04.12.2019, 08:15 - Политикэ

Лъэпкъ зэхущытыкIэхэмкIэ Советым и зэIущIэр (иджыблагъэ Налшык къалэм щекIуэкIар) къыщызэIуихым, Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир къытеувыIащ мыхьэнэшхуэ зиIэу къилъытэ Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм: лъэпкъхэм я щэнхабзэр хъумэным, абы ехьэлIа къэрал политикэр гъэзэщIэнымкIэ IэщIагъэлIхэр щIыпIэхэм щыгъэхьэзырыным, я хэкур фIыуэ ялъагъуу щIэблэр къэгъэтэджынымкIэ егъэкIуэкIыпхъэ лэжьыгъэм, нэгъуэщIхэми.

04.12.2019, 08:10 - Жылагъуэ

ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм щэкIуэгъуэм и 28-м иригъэкIуэкIащ къэщIэрейхэмрэ гушыIэрейхэмрэ я «Джэгурэш» джэгу зэпеуэм и зи чэзу зэхыхьэгъуэ. Ар теухуат дунейпсо бэджыхъымрэ (Интернетым) ар ди гъащIэм къызэрыхэпшахъуэрэ зэрызытхъуэжамрэ. Налшык къалэм дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм щызэпеуащ Бахъсэн къалэм и 6-нэ курыт еджапIэм («Вагъуэбэ»), Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ ХьэтIохъущыкъуей Ищхъэрэ къуажэм и 3-нэ курыт еджапIэм («Нанэ и псэ»), Табыхъу Хьэзрит и цIэр зэрихьэу Анзорей къуажэм дэт школым я гъэсэнхэр («Налмэс»).

04.12.2019, 08:10 - Жылагъуэ

Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм хыхьэ Теберда курорт къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ «Адыгэм и къэкIуэнур» фIэщыгъэр зиIэ зэхуэс. Къыхэгъэщыпхъэщ мыпхуэдэ Iуэху япэу зэхашэу зэрыщытыр. Ар къызэригъэпэщат Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм щыIэ Адыгэ Хасэ - Шэрджэс Парламентым и щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэм, КъШР-м Лъэпкъ IуэхухэмкIэ, цIыхубэ коммуникацэмрэ печатымкIэ и министерствэр и дэIэпыкъуэгъуу.

04.12.2019, 08:08 - Литературэ

Хетагуров Коста
(Кавказ повесть)

(КIэлъыкIуэр.
ПэщIэдзэр щэкIуэгъуэм и 27, 28-хэм итщ).

III

28.11.2019, 08:15 - Щэнхабзэ

 «Энергия искусств» фIэщыгъэм щIэту урысейпсо фестиваль-зэпеуэ Кавказ-Ищхъэрэ федеральнэ университетым (Ставрополь) щекIуэкIащ иджыблагъэ. Ар къафэм хухахауэ Урысейм щрагъэкIуэкI «Барахолка» проектым и Iыхьэу аращ. КъБКъУ-м и «Импульс» къэфакIуэ гупыр увыпIэ зыбжанэкIэ абы къыщыхэжаныкIащ.

27.11.2019, 08:17 - Жылагъуэ

Мы махуэхэм Налшык щохьэщIэ Америкэм щыIэ Адыгэ ФIыщIэ Хасэм и тхьэмадэу иджыблагъэ хаха Чыгъэду Казбек. Ар иджы япэу къакIуэу аращ и адэжь хэкум. Езыр къыщалъхуар Сирием и Джолан лъагапIэхэм хиубыдэ КъунейтIрэ къуа­жэращ. Дамаск еджэн къыщиуха нэужь, 1976 гъэм Америкэм Iэпхъуащ, щIэныгъэ щызригъэгъуэтащ, инженер-механикыу щылэжьащ, иджы пенсэм щыIэщ.

27.11.2019, 08:12 - Жылагъуэ

2011 гъэм дыгъэгъазэм и 25-м Леон къалэм «Европэм и Кубокым» щхьэкIэ щызэпрагъэуа шы хэплъыхьахэм япэ увыпIэр къыщихьауэ щытащ Деберт Джули зытеса къэбэрдеиш Инал.

27.11.2019, 08:00 - Спорт

Щалъхуа икIи къыщыхъуа Адыгейм и Теучэж щIыпIэм и мызакъуэу, Хьэпай зэкъуэшхэр дуней псом цIэрыIуэ щащIащ самбэмкIэ къахьа текIуэныгъэ инхэм. Абыхэм къахэкIащ СССР-м, Европэм, дуней псом я чемпионхэр. И дуней тетыкIэр дахэу, щапхъэ трахрэ щIэблэм я гъэсакIуэу гъащIэр ирихьэкIащ дэтхэнэми. Нобэ зи гугъу фхуэтщIынур Совет Союзми Европэми я чемпион, ЩIы хъурейм и вице-чемпион, спортым и дунейпсо классымкIэ мастер, Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и тренер Хьэпай Хьэмидщ. Ди жагъуэ зэрыхъущи, 2017 гъэм и гъатхэпэм ар и щхьэгъусэм дэщIыгъуу автомобиль зэжьэхэуэм гуузу хэкIуэдащ, и ныбжьыр илъэс 56-м щIигъуа къудейуэ.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

06.12.2019 - 08:12

Адыгэ лъэпкъ оперэр Налшык къыщоIу

Налшык и щэнхабзэ гъащIэр щIэщыгъуэ ящIу къытхуеблэгъащ Адыгэ Республикэм къафэмрэ уэрэдымкIэ и «Ислъэмей» къэрал ансамблымрэ Адыгэ Республикэм и Къэрал филармонием и къэрал  симфоние оркестрымрэ (дирижёрыр СтIащ Къаплъэнщ).

Подробности... | Просмотрено: 13

28.11.2019 - 08:15

Ди къэфакIуэхэр нэхъыфIхэм ящыщщ

 «Энергия искусств» фIэщыгъэм щIэту урысейпсо фестиваль-зэпеуэ Кавказ-Ищхъэрэ федеральнэ университетым (Ставрополь) щекIуэкIащ иджыблагъэ. Ар къафэм хухахауэ Урысейм щрагъэкIуэкI «Барахолка» проектым и Iыхьэу аращ. КъБКъУ-м и «Импульс» къэфакIуэ гупыр увыпIэ зыбжанэкIэ абы къыщыхэжаныкIащ.

Подробности... | Просмотрено: 12

28.11.2019 - 08:15

Ислъэмей къуажэм и блэкIамрэ нобэмрэ

ТхылъыщIэ

Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Верхний Курп. История и современность. XVIII-XX вв.» фIэщыгъэм щIэту Беслъэней Владимиррэ Хьэрэдурэ Заурбийрэ зэдатха тхылъыр.

Подробности... | Просмотрено: 3

22.11.2019 - 08:08

Тырку уафэ щIагъым

«Мыдхьэт Ахьмэд (1844 - 1913) тырку тхакIуэщ, хьилмышхуэ зыбгъэдэлъа цIыхущ. Абы и Iэдакъэ къыщIэкIащ пьесэхэр, тхыдэмкIэ, философиемкIэ лэжьыгъэхэр. Хъыбар кIэщIхэмрэ романхэмрэ я гъуэгу тырку литературэм япэу щыпхызышащ.

Подробности... | Просмотрено: 9

15.11.2019 - 08:13

Актёр телъыджэ, режиссёр Iэзэ, драматург цIэрыIуэ Тубай Мухьэмэд къызэралъхурэ илъэси 100 ирокъу

«… Зэкъуэш псори зы анэм къилъхуркъым», - жеIэ ди адыгэ псалъэжьым, ауэ абы къыдэкIуэу сэ жысIэну сыхуейт зэныбжьэгъу псори зы ныбжьу, я илъэс бжыгъэкIэ зэхуэдэу зэрыщымытыр. ЦIыху гуапэм, цIыхугъэшхуэ зыхэлъым сыт щыгъуи ныбжьэгъу и куэдщ.

Подробности... | Просмотрено: 10

13.11.2019 - 08:15

Зэрыпсэум хуэдэу мэусэ, зэрыусэм хуэдэу мэпсэу

Къэбэрдей литературэм къикIуа гъуэ­гуанэм уриплъэжмэ, IупщIу къыхощхьэхукI абы нэхъ щIэгъэхуэбжьауэ зыщиужьа лъэхъэнэр - ХХ лIэщIы­гъуэм и 50 гъэхэм къыщыщIэдзауэ 60 гъэхэм я кIэуххэм нэс.

Подробности... | Просмотрено: 14

08.11.2019 - 08:17

«Вагъуэ цIыкIум» и ехъулIэныгъэщIэ

Мы махуэхэм Нартан къуажэ Iэтауэ къыщрагъэблэгъэжащ «Кубок победителей» VII Дунейпсо зэпеуэ зэхуэщIам щытекIуа, щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» ансамблыр (гупым и художественнэ  унафэщIыр КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къурашэ Эдуардщ).

Подробности... | Просмотрено: 85

08.11.2019 - 08:17

«Гъуазджэхэм я жэщым» ирихьэлIэу

Сурэт гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ А. и цIэр зезыхьэм, «Гъуазджэхэм я жэщым» ирихьэлIэу Налшык къыщызэIуахащ УФ-м щIыхь зиIэ и художник, ХудожествэхэмкIэ Урысей Академием и действительнэ член, КъБР-м и цIыхубэ художник КIыщ Мухьэдин и гъэлъэгъуэныгъэ. А зэхыхьэр егъэщIылIауэ щытащ сурэтыщIыр къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъум.

Подробности... | Просмотрено: 6

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ

07.11.2019 - 08:14

«Урысей зэкъуэт» партыр Бахъсэн и паркым ирогушхуэ

Депутатхэм щIыналъэхэм щрагъэкIуэкI тхьэмахуэ лэжьыгъэм хиубыдэу Къэрал Думэм и депутат Марьяш Иринэ Бахъсэн къалэм щыIащ икIи «Урысей зэкъуэт» партым и проектым ипкъ иткIэ къызэрагъэпэща паркым еплъащ.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жылагъуэ

07.11.2019 - 08:12

ЛъэпкъылI

Мамхэгъ Михаил ящыщщ IуэхущIафэ дахэкIэ зэманыр зыгъэнщIахэм, цIы­хубэ хозяйствэм зегъэу­жьыным зи гуа­щIэшхуэ хэзылъхьахэм. ­Губзыгъэт, Iэ­натIэ зехьэ­кIэм хуэIэзэт. Къулы­къушхуэ иIыгъми, къызэ­рыгуэкIт, бэм я псэм ды­хьэрт.

Подробности... | Просмотрено: 2
Жылагъуэ

07.11.2019 - 08:10

Псалъэ итам епцIыжыртэкъым

Мамхэгъ Михаил, шэч хэмылъу, нур зиIэ цIыху пэжт, къабзэт. Республикэм и уна­фэщI IэнатIэу абы десхьэ­кIа­хэм илъэс тIощI хуэдиз ­къеубыд, зыр адрейм дыкъыгуры­мы­Iуэу зы махуи къытхуихуа­къым.

Подробности... | Просмотрено: 3
ЗэIущIэхэр

07.11.2019 - 08:08

Тхыдэм и дерсхэр

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и япэ зэIущIэм щыжиIам щыщ

Подробности... | Просмотрено: 5
Жылагъуэ

07.11.2019 - 08:08

ФIым къимыхьар Iейм къишэнукъым

Мамхэгъ Михаил КъБАССР-м и Совет Нэхъыщхьэм икIэщIыпIэкIэ иригъэкIуэкIа 12-нэ зэхуэсыгъуэм щыжиIахэм щыщ

Подробности... | Просмотрено: 5
Тхыдэ

07.11.2019 - 08:05

Си Хэку щынэхъ щIыIэ махуэ закъуэ ХамэщI гъатхищэ нэхърэ нэхъ къэсщтэнщ

(ПэщIэдзэр щэкIуэгъуэм и 1-м къыдэкIа номерым итщ).

Подробности... | Просмотрено: 11
Спорт

07.11.2019 - 08:00

Африкэ Ипщэм къыщыунэхуа адыгэ вагъуэ

Куэдым ящIэу къыщIэкIынкъым каратэ-до спорт лIэужьыгъуэмкIэ ди къэралым щыщу япэу дунейпсо чемпион хъуар зэрыадыгэ щIалэр. Ар 1972 гъэм фокIадэм (сентябрым) и 1-м Тырныауз къалэм къыщалъхуа Гуэбэшы Аслъэнщ.

Подробности... | Просмотрено: 12
Жылагъуэ

01.11.2019 - 08:18

Къалэным хуэпэж лэжьакIуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ и IуэхущIапIэм мафIэсыр гъэункIыфIыныр къызэгъэпэщынымкIэ и къудамэм и оперативнэ плъыр ЛIуп Амир 1992 гъэм лэжьэн щыщIидзащ Налшык къалэ и плъыр часть №1-м икIи къэрэгъулым и унафэщIым нэсащ. Ар щылэжьащ мафIэс часть №10-м (Тырныауз къ.), №19-м (Налшык къ.), №8-м (Къашкъэтау). Мы IэнатIэм зэрыщылажьэ илъэс 27-м къриубыдэу ЛIупыр хэтащ мафIэс куэдым.

Подробности... | Просмотрено: 10
Махуэгъэпс

01.11.2019 - 08:18

Дунейм щыхъыбархэр

Зи сабийхэр тутын ефэ адэ-анэхэм етхьэкъуным теухуауэ

УФ-м и Правительствэр хоплъэ Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэм къыхилъхьа жэрдэмым - сабийхэр тутын емыгъэфэным хуэгъэза хабзэ къащтэным теухуам.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жылагъуэ

01.11.2019 - 08:15

Дзэм ираджэм и махуэ

Бахъсэн къалэм иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ Дзэм ираджэхэм я махуэ. Къэралым  IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэм къулыкъу щызыщIэнухэр егъэжьэным теухуа гуфIэгъуэм хэтащ щIыналъэ администрацэм, хабзэхъумэ органхэм, Жылагъуэ палатэм, жылагъуэ, щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэхэм, Бахъсэн къалэм дэт еджакIуэхэм я лIыкIуэхэр, дзэм ираджахэр, абыхэм я благъэхэмрэ  Iыхьлыхэмрэ.

Подробности... | Просмотрено: 9
ЗэIущIэхэр

01.11.2019 - 08:15

ЛэжьапIэншэхэм зэрадэлажьэ щIыкIэр

КъБР-м и Парламентым

Подробности... | Просмотрено: 2
Спорт

01.11.2019 - 08:15

Европэм щынэхъыфIу къалъытэ

Зэхьэзэхуэ нэхъыщхьэхэр зэрызэфIэкIар къилъытэри, Атлетикэ псынщIэмкIэ европей ассоциацэм дызэрыт илъэсым кърикIуахэр къипщытэжащ.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жылагъуэ

01.11.2019 - 08:07

Си Хэку щынэхъ щIыIэ махуэ закъуэ ХамэщI гъатхищэ нэхърэ нэхъ къэсщтэнщ

Кавказым, «ищхъэрэм и куэбжэм», зэман жыжьэхэм щыщIэдзауэ цIыхухэр къыхуоIэ. Ахэр зыIэпашэрт хъугъуэфIыгъуэхэмкIэ гъэнщIа щIыналъэм, хъупIэ къулейхэм, хьэуа къабзэм, салъкъын гуапэхэм…

Подробности... | Просмотрено: 10
Спорт

01.11.2019 - 08:05

Урысей Федерацэм и гуп къыхэхам и тренер нэхъыщхьэ Тау Хьэсэнбий

Ди республикэр зэрыгушхуэхэм ящыщ зыщ илъэс зыбжанэкIэ ехъулIэныгъэ иIэу Санкт-Петербург и «Явара-Нева» спортклуб цIэрыIуэм зэфIэкIышхуэ къигъэлъагъуэу хэта спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Тау Хьэсэнбий. Олимп джэгухэр къыщежьа Алыджым и къалащхьэ Афины 2004 гъэм щекIуэкIа Олимпиадэм килограмм 90 зи хьэлъагъ дзюдоистхэм я деж жэз медалыр абы щызыIэригъэхьащ, Урысей Федерацэм, Европэм, дунейпсо утыкухэм ехъулIэныгъэфIхэр щиIащ. Ди къэралым щыщу Тау Хьэсэнбий и закъуэщ «Тажышхуэ» зэпеуэм тIэунейрэ щытекIуэфар. Иджы ар Урысей Федерацэм дзюдомкIэ и командэ къыхэхам и тренер нэхъыщхьэщ.

Подробности... | Просмотрено: 13

Страницы