13.11.2018, 12:01 - Статья

 Къуажэдэсхэм дежкIэ мы­хьэнэшхуэ иIэщ ЩэнхабзэмкIэ унэм и лэжьыгъэм.  Абы къыщызэрагъэпэщ зэ­хыхьэ гъэщIэгъуэнхэм, пшыхь дахэхэм цIыхухэр зэхагъэплъэж. 

13.11.2018, 11:47 - Статья

 Болэтей къуажэм щыщу ­Хэку зауэшхуэм цIыху 240-рэ хэтащ, 26-р офицеру. Мы жылэм икIа цIыху 26-м Сталинград деж щызэуа 115-нэ шууей дивизэм хэту лIыгъэ зэрахьащ. Я цIэ къиIуапхъэщ Къардэнхэ Сэхьидрэ Хьэмидрэ, Хьэгъур Тырку сымэ.

13.11.2018, 11:34 - Статья

 ЩIэныгъэм, епха япэ лэжьыгъэхэр, Къэбэрдейм щекIуэкIар, XIX лIэщIы­гъуэм и кIэ XX и пэ зэманхэрщ. 1898 - 1902 гъэхэм къриу­быдэу къуажэ школу щIыналъэм 27-рэ къыщызэIуахауэ щытащ. Абыхэм ящыщт Болэтей къыщызэрагъэпэща япэ пэщIэдзэ школри. 

13.11.2018, 11:11 - Статья

 1804, 1810, 1816 гъэхэм пащты­хьыдзэм и генерал пашэхэу Глазенап, Булгаков, Ер­молов сымэ дзэшхуэхэр ящIы­гъуу Джылахъстэнейм къы­теуауэ щы­тащ икIи къуа­жэ щэны­къуэм хуэдизым лъап­сэрыхыр къыхуагъэ­кIуащ. ЗэратхыжымкIэ, зэтра­мы­гъэсхьауэ къэнар къуа­жибгъу къудейт, цIыхуми щIыми леишхуэ ирахат.

13.11.2018, 11:02 - Статья

 НобэкIэ Болэтейм унагъуэ 592-рэ дэсщ, цIыху бжыгъэр 2102-рэ мэхъу. Дэтхэнэ зы къуа­жэми ещхьу, ахэр нэхъыбэу зытелажьэр мэкъумэшырщ. Къэбгъэлъагъуэмэ, жылэм иIэ щIы гектар 4140-м щыщу 3100-р бэджэнду дот. 
 Къуажэдэсхэм трасэ нартыху, сэхуран, гуэдз, хьэ. Мэкъу­мэш зыщIэхэм къахожаныкI ­Хъаний Жанджэрий, Жылау Анзор, Къэбардэ Олег сымэ. 

12.11.2018, 12:00 - Статья

Къэмбэчокъуэ Iэдэм МуштIэхьид и къуэр пщэдей къыщалъхуа махуэщ, и ныбжьыр илъэс 60 ирокъу

12.11.2018, 11:57 - Статья

 Илъэс 41-кIэ пщафIэ IэщIагъэм ирилэжьащ Лэскэн районым хыхьэ Хьэт­уей къуажэм щыщ Тау Олег. Iуэхум фIыуэ хищIыкIыу, гурэ псэкIэ абы етауэ зэрыщытам къыхэкIыу а IэнатIэм абы зэфIэкI хъарзынэхэр къыщигъэлъэгъуащ, зыхэт гупым я дежи пщIэи щIыхьи щиIащ.

12.11.2018, 11:32 - Статья

 Iуащхьэмахуэ районым и Тырны­ауз къалэм жыджэру щолэжь «Иджырей мардэхэм тету къалэхэр зэIузэпэщ щIын (2018 - 2022 гъэхэм ятещIыхьауэ)» муниципальнэ прог­раммэр гъэзэщIэным. Абы ипкъ иткIэ, мы зэманым ягъэдахэ фэтэр куэду зэхэт униплIым я пщIантIэхэр, «Тырныауз» зыгъэпсэ­хупIэ жыг хадэр, Япэ къэхутакIуэхэм я утыр.

Последнее


БжэныкIэ Зулеттэ и дерсхэр

 Хабзэ хъуауэ, ди къэралым гъэ къэс ­щокIуэкI «Илъэсым и гъэсакIуэ нэхъыфI» урысейпсо зэпеуэр. Iыхьэ зыбжанэу зэщ­хьэщыхауэ къызэрагъэпэщ зэхьэзэхуэр щIыналъэхэм щекIуэкIакIэщ. Ди республикэм а зэпеуэм и иужьрей Iыхьэр иджыблагъэ щызэхашащ Налшык дэт прогимназие №34-м. МахуищкIэ екIуэкIа зэхыхьэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и гъэсакIуэ нэхъыфIу 13. 

Гъуэзэджэрэ шэрыуэу

 «Абхъаз-адыгэбзэхэм я гуащIэр, я дахагъэр хыболъагъуэ я бзэм хэлъ зы гъэщIэгъуэнагъым: гупсысэр кърипIуэтэну гъуэ­зэ­джэу, урипсэлъэну шэрыуэу, уригушыIэну гухэхъуэу, хъуэхъу ири­п­Iэтыну хуэдэ зэрыщымыIэмкIэ», - апхуэдэ псалъэ дахэхэр, Iущхэр ди анэдэлъхубзэм хужиIащ Аб­хъазым и цIыхубэ усакIуэ, Къэ­бэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ тха­кIуэ ШинкIубэ Бэгърат. Пэжу, щIэныгъэлI  цIэрыIуэ куэдым ­къа­лъытэ ди бзэр дуней псом щынэхъ пасэрей дыдэхэм, гъэ­щIэгъуэныщэхэм, купщIафIэхэм ящыщу, ар Азие Ипщэм щыIауэ кIуэ­дыжа бзэхэм я щэхухэр къэ­хутэнымкIэ «IункIыбзэIух» хъуфыну.

ЗэпыщIэныгъэхэр ягъэбыдэ

Егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэр ящыщщ зэхъуэкIыныгъэщIэхэр щIэх-щIэхыурэ ще­кIуэкI, Iуэху зехьэкIэщIэ мардэхэр къы­щыунэху, зэпыу имыIэу зызыужь IэнатIэм. Иужьрей илъэсхэм абы шэщIауэ къыщагъэсэбэп технологие лъагэхэм я Iэмал лъэщхэри. Апхуэдэхэм курыт школхэм ­лъабжьэ быдэ щегъэгъуэтыным хуэгъэп­сауэ щытащ мы махуэхэм Санкт-Петербург щызэхаша къэралпсо зэхуэсыр.

ЕхъулIэныгъэхэм хагъахъуэ

 КъытщIэхъуэ щIэблэм иIэ зэфIэкIым, бгъэдэлъ гъэсэныгъэмрэ щIэ­ныгъэмрэ къэралым и къэкlуэнур ­щелъытакIэ, а Iуэхухэр зэфIэхыныр ­нэхъыбэу зэхьэлIа курыт школым и пщэм къыдэхуэ къалэныр зэрыиныр гурыIуэгъуэщ. Сабийр екIуу бгъэсэныр, абы и псэр щIэныгъэм хуэбгъэу­шыныр, къыдэпхьэхыныр икIи балигъ гъащIэм хуэбгъэхьэзырыныр жэуап­лыныгъэ зыпылъ лэжьыгъэ гугъущ.

ЛIыфI и Iулыдж

 Уджпыху макъамэм хэунэзыхьа екIэпцIэ мэзым жьэрэжьэжу зипхъэхыурэ фокIадэ IутIыжым зыкIэлъиший щхьэкIэ, дэнэт! «Пщащэ дахэ - щIалэгъапцIэщ» жыхуаIэрати, Бахъсэныжь и хъурыфэ куэщIым зрегъэщатэри зи кхъуафэ исым и уэрэд къришурэ фокIадэ уджыр аузым докIуэсэж.
 Жэпыщхьэщ иджы екIэпцIэр. Жэп­уэгъуэщ… Мыпхуэдэ бжьыхьэ минхэм я лъэужь иплъа Хьэрэкхъуэрэ шэхуфэ бащ­лъыкъым къыщIэплъызыкIыурэ ХьэтIохъу­щыкъуей Ипщэ зыщызыхъунщIэ жьы­хъарзым и соку джэгум пхыроплъ. Къулъ­шыкъум зреIуэтыхьри жылэр къызэщоу. 

Ащхъуэт Раисэ Мухьэмэд и пхъур

 И юбилейр къэблэгъэпауэ, жэпуэгъуэм и 29-м дунейм ехыжащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, республикэм и жылагъуэ лэжьакIуэ жыджэр Ащхъуэт Раисэ Му­хьэмэд и пхъур.

ЗэгурыIуэр мэунэ

 Аушыджэр къуажэм иджы­благъэ щызэIущIащ Хъуэт, ­Токумаев, Шыкъ, Левкин лъэпкъхэм я лIыкIуэхэр. Ахэр тепсэлъыхьащ лъэпкъ зэхущытыкIэхэр зэрырагъэ­фIэ­кIуэну щIыкIэм. 

Нобэрэ пщэдейрэ

ЩэкIуэгъуэм и 1, махуэку

Москва щызэпеуэнухэм яхэтынущ Дыду Аслъэн

 Хабзэ хъуауэ, ди къэралым илъэс къэс щокIуэкI «21-нэ лIэщIыгъуэм и пашэ» урысейпсо зэ­пеуэр. Iыхьэ зыбжанэу (ще­кIуэкI щIыпIэкIи хэтхэм я ныбжь елъытауи) зэщ­хьэщыха а зэ­хьэзэхуэм я зэ­фIэ­кI­хэр щагъэлъа­гъуэ Уры­­­­сей Федерацэм щы­лажьэ са­бий, ныбжьыщIэ, щIалэгъуалэ зэгу­хьэныгъэхэм я пашэхэм.
 Мыгъэрей апхуэдэ зэпеуэм и щIыпIэ, щIы­на­лъэп­со Iыхьэхэр иджы дыдэ зэ­фIэкIащ. Къэнар фIым я фIыжхэр Москва щызэпеуэ­нырщ.  

Москва лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэIущIащ УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ В. И., Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. сымэ

 Дыгъуасэ Москва щызэхэтащ УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ я зэIущIэ.
 Ахэр тепсэлъыхьащ республикэм и социально-экономикэ зыужьыныгъэм, 2019 - 2021 гъэхэм я бюджетхэр убзыхуным, федеральнэ лъэпкъ проектхэм я щIыналъэ Iыхьэхэр гъэхьэзырынымрэ ахэр гъэзэщIэнымрэ пыщIа Iуэхухэм.

Страницы

Подписка на Электронная газета "Адыгэ псалъэ" RSS