18.10.2019, 08:10 - Спорт

 Урысей МВД-м IэпщэрызауэмкIэ и урысейпсо чемпионат махуищкIэ, жэпуэгъуэм и 11-13-хэм, Налшык къалэ и «Гладиатор» спорт IуэхущIапIэм щекIуэкIащ. Абы хэтащ Урысей Федерацэм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и щIыналъэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэр, Урысей МВД-м и еджапIэхэм щIэсхэр.

18.10.2019, 08:07 - Жылагъуэ

Тезырхэр егъэпшынынымкIэ федеральнэ къулыкъум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и пщIантIэм дэтщ зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэда я лэжьакIуэхэм я фэеплъ. Абдеж пэкIу щекIуэкIащ жэпуэгъуэм и 13-м. Абы хэтащ щIыналъэ УФСИН-м и унафэщIхэр, КъБР-м и УИС-м и ветеранхэр, я къалэн ягъэзащIэу хэкIуэда я лэжьэгъухэм я унагъуэхэм ящыщхэр, дин лэжьакIуэхэр.

16.10.2019, 08:10 - ЗэIущIэхэр

Мэлбахъуэ Тимборэ  и цIэр зезыхьэ къэрал лъэпкъ библиотекэм республикэм и щыхьэрым и курыт еджапIэ №8-м  и школакIуэхэмрэ Налшык къалэ администрацэм дэлажьэ  ЩIалэгъуалэ советым и волонтёрхэмрэ щахуэзащ полицэм и къудамэ №1-м  балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и IэнатIэм и лэжьакIуэ Яковлевэ Галинэрэ Урысей МВД-м Налшык къалэмкIэ и управленэм и Жылагъуэ советым и тхьэмадэ Хьэмырзэ Хьэзэрталийрэ. ЗэIущIэм хэтащ  къалэ администрацэм  Физическэ щэнхабзэмкIэ, спортымрэ щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ и управленэм и IэщIагъэлI пэрыт ГъукIапщэ Линэ.

16.10.2019, 08:10 - ЗэIущIэхэр

Бахъсэн къалэм и жылагъуэ палатэм иджыблагъэ щекIуэкIа зэIущIэр теухуауэ  щытащ терроризмэм пэщIэтынымкIэ граждан жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм зэфIагъэкI Iуэхухэм. Псалъэмакъым и пэщIэдзэм абы кърихьэлIахэр еплъащ террористхэм ягъэжэкъуа ди цIыхухэм ятеухуауэ Суановэ Залинэ триха фильмым.

16.10.2019, 08:05 - Щэнхабзэ

«Къамботрэ Лацэрэ» спектаклым Махъэшокъуэ и ролыр щегъэзащIэ.

 

КъызэрыгуэкI цIыху­хэм къащхьэщыкIыу, щэнхабзэм, гъуазджэм и лэжьакIуэхэм зы къару щэху гуэр яхэлъщ, езым я дуней лъа­гъукIэ, Iуэху еплъыкIэ яIэжщ.

11.10.2019, 08:14 - ЗэIущIэхэр

МафIэс-къегъэлакIуэ спортымкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ Къэбэрдей-Балъкъэрым махуищкIэ щекIуэкIащ Урысей Федерацэм и ЛIыхъужь Максимчук Владимир Михаил и къуэм и фэеплъу.

11.10.2019, 08:14 - ЗэIущIэхэр

Урысей гвардием КъБР-м щиIэ  къудамэм и хэщIапIэм иджыблагъэ Iуэху дахэ щызэхэтащ  - ОМОН-м и махуэр ягъэлъэпIащ.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

16.10.2019 - 08:08

«Арыншауэ Кавказыр щызкъым»

Мэхъэчкъалэ щызэхуащIыжащ Дагъыстэным и «Тарки-Тау 2019» еянэ тхылъ гъэлъэгъуэныгъэр. Абы утыку къыщрахьащ Кавказ Ищхъэрэм, Москва, Урысейм и нэгъуэщI къалэхэм я къыдэкIыгъуэ гъэщIэгъуэнхэр.

Подробности... | Просмотрено: 1

16.10.2019 - 08:05

Хъупсырджэн Албэч: Ди анэращ макъамэр фIыуэ дэзыгъэлъэгъуар

КъБР-м и Музыкэ теат­рым и утыкур зыгъэбжьыфIэ, классикэ макъамэхэр зи псэм хэлъ Хъуп­сырджэн Албэч зыхуэд­гъэзащ и лэжьыгъэм, и унагъуэм ятеухуа упщIэ зыб­жанэкIэ.

Подробности... | Просмотрено: 2

16.10.2019 - 08:05

Си чэнджэщым тетщ

«Къамботрэ Лацэрэ» спектаклым Махъэшокъуэ и ролыр щегъэзащIэ.

 

КъызэрыгуэкI цIыху­хэм къащхьэщыкIыу, щэнхабзэм, гъуазджэм и лэжьакIуэхэм зы къару щэху гуэр яхэлъщ, езым я дуней лъа­гъукIэ, Iуэху еплъыкIэ яIэжщ.

Подробности... | Просмотрено: 4

11.10.2019 - 08:12

Дунейпсо кином и тхьэмахуэ Налшык щекIуэкIынущ

Жэпуэгъуэм и 14-м Налшык и Музыкэ театрым къыщызэIуахынущ «FEST-хиты» фIэщыгъэм щIэт, дунейпсо кином и тхьэмахуэ.

Подробности... | Просмотрено: 3

09.10.2019 - 08:02

Къэбэрдей театрым и гуащэ ЖьакIэмыхъу КIунэ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зе­зыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым щагъэлъэпIащ лъэпкъ ­театрым и зыужьыныгъэм хэлъ­хьэ­ныгъэ ин хуэзыщIа, куэд ­щIауэ утыкур зыгъэб­жьыфIэ, УФ-мрэ ­КъБР-мрэ щIыхь зиIэ я артисткэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ артисткэ Жьа­кIэмыхъу КIунэ.

Подробности... | Просмотрено: 11

03.10.2019 - 08:05

Хъуапсэ и псэ кIуэдыркъым

Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ - Алание республикэхэм щIыхь зиIэ я артист Лосэн Тимур нобэр къыздэсым цIыхухэм къызэращIэу щытар пшынауэ Iэзэущ. Иджыри къэс къикIуа творческэ гъуэгуанэм дидзыхауэ, адыгэ макъамэ гъуазджэм абы гъуэгущIэ щыпхеш. И Iуэхур къызэ­рекIуэкIам, адэкIэ и мурадхэм тедгъэпсэлъыхьыну Тимур зыхуэдгъэзащ.

Подробности... | Просмотрено: 20

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

ЗэIущIэхэр

04.09.2019 - 08:17

Гъэ еджэгъуэщIэм хуэхьэзырщ

Бахъсэн щIыналъэм и администрацэм и унэм иджыблагъэ щызэхэтащ Iэтащхьэм и нэIэм щIэту лажьэ коллегием и зэIущIэ. Район администрацэм и пресс-IэнатIэм и унафэщI Чылар Аринэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, абы щытепсэлъыхьащ мы гъэм курыт школыр къэзыухахэм ята къызэрыщIэкI къэпщытэныгъэхэм къарикIуахэмрэ щIыпIэм щылажьэ школхэмрэ сабий гъэсапIэхэмрэ гъэ еджэгъуэщIэм зэрыхуэхьэзырымрэ.

Подробности... | Просмотрено: 12
ЩIалэгъуэ

04.09.2019 - 08:15

ЩIалэгъуалэм яIэщ проект гъэщIэгъуэнхэр

Яхэгуауэ Михаил КъуэкIыпIэ Жыжьэм къулыкъу щищIэрт. Зауэр къэхъейри, сэлэтхэр абыкIэ куэдрэ щаIыгъыжакъым. МафIэгухэм къра-гъэтIысхьэри, дыгъэ къухьэпIэмкIэ къыдрашеижащ.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жылагъуэ

04.09.2019 - 08:08

ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу Шэрджэс ЛIыхъужьхэр

Зауэр зэрекIуэкIым теухуауэ 1944 гъэм мэкъуауэгъуэм и 21-м къата хъыбархэм мыпхуэди къыхэхуат: «Онегэ, Ладогэ гуэлхэм я зэхуакум ди зауэлIхэр щебгъэрыкIуэри, Свирь псым и Iуфэм деж бийм и быдапIэр зэпатхъащ, абы хьэлэчыр халъхьащ, Iэщэ куэд къытрахащ, сэлэт, офицер мащIэкъым гъэр ящIар, къуажэхэр хуит къащIыжащ».

Подробности... | Просмотрено: 20
Литературэ

04.09.2019 - 08:04

Усэхэр

- Узмылъагъуу махуэр дэкIым,
Сигу укъокIыр, дахэкIей,
Укъэзмышэу бжьыхьэр блэкIым,
СыкIуэдынущ, си дуней.

Подробности... | Просмотрено: 19
Спорт

04.09.2019 - 08:00

Къэзахъстаныр зыгъэбжьыфIа адыгэхэр

Я зэфIэкIыр къыщагъэлъэгъуэныр къалъыхъуэу 2000 гъэхэм и пэщIэдзэм ди республикэм и футболист, тренер зыбжанэ Къэзахъстаным къыщыхутащ. Абыхэм я цIэр фIыкIэ къыханащ а къэралыгъуэм и тхыдэм.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жылагъуэ

30.08.2019 - 08:20

Школхэр зэрыхьэзырыр щIапщытыкI

Урысей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм и лэжьакIуэхэм къапщытэ школхэр гъэ еджэгъуэщIэм зэрыхуэхьэзырыр.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жылагъуэ

30.08.2019 - 08:20

Хъыбар нэпцIым зыщыфхъумэ

Урысейм и Пенсэ фондым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм щыгъуазэ фещI пенсэхэр, социальнэ е компенсацэ ахъшэр СНИЛС-м и номерымкIэ ирату соцсетхэмрэ смс-мессенджерхэмрэ, хэхауэ Instagram-м къралъхььэ хъыбархэр зэрымыпэжым.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жылагъуэ

30.08.2019 - 08:19

Сыт щыгъуи я нэIэ тетщ

Урысей МВД-м Лэскэн районымкIэ и къудамэм и лэжьакIуэхэр гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу щыIащ 2009 гъэм и жэпуэгъуэм зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэда Лэскэн район ОВД-м и штабым и инспектор нэхъыжь милицэм и лейтенант нэхъыжь Ацкъэн Мухьэмэд и унагъуэм.

Подробности... | Просмотрено: 13
Махуэгъэпс

30.08.2019 - 08:17

Дунейм щыхъыбархэр

Урысейм щыпсэухэм я хэхъуэхэр хэпщIыкIыу нэхъыбэ зэрымыхъум зэригъэгузавэр УФ-м и Президент Путин Владимир щыжиIащ экономикэм ехьэлIа Iуэхухэм щытепсэлъыхьа зэIущIэм.

Подробности... | Просмотрено: 7
ЗэIущIэхэр

30.08.2019 - 08:10

Егъэджэныгъэм и купщIэмрэ фIагъымрэ

Хабзэ хъуауэ,  мы лъэхъэнэм дэнэкIи щокIуэкI шыщхьэуIу зэIущIэхэр. Республикэпсо пленарнэ зэхуэсышхуэм и пэ къихуэу ди щIыналъэм щызэхашэ  район егъэджэныгъэ IэнатIэхэм къызэщIаубыдэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм я зэхыхьэхэр. 2019 - 2020 гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэ апхуэдэ зэхуэсхэм  щыхоплъэж  илъэс  блэкIам яIа ехъулIэныгъэхэмрэ зыхунэмысахэмрэ, лъэхъэнэщIэм зэфIахыну лэжьыгъэхэр щаубзыху, мурадыщIэхэр къагъэнахуэ.

Подробности... | Просмотрено: 8
Жылагъуэ

30.08.2019 - 08:07

ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу

Яхэгуауэ Михаил КъуэкIыпIэ Жыжьэм къулыкъу щищIэрт. Зауэр къэхъейри, сэлэтхэр абыкIэ куэдрэ щаIыгъыжакъым. МафIэгухэм къра-гъэтIысхьэри, дыгъэ къухьэпIэмкIэ къыдрашеижащ.

Подробности... | Просмотрено: 15
Махуэгъэпс

30.08.2019 - 08:05

Мэрем пшыхь

Хъыбар цIыкIухэр

Езым къыфIэIуэху?

Подробности... | Просмотрено: 9
Спорт

30.08.2019 - 08:00

Къэралым и щIыхьыр зыхъумэхэр

 

(Топджэгум цIэрыIуэ ищIа адыгэ щIалэхэр. ЕплIанэ Iыхьэ)

Подробности... | Просмотрено: 7
Жылагъуэ

28.08.2019 - 08:20

Темыркъан Юрий: «Сызэрыадыгэм сызэрыригушхуэр псалъэкIэ къэIуэтэгъуейщ!»

Темыркъан Хьэту и цIэр зэрихьэу КъБКъУ-м хэт цIыху зэIущIапIэ пэшышхуэм еджапIэ нэхъыщхьэм и егъэджакIуэхэмрэ студентхэмрэ иджыблагъэ щрагъэблэгъащ дызэрыгушхуэ

Подробности... | Просмотрено: 6
Махуэгъэпс

28.08.2019 - 08:17

Дунейм щыхъыбархэр

Ингушым и Iэтащхьэр хахынущ

Подробности... | Просмотрено: 5

Страницы