03.06.2020, 08:18 - Щэнхабзэ

КъардэнгъущI Зырамыкурэ Гъут Iэдэмрэ. 1988 гъэ

03.06.2020, 08:00 - Спорт

«Спартак-Налшык» профессионал футбол клубым и дамыгъэм тетхащ ар 1935 гъэм къызэрагъэпэщауэ. Премьер-лигэм щыхыхьа 2006 гъэ лъандэрэ апхуэдэу къокIуэкI икIи справочник куэдым ар ихуащ, щхьэусыгъуэ хуэхъуар мыгурыIуэгъуэми. Илъэс щэщIрэ тхурэ хъуауэ Налшык и «Спартак»-м сытетхыхь, абы и тхыдэмрэ нобэмрэ фIыуэ сыщыгъуазэ пэтми, зыми дэуэгъу сыхуэхъуну сыхуейкъым, ауэ тегъэщIапIэ ящIа илъэсым зы лъабжьэ гуэри иIэу къысхуэгъуэткъым.

29.05.2020, 08:18 - Литературэ

С поэтом Сергеем Михалковым. Москва, 1955 год

Из-за одного коня пьют воду и сто других

29.05.2020, 08:15 - Литературэ

На встрече с президентами Адыгеи и Абхазии Хазретом Совменом и Сергеем Багапшем. г. Майкоп, 2005 год, октябрь

Только теперь понимаю

29.05.2020, 08:00 - Спорт

И ныбжьыр иджыри илъэс 28-рэ иримыкъуами, Гъубж БетIал спорт лIэужьыгъуэ куэдым ехъулIэныгъэ инхэр щызыIэригъэхьащ.

28.05.2020, 08:00 - Спорт

Видеконференц зэпыщIэныгъэм и Iэмалхэр къагъэсэбэпри, накъыгъэм и 15-м Мэзкуу щрагъэкIуэкIащ Урысей Футбол Зэгухьэныгъэм и гъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэIущIэр.

23.05.2020, 08:20 - Жылагъуэ

Хэку зауэшхуэм ди къэралыр зэрыщытекIуэрэ илъэс 75-рэ зэрырикъум ехьэлIа Iуэху гуапэхэр щокIуэкI республикэм и IуэхущIапIэхэм.

23.05.2020, 08:18 - Махуэгъэпс

ЦIыхухэр, псэущхьэхэр, къэкIыгъэхэр зи хэщIапIэ ЩIы Хъурейм гулъытэ хэха хуэщIыным теухуауэ ООН-м хигъэунэхукIа пIалъэм Биологие зэмылIэужьыгъуагъэм (къэкIыгъэхэмрэ псэущхьэхэмрэ) и махуэкIэ йоджэ. Ар, 2001 гъэм къыщыщIэдзауэ зы илъэс къэмынэу, накъыгъэм и 22-м дуней псом щагъэлъапIэ.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

03.06.2020 - 08:18

КъардэнгъущI зырамыку и адыгэ гушыIэхэр

КъардэнгъущI Зырамыкурэ Гъут Iэдэмрэ. 1988 гъэ

Подробности... | Просмотрено: 2

29.05.2020 - 08:20

«Насыпыр щхьэтепхъуэ пхуэсщIащ»

Ар и фIэщыгъэу Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджы дыдэ къыщыдэкIащ Зеикъуэ къажэм щыщ, УФ-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэт Щоджэн Риммэ и Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъыр.

Подробности... | Просмотрено: 5

14.05.2020 - 08:05

Гупсысэр зэи илъахъэркъым

Лъахэм хуэпэж цIыхур сыт щыгъуи ­лъа­гъуныгъэ гуащIэкIэ епхащ щалъхуа щIыпIэм. И къуажэр абы и гум щыхы­хьа, Iэпкълъэпкъ  псом  щыпкърыхьа гуры­щIэрщ Хэкум хуищI лъагъуныгъэшхуэм хэкIыпIэ хуэхъури.

Подробности... | Просмотрено: 4

29.04.2020 - 08:05

Абазэ таурыхъхэр

IуэрыIуатэ къулей къадогъуэгурыкIуэ абазэхэм - нарт хъыбархэмрэ пшыналъэхэмрэ, пасэрей уэрэдыжьхэр, таурыхъхэр, псысэхэр, псалъэжьхэр. Абыхэм ящыщ дэтхэнэми ныбжьышхуэ яIэщ, лъэпкъ фащэкIэ гъэпсащ, купщIафIэщ.

Подробности... | Просмотрено: 15

24.04.2020 - 08:10

Урысейм и цIыхубэ артист Тут Заур

Урысей Федерацэм, КъБР-м, КъШР-м, АР-м, Дагъыстэным я цIыхубэ артист Тут Заур 1976 гъэ лъандэрэ Москва къалэм ­щолажьэ. Гнесинхэ я цIэр зезыхьэ музыкэ академиер къиухащ. Союзпсо, Урысейпсо зэпеуэхэм я лауреатщ. Совет Союзым хэта республикэхэм я мызакъуэу, Бельгием, Германием, Израилым, Индием, Иорданием, Италием, Польшэм, Словакием, Словением, США-м, Тыркум къыщацIыху.

Подробности... | Просмотрено: 37

17.04.2020 - 08:17

Идар Гуащэнэ, иджы - Аиссе

2019 гъэм Урысей телевиденэм и Япэ каналым иригъэкIуэкIа «Макъ» («Голос») зэпеуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу ныбжьыщIитI хэтащ: Бэрбэч Аскэррэ Мамрэш Светланэрэ.

Подробности... | Просмотрено: 30

15.04.2020 - 08:08

Вертинскэр Налшыки къэкIуат

«Газета Юга»-м и корреспондент Орловэ  Ольгэ щыгъуазэ дызэрищIымкIэ, ­   урыс усыгъэм и «Дыжьын лъэхъэнэм» ­хиубыда, езым ­зэхилъхьэжа икIи игъэ­защIэ уэрэдхэмкIэ цIэрыIуэ хъуа нэужь, зэрымыщIэкIэ Урысейм иIэпхъукIыу иужькIэ къэзыгъэ­зэжа артист, уэ­рэд­жыIакIуэ, усакIуэ Вертинский Ал

Подробности... | Просмотрено: 18

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Махуэгъэпс

01.03.2019 - 08:07

Дунейм щыхъыбархэр

ЕгъэджакIуэ мелуанищым нэблагъэ

2017 гъэм къызэрабжамкIэ, Китайм исщ цIыху мелард 1,4-рэ хуэдиз икIи щыпсэухэм я бжыгъэмкIэ дуней псом бжьыпэр щызыIыгъыр аращ.

Подробности... | Просмотрено: 16
Жылагъуэ

01.03.2019 - 08:07

Жьыщхьэ махуэхэр

Мазае мазэм Бахъсэн районым щыпсэу цIыхуищым я юбилейр ягъэлъэпIащ.

 Абыхэм ящыщ Хъуран Феня Псыхъурей къуажэм щыIа, «Большевик» колхозым илъэс куэдкIэ щылэжьащ, лэжьыгъэм и ветеранщ, тылым и лэжьакIуэщ.

Подробности... | Просмотрено: 11
ЗэIущIэхэр

01.03.2019 - 08:05

Анэдэлъхубзэм и дунейпсо махуэр ягъэлъапIэ

Анэдэлъхубзэм и махуэм ирихьэлIэу зэIущIэ гъэщIэгъуэн щрагъэкIуэкIащ Налшык къалэ дэт «ДыгъафIэ къалэ» лицейм.

Подробности... | Просмотрено: 48
Жылагъуэ

01.03.2019 - 08:04

Адэ-анэхэм ЕГЭ-р щрагъэт зы махуэ

«Адэ-анэхэм ЕГЭ-р щрагъэт зы махуэ» Iуэхум хыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр. Ар къызэрегъэпэщ Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ я IэнатIэхэм якIэлъыплъынымкIэ Федеральнэ IуэхущIапIэм.

Подробности... | Просмотрено: 25
Жылагъуэ

01.03.2019 - 08:00

Дзэлыкъуэ щIыналъэр илъэс 95-рэ зэрырикъур Iэтауэ ягъэлъэпIащ

Дзэлыкъуэ щIыналъэр къызэрыунэхурэ илъэс 95-рэ зэрырикъур иджыблагъэ Iэтауэ ягъэ­лъэпIащ.

Подробности... | Просмотрено: 30
Литературэ

27.02.2019 - 08:08

ЛЪЭУЖЬ ДАХЭ

Уэхъутэ Абдулыхь къызэралъхурэ 110-рэ ирокъу

 Уэхъутэ Абдулыхь шэрджэс литературэм и зэхэублакIуэхэм ящыщ зыщ. И IэдакъэщIэкI купщIафIэхэмкIэ абы лъэкIащ лъэпкъ прозэми усыгъэми заригъэужьын. ЦIыхубэ IуэрыIуатэр зэхуэхьэсыным, ар зэуIу щIауэ къыдэгъэкIыным зи гуащIэ хэзылъхьа Уэхъутэм къехъулIащ IуэрыIуатэр и творчествэм IэкIуэлъакIуэу къыщигъэсэбэпыныр.

Подробности... | Просмотрено: 61
Спорт

27.02.2019 - 08:08

«Къэбэрдей къаплъэн» Джэду Iэниуар

Тыншу щытакъым Джэду Iэниуар спортым зэрыхыхьа щIыкIэр. Езыр щалъхуа Псыгуэнсу къуажэм и адэ къуэш Анатолэ дригъэщIыхьа бэнакIуэ пэшым япэу щыкIуам и Iэр къутауэ къыщIэкIыжащ. Ирикъунут ар спортым гущыкI ирихуэпщIыну. АрщхьэкIэ ехъулIэныгъэ зыIэрызыгъэхьэфыр ерыщыращ. Япэ фэбжьым къригъэкIуэтакъым Iэниуар икIи и хъуэпсапIэм лъагъуэ дахэ хухишащ.

Подробности... | Просмотрено: 30
Жылагъуэ

27.02.2019 - 08:07

Сабии 140-рэ щIэхуэну

Хъыбар гуапэ

Школ кIуэгъуэ ныбжьым нэмыса сабийхэм зэрадэлажьэ щIыкIэхэр егъэфIэкIуэным теухуауэ ди республикэм щрагъэкIуэкI Iуэхугъуэхэм япкъ иткIэ, ди республикэм и къалащхьэм къепха Белая Речкэ жылэм щэбэт кIуам къыщызэIуахащ цIыкIуи 140-рэ зыщIэхуэну сабий гъэсапIэщIэ.

Подробности... | Просмотрено: 31
Жылагъуэ

27.02.2019 - 08:07

ПцIыр Iуэху джэгукъым

ГурызыгъаIуэ

2017 гъэм дыгъэгъазэм и 31-м къыдэкIа Федеральнэ закон №501-ФЗ-м ипкъ иткIэ УФ-м и Уголовнэ кодексым и 205-нэ, 207-нэ статьяхэмрэ Уголовнэ-процессуальнэ кодексым и 151-нэ статьямрэ зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьащ.

Подробности... | Просмотрено: 3
Махуэгъэпс

27.02.2019 - 08:06

Дунейм щыхъыбархэр

Пенсэхэм хэгъэхъуэным теухуауэ

«Зи ныбжь хэкIуэтахэм Iэмал псори къахузэгъэпэщыпхъэщ тыншу загъэпсэхуным, я узыншагъэм кIэлъагъэплъыным хуэгъэзауэ», - жиIащ УФ-м и Президент Путин Владимир, Федеральнэ Зэхуэсым иджыблагъэ зыщыхуигъэзам.

Подробности... | Просмотрено: 8
ЗэIущIэхэр

27.02.2019 - 08:05

ЛIыгъэмрэ хахуагъэмрэ папщIэ

Хэкум и хъумакIуэм и махуэм ирихьэлIэу, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым зэхыхьэ гуапэ щекIуэкIащ.

Подробности... | Просмотрено: 11
ЗэIущIэхэр

27.02.2019 - 08:00

Армеец ныбжьыщIэхэм я щIыналъэ зэхуэс

Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэ­гъуапIэм къыщызэIуахащ ар­меец ныбжьыщIэхэм я урысейпсо ­жы­лагъуэ зэщIэхъееныгъэм и IV щIыналъэ слётыр. Абы ирихьэлIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и еджакIуэ ныб­жьы­щIэу 100-м щIигъу зэщIэ­хъее­ныгъэм хагъэхьащ.

Подробности... | Просмотрено: 3
Политикэ

27.02.2019 - 08:00

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек: «Курорт-рекреацэ комплексыр республикэм бгъэдэлъ экономикэ зэфIэкIым и Iыхьэ нэхъыщхьэщ»

«Сочэ-2019» инвестицэ зэхуэсышхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым утыку къыщрилъхьащ турист-рекреацэ IэнатIэм ехьэлIа проекту сом меларди 9-м нэблагъэ зи уасэхэр.

Подробности... | Просмотрено: 15
ЗэIущIэхэр

22.02.2019 - 08:08

ЛIыхъужьхэм пщIэ хуащI

Афганистаным советыдзэхэр къызэрырашыжрэ илъэс 30 зэрырикъуам теухуауэ Бахъсэн къалэм пэкIу щекIуэкIащ.

Подробности... | Просмотрено: 23
Махуэгъэпс

22.02.2019 - 08:08

Дунейм щыхъыбархэр

Жыг триллион тхухэсэтэмэ…

Дуней щытыкIэм иужьрей илъэсхэм хэпщIыкIыу зэрызихъуэжым, дэнэ щIыпIи нэхъ хуабэ зэрыщыхъум егъэгузавэ щIэныгъэлIхэр.

Подробности... | Просмотрено: 6
ЩIалэгъуэ

22.02.2019 - 08:05

Уэшх фIыцIэм и щхьэусыгъуэр

Интернетым исхэр щIэгъэхуэбжьауэ топсэлъыхь Къэбэрдей-Балъкъэрым иджыблагъэ къыщешха уэшх фIыцIэм. Абы цIыхухэр ирогузавэ, зищIысымрэ ар цIыхум зэран зэрыхуэхъункIэ хъунумрэ щошынэ. Япэрауэ, зэхэгъэкIыпхъэщ уэшхыр зищIысымрэ ар къыздикIымрэ.

Подробности... | Просмотрено: 25

Страницы