17.09.2018, 13:05 - Статья

 Уэрэдым нэхъыбэу цIэрыIуэ ирихъур ар жызыIэрщ, псалъэхэр зеймрэ абы макъамэ щIэ­зылъ­хьамрэ, уеблэмэ щIэупщIэр мащIэу. Нобэ ди къалэмыр къы­зыхуэтщта композитор Жырыкъ Заури а «нэрымылъагъухэм» ящыщщ. 

17.09.2018, 12:26 - Статья

 Налшык къалэм дэт «Ладья» ­шахмат-шашкэ клубым ще­кIуэ­кIащ КъБР-м и пенсионерхэр зы­хэта спартакиадэм и кIэух зэпеуэр. Абы зи зэфIэкI щызыгъэлъэгъуа цIыхубзхэмрэ цIыхухъухэмрэ къыщыхахащ республикэм и районхэм щекIуэкIа, пенсионер 50 зыхэта зэхьэзэхуэхэм. 

17.09.2018, 12:20 - Статья

 КъыдэкIуэтей щIэблэм я дежкIэ сыт и лъэны­къуэкIи щапхъэу къэплъытэ хъунущ Шэджэм ­щIыналъэм хыхьэ Лашынкъей къуажэм дэт 1-нэ курыт еджапIэр мы гъэм къэзыуха КIэбышэ Ибрэхьим ипхъу Лаурэ.

17.09.2018, 11:15 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и Президиумым и зэIущIэм комитетхэм щыхухах зэманым хиубыдэу депутатхэр едэIуащ Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм проект-сметэ документацэм и къэрал экспертизэр егъэкIуэкIыныр къызэрызэрагъэпэщым теу­хуауэ «Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм проект документацэм и къэрал экспертизэмкIэ и управленэ» къэрал IуэхущIапIэ пыгъэщхьэхукIам и унафэщI Коротких Олег ищI

17.09.2018, 11:02 - Новости

 Нобэ, 2018 гъэм фокIадэм и 15-м, Налшык щекIуэкIынущ «Урысей студентхэм я парад» урысейпсо Iуэхур.

17.09.2018, 10:53 - Новости

 ФокIадэм и 14-м Налшык къалэ щекIуэкIащ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием и Президиумым и зэIущIэ.

13.09.2018, 11:54 - Статья

 Нартан къуажэм щызэхэт, лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблым зэман кIэщIым къриубыдэу хузэфIэкIащ ди республикэм и мызакъуэу, къэрал псом и цIэр фIыкIэ щигъэIун.

13.09.2018, 11:41 - Статья

 Къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэр республикэм щы­нэхъыфIхэм хабжэ. Ар нэхъыжьхэми, зи щIалэгъуэхэми, ныбжьыщIэхэми я кIуапIэщ.

Последнее


Къэралыгъуэм и махуэр зэдагъэлъапIэ

 ФокIадэм и 6-м Налшык къалэм цIыху минхэм Iэтауэ щызэдагъэлъэпIащ Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм и Къэралыгъуэм и махуэр илъэс 97-рэ зэрыри­къур. Абы зыкърагъэхьэлIащ федеральнэ центрым и лIыкIуэхэм, КъБР-м и Парламентымрэ Правительствэмрэ я уна­фэщIхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм щыщхэм, ветеранхэм, щIалэгъуалэм. 

Жылагъуэдэсхэм я Iуэхур дагъэпсынщIэ

 Налшык и Вольнэ Аул жылагъуэм къыщызэIуахащ цIыхухэм Iуэхутхьэбзэ зэмылIэужьыгъуэхэр щыхуащIэ IуэхущIапIэ.

Перинатальнэ центрым и лэжьыгъэм арэзы ещI

 КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и Жылагъуэ советым хэтхэу «Точка опоры» РОО-м и тхьэмадэм и къуэдзэ Къагъырмэс Юрэ, ­Сабий фондым и унафэщI Умэ Светланэ, «КБДО «Диа-Лайф» РОО-м и директор Емыгъэхь Ольгэ, Урысейм и юристхэм я зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и аппаратым и унафэщI Къалмыкъ Аллэ сымэ иджыблагъэ щы­Iащ республикэм и Наркодиспансерымрэ Перина­тальнэ центрымрэ. 

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр яIущIащ Урысейм и цIыхубэ артисткэ Валериерэ абы и щхьэгъусэ, продюсер Пригожин Иосифрэ

 Дыгъуасэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм иригъэблэгъащ КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэм  и щIыхькIэ къызэрагъэпэща концерт программэш­хуэм хэтын папщIэ Налшык къэкIуа Урысейм и цIыхубэ артисткэ Валериерэ абы и щхьэгъусэ, продюсер Пригожин Иосифрэ.
Республикэм и унафэщIым уэрэджыIакIуэм фIыщIэ хуищIащ Урысейм и щIыналъэхэм яку дэлъ щэнхабзэ зэпыщIэныгъэхэр гъэбыдэным хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуищIым къыхэкIыу. 

Дыгъэ Iэсэ - бын гъэса

 ФIыуэ слъагъу усакIуэм къыфIэсхьэхуа псалъитI-щым­кIэ къэIуэта хъунут зи гугъу фхуэсщIыну бзылъхугъэм и дунейр. Псалъащхьэм къыпызмыщэххэу сызэтеувыIэнрэ-тIэ, жыхуэсIэщ! Армырмэ, макъ жьгъей къарууншэхэм сахилъэхъэнщи, гуп­сысэ хъуаскIи схунэхьэсынкъым …

Тхьэкъуахъуэ ФатIи­мэ­рэ абы и гупымрэ

 Куэд­рэ къохъу медицинэм и лэжьакIуэхэм ди гъащIэр, ди псэр щаIэщIэлъ. Узыр къызэIэ цIыхум дэIэпыкъуныр абыхэм я къалэну щытми, сыт хуэдэ лэжьыгъэми хуэ­дэу, абыи Iуэху зехьэкIэ зэмылIэужьыгъуэ, гъэзэ­щIэкIэ куэд иIэщ.

ЗэщIэхъееныгъэм зеужь

 Ди щIыналъэм зыщызыужь щIалэ­гъуалэ зэщIэхъееныгъэхэм ящыщщ волонтёрхэм я зэгухьэныгъэхэр. КъБКъУ-м и Студсоветым къызэригъэпэщри, университетым Iуащхьэмахуэ лъапэ щиIэ IуэхущIапIэм мы махуэхэм щекIуэкIащ еджапIэ нэхъыщхьэм и Волонтёр центрым и лIыкIуэхэм я зэхуэс. Абы хэтащ нэхъ щIалэгъуалэ жыджэру цIыху 60-м щIигъу. 

Темыркъан Юрий и илъэс.

 Абы ущригъусэм деж узыхуэсакъыж зэпытщ - уощIэ ар зэрыцIыху къабзэр, зэ­рыгумащIэр, фэрыщIагъ лъэпкъ зэ­ры­хэмылъыр. А фIагъхэр уэри къыбдилъагъун хуейщ абы - арыншамэ пщIэ къып­хуищIынукъым, псэлъэгъуи къыбдэхъунукъым. 
 Сыхуэзэху къэс, согъэщIагъуэ абы хэлъ цIыхугъэмрэ бэшэчагъымрэ. Абы и гум темыхуэнур фэрыщIагъымрэ щхьэхуещагъэмрэщ, апхуэдэ гуэр къыбдилъэгъуакъэ - и щIыб къызэрыпхуигъэзэнум шэч къытумыхьэ. Аращ абы и хьэлыр, къы­далъхуауэ, зэрысабий лъандэрэ зы­хилъхьауэ. Ар хуейщ апхуэдэ хьэл, цIыхугъэ уэри пхэлъыну. 

ЩIэблэм я щапхъэ

 «Уафэ нэзым и лъагагъыр узэреплъым елъытащ», - жиIэгъащ лIы Iущ гуэрым. ЩIэ­ныгъэм зи лъагъуэ щыхэзыша дэтхэнэ цIыху пэрытми и гуп­сысэр лъагэщ, гъэщIэгъуэнщ, и Iуэху еп­лъыкIэхэми удахьэх. Ди лъэпкъым апхуэдэ цIыху щэджащэ куэд диIэщ. Абыхэм ящыщщ Бекъул Хьэбас Мухьэмэд и къуэр, щIэныгъэлIыр, егъэджакIуэр, хэкупсэ нэ­сыр.

Зэныбжьэгъугъэм и гъуазэхэр

 Лъэпкъ зэгурыIуэныгъэр, зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэным хуэгъэп­сауэ Волонтёрым и илъэсым ирагъэжьа «Маяки дружбы» проектым хэтхэр иджыблагъэ ди республикэм щыхьэщIащ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS