24.04.2018, 12:42 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэрым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэ­ныгъэмрэ щIалэгъуа­лэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм яубзыхуа лэжьыгъэм ипкъ иткIэ «Си бзэ - си псэ, си дуней» хэгъэгупсо зэпеуэр Нарткъалэ дэт 6-нэ курыт еджапIэм къепхауэ лажьэ «Налмэс» сабий гъэсапIэм щекIуэкIащ. 

24.04.2018, 12:35 - Статья

 Лъахэхутэхэу Котляров­хэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыда­гъэкIащ «Адыгский сце­нический танец» тхы­лъыр. 

24.04.2018, 12:30 - Статья

  КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я Iуэху­хэмкIэ и министерствэм иубзы­­хуауэ екIуэкIа «Анэдэлъхубзэм и мазэр» Арщыдан къуажэм щызэ­хуащIыжащ. 

24.04.2018, 12:12 - Статья
 Адыгэшыр уанэш лъэп­къыжь дыдэхэм ящыщщ. Абы и цIэм ущрохьэлIэ шы зехуэным теухуауэ дуней псом щызекIуэ псалъалъэхэм. Шым зэрихьэ цIэм IупщI ещI ар къызэзыгъэпэща лъэпкъым лъыкIэ зэрепхар, адыгэ гъащIэм илъэс мин бжыгъэкIэ пыщIауэ къызэрекIуэкIар. 
24.04.2018, 11:59 - Статья

 Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм щэбэт щIыхьэху щрагъэкIуэкIащ, Фэеплъхэмрэ тхыдэ мыхьэнэ зиIэ щIыпIэхэмрэ я махуэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу. 

24.04.2018, 11:56 - Статья

 Ди къэралым и щыхьэр Москва мы ­махуэхэм щокIуэкI ЕгъэджэныгъэмкIэ дунейпсо зэхуэс ин. «Егъэджэныгъэм и экосистемэщIэ» - аращ зэреджэр къа­лащхьэм и ВДНХ-м егъэджэныгъэмкIэ и салоным (ММСО) къыщызэIуаха а зэ­IущIэшхуэм. Абы щытопсэлъыхь Iэ­натIэм къыхыхьэ IэмалыщIэхэмрэ ахэр гъащIэм зэрыхапщэ щIыкIэхэмрэ.

24.04.2018, 11:42 - Статья

 «КъБР-м и профсоюз организацэхэм я зэгухьэныгъэ» союзым и советым и зэIущIэ екIуэкIащ. Абы щытепсэ­лъы­хьащ 2017 гъэм я лэжьыгъэм къри­кIуахэм, мы илъэсыр къызэрихьэрэ зэфIагъэкIахэм, къапэщыт къалэны­щIэхэм. 

24.04.2018, 11:29 - Статья

 Зи ныбжьыр хэкIуэта цIыхухэм со­циальнэ Iуэхутхьэбзэхэр зэрыхуащIэр егъэфIэкIуэнымкIэ лэжьыпхъэхэм щы­тепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым Социаль­нэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмкIэ, узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм.

Последнее


Зэгъэпэщыжын яухащ

 Илъэс плIыщIым щIигъу лъандэрэ зыхуей ­хуа­мыгъэза «Психоневрологие диспансер» IуэхущIапIэм и унэхэм ящыщ зыр зэгъэпэ­щыжын яухащ.

Гуапагъэрэ гущIэгъурэ

 ПсапащIэм и махуэр дуней псом щагъэлъапIэ мэлыжьыхьым и 13-м икIи абы и пэ къихуэу Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и администрацэм и лэжьакIуэхэр щыIащ Налшык дэт сабий унэм.

Псыдзэхэм зэрыхуэхьэзырым щытопсэлъыхь

 КъБР-м и Правительствэм и Унафэ­щIым и къуэдзэ, республикэм къызэ­рымыкIуэ щытыкIэхэм я Iэужьхэр гъэ­кIуэдыжынымкIэ и комиссэм и тхьэмадэ Болэтокъуэ Владимир иригъэ­кIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ 2018 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым псыдзэ­рэ ятIэпсрэ къыщехынкIэ, уэсукхъуэхэр къыщыгуэункIэ щыIэ шынагъуэмрэ абыхэм защыхъумэнымкIэ щыIэ Iэмалхэр зыхуэдэмрэ. 

