19.06.2019, 08:15 - Политикэ

КъБР-м и Парламентым Мэкъумэш политикэмкIэ, щIыуэпсыр хъумэнымрэ ар къэгъэсэбэпынымкIэ, щIы IуэхухэмкIэ и комитетым иригъэкIуэкIа зэIущIэм къыщызэщIакъуэжащ республикэм и мэкъумэш IэнатIэм 2018 гъэм къилэжьамрэ гъатхэ псыщIэгъэлъадэхэр зэрырагъэкIуэкIамрэ.

19.06.2019, 08:10 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ, министерствэм, балигъ мыхъуахэр кIэлъыплъыныгъэншэу къэмынэным, хабзэр къыщызэпауд къэмыгъэхъуным кIэлъыплъ IэнатIэхэм ящIыгъуу, узыншагъэр щрагъэфIакIуэ IуэхущIапIэхэм илъэс ещанэ хъуауэ къыщызэрегъэпэщ я учётым щыт, зыхуей хуэмызэ ныбжьыщIэхэм загъэпсэхуныр.

14.06.2019, 08:20 - Жылагъуэ

Ди къэралым и щIыналъэ  куэдми хуэдэу, мэкъуауэгъуэм и 12-м Урысейм и махуэр  Къэбэрдей-Балъкъэрым Iэтауэ щагъэлъэпIащ.

14.06.2019, 08:15 - Жылагъуэ

Апхуэдэ фIэщыгъэр зиIэ махуэшхуэ зэхыхьэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым. ЕджапIэ нэхъыщхьэм и пресс-IэнатIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, ар теухуауэ щытащ урыс усыгъэм и вагъуэ Пушкин Александр къызэралъхурэ илъэс 220-рэ зэрырикъум.

14.06.2019, 08:00 - Спорт

«Спартак-Налшыкым» и капитан гъуащхьауэ Iэзэ Бажэ Амир топджэгум дихьэххэм фIы дыдэу яцIыху.

07.06.2019, 08:17 - Жылагъуэ

Хабзэ хъуауэ, Бахъсэн щIыналъэм щIэныгъэмкIэ и управленэм гъэ еджэгъуэм и кIэм деж къепщытэж зэфIагъэкIахэр. Мы гъэми абы папщIэ къызэрагъэпэща «АкъылыфIэхэм я XIX зэхыхьэр» Куба къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм щекIуэкIащ.

07.06.2019, 08:15 - Жылагъуэ

Бахъсэн къалэм щагъэхьэзыра гуфIэгъуэ Iуэхухэр псом япэу щызэхаублащ ЩэнхабзэмкIэ унэм къедза утыкум.

07.06.2019, 08:12 - Щэнхабзэ

Быным адэ-анэм хуаIэ гурыщIэхэр къа­Iуэтэну адыгэ хабзэм къызэремызэгъым къыхэкIыу, сэри си адэм сытепсэлъыхьыну мащIэу соукIытэ.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

14.06.2019 - 08:17

Лъэпкъ Iущыгъэм и щIэнгъуазэ

Бгырыс лъэпкъхэм я IуэрыIуатэр, шыпсэр, таурыхъхэр, хъыбарыжьхэр иту томищ хъу къыдэкIыгъуэ Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ дунейм къыщытехьащ.

Подробности... | Просмотрено: 16

14.06.2019 - 08:07

Театрыр ноби зи пщIыхьым хэт

Театрыр дунейпсо гъуазджэм и Iыхьэ нэхъ лъэрыхь дыдэхэм ящыщщ. Ар и «щхьэцыгъуэхэмкIэ» хэухуэнащ литературэм, ма­къамэм, къафэм, уэрэдым, ­гъуа­з­джэм и нэгъуэщI лIэужьы­гъуэхэм.

Подробности... | Просмотрено: 9

07.06.2019 - 08:12

Анэдэлъхубзэрщ зэрыгупсысэр

Быным адэ-анэм хуаIэ гурыщIэхэр къа­Iуэтэну адыгэ хабзэм къызэремызэгъым къыхэкIыу, сэри си адэм сытепсэлъыхьыну мащIэу соукIытэ.

Подробности... | Просмотрено: 17

07.06.2019 - 08:10

Си гъащIэр схьащ лъэпкъым щхьэкIэ сыхъуапсэу

Урысей Федерацэм, Адыгэ Республикэм гъуазджэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ артист, УФ-м и Композиторхэм я зэгухьэныгъэм Шостакович Дмитрий и цIэр зэрихьэу ит саугъэтым и лауреат, КъБР-м и Къэрал саугъэтыр зы­хуагъэфэща ХьэIупэ ДжэбрэIил лъэпкъыр зэрыгушхуэщ, лъэпкъыр зыгъэгушхуэщ. Ар и ехъулIэныгъэхэм хуэкIуэн папщIэ и лъым хэлъ талантыр щIэныгъэмкIэ щIи­гъэбыдащ.

Подробности... | Просмотрено: 9

07.06.2019 - 08:02

Iэпкълъэпкъ пщыкIутIым къыдэкIыу…

Адыгэбзэр джыныр, адрей бзэхэми хуэдэу, псалъэхэр зэхуахьэсурэ къежьа Iуэхущ. 17-нэ лIэщIыгъуэм япэу а Iуэхум иужь ихьащ нэмыцэ щIэныгъэлI Дрешер. Абы зэхилъхьащ нэмыцэ-адыгэ-осетин псалъалъэ.

Подробности... | Просмотрено: 12

05.06.2019 - 08:13

Театрым и илъэсым хуэгъэпсауэ

Гъэлъэгъуэныгъэ

СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, иджыблагъэ къыщызэIуахащ Театрым и илъэсым хуэгъэпса гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн.

Подробности... | Просмотрено: 13

05.06.2019 - 08:12

Гъунапкъэ зимыIэ

Иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ «Кинокавказ 2019» Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ кинофестивалым и етIуанэ зэхыхьэр. Ар щызэхэтащ Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым (СКГИИ).

Подробности... | Просмотрено: 5

05.06.2019 - 08:11

Къафэр зи псэм хэлъхэр

Гъуазджэ

Подробности... | Просмотрено: 137

29.05.2019 - 08:14

УсакIуэр ягъэлъапIэ

Махуэгъэпс

КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ усакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Ацкъан Руслан и ныбжьыр илъэс 70 зэрырикъур иджыблагъэ щагъэлъэпIащ Лэскэн щIыналъэм хыхьэ, усакIуэр къыщалъхуа Ерокъуэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм.

Подробности... | Просмотрено: 22

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Махуэгъэпс

26.04.2019 - 08:19

Дунейм щыхъыбархэр

УФ-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм иджыблагъэ иригъэкIуэкIа къэпщытэныгъэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, фадэ, тутын ефэ щIалэгъуалэм я бжыгъэр иужьрей илъэсхэм нэхъ мащIэ хъуащ.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жылагъуэ

26.04.2019 - 08:17

ЦIыху гъащIэ кърагъэл

Мэлыжьыхьым и 20-м Урысейм щагъэлъапIэ Лъы тыным и махуэм ирихьэлIэу, Урысейм и Суд приставхэм я федеральнэ къулыкъум и управленэу (УФССП) КъБР-м щыIэм и лэжьакIуэхэм Налшык къалэ лъы щыхаш и IуэхущIапIэм лъы щатащ.

Подробности... | Просмотрено: 14
Жылагъуэ

26.04.2019 - 08:17

ЕтIуанэу къыщIэхуащ

Урысей МВД-м и управленэу Налшык щыIэм СледствэмкIэ и управленэм уголовнэ Iуэху къиIэтащ ахъшэшхуэ зыкIэщIиупщIауэ шэч зыхуащI, банкхэм я зым и щIыналъэ къудамэу ди къалэм дэтым и унафэщIу щытам теухуауэ.

Подробности... | Просмотрено: 2
Жылагъуэ

26.04.2019 - 08:17

Къулыкъум хуэпэжыну псалъэ ят

Урысей ФСИН-м и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм тезырхэр щапшын и 4-нэ колонием щызэхэтащ УФСИН-м и IэнатIэхэм къалэным щыпэрыувэ лэжьакIуэщIэхэм тхьэрыIуэ щата зэхыхьэ гуапэ. УФСИН-м и унафэщIхэмрэ пщIэ зиIэ и ветеранхэмрэ я пащхьэм лэжьакIуэщIэхэм псалъэ щатащ Урысей Федерацэм и Конституцэмрэ хабзэмрэ тетыну.

Подробности... | Просмотрено: 8
Жылагъуэ

26.04.2019 - 08:15

ПОЛКЫМ И КЪУЭ

ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 74-рэ щрикъум ирихьэлIэу

Подробности... | Просмотрено: 5
Жылагъуэ

26.04.2019 - 08:14

Курп Ищхъэрэм и тхыдэм теухуауэ

«Терек» газетым и редактор нэхъыщхьэ Беслъэней Владимир и Iэдакъэ къыщIэкIа «Нижний Курп. Селение князей Ахловых. Страницы истории» къыдэкIыгъуэ гъэщIэгъуэныр иджыблагъэ дунейм къыщытехьащ Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм.

Подробности... | Просмотрено: 3
ЗэIущIэхэр

26.04.2019 - 08:12

Мэздэгу нэхъ гъунэгъу къытхуохъу

Мэздэгу щIыналъэм щекIуэкIащ «Къэбэрдей-Балъкъ­э­рым и тхыдэм и напэкIуэцIхэр» фIэ­щыгъэр зиIэ лъахэдж гъэлъэгъуэ­ныгъэр. КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и управленэм къызэригъэпэща махуэшхуэм и къа­лэн нэхъыщхьэу ягъэуват Къэ­бэрдей-Балъкъэрымрэ Осетие Ищхъэрэ - Аланиемрэ щыпсэу лъэпкъ­хэм я зэныбжьэгъугъэр гъэ­быдэ­ныр, Мэздэгу щIыналъэм щыпсэу щIалэгъуалэм ди республикэм и тхыдэм, адыгэ лъэпкъым и щэнхабзэм теухуа я щIэныгъэм хэгъэхъуэ­ныр.

Подробности... | Просмотрено: 8
Махуэгъэпс

26.04.2019 - 08:02

Марем пшыхь

Нэщэнэхэр
Псы макъыр ипщэкIэ къыщыIумэ…

Подробности... | Просмотрено: 6
Жылагъуэ

26.04.2019 - 08:02

ЩIыналъэхэр зэхуэдэн хуейщ

Си ныбжьэгъум къызжиIащ: «ФатIимэ (и ­пхъурщ зи гугъу ищIыр) сом мин 25-рэ мазэ къэс къысхурегъэхьри, абы зыкъыдигъэужьыжащ».

Подробности... | Просмотрено: 3
Спорт

26.04.2019 - 08:00

ХьетI жезыгъэIа Къэжэр Назир

Нарткъалэ щагъэса футболист куэд Налшык и «Спартак»-м и щIыхьыр пщIэ яIэу яхъумащ. Я цIэ къипIуэну урикъунщ Лъэрыгухэ Викторрэ Къазбэчрэ, КIурашын Олег, Хьэнцэ Аслъэнбэч, Исаев Щамил, Шыпш Тимур, Къудей Леонид, Абазэхэ Русланрэ Астемыррэ сымэ, нэгъуэщIхэми.

Подробности... | Просмотрено: 3
Спорт

26.04.2019 - 08:00

Къэралым и чемпионатым ирагъэблагъэ

Кемеровэ къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ Сыбыр федеральнэ щIыналъэм и чемпионат. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсменхэри.

Подробности... | Просмотрено: 6
Махуэгъэпс

24.04.2019 - 08:17

Дунейм щыхъыбархэр

Инджылызым и къалащхьэ Лондон тхьэмахуэм щIигъуауэ щокIуэкI экологие акцие. Уэрамхэм къыдыхьащ цIыху минхэр. Акцэм хэтхэм къэралым и унафэщIхэм хуагъэув щIыуэпсыр хъумэным хуэфащэ гулъытэ хуащIыну.

Подробности... | Просмотрено: 9
ЩIалэгъуэ

24.04.2019 - 08:15

Зи IэщIагъэм хуэIэижьхэр

Ди къэралым и щыхьэр Москва къалэм дэт Урысей социальнэ университетым иджыблагъэ щыхэплъэжащ «Сэ си IэщIагъэм фIы дыдэу хызощIыкI» урысейпсо студент зэпеуэм кърикIуахэм. КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, абы ехъулIэныгъэ иIэу хэтащ ди университетым и студенткэ Биттуевэ Эльмирэ. «Социальная работа» IэщIагъэмкIэ бакалавриатыр къэзыух пщащэ цIыкIур а унэтIы­ныгъэмкIэ пашэ щыхъуащ къэралпсо зэхьэзэхуэм.

Подробности... | Просмотрено: 10
Политикэ

24.04.2019 - 08:12

Махуэшхуэм и фэеплъу

Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щрагъажьэ къэрал кIуэцI хъумакIуэ IэнатIэр граф Комаровскэм къызэрызэригъэпэщрэ илъэс 250-рэ зэрырикъур.

Подробности... | Просмотрено: 9
Литературэ

24.04.2019 - 08:10

Тхьэм псом я лейуэ къыхиха

«Мысыр литературэм щыбгъуэтынущ зи цIэр фIыкIэ къипIуэ хъуну куэд, ауэ а псом япэ игъэщын хуейщ етIощIанэ лIэщIы­гъуэм псэуа Щэукъий Ахьмэд, Мысырым я усакIуэ нэхъ ин дыдэр», - апхуэдэу щит­хащ Луговской Владимир «Мысырым и усакIуэхэм я усэхэр» тхылъым хуищIа хэзыгъэгъуазэм.

Подробности... | Просмотрено: 30

Страницы