17.07.2018, 13:01 - Статья

 2018 гъэм мэкъуауэ­гъуэм и 29-м Звёздный посёлкэм Макаровым и кIэрахъуэмрэ Калашни­ко­вым и автоматымрэ гъэ­у­э­нымкIэ зэпеуэ  щекIуэкIащ, КъБР-м щыIэ МВД-м и лэжьакIуэхэу 100-м нэблагъэ хэту. Мы зэ­хьэ­зэхуэр МВД-м иригъэкIуэкI спартакиадэм и зы Iыхьэу аращ.

17.07.2018, 12:58 - Статья

 Зи лэжьыгъэр къызэхъулIа, бэм я гум нэса, къызыхэкIа лъэпкъым илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу хуэлажьэм и зэфIэкIыр къра­гъэлъагъуэу, «цIыхубэ артист» цIэ лъапIэр фIащу хабзэу къокIуэкI. Ауэ абы Iуэхур нэ­мыс щIыкIэ цIыхубэм ягу къэ­зыхьэхуф щымыIэу пIэрэ? Шэч­ хэлъкъым зэрыщыIэм, абы­ и щапхъэ наIуэщ Къу­ныжь Алим.

17.07.2018, 12:47 - Статья

 Нало Заур и гуащIэмрэ и дуней еплъыкIэмрэ адыгэ лъэпкъым и гъащIэм щаубыд увыпIэм и мыхьэнэм утегушхуэу утепсэлъыхьыну гугъущ. Абы и щхьэусыгъуэр лIы щэджащэм литературэми щIэныгъэми щыхузэфIэкIахэр зэрыинырщ.
 НАЛОР энциклопедие щIэныгъэ бгъэ­дэлъщ жыхуаIэм хуэдэщ. Абы куууэ зыхимыщIыкI, тыншу зытемыпсэлъыхьыфын Iуэхугъуэ щыIэу си фIэщ хъуркъым.

17.07.2018, 12:47 - Статья

 Нало Заур и гуащIэмрэ и дуней еплъыкIэмрэ адыгэ лъэпкъым и гъащIэм щаубыд увыпIэм и мыхьэнэм утегушхуэу утепсэлъыхьыну гугъущ. Абы и щхьэусыгъуэр лIы щэджащэм литературэми щIэныгъэми щыхузэфIэкIахэр зэрыинырщ.
 НАЛОР энциклопедие щIэныгъэ бгъэ­дэлъщ жыхуаIэм хуэдэщ. Абы куууэ зыхимыщIыкI, тыншу зытемыпсэлъыхьыфын Iуэхугъуэ щыIэу си фIэщ хъуркъым.

17.07.2018, 12:35 - Статья

 Нало Заур бадзэуэгъуэм и 15-м Хьэтуей къуажэм къыщалъхуащ. Илъэс 14 ныбжьым иту абы колхозым лэжьэн щыщIидзащ. 1952 гъэм, Къэбэрдей къэрал егъэджакIуэ институтыр къиуха нэужь, зэфIэкI зиIэ щIалэщIэр ирагъэблэгъащ адыгэбзэмрэ литературэмкIэ кафедрэм.

17.07.2018, 12:23 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэрым ЩIыуэпс хъугъуэфIы­гъуэ­хэмрэ экологиемкIэ и министерствэм иригъэкIуэкIа къэпщытэныгъэхэм къы­зэрагъэлъэгъуамкIэ, хьэ­уамрэ псымрэ я къаб­загъэм зэхъуэкIыныгъэ щхьэ­­хуэ­хэр егъуэт.

17.07.2018, 12:17 - Статья

 Арат зэреджэр къэрал Музы­кэ театрым бадзэ­уэгъуэм и 13-м ще­кIуэ­кIа псапащIэ концертым. Ар къызэрагъэпэщащ ра­диом и коррес­пондент Къар­дэн Мадинэ и узыншагъэр зэ­фIи­гъэувэжын папщIэ ахъшэ зэхэдзэкIэ дэ­Iэпыкъун щхьэкIэ. Iуэ­хур и жэрдэмщ «КъБР-Медиа» къэ­рал кIэзонэ IуэхущIапIэм и унафэщI Къэзанш Людмилэ.

17.07.2018, 12:10 - Статья

 КъБР-м Узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэры­дигъэщIамкIэ, мы махуэхэм Налшык щекIуэ­кIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и нейрохирургхэр зыхэта щIэныгъэ-практикэ конференц.

Последнее


Псы зрикIуэ бжьамийхэм я щытыкIэм депутатхэр егъэпIейтей

 Дзэлыкъуэ районыр псы зрикIуэ бжьамийхэмкIэ къызэрызэгъэпэщамрэ ап­хуэдэ зэпыщIэныгъэхэм я лэжьэкIэм хэлъ щхьэхуэ­ныгъэхэмрэ теу­хуауэ щытащ КъБР-м и Парламентым УхуэныгъэмкIэ, ЖКХ-мрэ ТЭК-мкIэ и комитетым иджы­благъэ а щIыналъэм щригъэкIуэкIа зэIущIэр. 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ

1. 1941 - 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм къыщытхьа ТекIуэныгъэр илъэс 75-рэ зэрырикъум Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм зыщыхуэгъэхьэзырынымрэ абы пыщIа махуэшхуэ дауэдапщэхэр щегъэкIуэкIынымрэ елэжьыну къызэгъэпэщакIуэ комитет зэхэшэн икIи абы хэтхэу мы унафэм щIыгъу гуэдзэным къыщыгъэлъэгъуахэр къэщтэн.
2. КъызэгъэпэщакIуэ комитетым мазэ пIалъэм къриубыдэу зэхилъхьэу къищтэн хуейщ 1941 - 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм къыщытхьа ТекIуэныгъэр илъэс 75-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ екIуэкIыну гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр къыщыгъэлъэгъуа план.

Премьер-министрыр кIэлъоплъ Iуащхьэмахуэ районым псыдзэм щызэтрикъутахэр зэрызэфIагъэувэжым

 Мусуков Алий абы теухуауэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм къыщыпсалъэм Iуащхьэмауэ районым и Iэтащхьэ Залиханов Къанщобий зэпкърихащ лэжьыгъэхэр зэре­кIуэкIыр. Абы къигъэлъэгъуащ адэкIи гузэвэгъуэхэр къэмыхъун папщIэ дунейм и щытыкIэм жэщми махуэми зэрыкIэлъыплъыр. Тырныауз къалэм деж Бахъсэн псыр сантиметр 40-кIэ щетIысэхыжащ.

Кlуэкlуэ Юрий: Ди щIалэхэр дахэу икIи тегушхуауэ джэгуащ

 «Чемпионатыр спортым и махуэшхуэ гъуэзэджэу зэ­рыщытам къыдэкIуэу, абы дуней псом наIуэу къыщигъэлъэгъуащ Урысейм хуэмыгъэзэщIэн зэрыщымыIэр.

ЕджапIэ нэхъыщхьэр къызыухахэм диплом плъыжьхэр иратыж

 Налшык дэт Театр щхъуан­тIэм ­ бадзэуэ­гъуэм и 6-м щекIуэкIащ Къэ­бэрдей-Балъкъэр къэ­рал университетыр мы гъэм диплом плъыжь­кIэ къэ­зыухахэм я щIыхь­кIэ къызэрагъэпэща гуфIэгъуэ пшыхь. 

УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министрымрэ КъБР-м и Iэтащхьэмрэ псыдзэр зэран зыхуэхъуа щIыпIэхэм щыIащ. Абыхэм Iуащхьэмахуэ лъапэ щрагъэкIуэкIащ Правительствэм, Iуэхум егъэщIылIа министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я унафэщIхэр зыхэта зэIущIэ

 Лэжьыгъэ IуэхукIэ Къэбрдей-Балъкъэрым къэ­кIуащ Урысей Федерацэм Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Чеботарев Сергей. КъБР-м и ­Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий щIыгъуу абы къилъэтыхьащ республикэм и щIыналъэм щыщу псы­дзэм зэран нэхъыбэ къыщихьа щIыпIэхэр.

«Шордакъыжь» бгы лъапэм

 1920 - 1930 гъэхэм Къэ­бэрдей-Балъкъэр автономнэ республикэм и жылэ нэхъ инхэм цIыхухэр да­гъэIэп­хъукIыурэ къуажэ нэхъ цIыкIухэр ягъэтIысу щIа­дзащ. Апхуэдэ зэ­хъуэ­кIы­ныгъэхэр щекIуэкIащ Сэрмакъ къуажэми.

Лъэпкъым зиужьыну дыхуеймэ

 Сыт хуэдэ лъэпкъми езым и дуней, и ехъу­лIэныгъэхэр иIэжщ. Апхуэдэ дыдэуи лъэпкъ къэс езым и цIыхум и теплъэр, и хьэл-щэныр, и зэхэщIыкIыр дыбо­лъагъуж. Сытепсэ­лъы­хьыну сыхуейщ, япэрауэ, адыгэ бзылъхугъэм  и теплъэм, хэлъыпхъэ щэн дахэм, абы дунейм и зыужьыкIэм щигъэзащIэ къалэным. 

ПщIыхьым хэмыкI адэжь лъахэ

 Уи хэку уимысыжыныр, уи хьэуа къабзэкIэ гум щызу умыбэуэныр, псалъэ лей куэд хэмылъу, псоми дощIэ зэрыгухэщIыр. 

Хэлъхьэныгъэ ин

 Адыгэхэм ди зыужьы­ныгъэм хэлъхьэныгъэ куэд хуащIащ нэгъуэщI лъэпкъхэм къахэкIа щIэ­ныгъэлI­хэм, къэхута­кIуэ­хэм, еджагъэшхуэхэм. Абы­хэм ящыщщ зи ныбжьыр иджыблагъэ илъэси 115-рэ ирикъуа Гиппиус Евгений Владимир и ­къуэр. Этнолингвист, макъамэм и тхыдэдж цIэры­Iуэм зэфIэкIышхуэ ирихьэлIащ «Адыгэ лъэпкъ уэрэдхэмрэ пшыналъэ­хэмрэ» тхылъыр дунейм къытегъэхьэным. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS