24.04.2018, 12:42 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэрым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэ­ныгъэмрэ щIалэгъуа­лэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм яубзыхуа лэжьыгъэм ипкъ иткIэ «Си бзэ - си псэ, си дуней» хэгъэгупсо зэпеуэр Нарткъалэ дэт 6-нэ курыт еджапIэм къепхауэ лажьэ «Налмэс» сабий гъэсапIэм щекIуэкIащ. 

24.04.2018, 12:35 - Статья

 Лъахэхутэхэу Котляров­хэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыда­гъэкIащ «Адыгский сце­нический танец» тхы­лъыр. 

24.04.2018, 12:30 - Статья

  КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я Iуэху­хэмкIэ и министерствэм иубзы­­хуауэ екIуэкIа «Анэдэлъхубзэм и мазэр» Арщыдан къуажэм щызэ­хуащIыжащ. 

24.04.2018, 12:12 - Статья
 Адыгэшыр уанэш лъэп­къыжь дыдэхэм ящыщщ. Абы и цIэм ущрохьэлIэ шы зехуэным теухуауэ дуней псом щызекIуэ псалъалъэхэм. Шым зэрихьэ цIэм IупщI ещI ар къызэзыгъэпэща лъэпкъым лъыкIэ зэрепхар, адыгэ гъащIэм илъэс мин бжыгъэкIэ пыщIауэ къызэрекIуэкIар. 
24.04.2018, 11:59 - Статья

 Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм щэбэт щIыхьэху щрагъэкIуэкIащ, Фэеплъхэмрэ тхыдэ мыхьэнэ зиIэ щIыпIэхэмрэ я махуэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу. 

24.04.2018, 11:56 - Статья

 Ди къэралым и щыхьэр Москва мы ­махуэхэм щокIуэкI ЕгъэджэныгъэмкIэ дунейпсо зэхуэс ин. «Егъэджэныгъэм и экосистемэщIэ» - аращ зэреджэр къа­лащхьэм и ВДНХ-м егъэджэныгъэмкIэ и салоным (ММСО) къыщызэIуаха а зэ­IущIэшхуэм. Абы щытопсэлъыхь Iэ­натIэм къыхыхьэ IэмалыщIэхэмрэ ахэр гъащIэм зэрыхапщэ щIыкIэхэмрэ.

24.04.2018, 11:42 - Статья

 «КъБР-м и профсоюз организацэхэм я зэгухьэныгъэ» союзым и советым и зэIущIэ екIуэкIащ. Абы щытепсэ­лъы­хьащ 2017 гъэм я лэжьыгъэм къри­кIуахэм, мы илъэсыр къызэрихьэрэ зэфIагъэкIахэм, къапэщыт къалэны­щIэхэм. 

24.04.2018, 11:29 - Статья

 Зи ныбжьыр хэкIуэта цIыхухэм со­циальнэ Iуэхутхьэбзэхэр зэрыхуащIэр егъэфIэкIуэнымкIэ лэжьыпхъэхэм щы­тепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым Социаль­нэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмкIэ, узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм.

Последнее


Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 12, махуэку

Тэнащ лъэпкъым и къежьапIэр

 ЦIыхур зыщыщ лъэпкъым и тхыдэр ищIэну и къалэнщ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, языныкъуэхэм я блэкIар политикэ IуэхукIэ е нэгъуэщI щхьэусыгъуэ гуэркIэ щIахъумэурэ, я щIэблэм ящIыгъуп­щэжащ я нэхъыжьхэм зэгуэр «уей-уей» жрагъэIэу, къэрал Iуэху зэрахьэу, къулыкъушхуэхэр яIыгъыу зэрыщытар. 

Нарткъалэ пщащэхэр

 Аруан щIыналъэм хыхьэ Нарткъалэ дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ щызэхэтащ «Адыгэ пщащэ-2018» зэпеуэр. Зэхьэзэхуэм хэтахэр Нарткъалэ дэт курыт еджапIэ №2-м и 7-нэ классым щеджэ пщащэ цIыкIу­хэрат. 

Узыншагъэм ухуэзышэ лъагъуэ

 Узыншагъэм и дунейпсо махуэм Налшык щекIуэкIащ «Узыншагъэм ухуэзышэ лъэбакъуэ 10.000» Iуэхугъуэр. 

Хьэршым гъуэгу япэ пхызыша Гагарин Юрий

 Псом я щхьэжу къэплъытэ хъунущ 1961 гъэм мэлыжьыхьым и 12-м къэхъуар. А махуэм цIыхум и блэкIамрэ и къэкIуэнумрэ лъэхъэнитIу игуэшауэ жыпIэ хъунущ. Ар япэ дыдэу хьэршым зэрылъэтам нэхъ мыхьэнэшхуэ иIащ, сыт хуэдэ революцэми елъытауэ.

КъБР-м и Жылагъуэ палатэм щрагъэблэгъащ фашист концлагерхэм гъэру исахэр

 ХьэщIэхэмрэ бысымхэмрэ шей Iэнэм пэрысу зэпсэлъащ. Мыпхуэдэ зэIущIэхэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм илъэс еплIанэ хъуауэ къызэрегъэпэщ. Зи сабиигъуэм фашист гъэрыпIэм итауэ иджыпсту республикэм псэууэ къинэжар цIыху 42-рэщ.

УФ-м ШынагъуэншагъэмкIэ и Советым и Секретарым дыгъуасэ Черкесск зэIущIэ щригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр

 УФ-м ШынагъуэншагъэмкIэ и Советым и Секретарь Патрушев Николай дыгъуасэ Черкесск къалэм зэIущIэ щригъэкIуэкIащ. Абы хэ­тащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр зи щхьэ IуэхукIэ къекIуэлIахэм яхуозэ

 Республикэм и Iэтащхьэр КъБР-м и Правительствэм и Унэм щахуэзащ ­район зэмылIэужьыгъуэхэм къикIыу зи щхьэ IуэхукIэ къекIуэлIахэм. Абыхэм яхэтащ Май, Аруан, Шэрэдж, Дзэлы­къуэ районхэм, Налшык, Бахъсэн, Прохладнэ къалэхэм щыпсэухэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэ щхьэхуэхэм я лIыкIуэ­хэр.

КIуэкIуэ Юрий еплъащ республикэм и къалащхьэм и гъуэгу зэхэкIыпIэ зыбжанэ зэрызэрагъэпэщыжым

 КIуэкIуэ Юрий щIипщытыкIащ къалащхьэм и гъуэгу зэхэкIыпIэ зыбжанэ зэрырагъэфIакIуэм икIи зэрызэрагъэпэщыжым. Абыхэм ящыщ зыр хеу­быдэ Калюжнэм и уэрамым.

Джэримэс токIуэ

 Сабийхэм тхэквондомкIэ я Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэ зэ­хьэзэхуэ иджыблагъэ Псыхуабэ ще­кIуэкIащ. Абы шэч къы­зыту­мы­хьэн текIуэныгъэ къыщихьащ Сэралъп Джэримэс.

 Зи ныбжьыр илъэситху фIэкIа иримыкъуа Джэримэс килограмм ­26-м нэс зи хьэлъагъхэм я деж щы­зэуащ. Абы и хьэрхуэрэгъу псори хи­гъэ­щIащ икIи дыщэ медалрэ япэ нагъыщэ зиIэ дипломрэ зыIэригъэхьащ.
 Спортым япэ лъэбакъуэхэр щызыч Сэралъп Джэримэс дохъуэхъу ехъу­лIэныгъэфIхэр дяпэкIи иIэну икIи лъэпкъыр зэрыгушхуэн лIы нэс къы­хэ­кIыну.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS