12.08.2020, 08:19 - Жылагъуэ

Мамлюк сулътIанхэм яухуа Мысыр къэралыгъуэшхуэм кIуэдыжыпIэ хуэхъуа Мардж Дэбикъ зауэ­зэ­рылIыр иужьрей мамлюк сулътIанхэу Къанщауэ Гъуррэ Тумэнбейрэ я цIэхэм епхащ. А тхыдэ Iыхьэм зэ­зэмызэ дытепсэлъыхьми, хэтщIы­кIыр зэрымащIэ дыдэр и щхьэу­сыгъуэ къы­щIэ­кIынщ зи цIэ къи­тIуа лIы щыпкъэхэм я хъыбархэр иджыри къэс ди блэкIами ди но­бэми зэрахуэфэщэну щIыхэмы­тым. Санкт-Петербург дэт университетым и КъуэкIыпIэ факультетым и доцент, тхыдэ щIэныгъэхэм я ­кан­дидат Илюшинэ Миланэ и диссер­тацэр мамлюк сулътIанхэм ятриу­хуащ. Ар илъэс бжыгъэ хъуауэ йолэжь хьэрыпыбзэ Iэрытххэу Берлин дэт къэрал тхылъ хъумапIэм щIэлъхэм. Илюшинэм утыку кърихьа лэжьыгъэ щхьэпэ дыдэхэм ящыщщ «Иужьрей мамлюк сулътIаныр уэсмэнхэм зэрапэщIэтамрэ» «Къанщауэ Гъур и «Къэщидэ лъапIэхэмрэ».

12.08.2020, 08:00 - Спорт

ШыщхьэуIум и 5-м къэралым и щIыпIэ зыбжанэм щыщIидзащ Урысей Федерацэм футболымкIэ и кубокыр къэхьыным теухуауэ 2020-2021 гъэхэм екIуэкIыну зэхьэзэхуэм. Абы и пэщIэдзэ зэIущIэм «Спартак-Налшыкым» и стадионым къыщригъэблэгъат «ЕсэнтIыгу» командэр. Ди щIалэхэм зэпеуэм япэ лъэбакъуэр тегушхуауэ щачащ икIи гугъэфIхэр дагъэщIащ.

07.08.2020, 08:08 - Жылагъуэ

Анэдэлъхубзэр езыгъэджхэм я зэфIэкIыр щагъэлъагъуэ ЕплIанэ урысейпсо зэпеуэм, УФ-м Егъэ­джэ­ныгъэмкIэ и министерствэмрэ щIэ­ныгъэм зегъэужьынымкIэ абы и федеральнэ IуэхущIапIэм Лъэпкъ щIэ­ныгъэ IуэхухэмкIэ и институтымрэ къызэрагъэпэщым, ди республикэм къыбгъэдэкIыу хэтахэм ящыщщ Налшык дэт курыт школ №26-м и унафэщIым гъэсэныгъэ лэж

07.08.2020, 08:08 - Литературэ

Куэд щIакъым илъэс  70 гъащIэ ­гъуэгуанэр зэригъэлъапIэрэ Урысеймрэ Къэрэшей-Шэрджэсымрэ щIыхь зиIэ я ухуакIуэ Аргун Олег Абубэчыр и къуэм.

07.08.2020, 08:05 - Жылагъуэ

«Ди бзэр ди псэщ» - жаIэ адыгэхэм. Тхыбзэри аращ. Лъэпкъым и анэ­дэлъхубзэр къыде­кIуэ­кIыу, къыщIэхъуэ щIэб­лэм ар Iурылъу къэ­тэ­джыныр уасэ зимыIэ фIыгъуэшхуэщ. Адрей тхы­бзэхэм еплъытмэ, дыдейм къикIуа гъуэ­гуанэр кIыхькъым, арщхьэкIэ абы зыкIи игъэ­лъахъшэркъым и лъа­пIагъыр, игъэмащIэркъым и IэфIагъыр.

06.08.2020, 08:00 - Спорт

1980 гъэм Мэзкуу щекIуэкIа Гъэмахуэ Олимпиадэр нобэми IэфIу зигу илъхэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ, алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Олимп чемпион Къардэн Мурат. Урысейм Спорт бэнэкIэмкIэ и федерацэм и «WRESTRUS.RU» интернет-сайтым иджыблагъэ дригъэкIуэкIа псалъэмакъым ар IупщIу къыхощ.

05.08.2020, 08:08 - Жылагъуэ

Критикхэми, тхакIуэхэми, щIэджыкIакIуэхэми Мэзыхьэ Борис нэхъыбэу къызэрацIыхур адыгэ новеллистикэм и зэхэублакIуэу зэрыщытымкIэщ. ТхакIуэ куэдым къехъулIэркъым псалъэ мащIэкIэ гупсысэшхуэ къэIуэтэныр.

05.08.2020, 08:03 - ЩIалэгъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым нобэ и мащIэкъым унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм ехьэлIа урысейпсо, дунейпсо утыкухэм тегушхуэу зи зэфIэкI щеплъыж икIи абыхэм къыщыхэжаныкI щIэблэ.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

12.08.2020 - 08:15

Сирием къиIукI макъ

Дунейпсо Шэрджэс фес­тивалым (1991 гъэ) и лIыкIуэхэу нэIуасэ тхуэ­хъуахэм ящыщщ Сирием щыпсэу адыгэ пщащэ КIэ­дыкIуей Хъанэ.

Подробности... | Просмотрено: 4

12.08.2020 - 08:15

Бегъымбар щIыналъэхэм


 

Подробности... | Просмотрено: 6

07.08.2020 - 08:20

УэрэджыIакIуэ телъыджэт

Ди  сурэт  гъэтIылъыгъэхэр

Налшык и «Спартак» стадионым Руслановэ Лидие уэрэд щыжеIэ. 1968 гъэ

 

Подробности... | Просмотрено: 7

05.08.2020 - 08:08

Уэрэд шабзэпсыр зи псэфылъэ

Урысей Федерацэм, КъБР-м, КъШР-м, АР-м, Дагъыстэным я цIыхубэ артист Тут Заур 1976 гъэ лъандэрэ Москва къалэм ­щолажьэ. Гнесинхэ я цIэр зезыхьэ музыкэ академиер къиухащ. Союзпсо, Урысейпсо зэпеуэхэм я лауреатщ.

Подробности... | Просмотрено: 6

29.07.2020 - 08:07

Тэмтэрэкъей зэпэзыубыдахэр

«Мстиславрэ Ридадэрэ» - аращ зэреджэр иджыблагъэ Котляров­хэ я тедзапIэм къыщыдэкIа тхы­лъыщIэм.

Подробности... | Просмотрено: 8

24.07.2020 - 08:15

«Си хъыджэбзыр нэзыкІуэщ, къан хьэлыуэхэр хузоубэ»

Адыгэбзэм  щыщщ

Подробности... | Просмотрено: 6

24.07.2020 - 08:15

ЩIэм и лъыхъуакIуэ Нэхущ Залинэ

Бахъсэн щIыналъэм хы­хьэ Къулъкъужын Ищхъэ­рэ къуажэм дэт курыт школ №1-м адыгэбзэмрэ литературэмрэ щезыгъэдж, филологие щIэныгъэхэм я кан­дидат Нэхущ (Къаскъул)­ Залинэ зи IэщIагъэм хуэ­Iэижь, Iуэху зехьэкIэ пэрыт зиIэ лэжьакIуэщ.

Подробности... | Просмотрено: 6

22.07.2020 - 08:11

Балъкъэрхэм я щхьэ кърикIуар

ТхылъыщIэ

XX лIэщIыгъуэм балъкъэрхэм я псэукIар къызыхэщыж  дэфтэрхэмрэ тхыгъэхэмрэ щызэхуэхьэса томих Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдагъэкIын зэрыщIадзар нэхъапэIуэкIэ теддзауэ щытащ.

Подробности... | Просмотрено: 4

17.07.2020 - 08:15

БаIуэ нэхърэ - бащIэ

Адыгэбзэм иджырей грамматикэ (бзэхабзэ) къупхъэхэр зэригъуэтрэ тхыдэ лъэхъэнэкIэ уеплъмэ, ды­гъуа­сэ хуэдэщ, ауэ гъащIэм ебгъапщэмэ, зы цIыху гъащIэщ къикIуар - илъэсищэ ирикъуакъым. Ныкъу­саныгъи, зэмыпэщ Iуэхугъуи, щы­щIэныгъи иджыри къыздэсым хэлъщ - ар Iуэхум и зы лъэныкъуэращ.

Подробности... | Просмотрено: 13

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Спорт

03.04.2019 - 08:00

Европэпсо зэхьэзэхуэм ирагъэблагъэ

Болгарием и къалащхьэ Софие мы махуэхэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ II мультиевропей чемпионат. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсменхэри.

Подробности... | Просмотрено: 8
Махуэгъэпс

27.03.2019 - 08:10

Дунейм щыхъыбархэр

Ди кIэлъыплъакIуэхэр
ягъэкIуэнукъым

Подробности... | Просмотрено: 8
Политикэ

27.03.2019 - 08:09

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм электрокъарур зэгъэзэхуауэ къыщыгъэсэбэпынымрэ энергетикэ IэнатIэм зыщегъэужьынымрэ я IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным ­теухуауэ

Подробности... | Просмотрено: 4
Абы дегъэпIейтей

27.03.2019 - 08:08

Мы щIыпIэм ущыпсэуну шынагъуэщ

Къулъкъужын псыежэхыр мыин дыдэми, хузэфIэкIащ бгылъэ щIыпIэхэм кIуапIэ къыщигъуэту и жапIэр дилъэсыкIыну. Илъэс мин IэджэкIэ зэныкъуэкъуныгъэхэр щекIуэкIа щIыналъэм абы къуакIэшхуэ къыщигъэхъуащ.

Подробности... | Просмотрено: 17
Жылагъуэ

27.03.2019 - 08:06

ЛЪЭПКЪЫЛIТ, ЩIЭНЫГЪЭЛI IЭЗЭТ

ЦIыпIынэ Аслъэн къызэралъхурэ илъэс 60 ирокъу
Фэеплъ

Лъэпкъ хабзэр и гъащIэ джэлэст

Подробности... | Просмотрено: 198
Литературэ

27.03.2019 - 08:05

«ДАКЪИКЪЭ ЗАКЪУИ ГУР МЫПСЭХУ…»

ЕтIощIанэ лIэщIыгъуэм къриубыдэу адыгэ усэм зэхъуэкIыныгъэ ин къехъулIащ. Илъэс щэ бжыгъэкIэ жьэрыIуатэу къэгъуэгурыкIуа адыгэбзэм пIалъэ кIэщIым къриубыдэу тхыгъэ игъуэтри, а тхыгъэм зиубгъуа нэужь зэрыцIыхубэу тхэф-еджэфу къыщIидзыжащ. ИкIи абы кърикIуащ жьабзэм и гуэгъуу тхыбзэ-литературэбзэр къэунэхунри, усыгъэр а литературэбзэм и хабзэм техьэнри.

Подробности... | Просмотрено: 56
Спорт

27.03.2019 - 08:04

Налшык и «Спартак»-м нэхъыбэ дыдэрэ щыджэгуа Наурыз Басир

Наурыз Басир, Бэч Руслани хуэдэу, спорт школым футболым зыщыхуигъэсакъым, ауэ Налшык и «Спартак»-м лъэ быдэкIэ къыхыхьэри, илъэс пщыкIублкIэ (!) зэкIэлъхьэужьу Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр Совет Союзми Урысей Федерацэми щихъумащ.

