17.09.2018, 13:05 - Статья

 Уэрэдым нэхъыбэу цIэрыIуэ ирихъур ар жызыIэрщ, псалъэхэр зеймрэ абы макъамэ щIэ­зылъ­хьамрэ, уеблэмэ щIэупщIэр мащIэу. Нобэ ди къалэмыр къы­зыхуэтщта композитор Жырыкъ Заури а «нэрымылъагъухэм» ящыщщ. 

17.09.2018, 12:26 - Статья

 Налшык къалэм дэт «Ладья» ­шахмат-шашкэ клубым ще­кIуэ­кIащ КъБР-м и пенсионерхэр зы­хэта спартакиадэм и кIэух зэпеуэр. Абы зи зэфIэкI щызыгъэлъэгъуа цIыхубзхэмрэ цIыхухъухэмрэ къыщыхахащ республикэм и районхэм щекIуэкIа, пенсионер 50 зыхэта зэхьэзэхуэхэм. 

17.09.2018, 12:20 - Статья

 КъыдэкIуэтей щIэблэм я дежкIэ сыт и лъэны­къуэкIи щапхъэу къэплъытэ хъунущ Шэджэм ­щIыналъэм хыхьэ Лашынкъей къуажэм дэт 1-нэ курыт еджапIэр мы гъэм къэзыуха КIэбышэ Ибрэхьим ипхъу Лаурэ.

17.09.2018, 11:15 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и Президиумым и зэIущIэм комитетхэм щыхухах зэманым хиубыдэу депутатхэр едэIуащ Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм проект-сметэ документацэм и къэрал экспертизэр егъэкIуэкIыныр къызэрызэрагъэпэщым теу­хуауэ «Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм проект документацэм и къэрал экспертизэмкIэ и управленэ» къэрал IуэхущIапIэ пыгъэщхьэхукIам и унафэщI Коротких Олег ищI

17.09.2018, 11:02 - Новости

 Нобэ, 2018 гъэм фокIадэм и 15-м, Налшык щекIуэкIынущ «Урысей студентхэм я парад» урысейпсо Iуэхур.

17.09.2018, 10:53 - Новости

 ФокIадэм и 14-м Налшык къалэ щекIуэкIащ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием и Президиумым и зэIущIэ.

13.09.2018, 11:54 - Статья

 Нартан къуажэм щызэхэт, лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблым зэман кIэщIым къриубыдэу хузэфIэкIащ ди республикэм и мызакъуэу, къэрал псом и цIэр фIыкIэ щигъэIун.

13.09.2018, 11:41 - Статья

 Къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэр республикэм щы­нэхъыфIхэм хабжэ. Ар нэхъыжьхэми, зи щIалэгъуэхэми, ныбжьыщIэхэми я кIуапIэщ.

Последнее


Къэрал Iуэхутхьэбзэхэр нэхъ тыншу зэфIэкIынущ

 Урысей гвардием и Управленэу КъБР-м щыIэм Лицензэ зыт - лэжьэну хуит зыщI и центрым (ЦЛРР) хъыбар фегъащIэ цIыху щхьэхуэм, лэжьыгъэм, уней ­хъумакIуэ Iуэхум епхауэ Iэщэ зыIыгъхэм а хуитыныгъэр зыIэрагъэхьэн папщIэ къэрал Iуэхутхьэбзэр электроннэу зэфIагъэкIыну Iэмал щыIэ зэрыхъуамкIэ. Апхуэдэ лъэIухэр Къэрал, муниципальнэ IуэхутхьэбзэхэмкIэ зыуэ щыт порталым егъэхьын хуейуэ аращ.

КъазэрыщхьэщыкIыр я беягъэщ

 ШыщхьэуIум и 9-р щIыпIэдэлъху лъэпкъхэм - щалъ­хуа щIыналъэм щыпсэуж цIыхухэм я махуэщ. Ар гъэлъэпIэнымкIэ унафэр ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм 1994 гъэм дыгъэгъазэ мазэм къищтащ (International Day of the World's Indigenous People) . 

Сабий поликлиникэхэр ирагъэфIэкIуэнущ

КъБР-м и Правительствэм и Унэм ­дыгъуасэ щекIуэкIа зэIущIэм Iуэхугъуэ 17-м щыхэплъащ.

НыбжьыщIэ узыншэ нэхъыбэ щопсэу

 Зи ныбжьыр илъэс 14-м нэмыса сабийхэр нэхъ мащIэрэ щысымаджэ щIыналъэхэр Урысей Федерацэм Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм къигъэлъэгъуащ.
 БлэкIа гъэм УФ-м и хэгъэгухэм ящыщу абыкIэ зи Iуэхур нэхъыфIыр Шэшэнымрэ (сабий мини 100 къэс сымаджа 62 969,7-рэ хуозэ) Къэбэрдей-Балъкъэрымрэщ (115 723,7-рэ). АдэкIэ къакIэлъокIуэ Тыва (125 022,2-рэ), Адыгэ (132 902,7-рэ) ­Бурят (141 168,6-рэ) республикэхэр. 

Псалъэмакъ щхьэпэ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Юрийрэ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэдрэ шыщхьэуIум и 8-м зи чэзу зэIущIэ ира­гъэкIуэкIащ. Ахэр тепсэлъыхьащ фокIадэм и 19 - 20-хэм зэхэтыну Дунейпсо Адыгэ Хасэм и 12-нэ конгрессым зэрызыхуагъэхьэзырымрэ а Iуэхум епха упщIэ щхьэ­хуэхэмрэ, Адыгэхэм я дунейпсо махуэр зэрагъэлъэпIэнум.

Мы махуэхэм

ШыщхьэуIум и 9, махуэку

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Iуащхьэмахуэ лъапэ хиубыдэ Азау хуейм щахуэзащ «Зэныбжьэгъугъэм и гъуазэхэр» Урысейм зэкъуегъэувэ-2018» федеральнэ проектым хэтхэм

 Мы проектым хиубыдэ Iуэхухэр мы ­зэманым щокIуэкI Центральнэ, При­волжскэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округхэм. Абы хэтщ Урысейм и щIыналъэхэм, ди гъунэгъу къэралхэм ящыщу 20-м къикIа щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ.
 Проектыр зытеухуар лъэпкъ зэхущытыкIэхэр егъэфIэкIуэнырщ, щэнхабзэ-тхыдэ хъугъуэфIыгъуэхэр ­хъумэнырщ, экологием шынагъуэ къытемыгъэ­хьэнырщ. «Зэныбжьэгъугъэм и гъуазэ­хэр» отряд зэгуэтым хохьэ Урысейм и ­щIыналъэхэм, апхуэдэу къэралым и ВУЗ нэхъ инхэм я волонтёру 120-рэ. 

УнафэщIхэр еплъащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм щыщу нэхъ зыхуэсакъын хуейхэм

 Урысей Федерацэм граждан зыхъу­мэжыныгъэм и IуэхухэмкIэ, къызэ­рымыкIуэ щытыкIэхэмкIэ, къэхъуа гузэвэгъуэхэм я лъэужьхэр гъэкIуэ­дыжынымкIэ и министр Зиничев Евгенийрэ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александррэ махуитI япэкIэ кхъухьлъатэкIэ къыщалъэтыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм щыщу псыдзэхэм нэхъ зэраныгъэшхуэ къыщахьынкIэ хъунухэм. 

Министрым егъэгушхуэ

 КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм и унэм министр Хьэсанэ Ис­лъам щаIущIащ зи ныбжьыр илъэс 18 иримыкъуахэм дзюдомкIэ Азием и ку­бокыр къэ­хьы­ным теухуауэ Бишкек щрагъэ­кIуэкIа зэхьэ­зэ­хуэм къы­щыхэжаныкIахэм. 

Зэхыхьэ гукъинэж

 Iуащхьэмахуэ лъапэ щыIэ «Чегет» пансионатым щекIуэкIащ гукъи­нэж икIи хэтахэм я бжыгъэмкIэ адрейхэм ефIэ­кIа «Высота-2018» урысейпсо мотофестиваль.
 Абы ипкъ иткIэ мотоциклист 400-м щIигъу спорт лIэужьыгъуэ зэ­хуэ­мы­дэхэмкIэ зэхьэзэхуащ. Зэхыхьэр къызэригъэпэщащ «Горцы» мотоклу­бым. 
 Тырныауз къалэ дэлъэдапIэм къыщежьэри мотоциклистхэр ирижащ Чегет аузым нэс. Зэхьэзэхуэм хэтахэмрэ абы еплъыну къекIуэлIахэмрэ я нэгу зрагъэужьащ КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, рок уэрэджыIакIуэ Ракитинэ Иринэрэ концертыр езыгъэкIуэкIа икIи диджей Дарэ Идаррэ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS