22.01.2022, 14:14 - Жылагъуэ

ЩIышылэм и 20-м КъБР-м Узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и министерствэм и унэм республикэм коронавирус уз зэрыцIалэр къы­щымыгъэхъунымрэ абы зэрызиубгъум щы­кIэлъыплъынымкIэ и Оперативнэ штабым ­хэтхэр журналистхэм щаIущIащ.

22.01.2022, 12:12 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIы­кIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Чайкэ Юрий видеконференц мардэм тету иригъэкIуэкIа зэIущIэм. Абы щытепсэлъыхьащ КИФЩI-м щыIэ санитар-эпидемиологие щытыкIэмрэ коронавирус узыфэ зэрыцIалэм зэры­пэщIэтынымкIэ хэ­кIыпIэ­хэм­рэ.

22.01.2022, 11:10 - ЗэIущIэхэр

УФ-м и Правительствэм и Унафэ­щIым и къуэдзэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэр зи нэIэ щIэт Новак Александррэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ зэIущIащ. Ахэр Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и социально-экономикэ щыты­кIэм тепсэ­лъыхьащ, республикэм щы­Iэ псэукIэр егъэфIэкIуэным теухуа проект зыб­жани къыхагъэщхьэхукIащ.

19.01.2022, 13:19 - Спорт

Мэзкуу и ЦСКА-м и цIыхубз футбол командэм и тренер штабым зэхъуэкIыныгъэхэр игъуэтащ.

19.01.2022, 12:45 - Жылагъуэ

ГъащIэм и IэфIыр цIыхухэм нэсу зыхащIэну къыщIэкIынтэкъым узыфэ зэмылIэужьыгъуэхэм еIэзэ дохутырхэр щымыIамэ. Ди гуапэ зэрыхъущи, зи гъащIэр медицинэм тезыухуа, зи IэщIагъэм фIыуэ хэзыщIыкI, щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъ дохутырхэр и мащIэкъым ди лъахэм. 

19.01.2022, 11:11 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м промышленностымкIэ, энергетикэмрэ сатумкIэ и министр Ахъуэбэч Шамил хэтащ Уф-м и Правительствэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Новак Александр иригъэкIуэкIа видеоконференц зэIущIэм. 

19.01.2022, 10:07 - Тхыдэ

Нарт эпосым щыщ лIы бзаджэщ, Алыдж и къуэщ. Хъыбархэм ар зэм Акуандэ и адэу, зэм и дэлъхуу къыщокIуэ.

17.01.2022, 16:37 - Жылагъуэ

Дагъыстэн Республикэм и Iэтащхьэ Меликов Сергей Инстаграмым щиIэ и напэкIуэцIым Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэсищэ зэрырикъуэмкIэ абы щыпсэухэм къехъуэхъуащ.

17.01.2022, 15:33 - Тхыдэ

1912 гъэм мэлыжьыхьым и 14 - 15 махуэ-жэщ зэпылъыпIэм дунейм нэхъ ин дыдэу тета, «Титаник» зи фIэщыгъэ кхъухьыр щIилъэфауэ щытащ. ЗэрыжаIэмкIэ, ар хым щыжьэхэуащ псы щIагъым щIэт мылыбгым. 
 

17.01.2022, 14:50 - Жылагъуэ

Ставрополь щIыналъэм и Iэтащхьэ Владимиров Владимир Инстаграмым щиIэ и напэкIуэцIым деж Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэсищэ зэрырикъумкIэ абы щыпсэухэм къехъуэхъуащ.
«Нобэ ди гъунэгъу Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралыгъуэ зэригъуэтрэ илъэси 100 зэрырикъур егъэлъапIэ.

ЩЭНХАБЗЭ

25.10.2021 - 19:06

ЦIыхубэм ягу дыхьэ

    Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Къэрэшей-Шэрджэсым щIыхь зиIэ и артисткэ Хьэрэдурэ Динэ цIыхубэм фIыуэ ялъэгъуа уэрэджыIакIуэщ.

Подробности... | Просмотрено: 13

25.10.2021 - 17:55

Щамырзэ Моникэ и гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ

Балеринэ цIэрыIуэ, тхакIуэ, скульптор, актрисэ, адыгэ лъэпкъым къыхэкIа бзылъхугъэ дахэ Щамырзэ Моникэ (Черинэ Людмилэ) къыщалъхуа махуэм и гъащIэм траухуа фильмхэмрэ спектакльхэмрэ....

Подробности... | Просмотрено: 7

25.10.2021 - 15:25

«Си IэдакъэщIэкI дунейм къытенэмэ, аращ насыпу къэслъытэр»

- Си адэр и щIалэгъуэм сурэт щIыным, пхъэм мафIэкIэ къыхэгъэжьыкIыным, сэху мывэм къыхэщIыкIа хьэжыгъэкIэ зыгуэрхэр зэгъэпщIыным хуэIэзэу щытащ, - жеIэ IэпщIэлъапщIэ ныбжьыщIэ Маргъущ Юрэ...

Подробности... | Просмотрено: 11

22.10.2021 - 13:40

Гъуазджэм и лъагъуэхэшхэр

Налшык къалэ Кавказ Ищхъэрэм гъуазджэхэмкIэ и институтым иджыблагъэ щекIуэкIащ «ГъуазджэмкIэ сабий еджапIэм и егъэджакIуэ нэхъыфI» урысейпсо зэхьэзэхуэм и етIуанэ Iыхьэр. Абы хэтащ Къэбэрдей-...

Подробности... | Просмотрено: 17

21.10.2021 - 15:44

Епэрым и фестиваль

Жэпуэгъуэм и 16-17-хэм Налшык къалэ удз гъэгъахэм я фестиваль щекIуэкIащ.

Подробности... | Просмотрено: 15

20.10.2021 - 14:41

Артистхэм езым я нэщэнэхэр яIэжщ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артисткэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист Мысостышхуэ Маринэ ди псэлъэгъущ.

Подробности... | Просмотрено: 18

19.10.2021 - 17:55

IэщIагъэ дахэ

    «Илъэсым и цIыху», «Илъэсым и цIыхубз» цIэхэр зиIэ модельер Сэралъп Мадинэ къыхуагъэфэща дамыгъэхэр хуэфащэ дыдэщ, япэрауэ, лъэпкъ щэнхабзэмрэ IэпщIэлъэпщIагъэмрэ зи лъабжьэ и...

Подробности... | Просмотрено: 25

18.10.2021 - 15:25

Щэнхабзэр зыгъэбей, утыкур зыгъэдахэ

ДифI догъэлъапIэ

Подробности... | Просмотрено: 17

17.10.2021 - 12:26

Дамыгъэхэмрэ тхыпхъэхэмрэ зыхэухуэна фэилъхьэгъуэхэр

Зэпымыууэ щIэщыгъуэ лъы­хъуэ, зыужьыныгъэм ­хущIэкъу, щIэхэм зезыпщыт, ре­спубликэм и цIэр щIыпIэ жы­жьэхэм фIыкIэ щызыгъэIухэр ди мащIэкъым.

Подробности... | Просмотрено: 12

15.10.2021 - 16:44

Тыргъэтауэ пэгъунэгъуу

    КъБКъУ-м и юридическэ факультетым илъэсым щIигъукIэ щеджауэ, МафIэдз Заирэ и зы махуэ закъуэм псоми зригъэхъуэжащ.

Подробности... | Просмотрено: 18

15.10.2021 - 15:09

«Кинор гъащIэм хуэдэу, гъащIэр кином хуэдэу»

Аращ ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым жэпуэгъуэм и I2-м къыщызэIуаха выставкэм фIащар.

Подробности... | Просмотрено: 7

14.10.2021 - 18:21

УсакIуэм и хъыбарегъащIэ

УсакIуэ гуэрым ныбжьэгъу хьэрычэтыщIэ иIэт. ХьэрычэтыщIэм и Iуэхухэр хъарзынэу кIуатэрт. Нэхъри зригъэубгъун папщIэ нэгъуэщI щIыпIэхэми зэщIылъигъэIэсыну мурад ищIащ.

Подробности... | Просмотрено: 11

13.10.2021 - 18:30

«Пушкин и картэр» мэлажьэ

Зы мазэ хъуауэ Урысей Федерацэм щолажьэ «Пушкин и картэ» къэрал программэр. Ар УФ-м и Президент Путин Владимир къыхилъхьащ, щIалэгъуалэр диIыгъын папщIэ. Илъэс 14-м щегъэжьауэ 22-рэ зи ныбжь...

Подробности... | Просмотрено: 27

13.10.2021 - 17:30

«ЖылакIэр» Мейкъуапэ щагъэлъагъуэ

Абхъаз къэрал щIалэгъуалэ театрым иджыблагъэ Мейкъуапэ къалэ щигъэлъэгъуащ Абхъазым и цIыхубэ тхакIуэ Шинкубэ Бэгърат и «ЖылакIэ» романым къытрищIыкIа спектаклыр. Ди лъэпкъ тхыдэм и напэкIуэцI...

Подробности... | Просмотрено: 16

12.10.2021 - 11:31

ГушыIэр зи щIасэ

Я къежьапIэр я гъуазэу Урысей утыкум зи цIэр щызыгъэIуа цIыху зэчиифIэхэм я дэтхэнэ зы ехъулIэныгъэми цIыхубэр щогуфIыкI. 

Подробности... | Просмотрено: 14

11.10.2021 - 17:55

Макъамэр зи дуней, зи гъащIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и мызакъуэу, ди лъэпкъэгъухэр щыпсэу щIыпIэхэм щыцIэрыIуэ, цIыхубэм фIыуэ ялъэгъуа, пщIэ зыхуащI уэрэджыIакIуэ, Урысейм ис лъэпкъхэм я Артиадэмрэ гъуазджэхэмкIэ «Сочэ-...

Подробности... | Просмотрено: 8

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Политикэ

15.01.2022 - 17:59

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал дамыгъэхэр тыным и IуэхукIэ

Подробности... | Просмотрено: 8

Жылагъуэ

15.01.2022 - 16:57

Поликлиникэр къызэIуахыж

Иджыблагъэ къызэIуахыжащ Къалэ сабий поликлиникэ №1-м и къудамэу Хмельницкий Б. и цIэр зезыхьэ уэрамым ­тетыр.

Подробности... | Просмотрено: 6

ЗэIущIэхэр

15.01.2022 - 15:54

УзыфэщIэм зэрыпэщIэтыным зыхуагъэхьэзыр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек видеоконференц ­мардэм тету Оперативнэ штабым и зэIущIэ иригъэ­кIуэкIащ. Абы щытепсэ­лъы­хьащ республикэм и эпиде­миологие щытыкIэмрэ ар зы­хуэкIуэнкIэ...

Подробности... | Просмотрено: 6

Жылагъуэ

15.01.2022 - 10:10

Кавказым и къэхутакIуэ емызэш

ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием­ и член-корреспондент, биологие щIэныгъэхэм я доктор наук, профессор, Урысей Федерацэм щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Тембот Аслъэнбий Къазий и къуэр ящыщщ...

Подробности... | Просмотрено: 5

ЗэIущIэхэр

15.01.2022 - 09:08

Мы гъэм и япэ зэIущIэ

КъБР-м и Парламентым и Президиумыр мы гъэм япэу зэхуэсащ. Ар къыщызэIуихым Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ жиIащ гъатхэ сессиер гугъуу зэрыщытынур икIи депутатхэм ехъуэхъуащ я къалэнхэм...

Подробности... | Просмотрено: 7

Литературэ

14.01.2022 - 17:00

Щхьэж къилъыхъуэ IуощIэж

ЛIыжь гуэрым щIалэщIэ гъуэгурыкIуэ къыхуэзэри къеупщIащ:
- Мы къалэм япэу сыкъэкIуауэ аращ. КъызжеIэ, сыт хуэдэ мыбы щыпсэу цIыхухэр?