Подробности... | Просмотрено: 12
Спорт

27.03.2019 - 08:02

ЗымащIэкIэ къыкIэрыхуащ

Атлетикэ хьэлъэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсмен Гъуэрдэгъуэжь Беслъэн дыжьын медаль къыщихьащ ныбжьыщIэхэм атлетикэ хьэлъэмкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэм.

Подробности... | Просмотрено: 4
Спорт

27.03.2019 - 08:01

Ди щIалэхэм я зэфIэкI лъагэ

БэнэкIэ хуит

 Воронеж къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ Курыт федеральнэ щIыналъэм цIыхухъухэм бэнэкIэ хуитымкIэ я чемпионат.

Подробности... | Просмотрено: 13
Спорт

27.03.2019 - 08:00

НэхъыфIхэр адэкIэ макIуэ

Алыдж-урым бэнэкIэ

Подробности... | Просмотрено: 7
Махуэгъэпс

22.03.2019 - 08:15

Дунейм щыхъыбархэр

Iэщэхэр ирагъэщэнукъым

Новэ Зеландием и премьер-министр Ардерн Джасиндэ Iэ щIидзащ шэ куэд зэрыплъхьэ хъу Iэщэ лIэужьыгъуэхэр я деж щащэу икIи щызэрахьэу мыдэным теухуа унафэм.

Подробности... | Просмотрено: 20
Политикэ

22.03.2019 - 08:15

Электрокъарум ехьэлIа Iуэхугъуэхэр ирагъэфIакIуэ

«Кавказ Ищхъэрэм и МРСК»-м и унафэщIхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и Правительствэм щытепсэлъыхьащ электросеть комплексым и лэжьыгъэр зэрегъэфIэкIуапхъэм.

Подробности... | Просмотрено: 16
Политикэ

22.03.2019 - 08:15

УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм и деж щылажьэ Советым и зэIущIэр Матовников Александр Владикавказ щригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ КIуэкIуэ Казбек

Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэм и деж щылажьэ Советым и зэIущIэр Матовников Александр вэсэмахуэ щригъэкIуэкIащ Владикавказ къалэм.

Подробности... | Просмотрено: 21
ЩIалэгъуэ

22.03.2019 - 08:08

Дызэригугъэм хуэдэкъым

ЦIыхухэм къызэралъытэмкIэ, ЩIыр - хъурейщ, Меркурийм нэхърэ нэхъ планетэ пщтыр Дыгъэ системэм хэткъым, Дыгъэр - гъуэжьщ. Ауэ, къызэрыщIэкIымкIэ, ар пэжкъым. ЩIы лъабжьэр, зэпымыууэ, зэрыхъейм къыхэкIыу, ди планетэм и щхьэфэри къуабэбжьабэщ, зэпэхъурейуэ зэрыщымытым и щхьэусыгъуэри аращ. ЩIым и гравитацэри псом дежи щызэхуэдэкъым, атIэ иныкъуэхэм и деж нэхъыбэщ е нэхъ мащIэщ.

Подробности... | Просмотрено: 7
ЩIалэгъуэ

22.03.2019 - 08:08

ЩIы лъабжьэм тенджыз щIэтщ

США-мрэ Великобританиемрэ я геофизикхэм щIы лъабжьэм тенджыз абрагъуэ щIэту къахутащ. Ауэ ар мыдрей тенджызхэм ещхькъым, атIэ псы куэду зыпкърыт брусит, къинэмыщI пкъыща, щIыгъэбэв зэмылIэужьыгъуэхэу зэхэлъщ.

Подробности... | Просмотрено: 15
Махуэгъэпс

22.03.2019 - 08:07

МЭРЕМ ПШЫХЬ

ГъащIэм куэд къыщохъу

Утезмыдзэмэ, сызэгуоуд

Джылахъстэнейм и колхоз нэхъ ин дыдэхэм ящыщ зым и унафэщIыр губгъуэм ихьауэ елъагъу: Iэхъуэр мэжейри удзыпцIэм хэлъщ, былымхэр гъавэм хыхьауэ Iисраф зэтращIэ.

Подробности... | Просмотрено: 28

Страницы