27.03.2020, 08:14 - Жылагъуэ

Урысей гвардием и управленэу КъБР-м щыIэм и ОМОН-м пэрыуващ СПИД-мрэ уз зэрыцIалэхэм ебэнынымкIэ республикэ центрым и щIыпIэм жылагъуэ хабзэр щыхъумэным.

27.03.2020, 08:13 - Жылагъуэ

Республикэм и Прокуратурэм и лэжьакIуэхэм КъБР-м щыIэ УФСИН-м и следственнэ изолятор-1-м и библиотекэм иратащ тхылъ зэмылIэужьыгъуэ 200-м щIигъу.

27.03.2020, 08:00 - Спорт

1939 - 1945 гъэхэм екIуэкIа ЕтIуанэ дунейпсо зауэр иуха иужькIэщ Олимп Джэгухэр гъуэгу махуэ щытеувар. Абы ипэкIэ лъэхъэнитIкIэ Хельсинкирэ (1940 гъэм) Лондонрэ (1944 гъэм) щыIэн хуея зэхьэзэхуэхэр щыIатэкъым. Япэм, дунейпсо зауэр къэхъея къудейт икIи совет-фин къайгъэр екIуэкIырт. ЕтIуанэм, фашистыгъэр зэхэкъутэн иджыри яухатэкъым.

25.03.2020, 08:19 - Махуэгъэпс

Иджыблагъэ дунейм къытехьащ «Адыгэ псалъэ» газетым и мин 24-нэ къыдэкIыгъуэр. Илъэс 96-м къриубыдэу апхуэдизрэ цIыху минхэм яIэрыхьащ ди анэдэлъхубзэкIэ къыдэкI газетыр.

25.03.2020, 08:15 - Щэнхабзэ

Бахъсэн районым хыхьэ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт, ГъуазджэхэмкIэ и сабий школым, Къып Мухьэмэд и цIэр зезыхьэм, и гъэсэн Джэху Элинэ пашэ щыхъуащ къэралпсо зэпеуэм.

25.03.2020, 08:00 - Спорт

ЦIыхубзхэр Олимпиадэхэм хагъэхьэртэкъым, Уеблэмэ еплъын къудейуэ ахэр Джэгухэм гъунэгъуу ирагъэкIуалIэртэкъым. Деметрэ Iэзэм и закъуэт а хабзэр зэмыхьэлIар. Абы щыгъуэми бзылъхугъэхэр Олимп чемпион хъуфынут, я шыгу узэдахэр зэхьэзэхуэм щытекIуэмэ. Къапщтэмэ, апхуэдэ пщIэ лъысащ Спартэм и пащтыхь Агесилай и шыпхъу Кинискэ.

20.03.2020, 08:17 - Литературэ

Переделкинэ щыIэ тхакIуэхэм я унэм щы­зэ­хуэсащ КIыщокъуэ Алим, абы и щхьэгъусэр, Къандур Мухьэдинрэ Любэрэ. 2001 гъэ

20.03.2020, 08:13 - Жылагъуэ

«Архъыз» зыгъэпсэхупIэм и кIапсэ гъуэгухэм ящыщу ищхъэрэкIэ гъэзам метри 150-кIэ и ­гъунэгъуу «FloraBoutique - Hotel&Spa» къатищу зэтет унэщIэм (метри 1650-рэ и лъэгагъщ) зыкъыщиIэтащ.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

25.03.2020 - 08:15

Джэху Элинэ и ехъулIэныгъэ

Бахъсэн районым хыхьэ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт, ГъуазджэхэмкIэ и сабий школым, Къып Мухьэмэд и цIэр зезыхьэм, и гъэсэн Джэху Элинэ пашэ щыхъуащ къэралпсо зэпеуэм.

Подробности... | Просмотрено: 10

18.03.2020 - 08:10

Шэшэн таурыхъхэр

Зэгуэрым, ижь-ижьыжкIэ узэIэбэкIыжмэ, хъумпIэцIэджым щIымахуэр щIы щIагъым щигъэкIуа нэужь, гъатхэр къыщыблагъэм, и гъуэм къипщыжыну иужь ихьащ, ауэ абдеж щылъ удзыр зэран къыхуэхъурт.

Подробности... | Просмотрено: 15

05.03.2020 - 08:15

Къэбэрдейм и щхьэхуитыныгъэм папщIэ

Даутокъуэхэ я лъэпкъыр щы­цIэ­рыIуэщ Къэбэрдейм и тхыдэм - Хьэжмурат, Заурбэч, Хьэсэнбий. Абыхэм я адэшхуэр Щхьэлыкъуэ дэкIри, Мэздэгу и Iэшэлъашэм щыпсэуащ, аращ къыщалъхуар зэшхэр - Луковскэ жылагъуэм.

Подробности... | Просмотрено: 6

14.02.2020 - 08:07

УсакIуэ Сонэ Абдулчэрим и дзапэ уэрэдыр

Сонэ Абдулчэрим Къадир и къуэр Бахъсэн ­щIыналъэм хыхьэ Къулъ­къужын Ипщэ къуажэм къыщалъхуащ 1942 гъэм мазаем и 28-м. Курыт еджапIэр къиуха нэужь, 1961 - 1964 гъэхэм Налшык станкозаводым щылэ­жьащ.

Подробности... | Просмотрено: 14

12.02.2020 - 08:05

ТхылъыщIэм и лъэтеувэ

Налшык дэт «Акрополь» щэнхабзэ-нэгу­зыужь IуэхущIапIэм щекIуэкIащ  Урысей­ Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Дагъыстэн рес­публикэхэм я цIыхубэ артист Тут Заур и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ теухуа «Мелодии моей судьбы» тхылъым и лъэтеувэ пшыхь гуапэ. Ар иджыблагъэ Москва къыщыдигъэкIащ усакIуэ Гольцевэ Аллэ.

Подробности... | Просмотрено: 13

29.01.2020 - 08:10

Адыгэхэр къызытехъукIар

Дунейм цIыхуу тетыр расэ зэмылIэужьыгъуэу зэщхьэщедз, зэрытщIэщи: европеиднэ, негроиднэ, монголоиднэ, американоиднэ, австрало-веддоиднэ, къинэмыщIхэри. Дэтхэнэри иджыри къудамэ зыщыплIу зэщхьэщокIыж. Ауэ, цIыхур лъагэмэ, и нэкIур бгъуэмэ, натIэ лъагэмэ, и нэпкъпэпкъыр къишарэ и жьэпкъыр хуэпсыгъуэмэ, пэ къуаншэмэ, нэ фIыцIэрэ щхьэц фIыцIэмэ - абы щхьэкIэ европеиднэ расэ, е «кавказ лIэужьыгъуэ» жаIэ.

Подробности... | Просмотрено: 29

17.01.2020 - 08:10

Абхъаз IуэрыIуатэ

Адыгэхэмрэ абхъазхэмрэ тхыдэм и гъуэгуанэ кIыхь къызэдакIуащ, я бзэхэр зэщхьэщыкIами, я хабзэхэр зэгъунэгъу дыдэщ. Ардыдэр яхужыпIэ хъунущ я щэнхабзэми, псалъэм папщIэ, я IуэрыIуатэм.

Подробности... | Просмотрено: 23

11.12.2019 - 08:08

Къуажэ пхыдзахэми лъэIэсынущ

Иджырей техникэ IэмэпсымэхэмкIэ къызы­хуэтыншэу зэщIэузэда автоклуб Бахъсэн щIыналъэм иратащ.

ИпэIуэкIэ дытепсэлъыхьауэ щытащ мыпхуэдэ автоклубыр тыншу концерт щат утыку ин е кинозал хьэлэмэт зэрыхъум. КъищынэмыщIауэ, а автоклубхэм щагъэлъагъуэ концертхэмрэ кинохэмрэ занщIэу ИнтернеткIи уеплъыфынущ.

Подробности... | Просмотрено: 19

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ

19.02.2020 - 08:19

Сабий IуэхущIапIэм зеужь

«Доступная среда» къэрал программэм ипкъ ­иткIэ, сабий творчествэм и «Эрудит» IуэхущIапIэм къыщызэрагъэпэщащ пэшыщIэхэр. Ахэр техникэм и иужьрей IэмэпсымэхэмкIэ зэщIэузэдащ, пэш кIыфIрэ нэхуу зыщхьэщедз, зэрыжаIэмкIи, сабийм и зыужьыныгъэм хуолажьэ.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жылагъуэ

19.02.2020 - 08:17

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыхахащ «Динамо» зэгухьэныгъэм и щIыналъэ къудамэм и унафэщIыр

КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ «Динамо» урысейпсо физкультурэ-спорт жылагъуэ-къэрал зэгухьэныгъэм и щIыналэ IуэхущIапIэм и зэIущIэ.

Подробности... | Просмотрено: 10
Литературэ

19.02.2020 - 08:15

Хэку дахагъэм нэху щыхункIэ псэ ешар щIобэг

УДЖЫХЪУ  Исам

Тхыдэ гъуэгуанэхэм
я джэрпэджэжхэр

 
Жэщ зекIуэныр къохъу
Къыщыхэхъыжьэ
Си гупсысэ щхьэм къищхьэрыуам.

Подробности... | Просмотрено: 8
Жылагъуэ

19.02.2020 - 08:12

ХэкулI щыпкъэ Джатауэ Хьэмыщэ

Дзэм и полковник Джатауэ Хьэмыщэ, Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэмрэ хъыбарыншэ хъуауэ щытахэмрэ къызы­хэкIа лъэпкъым яцIыхуным ехьэлIауэ куэд дыдэ зылэжьа адыгэлI щыпкъэр, сэ япэ дыдэу щыслъэгъуар, цIыхугъэ щысхуэхъуар сыщалъхуа Зеикъуэрщ. Сэ абы щыгъуэ ебланэ классым сыщIэст.

Подробности... | Просмотрено: 2
Политикэ

19.02.2020 - 08:10

Къанокъуэ Арсен: Си мурадхэм ящыщу япэр - си Хэкум схузэфIэкI хуэсщIэнырщ

Политик цIэрыIуэ, 2005 - 2013 гъэхэм КъБР-м и Iэтащхьэу щыта Къанокъуэ Арсен иджы илъэс еплIанэ хъуауэ къэрал IэнатIэ пэрыту ди лъахэм и зыужьыныгъэм хуолажьэ - ар УФ-м и Федеральнэ Зэ­хуэсым ФедерацэмкIэ и Советым Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб­ликэм къыбгъэдэкIыу сенатору щыIэщ, ФС-м Хамэ къэ­рал IуэхухэмкIэ и комитетым и Iэтащхьэм и къуэдзэщ.

Подробности... | Просмотрено: 10
Спорт

19.02.2020 - 08:08

Джылахъстэнейр зыгъэбжьыфIэ Къазий Алексей

1991 гъэм Нартсанэ (Кисловодск) щекIуэкIырт Урысей Федерацэм бэнэкIэ хуитымкIэ ныбжьыщIэхэм я зэхьэзэхуэ. Килограмм 76-м нэс зи хьэлъагъхэм я деж Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр щихъумэрт джылахъстэней щIалэ Къазий Алексей. А зэпеуэм абы и хьэрхуэрэгъу псори щыхигъащIэри, дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ икIи куэдым гу къылъатащ зэIущIитхум ящыщу плIым къабзэу зэрыщытекIуам къыхэкIыу. Ар иужькIэ дунейпсо чемпион хъуа, ЩIы хъурейм и кубокыр къэзыхьа, вице-олимп чемпион зыгъэхьэзыра Къазий Алексей и спорт гъуэгуанэ кIыхьым и къежьапIэу арат.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жылагъуэ

19.02.2020 - 08:07

ФIыщIэ тхыгъэ

 

Урысейм и Суд приставхэм я федеральнэ къулыкъум и управленэу КъБР-м щыIэм къыIэрыхьащ «Футбол цIыкIум и ассоциацэ» Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ жылагъуэ IуэхущIапIэм и унафэщI Едэкъуэ СулътIан къыбгъэдэкI фIыщIэ письмо.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жылагъуэ

19.02.2020 - 08:07

Сом мелуани 3-м щIигъу япшынащ

ФщIэн папщIэ

Подробности... | Просмотрено: 3
Жылагъуэ

19.02.2020 - 08:05

Бардош Аллэ иджы ещанэу токIуэ

 

Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэсым пэ­щIэтынымрэ къегъэлынымкIэ и IуэхущIапIэм щекIуэкIащ зи IэщIагъэм нэхъ хуэIэижьыр къэзыгъэнэIуэну 2020 гъэм и япэ зэпеуэ - мафIэс-къегъэлакIуэ частым и диспетчер нэхъыфIыр къыщыхахар.

Подробности... | Просмотрено: 5
Махуэгъэпс

14.02.2020 - 08:15

Дунейм щыхъыбархэр

ЗэгуэкIуахэм я дунейпсо махуэщ
Тхылъхэр саугъэт щIыным и дунейпсо махуэщ
Компьютерхэр зэпкърызылъхьэхэм, ахэр зэтезыухуэхэм я махуэщ
1848 гъэм
зэращIылIа мамырыгъэ зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ Мексикэм Техас штатыр США-м иритащ.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жылагъуэ

14.02.2020 - 08:15

КIуащ Аслъэнбэч ягу къагъэкIыж

Аруан щIыналъэм и полицейхэмрэ ветеранхэмрэ къызэрагъэпэщри, и къалэн игъэзащIэу хэкIуэда я лэжьэгъу, полицэм и лейтенант нэхъыжь КIуащ Аслъэнбэч и фэеплъ пэкIу щекIуэкIащ ар щеджа Старэ Шэрэдж къуажэм дэт курыт еджапIэ №1-м.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жылагъуэ

14.02.2020 - 08:15

НыбжьыщIэхэр фIым хуаущий

ШколакIуэхэм я урысейпсо зэщIэхъееныгъэм и волонтёрхэмрэ жыджэру хэтхэмрэ Бахъсэн ­къалэ округым щызэщIэзыгъэуIуэ Бахъсэн къалэм Сабий творчествэмкIэ и унэм ныбжьыщIэхэр щахуэзащ хабзэхъумэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм.

Подробности... | Просмотрено: 7
Махуэгъэпс

14.02.2020 - 08:10

Мэрем пшыхь

Гранадэм километри 8-кIэ фIэкIа пэмыжыжьэ Виснар къуажэм и гъунэгъуу 1936 гъэм щаукIащ Испанием и усакIуэшхуэ дыдэ Лоркэ Фредерикэ Гарсиа. Пушкин хуэдэ нэгъуэщI усакIуэ щэджащэхэми ещхьу, испан усакIуэри гъащIэ кIэщIт.
Лоркэ къыщалъхуар Испаниер къыщытIэсхъа, и колониехэри щыфIэкIуэда лъэхъэнэрт.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жылагъуэ

14.02.2020 - 08:05

Адыгэ усэм и макъ дахэ Тырку псом щызэхах

СССР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ хэтащ иджыблагъэ Истамбыл щекIуэкIа V Усэ фестивалым. Къэралыгъуэ зыбжанэм къикIа, лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм ящыщ усакIуэхэр, щэнхабзэ лэжьакIуэхэр, зэхуэ-сым кърагъэблэгъа хьэщIэхэр адыгэ тхакIуэ цIэрыIуэм щигъэгъуэзащ ди лъэпкъ щэнхабзэм, хабзэм, усэ гъэпсыкIэм. Фестивалым хэтахэр абы иригъэдэIуащ адыгэ усэм и макъым, Урысейми адыгэ лъэпкъми нэгъуэщI нэкIэ къригъэплъащ.

Подробности... | Просмотрено: 29

Страницы