11.06.2021, 08:00 - Спорт

Адрей бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэм елъытауэ, Япониер зи къежьапIэ дзюдор ди гъащIэм къыщыхыхьар нэхъ иужьыIуэкIэщ - ХХ лIэщIыгъуэм и кIэухращ. Апхуэдэу щыт пэтми, адыгэхэр абыи щехъулIащ.

09.06.2021, 08:25 - Жылагъуэ

«Снег над пустыней» художественнэ фильмыр Ставропольем щытрахынущ. Ар траухуэнущ Урысейм и дзэм къулыкъу щызыщIэ и щIалэхэм Сирием щекIуэкIа зауэ гуащIэм щызэрахьа лIыгъэм.

09.06.2021, 08:21 - Литературэ

«Жан» литературэ хасэм хэтхэр (унафэщIыр Къаныкъуэ Заринэщ).
Сурэтыр  Къарей  Элинэ  трихащ.

 

09.06.2021, 08:00 - Спорт

Дуней псом тхуэнейрэ щытекIуа, Европэм щэнейрэ щынэхъыфIа, Урысей Федерацэм куэд дыдэрэ псоми щефIэкIа, спортым щIыхь зиIэ и мастер Кушу (Гуф) Светланэ «Акрабатикэм и пащтыхь гуащэкIэ» еджэрт блэкIа лIэщIыгъуэм и кIэухымрэ дызэрытым и пэщIэдзэмрэ. Абы и гъащIэ кIэщIыр вагъуэижым хуэдэт, зэуэ нуру къызэщIэблэрэ псынщIэу ужьыхыжу, икIи гъэнщIат зэхьэзэхуэ гуащIэхэмрэ зыгъэсэныгъэ хьэлъэхэмкIэ.

04.06.2021, 08:00 - Спорт

Иужь зэIущIэхэм къигъэлъагъуэ джэгукIэм жыжьэуи арэзы къызэримыщIымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм накъыгъэм и 10-м къэкIуауэ Краснодар и «Кубань»-м ди командэр бжыгъэшхуэкIэ къызэрыхигъэщIамрэ «Спартак-Налшыкым» и унафэщIхэм къахуигъэуващ гупым и тренер нэхъыщхьэ КIэбышэ Заур трагъэкIыну. Абы и пIэкIэ екIуэкI зэпеуэр иухыхукIэ ягъэуващ Шакъ Ашэмэз.

02.06.2021, 08:25 - Щэнхабзэ

Адыгэ хэкум и гъунапкъэхэм (хымкIи Псыжь лъэныкъуэкIи) урысхэм къытращIыхьа быдапIэхэм темыуэу зы махуи дагъэкIыркъым шэрджэсхэм. Илъэс хъурейм зы махуэ закъуи къыхэхуэ хъункъым адыгэхэмрэ урысхэмрэ шэр зэтрамыкIутауэ. 

28.05.2021, 08:33 - Жылагъуэ

Громко ухнувший снаряд упал прямо на крышу дома. Огромной силы взрыв разнес жилище буквально в клочья - и сразу тишина. Вокруг - только страшное безмолвие и кромешная тьма, кажется, весь мир перестал существовать, провалившись в черную бездну. 

28.05.2021, 08:00 - Спорт

Адыгэ щIалэхэр ехъулIэныгъэ яIэу топ щоджэгу Урысей Федерацэм и командэ зэмылIэужьыгъуэхэм. Абыхэм ящыщ зыщ Новороссийск и «Черноморец»-м нэгъабэ лъандэрэ зыкъыщызыгъэлъагъуэ Машэжь Ратмир.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

11.06.2021 - 08:40

Зыми емыщхь хъэтI зиIа Балэ Мухьэдин

Балэ Мухьэдин Къэбэрдей-Балъкъэрым и профессиональнэ макъамэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ зыщ, макъа­мэу, уэрэду, оперэу, симфониеу 300-м

Подробности... | Просмотрено: 5

02.06.2021 - 08:25

Бэрокъуэ Пщыкъуий Псыжь зэпрокI

Адыгэ хэкум и гъунапкъэхэм (хымкIи Псыжь лъэныкъуэкIи) урысхэм къытращIыхьа быдапIэхэм темыуэу зы махуи дагъэкIыркъым шэрджэсхэм. Илъэс хъурейм зы махуэ закъуи къыхэхуэ хъункъым адыгэхэмрэ урысхэмрэ шэр зэтрамыкIутауэ. 

Подробности... | Просмотрено: 16

28.05.2021 - 08:15

Лъэпкъ щэнхабзэм и вагъуэхэр

Илъэс къэс гъатхэпэм и 25-м УФ-м щагъэлъапIэ Щэнхабзэм и лэжьакIуэм и махуэр. 2007 гъэм и шыщхьэуIу мазэм къэралым и Президент Путин Владимир абы теухуа унафэм Iэ щIидзауэ щытащ. А махуэр убзыхуныр и жэрдэмт УФ-м щэнхабзэмкIэ и министр Соколов Александр.

Подробности... | Просмотрено: 7

26.05.2021 - 08:35

КъБР-м и цIыхубэ артист Къаздэхъу СулътIан

Пасэу белджылы къэхъуат Къаздэхъу СулътIан гъуазджэм зэрыдихьэхыр: школ самодеятельностым хэтт, езыр къыщалъхуа Ислъэмей къуажэм икIыурэ Бахъсэн кIуэрти, ЩэнхабзэмкIэ унэм щагъэлъагъуэ спектаклхэм еплъырт. 

Подробности... | Просмотрено: 10

21.05.2021 - 08:05

Урысей Федерацэм и цIыхубэ артист Токъуий Хъусен и щапхъэ дахэр

РСФСР-м щIыхь зиIэ, УФ-м и цIыхубэ артист Токъуий Хъусен ящыщщ цIыхухэм гукъыдэж ин езытахэм, ди лъэпкъ театр гъуазджэм зезыгъэужьу абы набдзэ хуэхъуахэм.

Подробности... | Просмотрено: 10

15.05.2021 - 08:35

Гугъуехьым ипсыхьа Щомахуэ Хьэсэнбий

Ижь-ижьыж лъандэрэ адыгэ лъэпкъым къыдогъуэгурыкIуэ уэрэ­дымрэ пшыналъэ зэмылIэужьы­гъуэхэмрэ, ауэ, ди жагъуэ зэрыхъунщи, иужьрей зэманым ди уэрэдми  ди къафэ-пшыналъэми захъуэжащ. 

Подробности... | Просмотрено: 22

28.04.2021 - 08:22

УэрэдкIэ дунейм йопсалъэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Урысей Федерацэм щып­сэу лъэпкъхэм я артиадэм и лауреат Согуэ Данил Жамболэт и ­къуэм и ныбжьыр иджыблагъэ илъэс 80 ири­къуащ.

Подробности... | Просмотрено: 18

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Политикэ

31.03.2021 - 08:25

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Наркотикхэм япэщIэтынымкIэ и комиссэм и зэIущIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ республикэм Наркотикхэм япэщIэтынымкIэ и комиссэм и зэIущIэр.

Подробности... | Просмотрено: 7
Тхыдэ

31.03.2021 - 08:15

ХЬЭФIЫЦIЭ Мухьэмэд Япэ адыгэ тхакIуэ Къаз-Джэрий СулътIан

Урыс тхакIуэхэм къазэрыщыхъуар жаригъэIэну Къаз-Джэрий ита дэфтэр цIыкIур зыхуэдэр дэ тщIэркъым. Хуэдгъэфащэ къудейщ абы и «Къэжэр таурыхъыр» е дэ дызыщымыгъуазэ рассказыщIэ гуэр адыгэ щIалэм итауэ.

Подробности... | Просмотрено: 8
Спорт

31.03.2021 - 08:00

«Спартак-Налшыкыр» гъатхэпэм зэрырехьэлIар

Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм и мыгъэрей Iыхьэм мазищрэ ныкъуэкIэ темыпыIэжу пэплъащ Къэбэрдей-Балъкъэрым топджэгум щыдихьэххэр. 

Подробности... | Просмотрено: 10
Махуэгъэпс

26.03.2021 - 08:35

Мэрем пшыхь

Дунейр чэзущ
♦Дунеижьым и щытыкIам щымыгъуазэр дунеищIэми щыгъуэзэгъуей мэхъу.
♦Дунеижьыр зэрыкIуэр адэжьхэм я гъуэгущ.

Подробности... | Просмотрено: 15
ЩIалэгъуэ

26.03.2021 - 08:32

Хэкум екIуэлIэж гъуэгур къыхэзыха Бибарс

ИлъэсийкIэ узэIэбэкIыжмэ, Сирием къиIэпхъукIыжа адыгэ щIалэ IэпэIэсэ, егъэджакIуэ, музыкант Iэпыш Бибарс Хэкум исхэм къызэрытхэзэгъэжар, унэтIыныгъэ куэдым зэфIэкIхэр зэрыщиIэр нэрылъагъущ.

Подробности... | Просмотрено: 16
Махуэгъэпс

26.03.2021 - 08:25

Дунейм щыхъыбархэр

УФ-м ЦIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ и министерствэм хамэ къэрал 25-м щыщ студентхэр, аспирантхэр, ординаторхэр, ди деж зэрыщеджэнум щыхуагъэхьэзыр, бзэр щрагъащIэ курсхэм щIэсхэр хуит ищIащ Урысей Федерацэм къихьэну. 

Подробности... | Просмотрено: 8
Жылагъуэ

26.03.2021 - 08:22

Усыгъэр, щIыуэпсыр!

Жьы къабзэр, щIыуэпсыр, уэсылъэ къуршхэр! Усыгъэр зыгъэуардэщ, гуапэу зыгъэIущ мыхэр!

Подробности... | Просмотрено: 20
Тхыдэ

26.03.2021 - 08:15

Къаз-Джэрий СулътIан

Япэ адыгэ тхакIуэ

(КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр гъатхэпэм и 17, 19-хэм итщ).

Подробности... | Просмотрено: 6
Спорт

26.03.2021 - 08:00

Красножан Юрэ: ФIыуэ сызыщыгъуазэ топджэгум щызогъасэ

 

Мы гъэм и пэщIэдзэм Урысей Федерацэм футболымкIэ цIыхубзхэм я командэ къыхэхам и тренер нэхъыщхьэу зэрагъэуврэ, ди лъахэгъу Красножан Юрэ иджыщ япэу журналистхэм зыубгъуауэ щепсэлъар. Абы щыщ пычыгъуэхэм нобэ фыщыдогъэгъуазэ.

Подробности... | Просмотрено: 3
Махуэгъэпс

24.03.2021 - 08:45

Дунейм щыхъыбархэр

УФ-м Лэжьыгъэмрэ цIыхухэм социальнэ и лъэныкъуэкIэ къащхьэщыжынымкIэ и министерствэм зэхилъхьащ IэнатIэ Iут пенсионерхэм я пенсэхэр инфляцэм теухуауэ къэбжыжыным теухуа жэрдэмхэр.

Подробности... | Просмотрено: 8
Жылагъуэ

24.03.2021 - 08:45

ХэпщIыкIыу хохъуэ

Республикэм и хозяйствэхэм щIымахуэ лъэхъэнэм Iэщыр щIэубыдауэ зэрыщаIыгъа пIалъэр и кIэм ноблагъэ.

Подробности... | Просмотрено: 5
Тхыдэ

24.03.2021 - 08:05

Куэцэ Пщымахуэ и гъащIэмрэ иригъэкIуэкIа лэжьыгъэмрэ

XIX лIэщIыгъуэм и кIэм - XX лIэщIыгъуэм и пэщIэ­дзэм Урысей империем ис лъэпкъхэм я тхыдэр гъуэгущIэкIэ зыунэтIа щхьэусыгъуэ зыбжанэ къыкъуэкIат. Абыхэм язщ къэралыгъуэм и щэнхабзэм хэпщIа ­хъуа кавказ лъэпкъхэм я утыку «бгырыс интеллигент» зыфIаща нэрыбгэщIэ къызэрихьар. 

Подробности... | Просмотрено: 19
Спорт

24.03.2021 - 08:00

Мэшыкъуэ зэтIолъхуэныкъуэхэм зыхэт гупхэр ягъэбжьыфIэ

Мэшыкъуэ Iэмырхъан и унагъуэм 1995 гъэм мазаем (февралым) и 22-м зэтIолъхуэныкъуэу щIалитI къихъуащ. Абы щыгъуэм хэт ищIэнт а тIум топджэгу цIэрыIуэ къахэкIыну?!

Подробности... | Просмотрено: 7
Тхыдэ

19.03.2021 - 08:35

«Сыту фIы хуиту убауэу дунейм утетыну»

Совет Союзым и ЛIыхъужь, ге­нерал Кузнецов Георгий и гъащIэмрэ и къекIуэкIыкIамрэ щы­гъуазэ хъуа дэтхэнэми игъэщIэ­гъуапэу жиIэнщ: «Мы цIыхум ­имыгъэунэхуауэ сыт щыIэ?

Подробности... | Просмотрено: 9
Махуэгъэпс

19.03.2021 - 08:32

Дунейм щыхъыбархэр

Чехием и Правительствэр егъэгузавэ коронавирус уз зэрыцIалэм я деж зэрызыщиубгъум икIи абы къыхэкIыу къэралым узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм хэкум исхэм къалэн ящищIащ цIыху зэхуэсыпIэхэм щыкIуэкIэ медицинэ нэкIуIупхъуэхэр тIуащIэу яIулъыну.

Подробности... | Просмотрено: 11
Литературэ

19.03.2021 - 08:15

Япэ адыгэ тхакIУЭ Къаз-Джэрий СулътIан

Къаз-Джэрий бзэ зыбжанэ ищIэрт. Абы иджащ дунейпсо литературэр. Адыгэ тхакIуэм, псом хуэмыдэжу, фIыуэ илъагъурт Байрон и тхыгъэхэр. Хуитыныгъэм и бэнакIуэ лъэщыр, Белинскэм «етIощIанэ лIэщIыгъуэм и Прометей» зыфIища а усакIуэшхуэр, абы и гум къишхыдыкI хуэдэт мы усэ сатырхэр щитхым:

Подробности... | Просмотрено: 12

Страницы