Подробности... | Просмотрено: 9

Жылагъуэ

14.01.2022 - 16:50

УэрэджыIакIуэ икIи егъэджакIуэ

    Иужьрей зэманым, куэдым зэращIэщи, радиокIэ, телевизоркIэ ди пащхьэ кърахьэ уэрэд куэдхэр, псалъэ щIэлъкIи макъамэкIи уэрэдкIэ уеджэ мыхъуну.

Подробности... | Просмотрено: 4

Жылагъуэ

14.01.2022 - 16:44

ИлъэсыщIэм-унэщIэ

Тэрч щIыналъэм хыхьэ Дейскэ къуажэм щыпсэу унагъуий ИлъэсыщIэм и пэ къихуэу, унэщIэхэм щIагъэтIысхьэжащ.

Подробности... | Просмотрено: 4

Жылагъуэ

14.01.2022 - 16:00

ЦIыхум и зэфIэкIыр наIуэ зыщIыр

ЦIыхум пщIэ къызэрилэжьыр сыт?! И IуэхущIафэ дахэмкIэщ, и акъылымрэ щIэныгъэмрэ къитIэсу иубзыхуф лэжьыгъэмкIэщ, адрейхэм къащхьэщыкIыу гъащIэм хилъхьэ гуапагъэмкIэщ.

Подробности... | Просмотрено: 4

ЩIалэгъуэ

14.01.2022 - 14:33

Пщащэ гурыхуэ

Мы гъэм Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и курыт еджапIэхэр къэзыуха ныбжьыщIэхэм ящыщу къэзыпщытэж къэрал экзаменхэр нэхъыфI дыдэу къызэзынэкIа, бжыгъэ нэхъ лъагэ дыдэ къэзыгъэлъэгъуахэм ящыщщ ди...

Подробности... | Просмотрено: 6

Жылагъуэ

14.01.2022 - 13:36

ЩIыуэпс хъыбарыщIэхэр

Тенджызым хадзэ кIэрыху-бжьэрыхухэр зэщIэкъуэжыным теухуауэ илъэс зыбжанэ ипэкIэ ирахьэжьауэ щытащ The Ocean Cleanup лэжьыгъэр.

Подробности... | Просмотрено: 5

Жылагъуэ

14.01.2022 - 13:00

Дэгубэ (Догуаб)

Ар зи фIэщыгъэ къуршыпс уэр цIыкIур Геленджик (Хъулъыжъый, ХъупIэ ЦIыкIу) пэмыжыжьэу хы ФIыцIэм хэлъэдэж Пшадэ и къуэпс нэхъ инхэу бгыщхьэ жьанэхэмкIэ къыщежьэхэм языхэзщ.
...

Подробности... | Просмотрено: 5

Махуэгъэпс

14.01.2022 - 12:55

НОБЭ

♦МахуэгъэпсыжьымкIэ ИлъэсыщIэм и япэ махуэщ
♦Узбекистаным щагъэлъапIэ Хэкум и хъумакIуэм и махуэр

Подробности... | Просмотрено: 4

Литературэ

14.01.2022 - 12:20

Хьэрып къэралым си адэм сызэрыщыхуэзар

(Хъыбар)

Подробности... | Просмотрено: 4

Жылагъуэ

14.01.2022 - 12:00

Омикроныр ди щIыпIэми къэса?

Коронавирусым и штаммыщIэр ди щIыналъэм къэсауэ хуагъэфащэ.

Подробности... | Просмотрено: 6

Жылагъуэ

14.01.2022 - 11:50

ЩIыуэпс къабзагъэм и къежьапIэ

«Псыхэр хъумэн» къэрал проектым хиубыдэу Бахъсэн щIыналъэм, зы зэманкIэ дызэIэбэкIыжмэ, щекIуэкIащ «Къэбэрдей-Балъкъэрым и псы Iуфэ къабзэхэр» зыфIаща Iуэху.

Подробности... | Просмотрено: 2

Страницы