17.09.2018, 13:05 - Статья

 Уэрэдым нэхъыбэу цIэрыIуэ ирихъур ар жызыIэрщ, псалъэхэр зеймрэ абы макъамэ щIэ­зылъ­хьамрэ, уеблэмэ щIэупщIэр мащIэу. Нобэ ди къалэмыр къы­зыхуэтщта композитор Жырыкъ Заури а «нэрымылъагъухэм» ящыщщ. 

17.09.2018, 12:26 - Статья

 Налшык къалэм дэт «Ладья» ­шахмат-шашкэ клубым ще­кIуэ­кIащ КъБР-м и пенсионерхэр зы­хэта спартакиадэм и кIэух зэпеуэр. Абы зи зэфIэкI щызыгъэлъэгъуа цIыхубзхэмрэ цIыхухъухэмрэ къыщыхахащ республикэм и районхэм щекIуэкIа, пенсионер 50 зыхэта зэхьэзэхуэхэм. 

17.09.2018, 12:20 - Статья

 КъыдэкIуэтей щIэблэм я дежкIэ сыт и лъэны­къуэкIи щапхъэу къэплъытэ хъунущ Шэджэм ­щIыналъэм хыхьэ Лашынкъей къуажэм дэт 1-нэ курыт еджапIэр мы гъэм къэзыуха КIэбышэ Ибрэхьим ипхъу Лаурэ.

17.09.2018, 11:15 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и Президиумым и зэIущIэм комитетхэм щыхухах зэманым хиубыдэу депутатхэр едэIуащ Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм проект-сметэ документацэм и къэрал экспертизэр егъэкIуэкIыныр къызэрызэрагъэпэщым теу­хуауэ «Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм проект документацэм и къэрал экспертизэмкIэ и управленэ» къэрал IуэхущIапIэ пыгъэщхьэхукIам и унафэщI Коротких Олег ищI

17.09.2018, 11:02 - Новости

 Нобэ, 2018 гъэм фокIадэм и 15-м, Налшык щекIуэкIынущ «Урысей студентхэм я парад» урысейпсо Iуэхур.

17.09.2018, 10:53 - Новости

 ФокIадэм и 14-м Налшык къалэ щекIуэкIащ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием и Президиумым и зэIущIэ.

13.09.2018, 11:54 - Статья

 Нартан къуажэм щызэхэт, лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблым зэман кIэщIым къриубыдэу хузэфIэкIащ ди республикэм и мызакъуэу, къэрал псом и цIэр фIыкIэ щигъэIун.

13.09.2018, 11:41 - Статья

 Къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэр республикэм щы­нэхъыфIхэм хабжэ. Ар нэхъыжьхэми, зи щIалэгъуэхэми, ныбжьыщIэхэми я кIуапIэщ.

Последнее


ЦIыхухэр зрешэлIэф

 Узрилажьэ IэнатIэр уи гум, уи псэм дыхьэу еп­хьэкIыныр фIыгъуэщ. Лэ­жьыгъэм удихьэхмэ, абы пыщIа гугъехьри къыптехьэлъэнукъым, уеблэмэ дэрэжэгъуэ къуитауэ махуэр епхьэкIынкIэ хъунущ. Нобэ фэдгъэцIыхуну дыхуейщ УФ-м Социальнэ страхованэмкIэ фондым КъБР-м щиIэ и къудамэм щылажьэ Къумыкъу Алинэ. 

Iуащхьэмахуэ лъапэ щызэпоуэ

 Илъэс псом къриубыдэу лажьэ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым щыIэ «Эльбрус» турист-рекреацэ комплексым ще­кIуэ­кIащ бгы-лыжэ спортымкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэхэр.
 ЦIыхухъухэмрэ цIыхубзхэмрэ зэпе­уащ «слалом», «слалом-гигант» лIэужьыгъуэхэмкIэ, къищынэмыщIауэ, щхьэхуэу зэхьэзэхуащ ныбжьыщIэхэри. Псори зэхэту урысейпсо зэпеуэм хэтащ къэралым и щIыналъэ 20-м икIа спортсмени 150-м щIигъу. 

ЗэкIэ зэрытегъэкIуакъым

 «Спартак-Налшык» (Налшык) - «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) - 1:1 (0:1). Налшык. «Спартак» стадион. ШыщхьэуIум и 3-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.
 Судьяхэр: Стрельцов, Тиракьянц (тIури Дон Iус Ростов щыщщ), Тибилов (Ардон). 
«Спартак-Налшык: Щоджэн, Лелюкаев, Тебэрды, Оль­мезов, Абазэ, Мэшыкъуэ, Михайлов (Бацэ, 46), Салахетдинов (Машэжь, 73), Шаваев (Iэпщацэ, 81), Ашу (Хьэ­гъур, 46; КIэдыкIуей, 83), Бажэ. 

ЩIыналъэм и щэхухэмрэ телъыджэхэмрэ

 Котляровхэ Викторрэ Мариерэ къыдэкIыгъуэ зыбжанэ щызэхуэхьэса я «Кабардино-Балкария: чудеса и тайны. Занимательное историко-краеведческое издание в 3 томах (4 книгах) с навигатором и ­английской версией» тхылъхэм аращ зэреджэр. Иужьрей къыдэкIыгъуэр - «Кабардино-Балкария: 50 тайн, невероятных и мистических» - иджы дыдэ дунейм къы­техьащ. 

Журналым дызыхигъэгъуазэхэр

«Iуащхьэмахуэ» журналым и ещанэ къыдэкIыгъуэр къытIэрыхьащ. 

Къэбэрдей уэрамым щагъэлъагъуэ

 КъБР-м и Жылагъуэ палатэм щыIэ ЩIалэгъуалэ советым илъэс етIуанэ хъуауэ къызэрегъэпэщ «Артмосфера» фIэщыгъэм щIэт псапащIэ фестивалыр. А Iуэху ­дахэмкIэ ди щIыналъэм щыпсэу творческэ щIалэгъуалэ нэхъыфIхэр зэхуашэсри, я лэжьыгъэхэм я гъэлъэгъуэныгъэ, мастер-классхэр, нэгузыужь концертхэр, жармы­кIэхэр ирагъэкIуэкI. Абы мылъку­кIэ зыщIагъэкъуащ «Ростелеком»-м КъБР-м щиIэ къудамэмрэ рекламэмкIэ «Стрелец» IуэхущIапIэмрэ. 

Адыгэ бзэщIэныгъэм и шу пашэ. Еджагъэшхуэ Къумахуэ Мухьэдин къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу

 Кавказ бзэщIэныгъэлI нэхъ гуащIафIэ, нэхъ цIэрыIуэ ды­дэхэм ящыщт Къумахуэ Мухьэдин. Ар япэм Анзорей ЦIыкIу­кIэ зэджэу щыта, иужькIэ Лэс­кэн ЕтIуанэ зыфIащыжа къуа­жэм 1928 гъэм июлым и 29-м къыщалъхуащ. 

Гъуэгуанэ дахэ

 Мы гъэм илъэс 60 ­ирокъу КъБКъУ-м япэ IэщIагъэлI гупыр къы­зэ­рыщIи­гъэкI­рэ. Тхыдэм и дежкIэ ар зэман кIыхькъым, ауэ цIыху гъащIэм ехьэлIауэ мащIэкъым. Егъэ­джакIуэ IэщIагъэр яIэу университетыр 1958 гъэм къэзыухахэм ящыщ зы гупым я гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ ятеу­хуащ си тхыгъэр.

Депутатхэм я жэрдэм

 Налшык щIыпIэ само­управленэмкIэ и Советым и депутатхэм я нэIэ тетщ ди къалащхьэм и ­теплъэр егъэфIэкIуэным теухуа дэтхэнэ зы Iуэхуми.

ГущIэгъур зи гъуазэхэр

 «Псапэ зыщIэну хуей щIа­­лэгъуалэ гуп» фIэщыгъэм щIэту иджыблагъэ ди республикэм къыщызэIуахащ волонтёрхэм я IэнатIэщIэ.
 Ингуш Республикэм япэу къыщыхалъхьа мы Iуэхум Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэ псоми зыщеужь. Абы и къудамэ Къэбэрдей-Балъкъэрми къыщызэIуахащ. ЩIа­лэгъуалэ зэщIэхъееныгъэм и къалэн нэхъыщхьэр дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэу хъыбар къезыгъащIэ дэтхэнэми яхузэфIэкIымкIэ зы­щIагъэкъуэнырщ. МДК-м и унафэщIу хаха Хьэту Ас­те­мыр хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, щIалэгъуалэм къахыхьэну хуейхэм я бжыгъэм къыхохъуэ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS