13.11.2018, 12:01 - Статья

 Къуажэдэсхэм дежкIэ мы­хьэнэшхуэ иIэщ ЩэнхабзэмкIэ унэм и лэжьыгъэм.  Абы къыщызэрагъэпэщ зэ­хыхьэ гъэщIэгъуэнхэм, пшыхь дахэхэм цIыхухэр зэхагъэплъэж. 

13.11.2018, 11:47 - Статья

 Болэтей къуажэм щыщу ­Хэку зауэшхуэм цIыху 240-рэ хэтащ, 26-р офицеру. Мы жылэм икIа цIыху 26-м Сталинград деж щызэуа 115-нэ шууей дивизэм хэту лIыгъэ зэрахьащ. Я цIэ къиIуапхъэщ Къардэнхэ Сэхьидрэ Хьэмидрэ, Хьэгъур Тырку сымэ.

13.11.2018, 11:34 - Статья

 ЩIэныгъэм, епха япэ лэжьыгъэхэр, Къэбэрдейм щекIуэкIар, XIX лIэщIы­гъуэм и кIэ XX и пэ зэманхэрщ. 1898 - 1902 гъэхэм къриу­быдэу къуажэ школу щIыналъэм 27-рэ къыщызэIуахауэ щытащ. Абыхэм ящыщт Болэтей къыщызэрагъэпэща япэ пэщIэдзэ школри. 

13.11.2018, 11:11 - Статья

 1804, 1810, 1816 гъэхэм пащты­хьыдзэм и генерал пашэхэу Глазенап, Булгаков, Ер­молов сымэ дзэшхуэхэр ящIы­гъуу Джылахъстэнейм къы­теуауэ щы­тащ икIи къуа­жэ щэны­къуэм хуэдизым лъап­сэрыхыр къыхуагъэ­кIуащ. ЗэратхыжымкIэ, зэтра­мы­гъэсхьауэ къэнар къуа­жибгъу къудейт, цIыхуми щIыми леишхуэ ирахат.

13.11.2018, 11:02 - Статья

 НобэкIэ Болэтейм унагъуэ 592-рэ дэсщ, цIыху бжыгъэр 2102-рэ мэхъу. Дэтхэнэ зы къуа­жэми ещхьу, ахэр нэхъыбэу зытелажьэр мэкъумэшырщ. Къэбгъэлъагъуэмэ, жылэм иIэ щIы гектар 4140-м щыщу 3100-р бэджэнду дот. 
 Къуажэдэсхэм трасэ нартыху, сэхуран, гуэдз, хьэ. Мэкъу­мэш зыщIэхэм къахожаныкI ­Хъаний Жанджэрий, Жылау Анзор, Къэбардэ Олег сымэ. 

12.11.2018, 12:00 - Статья

Къэмбэчокъуэ Iэдэм МуштIэхьид и къуэр пщэдей къыщалъхуа махуэщ, и ныбжьыр илъэс 60 ирокъу

12.11.2018, 11:57 - Статья

 Илъэс 41-кIэ пщафIэ IэщIагъэм ирилэжьащ Лэскэн районым хыхьэ Хьэт­уей къуажэм щыщ Тау Олег. Iуэхум фIыуэ хищIыкIыу, гурэ псэкIэ абы етауэ зэрыщытам къыхэкIыу а IэнатIэм абы зэфIэкI хъарзынэхэр къыщигъэлъэгъуащ, зыхэт гупым я дежи пщIэи щIыхьи щиIащ.

12.11.2018, 11:32 - Статья

 Iуащхьэмахуэ районым и Тырны­ауз къалэм жыджэру щолэжь «Иджырей мардэхэм тету къалэхэр зэIузэпэщ щIын (2018 - 2022 гъэхэм ятещIыхьауэ)» муниципальнэ прог­раммэр гъэзэщIэным. Абы ипкъ иткIэ, мы зэманым ягъэдахэ фэтэр куэду зэхэт униплIым я пщIантIэхэр, «Тырныауз» зыгъэпсэ­хупIэ жыг хадэр, Япэ къэхутакIуэхэм я утыр.

Последнее


Шэрэдж щIыналъэм щыпсэухэр игъэнэщхъеящ Темыркъан Борис дунейм зэрехыжам

 Шэрэдж муниципальнэ районым щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ и советымрэ щIыналъэ администрацэмрэ Темыркъан Юрий Хьэту и къуэм, абы и Iыхьлы, и благъэ псоми яхуогузавэ Темыркъан Борис Хьэту и къуэр дунейм зэрехыжамкIэ.

КъэхъукъащIэхэм хуэхьэзыру щытщ

 Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Осетие Ищхъэрэ-Аланием уэш­хышхуэ къыщешхыну хуагъэфащэ, бгыхэм ятIэпс къехынкIэ шынагъуэщ. КъэхъукъащIэ щыIэ хъумэ, игъэ­зэ­кIуэжын папщIэ «Кавказ» гъуэгу IуэхущIапIэм техникэ 58-рэ игъэхьэзыращ, лэжьакIуэ 83-рэ а Iуэхум хуэхьэзырщ. 
 Ахэр жэщ-махуэ псом набдзэгубдзаплъэу щытынущ, оперативнэ гупи хахащ, зыгуэр къэхъу хъумэ, транспортыр зрикIуэну гъуэгур къызэрагъэпэщын папщIэ.

КIуэкIуэ Казбек хэтащ Урысей Федерацэм и Правительствэм щIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ и комиссэм и зэIущIэм

 Урысей Федерацэм и Вице-премьер Мутко Виталий Москва щригъэкIуэкIащ Урысей Федерацэм и Правительствэм  щIыналъэ зыу­жьыныгъэмкIэ и комиссэм и зэIущIэ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и ­къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.
 ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ бюджетым щымыщ ахъшэр къызэрызэрагъэпэщым, УФ-м и субъектхэм я бюджет IэнатIэхэр зэхуэгъэхъунымкIэ дотацэхэр зэрытрагуа­шэм, лъэпкъ проектхэр зэрагъэзащIэм, нэгъуэщIхэми.

ТекIуэныгъэр зыIэщIагъэкIакъым

Спартак-Налшык» (Налшык) - «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псы­хуабэ) 2:0 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэ­гъуэм и 27-м. ЦIыхуи 200 еплъащ.
Судьяр: Колтунов (Дон Iус Ростов)
«Спартак-Налшык»: Що­джэн Б., Михайлов К. (Бэрсэдж, 90+2), Ольмезов, Белоусов, КIэдыкIуей, Машэжь (Ашуев, 88),Салахетдинов, Бажэ, Мэшыкъуэ Хь., Бацэ, Мэшы­къуэ И. (Дэхъу, 39).
«Мэшыкъуэ-КМВ»: Аршиев, Кабулов, Черкасов, Демидов, КIыщ, Гыстаров, КIэблахъуэ (Кюрджиев, 75), Ваниев, Карибов, Джатиев (Верулидзе, 74), Ярцев. 
Топхэр дагъэкIащ: Салахетдинов, 32 (1:0), Бацэ, 65 (2:0).

Тыгъэ къыхуащI

 Московскэ областым къыбгъэдэкIыу Налшык тыгъэ къыхуа­щIащ сабий джэгупIэ зэрау­хуэн.
 Мы Iуэхум унафэ те­зыщIыхь Налшык къалэ администрацэм и уна­фэкIэ ар щагъэуващ «Стрелка» хьэблэм, Идар Темрыкъуэ и цIэр зе­зыхьэ уэрамым тет унэ №24-м.

Дыщэидэм и дахэмрэ и щэхумрэ

 Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым щекIуэкIащ Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ те­дзапIэм иджыблагъэ къыщыдагъэкIа, напэкIуэцI 472-рэ зи ­Iу­вагъ «Адыгэ идэ. Золотое шитьё черкесов» тхылъ-сурэтылъэ щхъуэ­кIэплъыкIэм теухуа пшыхь. 

Нало Заур и фэеплъыр Абхъазым щагъэлъапIэ

 «Рифмы на Рице» фIэщыгъэм щIэту иджыблагъэ Абхъазым щекIуэкIа фестивалыр щIэныгъэлI, тхакIуэ Нало Заур къызэралъхурэ илъэс 90 щрикъум хуэгъэпсауэ щытащ. 

И гулъытэр япэ итт

 1975 гъэм «Адыгэ псалъэм» (абы щыгъуэм «Ленин гъуэгу») лэжьакIуэ сыкъыщыкIуам сэ, зэрыжаIэщи, гуп дыгъэл сыкъыхэхутат. Егъэлеиныгъэ гуэр хэмылъу жысIэнщи, псори зи хьэлкIи хабзэкIи удэзыхьэх цIыхухэт. Республикэм пщIэшхуэ зыщыхуа­щI­хэт. Дэтхэнэми езым и гупсысэкIи и хъэтIи иIэжт. 

ЦIыху куэдым я арэзыныгъэ къэзылэжьа

 РСФСР-м,  КъБАССР-м  щэнхабзэмкIэ  щIыхь  зиIэ  я  лэжьакIуэ, «Адыгэ  псалъэ» газетым  и  редактор  нэхъыщхьэм  и  къуэдзэу  илъэс  щэщIым  нэблагъэкIэ  щыта  Мырзэкъан  Суфян  Жамырзэ и къуэр  къызэралъхурэ  илъэс  90  ирокъу

Хабзэхъумэ Ви­навер Илья

 Полицэм и лейтенант Винавер Илья КъБР-м и лIыкIуэу хэтынущ «ЦIыхубэ участковэ» урысейпсо зэхьэзэхуэм и кIэухым. 
Зэпеуэм и Iыхьэу республикэм щекIуэкIа  интернет IэIэтым нэхъы­бэм щыхахащ Урысей МВД-м Налшык ­ къалэмкIэ и Управленэм и  полицэм и участковэ уполномоченнэ Ви­навер Илья. КъБР-м щыIэ МВД-м и пресс-IуэхущIапIэм щыгъуазэ дызэри­щIам­кIэ, полицэм и лейтенант нэхъыжь ­Къурашэ Аслъэн етIуанэщ (Уры­сей МВД-м Шэрэдж районым щиIэ и ­къудамэ), ещанэ хъуащ полицэм и ­майор Болэт Елдар (Урысей МВД-м Шэджэм районым щиIэ и къудамэ). 

Страницы

Подписка на Электронная газета "Адыгэ псалъэ" RSS