткIэ уцIэрыIуэ? - еупщIащ ар адыгэ фащэ зыщыгъ щIалэ къамылыфэ цIыкIум.

Подробности... | Просмотрено: 6
Литературэ

19.08.2020 - 08:03

Мыщэ

УНАГЪУЭ Iуэхум дыкъыдэмыхуэу гъат­хэ махуэ хуабэхэр хуэму екIуэ­кIырт. Илъэситху фIэкIа сымыхъуа­ми, зэбгъэтIылъэкI мыхъун къалэн Iэджэ пщэрылъу сиIэт. Ди адэ-а­нэр лэжьакIуэ кIуа нэужь, си къуэш­ нэхъыщIэхэм сакIэлъыплъын, ди анэш­хуэ Фаризэт сыдэIэпыкъун хуейт.

Подробности... | Просмотрено: 8
Спорт

19.08.2020 - 08:00

БэнакIуэхэм я кIыщ Арщыдан къыщызэригъэпэщат

Журналист IэнатIэм сызэрыпэрыувэрэ куэд мыщIауэ, 1987 гъэм, лэжьыгъэ IуэхукIэ Арщыдан сыкIуауэ нэрылъагъу сщыхъуат Хъанычэ Мухьэмэд а къуажэм пщIэ лъагэ зэрыщиIэр. Зи гуащIэдэкI хьэлэлымкIэ Совет Союз псом цIэрыIуэ щыхъуа адыгэ жылэжьым абы къыщызэригъэпэщат бэнакIуэ ахъырзэманхэм я кIыщ.

Подробности... | Просмотрено: 6
Политикэ

14.08.2020 - 08:15

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

Зыми имей псэущхьэхэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм зэрыщахущытыпхъэр щыубзыхуа Хабзэр къэщтэным и IуэхукIэ
№48-ПП
2020 гъэм гъатхэпэм и 24-м                                     Налшык къалэ

Подробности... | Просмотрено: 3
Политикэ

14.08.2020 - 08:15

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм псэущхьэхэр
щаIыгъ щIыпIэхэр къыщызэгъэпэщынымрэ абыхэм щыIэ псэущхьэхэм ехьэлIа мардэхэр гъэувынымрэ я IуэхукIэ
№49-ПП
2020 гъэм гъатхэпэм и 24-м                  Налшык къалэ

Подробности... | Просмотрено: 2

Страницы