13.11.2018, 12:01 - Статья

 Къуажэдэсхэм дежкIэ мы­хьэнэшхуэ иIэщ ЩэнхабзэмкIэ унэм и лэжьыгъэм.  Абы къыщызэрагъэпэщ зэ­хыхьэ гъэщIэгъуэнхэм, пшыхь дахэхэм цIыхухэр зэхагъэплъэж. 

13.11.2018, 11:47 - Статья

 Болэтей къуажэм щыщу ­Хэку зауэшхуэм цIыху 240-рэ хэтащ, 26-р офицеру. Мы жылэм икIа цIыху 26-м Сталинград деж щызэуа 115-нэ шууей дивизэм хэту лIыгъэ зэрахьащ. Я цIэ къиIуапхъэщ Къардэнхэ Сэхьидрэ Хьэмидрэ, Хьэгъур Тырку сымэ.

13.11.2018, 11:34 - Статья

 ЩIэныгъэм, епха япэ лэжьыгъэхэр, Къэбэрдейм щекIуэкIар, XIX лIэщIы­гъуэм и кIэ XX и пэ зэманхэрщ. 1898 - 1902 гъэхэм къриу­быдэу къуажэ школу щIыналъэм 27-рэ къыщызэIуахауэ щытащ. Абыхэм ящыщт Болэтей къыщызэрагъэпэща япэ пэщIэдзэ школри. 

13.11.2018, 11:11 - Статья

 1804, 1810, 1816 гъэхэм пащты­хьыдзэм и генерал пашэхэу Глазенап, Булгаков, Ер­молов сымэ дзэшхуэхэр ящIы­гъуу Джылахъстэнейм къы­теуауэ щы­тащ икIи къуа­жэ щэны­къуэм хуэдизым лъап­сэрыхыр къыхуагъэ­кIуащ. ЗэратхыжымкIэ, зэтра­мы­гъэсхьауэ къэнар къуа­жибгъу къудейт, цIыхуми щIыми леишхуэ ирахат.

13.11.2018, 11:02 - Статья

 НобэкIэ Болэтейм унагъуэ 592-рэ дэсщ, цIыху бжыгъэр 2102-рэ мэхъу. Дэтхэнэ зы къуа­жэми ещхьу, ахэр нэхъыбэу зытелажьэр мэкъумэшырщ. Къэбгъэлъагъуэмэ, жылэм иIэ щIы гектар 4140-м щыщу 3100-р бэджэнду дот. 
 Къуажэдэсхэм трасэ нартыху, сэхуран, гуэдз, хьэ. Мэкъу­мэш зыщIэхэм къахожаныкI ­Хъаний Жанджэрий, Жылау Анзор, Къэбардэ Олег сымэ. 

12.11.2018, 12:00 - Статья

Къэмбэчокъуэ Iэдэм МуштIэхьид и къуэр пщэдей къыщалъхуа махуэщ, и ныбжьыр илъэс 60 ирокъу

12.11.2018, 11:57 - Статья

 Илъэс 41-кIэ пщафIэ IэщIагъэм ирилэжьащ Лэскэн районым хыхьэ Хьэт­уей къуажэм щыщ Тау Олег. Iуэхум фIыуэ хищIыкIыу, гурэ псэкIэ абы етауэ зэрыщытам къыхэкIыу а IэнатIэм абы зэфIэкI хъарзынэхэр къыщигъэлъэгъуащ, зыхэт гупым я дежи пщIэи щIыхьи щиIащ.

12.11.2018, 11:32 - Статья

 Iуащхьэмахуэ районым и Тырны­ауз къалэм жыджэру щолэжь «Иджырей мардэхэм тету къалэхэр зэIузэпэщ щIын (2018 - 2022 гъэхэм ятещIыхьауэ)» муниципальнэ прог­раммэр гъэзэщIэным. Абы ипкъ иткIэ, мы зэманым ягъэдахэ фэтэр куэду зэхэт униплIым я пщIантIэхэр, «Тырныауз» зыгъэпсэ­хупIэ жыг хадэр, Япэ къэхутакIуэхэм я утыр.

Последнее


Къэралым и махуэ лъапIэ

 ЦIыху мини 5-м щIигъу хэту Налшык къалэ щагъэлъэпIащ ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэр. Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм деж щекIуэкIа пэкIум иужь­кIэ концерт дахэ къызэ­рагъэпэщат республикэм и уэрэджыIа­кIуэ­хэмрэ къэ­фа­кIуэ­хэмрэ. 
 ПэкIум хэтащ «Урысей зэкъуэт» партым и Къэ­бэрдей-Балъкъэр щIы­налъэ къудамэм, Пар­ламентым, Прави­тель­ствэм, жылагъуэ ­зэгухьэныгъэхэм я лIы­кIуэ­хэр, студентхэр, еджа­­кIуэ­хэр. 
 Урысей Федерацэм и Гимныр къыщеуэм ди къэралым и нып иныр утыку кърахьащ волонтёрхэм, Урысейм ис лъэпкъхэм я зэкъуэ­тыныгъэм и нэщэнэу. 

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ УФ-м и официальнэ лIыкIуэхэм яхэту Европэм и Советым и щIыпIэ, щIыналъэ властхэм я конгрессым щыIэщ

 Мы махуэхэм Страсбург (Франджы) Европэм и Советым и щIыпIэ, щIыналъэ властхэм я конгрессым и 35-нэ пленар сессиер щокIуэкI. УФ-м и Президент Путин В. В. 2016 гъэм бадзэуэгъуэм и 21-м къыдигъэкIа унафэ №217-рп-мкIэ къызэ­ригъэпэща официальнэ делегацэм хэту абы щыIэщ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ.

«Гуащэнэ» цIэ дахэр Блий Каринэ зэрехьэ

 Иджыблагъэ Налшык къалэ щекIуэкIащ «Королева Кавказа» зэпеуэ. Абы и зы Iыхьэу щытащ кавказ лъэпкъхэм я хабзэр, гъэсэныгъэр, щэнхабзэр, тхыдэр хъыджэбзхэм къыщагъэлъэгъуэн хуей теплъэгъуэр. 

Кавказым кIуэ гъуэгур

 Краснодар крайм щыIэ «Адыгэ Хасэм» и тхьэмадэ Сэхъут Аскэр щыгъуазэ дызэрищIащи, иужьрей илъэсиблым нэхъ зи ужь итар зауэр щекIуэкI Сирием щыпсэу ди лъэпкъэгъухэр адэжь щIы­налъэм къешэлIэжынырщ, абыхэм псэупIэ ягъуэтыжынырщ. 
 Сирием зауэр къызэрыщыхъейрэ ­Урысейм адыгэу минитхум нэблагъэ ­къихьэжащ, абыхэм ящыщу минитIыр хэкум къинащ, адрейхэр Тыркум, европей къэралхэм Iэпхъуэжащ.

ХамэщIым дыщышэрджэст

 Мы гукъеуэр зейр Сирием къикIыжу хэкум къэзыгъэзэжа Шэр­джэс Тамбийщ. Ар зытхыжу къытхуэзыхьар Иорданием щып­сэуа, адэжь щIыналъэр псэупIэ зыхуэхъужа Исхьэкъэт Фадищ.
 Сэ и гугъу сщIыну сыхуейт хамэ щIыпIэм къикIыжахэм ди дежкIэ мыхьэнэ нэхъ зиIэу къэслъытэ IуэхугъуитIым. 
Япэр: хэкужьым къэзыгъэзэ­жахэм ятеухуауэ.

Адыгэущ зэрыпсэун хуейр

 Иужьрей илъэсхэм адэжь щIыналъэм къэ­зы­гъэзэж ди лъэпкъэгъухэм я бжыгъэм хохъуэ. Уи хэкур зэбгъэгъуэтыжыныр лъэпкъыр зы хъужыным, зэкъуэувэжыным и япэ лъэбакъуэщ. Абы къыхэ­кIыуи, зи лъахэр псэупIэ зыхуэхъужа дрихьэлIамэ, а Iуэхугъуэм дригуфIэу, «бланэ щалъху йокIуэ­лIэж» псалъэжьри дигу къимыгъэкIыу къанэркъым. Дэ ди псэлъэгъущ Тыркум къикIыжа, Налшык къалэм щыпсэу щIэ­ныгъэрылажьэ, адыгэ Iуэху­хэм жыджэру хэт Нэзэр Хьэмид.

Лъэмыжыр къызэIуахыж

 «Кавказ» гъуэгу управленэ» федеральнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм и IэщIагъэлIхэмрэ лэ­жьа­кIуэхэмрэ зэгъэ­пэщыжын яухащ «Кавказ» автомобиль гъуэгум и 443-нэ километ­рым хуэзэу Шэ­джэм псым телъ ищхъэрэ лъэмыжыр.
 Гъуэгу лэжьакIуэхэм мазищым къриубы­дэу метр 70-м нэблагъэ гъуэгущIэ яухуэри, пIалъэкIэ тралъхьа лъэ­мыжым автомашинэхэр икI хъууэ ящIащ. Абы иужькIэ псым зэраныгъэшхуэ зрита лъэ­мы­жым и лъакъуэхэр щIэуэ ягъэжащ, зыхуэфащэ щIэгъэкъуэнхэр ягъэуващ, лъэмыжым и лъэ­ныкъуитIри бетонкIэ ягъэ­быдащ.

Мы махуэхэм

ЩэкIуэгъуэм и 3, щэбэт

Борей Рауф Алий и къуэр

 ЩIДАА-м и академик, географие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, Урысей Федерацэм егъэджэны­гъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Борей Рауф и ныбжьыр илъэс 85-рэ ­ирикъуа къудейуэ дунейм ехыжащ. Ар КъШР-м хиу­быдэ Хьэбэз (Къэ­сей­хьэблэ) ­къуа­жэм 1933 гъэм фокIадэм и 21-м къыщалъхуащ. Зи ­гъащIэр щIэныгъэм хуэлэжьэным езыта, зи IэнатIэм хьэлэлу пэрыта цIыху щып­къэт ар. И сабиигъуэм ­щегъэжьауэ гъуэгуанэ гугъу къызэпичащ Рауф, абы и адэри, и адэ ­къуэшхэри политикэ залымыгъэ з­рахахэм яхэхуати. 

Студентхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Къэзанш Мирланд

 Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэ­бэрдей-Балъкъэр къэрал универ­ситетым жэпуэгъуэм и 26-м щызэ­хэтащ еджапIэ нэхъыщхьэм и студентхэм я отчет-хэхыныгъэ конференц.

Страницы

Подписка на Электронная газета "Адыгэ псалъэ" RSS