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалэхэр зэIузэпэщ щIыным сом мелард хуэдиз трагъэкIуэдэнущ

 ПщIантIэхэр, фэтэр куэд хъу унэхэм щIэсхэм я зыгъэпсэхупIэу щыт щIы­пIэ­хэр зэIузэпэщ щIыным 2022 гъэм нэсыху ди республикэм сом мелардым нэблагъэ щытрагъэкIуэдэнущ.

Зыужьыныгъэм и лъабжьэщ

 КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щытепсэлъыхьащ республикэм и мэкъу­мэш IэнатIэр зыхуэдэмрэ абы зэрызиу­жьымрэ.

ЗэрадэIэпыкъу ахъшэр нэхъыбэ ящIащ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. къыдигъэкIа УказымкIэ хуэдэ зырэ ныкъуэкIэ (сом мин 20-м щегъэжьауэ сом мин 30-м нэсу) нэхъыбэ ящIащ Хэку зауэшхуэм ныкъуэдыкъуэ щыхъуахэмрэ абы хэтахэмрэ, апхуэдэу зауэм хэкIуэдахэм я щхьэгъусэхэм гъэ къэс зэрадэIэпыкъу ахъшэр.

 КъБР-м ЛэжьыгъэмкIэ, цIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымрэ социальнэ дэIэпы­къуныгъэмкIэ и министерствэм къызэритамкIэ, ахъшэр зыхуэфащэхэм ирату щIадзэнущ 2018 гъэм накъыгъэм и 5-м щегъэжьауэ.

Къущхьэ Мурадин и дыжьын медаль

 Болгарием и къалащхьэ Софие иджы­благъэ щекIуэкIащ бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ 56-нэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. Колов Данрэ Петров Никитэрэ я фэеплъ зэпеуэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсмен цIэрыIуэ Къущхьэ Мурадин. 

Дыщэ бгъэхэIухэр иратыж

 Бахъсэн къалэ администрацэм и лэжьакIуэхэр жыджэру хэтащ «Лэжьыгъэмрэ зыхъумэжыныгъэмрэ сы­хуэхьэзырщ» урысейпсо физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфакIуэ комплексым икIи я ныбжьым хуэфэщэн мардэхэр ягъэзэщIащ. Мамхэгъ Хьэчим иджыблагъэ дыщэ бгъэхэIухэр яритыжащ Къардэн Ф., Бырхьэм З., Аджий М., Берд Р., БжыкIший А., Калашников В., Нэзэр А., Ахъий А., Тау Л., АфIэунэ Д., Жэмбей Ж., ГъущIапщэ З., Щомахуэ А., Балъкъыз А. сымэ. ГТО-м и мардэхэр абыхэм фIы дыдэу ягъэзэщIащ икIи спорт гъэхьэзырыныгъэ нэс зэрабгъэдэлъыр къагъэлъэгъуащ. 

Хэт зи насып къикIынур?

 Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гу­пым и зи чэзэу джэгу­гъуэр вэсэмахуэ ирагъэ­кIуэ­кIащ. Чристэнхэм я Iу­тIыж махуэшхуэм зэры­техуам къыхэкIыу ­крас­нодардэсхэр къэ­лъа­Iуэри, «Спартак-Нал­шы­кым» щыIущIэн ­хуея пIалъэр накъыгъэм (майм) и 24-м ягъэIэп­хъуащ икIи ди щIалэхэр хэмыту адрейхэр зэ­пеуащ. 

Нартсанэ зэIузэпэщ ящI

 Къэбэрдей тIуащIэкIэ зэджэу щыта щIыпIэм хиубыдэ Кисло­водск (Нартсанэ) европей къалэ-курортхэм я зэгухьэныгъэм хагъэхьэну мурад щыIэщ. А Iуэхур зэрыкIуатэм и нэIэ тетщ УФ-м ­ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэ. Иджыблагъэ ар аргуэру мы ­къалэм щыIащ, Курорт паркым, Нартсанэ галереем, нэгъуэщI щIы­пIэхэми щекIуэкI лэжьыгъэм зыщигъэгъуэзащ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS