27.03.2020, 08:14 - Жылагъуэ

Урысей гвардием и управленэу КъБР-м щыIэм и ОМОН-м пэрыуващ СПИД-мрэ уз зэрыцIалэхэм ебэнынымкIэ республикэ центрым и щIыпIэм жылагъуэ хабзэр щыхъумэным.

27.03.2020, 08:13 - Жылагъуэ

Республикэм и Прокуратурэм и лэжьакIуэхэм КъБР-м щыIэ УФСИН-м и следственнэ изолятор-1-м и библиотекэм иратащ тхылъ зэмылIэужьыгъуэ 200-м щIигъу.

27.03.2020, 08:00 - Спорт

1939 - 1945 гъэхэм екIуэкIа ЕтIуанэ дунейпсо зауэр иуха иужькIэщ Олимп Джэгухэр гъуэгу махуэ щытеувар. Абы ипэкIэ лъэхъэнитIкIэ Хельсинкирэ (1940 гъэм) Лондонрэ (1944 гъэм) щыIэн хуея зэхьэзэхуэхэр щыIатэкъым. Япэм, дунейпсо зауэр къэхъея къудейт икIи совет-фин къайгъэр екIуэкIырт. ЕтIуанэм, фашистыгъэр зэхэкъутэн иджыри яухатэкъым.

25.03.2020, 08:19 - Махуэгъэпс

Иджыблагъэ дунейм къытехьащ «Адыгэ псалъэ» газетым и мин 24-нэ къыдэкIыгъуэр. Илъэс 96-м къриубыдэу апхуэдизрэ цIыху минхэм яIэрыхьащ ди анэдэлъхубзэкIэ къыдэкI газетыр.

25.03.2020, 08:15 - Щэнхабзэ

Бахъсэн районым хыхьэ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт, ГъуазджэхэмкIэ и сабий школым, Къып Мухьэмэд и цIэр зезыхьэм, и гъэсэн Джэху Элинэ пашэ щыхъуащ къэралпсо зэпеуэм.

25.03.2020, 08:00 - Спорт

ЦIыхубзхэр Олимпиадэхэм хагъэхьэртэкъым, Уеблэмэ еплъын къудейуэ ахэр Джэгухэм гъунэгъуу ирагъэкIуалIэртэкъым. Деметрэ Iэзэм и закъуэт а хабзэр зэмыхьэлIар. Абы щыгъуэми бзылъхугъэхэр Олимп чемпион хъуфынут, я шыгу узэдахэр зэхьэзэхуэм щытекIуэмэ. Къапщтэмэ, апхуэдэ пщIэ лъысащ Спартэм и пащтыхь Агесилай и шыпхъу Кинискэ.

20.03.2020, 08:17 - Литературэ

Переделкинэ щыIэ тхакIуэхэм я унэм щы­зэ­хуэсащ КIыщокъуэ Алим, абы и щхьэгъусэр, Къандур Мухьэдинрэ Любэрэ. 2001 гъэ

20.03.2020, 08:13 - Жылагъуэ

«Архъыз» зыгъэпсэхупIэм и кIапсэ гъуэгухэм ящыщу ищхъэрэкIэ гъэзам метри 150-кIэ и ­гъунэгъуу «FloraBoutique - Hotel&Spa» къатищу зэтет унэщIэм (метри 1650-рэ и лъэгагъщ) зыкъыщиIэтащ.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

25.03.2020 - 08:15

Джэху Элинэ и ехъулIэныгъэ

Бахъсэн районым хыхьэ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт, ГъуазджэхэмкIэ и сабий школым, Къып Мухьэмэд и цIэр зезыхьэм, и гъэсэн Джэху Элинэ пашэ щыхъуащ къэралпсо зэпеуэм.

Подробности... | Просмотрено: 10

18.03.2020 - 08:10

Шэшэн таурыхъхэр

Зэгуэрым, ижь-ижьыжкIэ узэIэбэкIыжмэ, хъумпIэцIэджым щIымахуэр щIы щIагъым щигъэкIуа нэужь, гъатхэр къыщыблагъэм, и гъуэм къипщыжыну иужь ихьащ, ауэ абдеж щылъ удзыр зэран къыхуэхъурт.

Подробности... | Просмотрено: 15

05.03.2020 - 08:15

Къэбэрдейм и щхьэхуитыныгъэм папщIэ

Даутокъуэхэ я лъэпкъыр щы­цIэ­рыIуэщ Къэбэрдейм и тхыдэм - Хьэжмурат, Заурбэч, Хьэсэнбий. Абыхэм я адэшхуэр Щхьэлыкъуэ дэкIри, Мэздэгу и Iэшэлъашэм щыпсэуащ, аращ къыщалъхуар зэшхэр - Луковскэ жылагъуэм.

Подробности... | Просмотрено: 6

14.02.2020 - 08:07

УсакIуэ Сонэ Абдулчэрим и дзапэ уэрэдыр

Сонэ Абдулчэрим Къадир и къуэр Бахъсэн ­щIыналъэм хыхьэ Къулъ­къужын Ипщэ къуажэм къыщалъхуащ 1942 гъэм мазаем и 28-м. Курыт еджапIэр къиуха нэужь, 1961 - 1964 гъэхэм Налшык станкозаводым щылэ­жьащ.

Подробности... | Просмотрено: 14

12.02.2020 - 08:05

ТхылъыщIэм и лъэтеувэ

Налшык дэт «Акрополь» щэнхабзэ-нэгу­зыужь IуэхущIапIэм щекIуэкIащ  Урысей­ Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Дагъыстэн рес­публикэхэм я цIыхубэ артист Тут Заур и гъащIэмрэ и гуащIэмрэ теухуа «Мелодии моей судьбы» тхылъым и лъэтеувэ пшыхь гуапэ. Ар иджыблагъэ Москва къыщыдигъэкIащ усакIуэ Гольцевэ Аллэ.

Подробности... | Просмотрено: 13

29.01.2020 - 08:10

Адыгэхэр къызытехъукIар

Дунейм цIыхуу тетыр расэ зэмылIэужьыгъуэу зэщхьэщедз, зэрытщIэщи: европеиднэ, негроиднэ, монголоиднэ, американоиднэ, австрало-веддоиднэ, къинэмыщIхэри. Дэтхэнэри иджыри къудамэ зыщыплIу зэщхьэщокIыж. Ауэ, цIыхур лъагэмэ, и нэкIур бгъуэмэ, натIэ лъагэмэ, и нэпкъпэпкъыр къишарэ и жьэпкъыр хуэпсыгъуэмэ, пэ къуаншэмэ, нэ фIыцIэрэ щхьэц фIыцIэмэ - абы щхьэкIэ европеиднэ расэ, е «кавказ лIэужьыгъуэ» жаIэ.

Подробности... | Просмотрено: 29

17.01.2020 - 08:10

Абхъаз IуэрыIуатэ

Адыгэхэмрэ абхъазхэмрэ тхыдэм и гъуэгуанэ кIыхь къызэдакIуащ, я бзэхэр зэщхьэщыкIами, я хабзэхэр зэгъунэгъу дыдэщ. Ардыдэр яхужыпIэ хъунущ я щэнхабзэми, псалъэм папщIэ, я IуэрыIуатэм.

Подробности... | Просмотрено: 23

11.12.2019 - 08:08

Къуажэ пхыдзахэми лъэIэсынущ

Иджырей техникэ IэмэпсымэхэмкIэ къызы­хуэтыншэу зэщIэузэда автоклуб Бахъсэн щIыналъэм иратащ.

ИпэIуэкIэ дытепсэлъыхьауэ щытащ мыпхуэдэ автоклубыр тыншу концерт щат утыку ин е кинозал хьэлэмэт зэрыхъум. КъищынэмыщIауэ, а автоклубхэм щагъэлъагъуэ концертхэмрэ кинохэмрэ занщIэу ИнтернеткIи уеплъыфынущ.

Подробности... | Просмотрено: 19

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Спорт

14.02.2020 - 08:00

Мырзэм и япэ саугъэтыр «Спартак»-м къыщехь

Мазаем и 1-м щыщIэдзауэ Катарым махуибгъукIэ щекIуэкIа «Кубок Париматч Премьер» зэхьэзэхуэм Мэзкуу и «Спартак»-м хэту саугъэт нэхъыщхьэр къыщихьащ Мырзэ Резуан. КъищынэмыщIауэ, абы и гъуащхьауэ нэхъыфI хъуащ, зэпеуэм и зэIущIищым топитI щыдигъэкIри.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жылагъуэ

12.02.2020 - 08:15

Къабзагъэм и махуэ

Бахъсэн район администрацэм и Iэтащхьэ Балъкъыз Артур и унафэр ягъэзащIэу, щIыналъэм хиубыдэ къуажэ псоми зэуэ къабзагъэм и махуэ щрагъэкIуэкIащ.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жылагъуэ

12.02.2020 - 08:15

ГъащIэ узыншэм къыхураджэ

Бахъсэн къалэм дэт курыт школ №4-м Стоматологым и дунейпсо махуэм теухуа зэхыхьэ щрагъэкIуэкIащ. Махуэшхуэм хэтащ КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм сабийхэм медицинэ дэIэпыкъуныгъэ егъэгъуэтынымкIэ и къудамэм и унафэщI Щоджэн Юлие, Республикэ стоматологие центрым и дохутыр нэхъыщхьэ Хьэмыкъуэ Iэсият, Бахъсэн дэт стоматологие поликлиникэм и дохутыр нэхъыщхьэ Хьэщыкъуей Людмилэ, къалэ администрацэм и лIыкIуэхэр, нэгъуэщIхэри.

Подробности... | Просмотрено: 5
Махуэгъэпс

12.02.2020 - 08:12

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

Мы гъэм накъыгъэм и 9-м ди къэралми СССР-м хыхьэу щыта республикэхэми Iэтауэ щагъэлъэпIэнущ ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ зэрырикъур.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жылагъуэ

12.02.2020 - 08:10

Журналист ныбжьыщIэхэм я школыр ирагъэжьэж

Журналист ныбжьыщIэхэм папщIэ пщIэншэу къызэIуаха «Акулы пера» егъэджэныгъэ курсхэм екIуэлIэну гукъыдэж зиIэхэр къыхах.

Подробности... | Просмотрено: 5
Махуэгъэпс

12.02.2020 - 08:08

НэгъуэщIу псэуфынутэкъым

Дыгъуасэщ зи щхьэци набдзи фIыцIэ, и ныбжь емылъытауэ натIэдыхьэ хъарзынэ зиIэ, къуэгъу щхьэпэлъагэ щхьэкIэ, зи Iэпкълъэпкъ зэрымыубыдыпа, уеблэмэ, моуэ зэщIэкъуа дыдэ зыхужумыIэнкIи хъун щIалэр япэу щыслъэгъуар. А дыгъуасэм илъэс 60 и ныбжьщ.

Подробности... | Просмотрено: 18
Тхыдэ

12.02.2020 - 08:08

ГъащIэм и бэIутIэIу куэд зыгъэва

Мы махуэхэм илъэси 130-рэ ирокъу адыгэ тхакIуэ, усакIуэ, лъэпкъ узэщIакIуэ ЩакIуэ Талъостэн къызэралъхурэ. Ар 1890 гъэм Шэджэм Езанэ къуажэм къыщалъхуащ, абы дэт класситI школым щеджащ, 1918 - 1920 гъэхэм Дзэ Плъыжьым къулыкъу щищIащ.

Подробности... | Просмотрено: 14
Тхыдэ

12.02.2020 - 08:03

Адыгэхэр къызытехъукIар

Дунейм цIыхуу тетыр расэ зэмылIэужьыгъуэу зэщхьэщедз, зэрытщIэщи: европеиднэ, негроиднэ, монголоиднэ, американоиднэ, австрало-веддоиднэ, къинэмыщIхэри. Дэтхэ­нэ­ри, иджыри къудамэ зы­щыплIу зэщхьэщокIыж.

Подробности... | Просмотрено: 12
Спорт

12.02.2020 - 08:00

БэнэкIэ хуитымкIэ адэжь хэкум щыяпэ дунейпсо чемпион

БэнакIуэ цIэрыIуэ куэд адыгэм къытхэкIащ. Я цIэ къипIуэну урикъунщ олимп чемпионхэу Догу Яшар, Къаплъэн Хьэмид, Нагъуэ Аталай, Къардэн Мурат, Хъущт Аслъэнбэч, дуней псом щэнейрэ щытекIуа Махуэ Билал сымэ, нэгъуэщIхэми.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жылагъуэ

07.02.2020 - 08:20

Псы пщтыр къыщIэжыпIэхэм я щIыналъэ

Шыпсэм къыхэкIам хуэдэу, Атлантикэ уаем пэмыжыжьэу зы хытIыгу телъыджэ щыIэщ - Исландиер. «Шынагъуэу дахэщ» жаIэ абы щхьэкIэ: вулканхэр, псы пщтыр къыщIэкIыпIэхэр (гейзерхэр), гуэл Iувхэр щыкуэду, щIымылхэр бгым къещэтэхыу апхуэдэщ. Исландием и къалащхьэ Рейкьявик километри 100-кIэ пэжыжьэщ ди псалъэмакъыр зытеухуа псы пщтыр къыщIэжыпIэ телъыджэхэр.

Подробности... | Просмотрено: 14
Махуэгъэпс

07.02.2020 - 08:19

Дунейм щыхъыбархэр

УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым иджыблагъэ къыщыхалъхьа жэрдэмым и хъыбар зэхэзыхахэр абы, дауи, щыгуфIыкIащ. Къэралым и студентхэм я стипендием хэгъэхъуэнырщ ар зытеухуар. Сом бжыгъэ хущIагъу къудей мыхъуу, ар хэпщIыкIыу нэхъыбэ ящIыну я мурадщ - цIыхур псэун папщIэ нэхъ мащIэ дыдэу зыхуейм хуэдизым нагъэсыну я гугъэщ.

Подробности... | Просмотрено: 5
Литературэ

07.02.2020 - 08:17

ГъэзэжыгъуэкIэ зэджэ хъуэпсапIэ мыкIуэщI, е Дэнэ псэ джэ макъыр къыздиIукIыр?

Джэтауэ Инал 1950 гъэм Тыркум къыщалъхуащ, адыгэ мухьэжырхэм я къуэпсщ. Инал и ныбжьыр илъэс 40 хъуауэ и Хэкум къигъэзэжри, Мейкъуапэ къалэ дэтIысхьэжащ. Аращ иджы щыпсэури щылажьэри.

Подробности... | Просмотрено: 7
Тхыдэ

07.02.2020 - 08:10

Урыс пащтыхь, адыгэ пхъурылъху Симеон

Саин-Булат (чристэн диныр къыщищтэм Симеон зыфIащар) Идар Темры­къуэ и пхъурылъхущ, урыс пащтыхь гуа­щэ Черкасскэ Марие и шыпхъу нэхъыжьым и къуэщ, Астрэхъан пащты­хьыгъуэр зылъысын хуея, иужькIэ Къа­сым хъаныгъуэм и тет хъуа Бекбулат и къуэщ.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жылагъуэ

07.02.2020 - 08:10

Фаэтон - планетэ кIуэдыжа

ХVIII лIэщIыгъуэм псэуа астрономхэм - Тициусрэ Бодерэ - Дыгъэ системэм хиубыдэ планетэхэр зэрызэпэжыжьэм хабзэ гуэр хэлъу къахутащ, ар «геометрическая прогрессия» жыхуаIэмкIэ къыпхуэпщыну.

Подробности... | Просмотрено: 3

Страницы