13.11.2018, 12:01 - Статья

 Къуажэдэсхэм дежкIэ мы­хьэнэшхуэ иIэщ ЩэнхабзэмкIэ унэм и лэжьыгъэм.  Абы къыщызэрагъэпэщ зэ­хыхьэ гъэщIэгъуэнхэм, пшыхь дахэхэм цIыхухэр зэхагъэплъэж. 

13.11.2018, 11:47 - Статья

 Болэтей къуажэм щыщу ­Хэку зауэшхуэм цIыху 240-рэ хэтащ, 26-р офицеру. Мы жылэм икIа цIыху 26-м Сталинград деж щызэуа 115-нэ шууей дивизэм хэту лIыгъэ зэрахьащ. Я цIэ къиIуапхъэщ Къардэнхэ Сэхьидрэ Хьэмидрэ, Хьэгъур Тырку сымэ.

13.11.2018, 11:34 - Статья

 ЩIэныгъэм, епха япэ лэжьыгъэхэр, Къэбэрдейм щекIуэкIар, XIX лIэщIы­гъуэм и кIэ XX и пэ зэманхэрщ. 1898 - 1902 гъэхэм къриу­быдэу къуажэ школу щIыналъэм 27-рэ къыщызэIуахауэ щытащ. Абыхэм ящыщт Болэтей къыщызэрагъэпэща япэ пэщIэдзэ школри. 

13.11.2018, 11:11 - Статья

 1804, 1810, 1816 гъэхэм пащты­хьыдзэм и генерал пашэхэу Глазенап, Булгаков, Ер­молов сымэ дзэшхуэхэр ящIы­гъуу Джылахъстэнейм къы­теуауэ щы­тащ икIи къуа­жэ щэны­къуэм хуэдизым лъап­сэрыхыр къыхуагъэ­кIуащ. ЗэратхыжымкIэ, зэтра­мы­гъэсхьауэ къэнар къуа­жибгъу къудейт, цIыхуми щIыми леишхуэ ирахат.

13.11.2018, 11:02 - Статья

 НобэкIэ Болэтейм унагъуэ 592-рэ дэсщ, цIыху бжыгъэр 2102-рэ мэхъу. Дэтхэнэ зы къуа­жэми ещхьу, ахэр нэхъыбэу зытелажьэр мэкъумэшырщ. Къэбгъэлъагъуэмэ, жылэм иIэ щIы гектар 4140-м щыщу 3100-р бэджэнду дот. 
 Къуажэдэсхэм трасэ нартыху, сэхуран, гуэдз, хьэ. Мэкъу­мэш зыщIэхэм къахожаныкI ­Хъаний Жанджэрий, Жылау Анзор, Къэбардэ Олег сымэ. 

12.11.2018, 12:00 - Статья

Къэмбэчокъуэ Iэдэм МуштIэхьид и къуэр пщэдей къыщалъхуа махуэщ, и ныбжьыр илъэс 60 ирокъу

12.11.2018, 11:57 - Статья

 Илъэс 41-кIэ пщафIэ IэщIагъэм ирилэжьащ Лэскэн районым хыхьэ Хьэт­уей къуажэм щыщ Тау Олег. Iуэхум фIыуэ хищIыкIыу, гурэ псэкIэ абы етауэ зэрыщытам къыхэкIыу а IэнатIэм абы зэфIэкI хъарзынэхэр къыщигъэлъэгъуащ, зыхэт гупым я дежи пщIэи щIыхьи щиIащ.

12.11.2018, 11:32 - Статья

 Iуащхьэмахуэ районым и Тырны­ауз къалэм жыджэру щолэжь «Иджырей мардэхэм тету къалэхэр зэIузэпэщ щIын (2018 - 2022 гъэхэм ятещIыхьауэ)» муниципальнэ прог­раммэр гъэзэщIэным. Абы ипкъ иткIэ, мы зэманым ягъэдахэ фэтэр куэду зэхэт униплIым я пщIантIэхэр, «Тырныауз» зыгъэпсэ­хупIэ жыг хадэр, Япэ къэхутакIуэхэм я утыр.

Последнее


ЩIэблэм я щапхъэ

 КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, ­СССР-м, РСФСР-м я Къэрал, Ленин саугъэтхэм я лауреат Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэси 101-рэ зэрырикъум теухуауэ зэ­хыхьэ екIуэ­кIащ КъБР-м Щэн­хабзэмкIэ и министерствэм къы­зэ­ригъэпэщауэ. 

Приставхэм я махуэщI

 Урысейм и Суд приставхэм я федеральнэ къулыкъум и Управленэу КъБР-м щыIэм щекIуэкIащ я махуэм теухуа зэIущIэ.
-ЦIыхухэм хабзэм тету я хуиты­ныгъэр хъумэным хьэлэлу яужь   ит ди лэжьакIуэхэм, ветеранхэм сы­ны­вохъуэхъу, фIыщIэ фхузощI, - жи­Iащ Управленэм и унафэщI Ба­уаев Ахъ­мэт. 

Къэрал Думэм и депутатыр ягъэтIысахэр щаIыгъ IуэхущIапIэм щыIащ

 УФ-м и Къэрал Думэм и ебланэ хэхыгъуэм и депутат Марьяш Ири­нэ иджыблагъэ щыгъуазэ зищIащ Прохладнэ районым хиубыдэ Советскэ поселкэм щыIэ колоние №4-м ягъэтIысахэр зэрыщаIыгъым. ­Депутатым щIыгъуащ абы и дэIэ­пыкъуэгъу Ковалёв Александр.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэмкIэ сынывохъуэхъу!

Республикэм и бюджетым хэплъэн щIадзэ

 КъБР-м законхэр къыдэзыгъэкI и орган нэхъыщхьэм и президиумым и зи ­чэзу зэIущIэр иригъэкIуэкIащ респуб­ликэм и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ. Абы Iуэху зэмылIэужьы­гъуэу блыщIым щIигъум щыхэплъащ.
 Ауэ нэхъыщхьэ дыдэу щытар законодательствэм щыгъэува пIалъэм къриубыдэу КъБР-м и Парламентым къыщыхалъхьа документырщ - «2019 гъэм, 2020, 2021 гъэ­хэм я лъэхъэнэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и бюджетым и IуэхукIэ» ­КъБР-м и законым и проектырщ.

Къулыкъу зыхуэфащэхэр къыхахыну загъэхьэзыр

 КъБР-м и Правительствэм щэкIуэгъуэм и 1-м щекIуэ­кIа зэIущIэр теухуат лэжьакIуэфI хъунухэр къыхэхы­ным къыхузэрагъэпэщ «Новая высота» зэхьэзэхуэр уб­лэным. КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек жиIащ республикэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ хуэзыщIыфыну, зэфIэкI зиIэ цIыхухэр абы къызэригъэлъэгъуэнур икIи пщэрылъ зэращищIам тету, зэпеуэр КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм, «Россия - страна возможностей» IуэхущIапIэр и дэIэпыкъуэгъуу, зэрыригъэкIуэкIынур.

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ КъБР-м Наркотикхэм япэщIэтынымкIэ щыIэ комиссэм и зэIущIэ

 КъБР-м и Iэтащхьэм и ­къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. Правительствэм и Унэм иджыблагъэ щригъэ­кIуэкIащ Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм Нар­котикхэм япэ­щIэ­ты­нымкIэ щыIэ комиссэм и зэIущIэ.
 Абы хэтащ КъБР-м къе­гъэщIылIа федераль­нэ инспектор нэхъыщхьэ Канунников В. А., КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Т. Б., КъБР-м и Правительствэм и Уна­фэщI Мусуков А. ТI., министерствэхэм, ведомст­вэхэм, хабзэхъумэ IэнатIэхэм я унафэщIхэр, ­къа­лэ, район ад­минист­рацэхэм я Iэтащхьэхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэ­хэм я лIыкIуэхэр.

«Лидер» гупыр нэхъ жант

 Налшык щекIуэкIащ «МафIэсгъэункIыфI ныбжьыщIэхэм я дружинэ нэхъыфI» зэпеуэм и Iыхьэр. Абы хэтащ республикэм и щыхьэрым и школхэм я гуп 15.
 Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м и ГПС-м мафIэсым зыщыхъумэнымкIэ и Налшык къалэ къудамэмрэ КъБР-м Граждан зыхъумэжыныгъэмрэ КъызэрымыкIуэ щыты­кIэхэмкIэ я центрымрэ. ЗэпеуэмкIэ я мурадыр шынагъуэншагъэм зэрыхурагъаджэр ирагъэфIэкIуэнырщ.
 Дэтхэнэ командэми хыхьэрт МафIэсгъэункIыфI ныбжьыщIэхэм я дружинэм хэтхэм ящыщу 9 (щIалэ цIыкIуу 6, хъыджэбз цIыкIуу 3), 9 - 11-нэ классхэм щеджэхэу.

Чемпионыр ягъэлъапIэ

 Бахъсэн щIыналъэм щагъэлъэпIащ ныбжьыщIэхэм я III Олимп джэгухэу Буэнос-Айрес щекIуэкIам бэнэкIэ ­хуитымкIэ текIуэныгъэр къыщызыхьа Тембот Ахьмэдхъан. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ щIыналъэ администрацэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Чылар Аринэ.
 Чемпионыр гъэлъэпIэным щыщIадзащ Ставрополь краймрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ я гъунапкъэхэр щызэпыхьэм и деж. АдэкIэ автомашинэ пщIы бжыгъэхэм яунэтIыжащ Бахъсэн щIыналъэмкIэ. 

Анэ етIуанэ яхуохъу

 Сэ къызэрыслъы­тэм­кIэ, сабийр цIыху тэмэму гъащIэм хэувэныр псом япэу елъытащ адэ-анэм, абыхэм яужькIэ - япэ егъэджа­кIуэм. Си тхыгъэмкIэ и гугъу фхуэсщIыну сы­хуейт цIыху щыпкъэ, акъылыфIэ, ди бзэр фIыуэ зылъагъу, си егъэ­джакIуэу щыта Мэ­ремыкъуэ Зое ТIалэ и пхъум. Абы хэлъ зэ­хэщIыкIыр, бгъэдэлъ зэчийр, и псэ къабзэр къызэрымыкIуэщ, езыр цIыху зэпIэ­зэ­рытщ.

Страницы

Подписка на Электронная газета "Адыгэ псалъэ" RSS