17.07.2018, 13:01 - Статья

 2018 гъэм мэкъуауэ­гъуэм и 29-м Звёздный посёлкэм Макаровым и кIэрахъуэмрэ Калашни­ко­вым и автоматымрэ гъэ­у­э­нымкIэ зэпеуэ  щекIуэкIащ, КъБР-м щыIэ МВД-м и лэжьакIуэхэу 100-м нэблагъэ хэту. Мы зэ­хьэ­зэхуэр МВД-м иригъэкIуэкI спартакиадэм и зы Iыхьэу аращ.

17.07.2018, 12:58 - Статья

 Зи лэжьыгъэр къызэхъулIа, бэм я гум нэса, къызыхэкIа лъэпкъым илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу хуэлажьэм и зэфIэкIыр къра­гъэлъагъуэу, «цIыхубэ артист» цIэ лъапIэр фIащу хабзэу къокIуэкI. Ауэ абы Iуэхур нэ­мыс щIыкIэ цIыхубэм ягу къэ­зыхьэхуф щымыIэу пIэрэ? Шэч­ хэлъкъым зэрыщыIэм, абы­ и щапхъэ наIуэщ Къу­ныжь Алим.

17.07.2018, 12:47 - Статья

 Нало Заур и гуащIэмрэ и дуней еплъыкIэмрэ адыгэ лъэпкъым и гъащIэм щаубыд увыпIэм и мыхьэнэм утегушхуэу утепсэлъыхьыну гугъущ. Абы и щхьэусыгъуэр лIы щэджащэм литературэми щIэныгъэми щыхузэфIэкIахэр зэрыинырщ.
 НАЛОР энциклопедие щIэныгъэ бгъэ­дэлъщ жыхуаIэм хуэдэщ. Абы куууэ зыхимыщIыкI, тыншу зытемыпсэлъыхьыфын Iуэхугъуэ щыIэу си фIэщ хъуркъым.

17.07.2018, 12:47 - Статья

 Нало Заур и гуащIэмрэ и дуней еплъыкIэмрэ адыгэ лъэпкъым и гъащIэм щаубыд увыпIэм и мыхьэнэм утегушхуэу утепсэлъыхьыну гугъущ. Абы и щхьэусыгъуэр лIы щэджащэм литературэми щIэныгъэми щыхузэфIэкIахэр зэрыинырщ.
 НАЛОР энциклопедие щIэныгъэ бгъэ­дэлъщ жыхуаIэм хуэдэщ. Абы куууэ зыхимыщIыкI, тыншу зытемыпсэлъыхьыфын Iуэхугъуэ щыIэу си фIэщ хъуркъым.

17.07.2018, 12:35 - Статья

 Нало Заур бадзэуэгъуэм и 15-м Хьэтуей къуажэм къыщалъхуащ. Илъэс 14 ныбжьым иту абы колхозым лэжьэн щыщIидзащ. 1952 гъэм, Къэбэрдей къэрал егъэджакIуэ институтыр къиуха нэужь, зэфIэкI зиIэ щIалэщIэр ирагъэблэгъащ адыгэбзэмрэ литературэмкIэ кафедрэм.

17.07.2018, 12:23 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэрым ЩIыуэпс хъугъуэфIы­гъуэ­хэмрэ экологиемкIэ и министерствэм иригъэкIуэкIа къэпщытэныгъэхэм къы­зэрагъэлъэгъуамкIэ, хьэ­уамрэ псымрэ я къаб­загъэм зэхъуэкIыныгъэ щхьэ­­хуэ­хэр егъуэт.

17.07.2018, 12:17 - Статья

 Арат зэреджэр къэрал Музы­кэ театрым бадзэ­уэгъуэм и 13-м ще­кIуэ­кIа псапащIэ концертым. Ар къызэрагъэпэщащ ра­диом и коррес­пондент Къар­дэн Мадинэ и узыншагъэр зэ­фIи­гъэувэжын папщIэ ахъшэ зэхэдзэкIэ дэ­Iэпыкъун щхьэкIэ. Iуэ­хур и жэрдэмщ «КъБР-Медиа» къэ­рал кIэзонэ IуэхущIапIэм и унафэщI Къэзанш Людмилэ.

17.07.2018, 12:10 - Статья

 КъБР-м Узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэры­дигъэщIамкIэ, мы махуэхэм Налшык щекIуэ­кIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и нейрохирургхэр зыхэта щIэныгъэ-практикэ конференц.

Последнее


Анэдэлъхубзэм и къулеягъыр зыхыдигъэщIащ

 Ижь-ижьыж лъандэрэ адыгэ ­хабзэм япэ ирегъэувэ цlыху­гъэр, хабзэр, нэмысыр, хьэл-щэн дахэр. Мис а псори и ­гъащlэм хэпщауэ екlуу езыхьэкl цlы­хум и деж къыщожьэ дахагъэр. А дахагъэ псори зыб­гъэ­дэлъ цlыхущ Тем­рокъуэ (Шэджы­­хьэщlэ) Людмилэ Тэзрэт и пхъур. Зи акъылыр жан, зи гур зэlуха, зи псэр къабзэ, зи бзэр lэфl а бзылъхугъэ нэ­мысыфIэм нэхъыжьхэр къо­хъуэхъу, нэхъы­щlэхэми щапхъэ тхуохъу. 

ГъащIэм и гъуазэ си нанэ

 Си нанэ Бондарь Висэ зи ­гъащIэр екIуу езыхьэкI бзылъ­ху­гъэ щыпкъэщ. 
 Мыадыгэми, ди лъэпкъым хэзэгъа, ди анэдэлъхубзэр да­хэу зыIурылъ си нанэ Болэтей ­къуажэм къыщалъхуащ. Зи ныбжьыр 75-м щIигъуа си анэшхуэм гъащIэ купщIафIэ къигъэщIащ. Абы унагъуэ дахэ иу­хуащ, быниплI: къуитIрэ пхъуитI­рэ ипIащ ди лъэпкъ хабзэм тету. Адыгэхэм ядэпсэууэ зи ­гъащIэр зыхь нанэ и бынхэм къыхуащIари адыгэ благъэщ. 

ЩIэблэм ди ущиякIуэт

 Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэ бзаджэм балигъхэми сабийхэми я фэм дэкIа гугъуехьхэм я хьэ­лъагъыр псалъэкIэ къып­хуэ­Iуэтэнукъым. Зауэм и бэ­лыхь­хэр зылъэIэсахэм ящыщт си адэшхуэ Къандрокъуэ Башир Хьэзешэ и къуэм и унагъуэри. Дадэ псэухукIэ игу икIыжакъым а мафIае илъэсхэм цIыхубэм я фэм дэ­кIахэр. Мамы­рыгъэр зэ­ры­лъа­пIэмрэ ар хъумэн зэры­хуеймрэ щIэб­лэр ды­хуиущийуэ псэуащ ар. 

Гугъуехьхэм къызэфIагъэщIакъым

 ЩыIэу къыщIэкIынкъым цIыху, нэхъыжьым и жьауэм сыщIэтарэт жызымыIэ. Апхуэдэ гуфIэгъуэ къызы­лъысам насыпыфIэ дыдэу зыкъелъытэж. Сэри абыхэм сащыщщ, сыту жыпIэмэ ди унагъуэм исщ фIы дыдэу тлъагъу, пщIэ лей зыхуэтщI ди адэшхуэ ЛъыIэщын Хьэутий.

Мы махуэхэм

Бадзэуэгъуэм и 7, щэбэт

Налшыкрэ Нартсанэрэ зыщагъасэ

 Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2018-2019 гъэхэм щекIуэкI я зэхьэзэхуэм, мыгувэу зы­щIадзэжынум, ­зы­хуегъэхьэзыр «Спартак-Налшы­кым».

АвтомашинэщIэхэмкIэ къызэрагъэпэщ

 КъБР-м щыIэ МВД-м и автопаркыр къэгъэщIэрэщIэным теухуа лэжьыгъэм пещэ.
 Иджыблагъэ абы къыIэрыхьащ хэкум къыщыщIагъэкIа автомашинэщIэу 24-рэ. 
 Уголовнэ къэлъыхъуэныгъэмкIэ управленэм, Налшык къалэм щыIэ УМВД-м, къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ щIыналъэ, район органхэм, КъБР-м щыIэ МВД-м и центральнэ аппа­ратым я лэжьакIуэхэм иджы я къалэнхэр ирахьэкIынущ «Лада Гранта», «Лада Веста», «ГАЗ 3302» ­автомашинэхэмкIэ. 

Иджыри жанщ

 Иджы дыдэ Мэрем Задин и ныбжьыр илъэс 88-рэ ири­къуащ. Дэ абы ди гуа­пэу дохъуэхъу узыншагъэ быдэ иIэну, куэдрэ дяпэкIи ди журналист зэкъуэ­шы­ныгъэм жану къытхэтыну.

Нэхъыжьхэр ягъэгуфIащ

Налшык и ветеранхэм (пенсэм кIуахэм) я къалэ советым и хэщIапIэр ехъуэж.

ТекIуахэр ягъэлъэпIащ

 КIуэкIуэ В. М. и цIэр зезыхьэ ­Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъу­мэш университетым ще­кIуэкIащ «Ры­цари закона» зэпеуэм и иужьрей Iыхьэр. Респуб­ликэ МВД-м къы­зэригъэпэщауэ 2003 гъэ лъандэрэ ирагъэкIуэкl­зэпеуэр зытеухуэжар щIалэгъуа­лэр псэ­кIи, IэпкълъэпкъкIи узын­шэу, Хэкур фIыуэ ялъагъуу къэ­гъэтэджынырщ, залымыгъэм, экстремизмэм, терроризмэм пэщIэ­ты­нырщ. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS