25.09.2020, 08:00 - Спорт

Ди лъахэгъу Жаным Аслъэн и бэнэкIэ екIум блэкIа лIэщIыгъуэм и 80 гъэхэм дуней псор иригушхуэрт. Ар Совет Союзым и чем­пионт, Европэм щытекIуат, Дунейпсо кубокыр зыIэ­щIэлът, спортым щIыхь зиIэ и мастерт.

23.09.2020, 08:15 - Жылагъуэ

Мы тхыгъэр зытеухуа щІэныгъэлІым и гугъу щІын едмыгъажьэ щІыкІэ, «Адыгэ псалъэ» газетым еджэхэм зы гукъэкІыж гуэркІэ сывдэгуэшэну ­сы­­хуейт. 

23.09.2020, 08:00 - Спорт

Нэгъабэ щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 15-м Бахърейным и Манамэ къалэм щызэхэта дунейпсо чемпионатым и кIэух зэIущIэм Ливаным щыщ Фахретдин Мохаммад зыми шэч къатримыгъыхьэу нокаутым игъакIуэу щыхигъащIэри, абсолютнэ чемпион хъуащ ди лъахэгъу Мырзэкъан Азэмэт. 

18.09.2020, 08:20 - Жылагъуэ

 Урысей гвардием и управленэм Бахъсэн къалэм щиIэ щIыналъэ къудамэм ведомствэм щIэмыт и хъумакIуэхэм пашэныгъэр щаубыдащ и къалэн игъэзащIэу 2001 гъэм хэкIуэда полицэм и полковник Сыжажэ МуIэед и фэеплъу къызэрагъэпэща мини-футболымкIэ зэхьэзэхуэм.

18.09.2020, 08:18 - Жылагъуэ

Биологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБР-м и Парламентым  и депутат  Щхьэ­гъэпсо Сэфарбий, къызэ­ры­щIэкIымкIэ, уси етх. Абы и эко-усэхэр ятеухуащ КъБР-м и Тхылъ плъыжьым ихуа, кIуэдыжыпэным нэса псэущхьэ­хэмрэ къэкIыгъэ­хэмрэ. 

18.09.2020, 08:17 - Жылагъуэ

Лъэхъэнэ блэкIахэм мэзхэм пщIэшхуэ яIащ. Ди япэ итахэм къагурыIуэрт ахэр щысхьыншэу ибуп­щIыкI зэрымыхъунур. Ухуэныгъэм, нэгъуэщI IэнатIэхэм ­къыщагъэсэбэп пкъыгъуэхэр къызэрыхэтхым и мы­закъуэу, дызэрыбауэ хьэуам и нэхъыбапIэр къыдэзытри мэзхэращ.

18.09.2020, 08:00 - Спорт

2000 гъэхэм я пэщIэдзэр хуабжьу хуэугъурлащ Налшык и «Спартак»-м. Урысей Федерацэм футболымкIэ и япэ дивизионым щекIуэкI зэхьэзэхуэм етIуанэ увыпIэр къыщихьри, къэралым и командэ нэхъыфI дыдэхэм ядэджэгуну Iэмал игъуэтащ.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

25.09.2020 - 08:07

Лъэпкъым куэд хуэзылэжьа

IуэрыIуатэдж, уэрэджыIакIуэ, композитор Бэрэгъун Владимир и цIэм, хуэфащэ дыдэу, увыпIэ щхьэхуэ щеубыд Къэбэрдей-Балъкъэрым и щэнхабзэм и тхыдэм.

Подробности... | Просмотрено: 3

25.09.2020 - 08:05

КъБР-м и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща Котляровхэ Мариерэ Викторрэ

2019 гъэм КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и Къэрал саугъэтыр зратахэм ящыщщ тхакIуэ-публицистхэу, илъэс тIощIым щIигъуауэ уней тхылъ тедзапIэ зыгъэлажьэ Котляровхэ Мариерэ Викторрэ.

Подробности... | Просмотрено: 4

23.09.2020 - 08:19

Премьера полнометражного фильма по роману Исхака Машбаша «Графиня Аиссе» запланирована в ноябре

Во время съемок фильма «Графиня Аиссе». Лето 2020 года

Подробности... | Просмотрено: 10

23.09.2020 - 08:07

БЕЩТО Албэч: Щапхъэу укъэнэн хуейщ утыкум уикIыжа нэужьи

«Кабардинка» къэрал академическэ ансамб­лыр ди зэманым зыгъэбжьыфIэ къэфакIуэ нэхъ пажэхэм ящыщщ Нартан къуажэм къыщалъхуа Бещто Албэч. Ар ди хьэщIэщым къедгъэблагъэри, упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.

Подробности... | Просмотрено: 8

23.09.2020 - 08:05

Пэфыф Заринэ и фильмыр

Гъатхэпэм Налшык и кинотеатрхэм щагъэлъэгъуащ «Это была ты?!» фильмыр. Ар щытрахащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ режиссёр, сценарист Пэфыф Заринэрэ видеооператор ­ГъущIасэ Къантемыррэ я «SoZARee» IуэхущIапIэм.

Подробности... | Просмотрено: 10

16.09.2020 - 08:20

Хъуран Жаннэ и гуащэхэмрэ сурэт телъыджэхэмрэ

СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, «Калейдоскоп» фIэщыгъэм щIэту Хъуран Жаннэ и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ иджыблагъэ къыщызэIуахащ.

Подробности... | Просмотрено: 8

09.09.2020 - 08:14

Лъэпкъыр зэрыгушхуэ ХьэIупэ ДжэбрэIил

УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ артист, КъБР-м и Компо­зиторхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, Шостакович Дмитрий и цIэр зезыхьэ, Урысейм и ­Композиторхэм я сою­зым я саугъэтхэм я лауреат,

Подробности... | Просмотрено: 20

09.09.2020 - 08:10

Сонэ Абдулчэрим и усыгъэхэр

Си лъэпкъ тхыдэрщ си дзапэ уэрэдыр;
Ар пшыналъэу гущIэми къоIукI.
А уэрэдым къожьу мывэ духэр,
И макъамэ лъэщым псэр дохъуэпскI.

Подробности... | Просмотрено: 11

26.08.2020 - 18:16

Дунейпсо гъуазджэм и щапхъэ

ХЬЭМИД гъуазджэм къыщигъэщI дунейм утеп­сэлъыхьынуи и купщIэр зэпкърыхыпхынуи яужь ущIихьэн щыIэкъым. ТIум щыгъуэми абы и лъагагъым улъэIэсыфынукъым. Псалъэ гъущэхэм абы и къэгъэщIыгъэхэр ягъэлъэхъшэн фIэкIа фIагъ лъэпкъ къы­хуахьынукъым.

Подробности... | Просмотрено: 4

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Махуэгъэпс

29.07.2020 - 08:20

Дунейм щыхъыбархэр

Бадзэуэгъуэм и кIэм УФ-м хуабэ дыдэу щыщытынущ

Подробности... | Просмотрено: 4
Жылагъуэ

29.07.2020 - 08:17

Лъэпкъ гъуазджэм и вагъуэ

Урысеймрэ Абхъаз Республикэмрэ щIыхь зиIэ я артисткэ, Адыгэ Республикэм и цIыхубэ артисткэ, Къандурым и цIэр зезыхьэ  дуней­псо саугъэтым и лауреат Нэхей Тамарэ 1960 гъэм Еджэпсы­къуеищIэ къуажэм къыщалъхуащ. Курыт еджапIэ нэужьым щеджащ гъуазджэхэмкIэ институту Краснодар дэтым, Ростов къалэм Рахманинов Сергей и цIэр зэрихьэу дэт консерваторием.

Подробности... | Просмотрено: 16
Жылагъуэ

29.07.2020 - 08:15

Къардэн лъэпкъым къыхэкIа лIыхъужьхэр

Ди къэралым и мызакъуэу, дунейм и щIыпIэ куэдым накъыгъэ мазэм щагъэлъэпIэнущ 1941 - 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэр Совет Союзым и ТекIуэныгъэкIэ зэриухрэ илъэс 75-рэ зэрырикъур.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жылагъуэ

29.07.2020 - 08:10

Хэку лъагъуныгъэр игъэнэхъапэу псэуа Бэтокъуэ Нияз

ХамэщI щыпсэу, адыгэу зызы­лъытэж псоми я щIасэщ Хэкужьыр. АдыгэщIыр я псэм хэлъу, адыгэ тхыдэр я лъым хэту, я гур мыбыкIэ къеIэу мэпсэу ахэр.

Подробности... | Просмотрено: 3
Литературэ

29.07.2020 - 08:05

Махуэм сурэт ещI, жэщым роман етх

Урысей Федерацэм, Адыгэ, Къэрэшей-Шэр­джэс республикэхэм я цIыхубэ су­рэ­тыщI, УФ-м и Художникхэм, Журналистхэм, ТхакIуэхэм я союзхэм хэт Къат Теувэж ди къэралым фIыуэ къыщацIыху, абы и цIэр щащIэ КъуэкIыпIэ Гъунэгъуми, Тыркуми, Европэми.

Подробности... | Просмотрено: 9
Спорт

29.07.2020 - 08:00

Зэи ямылъэгъуа телъыджэт

 Илъэс плIыщI ипэкIэ, 1980 гъэм бадзэуэгъуэм и 19-м щыщIэдзауэ шыщхьэуIум и 3-м пщIондэ, Совет Союзым щекIуэкIащ Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр. Ди къэралым апхуэдэ пщIэ щигъуэтар а зэращ. Пэжщ, иужькIэ, илъэс 34-рэ дэкIауэ, ЩIымахуэ Олимп Джэгухэр къытлъагъэсащ.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жылагъуэ

24.07.2020 - 08:20

Нужны примирительные памятники

За последнюю неделю ко мне поступило множество обращений от ряда общественных организаций и жителей Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Краснодарского края по поводу выступлений публичных личностей в медиа-пространстве о демонтаже памятного знака в Адлере.

Подробности... | Просмотрено: 6
Махуэгъэпс

24.07.2020 - 08:20

Дунейм щыхъыбархэр

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимимр арэзы техъуащ мы гъэм «Полк уахътыншэ» акцэр емыгъэкIуэкIыным теухуауэ къыхалъхьам.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жылагъуэ

24.07.2020 - 08:18

Магомет Конов и его коллеги

Быть адыгом - значит иметь душу воина. Независимость и сила -маяки, указавшие путь черкесскому народу и осветившие его историю. Прошло много времени с периода как озарения военных побед, так и горечи поражения, но сегодня в Москве, в районе Сокол, есть частичка адыгской отваги и мужества - АО «Научно-производственное предприятие «Радий».

Подробности... | Просмотрено: 90
Жылагъуэ

24.07.2020 - 08:17

«Дыжьын къабзийр» зи тыгъэ Хур Мадинэ

Анэдэлъхубзэр езыгъэджхэм я зэфIэкIыр щагъэлъагъуэ ЕплIанэ урысейпсо зэпеуэм, УФ-м Егъэ­джэ­ныгъэмкIэ и министерствэмрэ щIэ­ныгъэм зегъэужьынымкIэ абы и федеральнэ IуэхущIапIэм Лъэпкъ щIэ­ныгъэ IуэхухэмкIэ и институтымрэ къызэрагъэпэщым, ди республикэм къыбгъэдэкIыу хэтахэм ящыщщ Налшык дэт курыт школ №26-м и унафэщIым гъэсэныгъэ лэжьыгъэмкIэ и къуэдзэ Хур Мадинэ.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жылагъуэ

24.07.2020 - 08:10

ПIурылъу зы бзэ, узэдису зыщI

«Ди бзэр ди псэщ» - жаIэ адыгэхэм. Тхыбзэри аращ. Лъэпкъым и анэ­дэлъхубзэр къыде­кIуэ­кIыу, къыщIэхъуэ щIэб­лэм ар Iурылъу къэ­тэ­джыныр уасэ зимыIэ фIыгъуэшхуэщ.

Подробности... | Просмотрено: 11
Жылагъуэ

24.07.2020 - 08:08

АдыгэлI хахуэм и цIэр фIащ

Адыгэ лъэпкъым къыхэкIа цIыху щэджащэхэм я цIэхэр фIыкIэ къыщраIуэкIэ, абы хуабжьу дыщогуфIыкI, дрогушхуэ икIи дропагэ. Апхуэдэ гурыщIэхэр ди гумрэ ди псэмрэ къыщызыгъэуш Iуэхугъуэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Краснодар къалэм.

Подробности... | Просмотрено: 12
Махуэгъэпс

24.07.2020 - 08:05

Мэрем пшыхь

«НэщанэуапIэ»… Арат выставкэм иужьрейуэ щагъэлъэгъуа сурэтым зэреджэр. ГъэщIэгъуэн Iэджэ ялъэгъуауэ, зыри щIэщыгъуэ ящымыхъужу къалытэ экспертхэри абы нобэ къыбгъэдэкIыжыфыртэкъым. ХьэщIэхэр сурэтым теухуауэ зэпеуэрт, щхьэж илъагъур жиIэрт.

Подробности... | Просмотрено: 9
Спорт

24.07.2020 - 08:00

Мэзкуу и «Локомотив»-р зи къежьапIэ Бырхьэм Къантемыррэ Джатэгъэжь Иналрэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ ди лъэпкъэгъу куэд спортым щызыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэмкIэ цIэрыIуэ щыхъуащ къэралым и щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм. ЩыIащ ахэр мымащIэу щызэрихьэлIа командэхэри.

Подробности... | Просмотрено: 13
Махуэгъэпс

22.07.2020 - 08:15

Налкъут мыункIыфI

ГукъэкI бжыгъэншэрэ гупсысэ мыу­жыхкIэ гъэнщIащ КIыщокъуэ Алим и тхыгъэхэмрэ гъащIэмрэ, кууагъ и лъэ­ныкъуэкIэ абы бжьыпэр щиIыгъщ бгы­рыс лъэпкъхэм я литературэм, хуэфэщэжу къыхужаIэ «Иджы­рей Кавказым и акъылыфIэ» псалъэхэр.

Подробности... | Просмотрено: 5
Махуэгъэпс

22.07.2020 - 08:15

Дунейм щыхъыбархэр

Азербайджанымрэ Армениемрэ яку иджыблагъэ къыдэхъуа къаугъэм иригузавэр а къэралхэм щыпсэухэм я закъуэкъым – абы егъэпIейтей Совет Союзым хыхьэу щыта республикэхэм исхэри.

Подробности... | Просмотрено: 4

Страницы