24.04.2018, 12:42 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэрым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэ­ныгъэмрэ щIалэгъуа­лэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм яубзыхуа лэжьыгъэм ипкъ иткIэ «Си бзэ - си псэ, си дуней» хэгъэгупсо зэпеуэр Нарткъалэ дэт 6-нэ курыт еджапIэм къепхауэ лажьэ «Налмэс» сабий гъэсапIэм щекIуэкIащ. 

24.04.2018, 12:35 - Статья

 Лъахэхутэхэу Котляров­хэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыда­гъэкIащ «Адыгский сце­нический танец» тхы­лъыр. 

24.04.2018, 12:30 - Статья

  КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я Iуэху­хэмкIэ и министерствэм иубзы­­хуауэ екIуэкIа «Анэдэлъхубзэм и мазэр» Арщыдан къуажэм щызэ­хуащIыжащ. 

24.04.2018, 12:12 - Статья
 Адыгэшыр уанэш лъэп­къыжь дыдэхэм ящыщщ. Абы и цIэм ущрохьэлIэ шы зехуэным теухуауэ дуней псом щызекIуэ псалъалъэхэм. Шым зэрихьэ цIэм IупщI ещI ар къызэзыгъэпэща лъэпкъым лъыкIэ зэрепхар, адыгэ гъащIэм илъэс мин бжыгъэкIэ пыщIауэ къызэрекIуэкIар. 
24.04.2018, 11:59 - Статья

 Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм щэбэт щIыхьэху щрагъэкIуэкIащ, Фэеплъхэмрэ тхыдэ мыхьэнэ зиIэ щIыпIэхэмрэ я махуэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу. 

24.04.2018, 11:56 - Статья

 Ди къэралым и щыхьэр Москва мы ­махуэхэм щокIуэкI ЕгъэджэныгъэмкIэ дунейпсо зэхуэс ин. «Егъэджэныгъэм и экосистемэщIэ» - аращ зэреджэр къа­лащхьэм и ВДНХ-м егъэджэныгъэмкIэ и салоным (ММСО) къыщызэIуаха а зэ­IущIэшхуэм. Абы щытопсэлъыхь Iэ­натIэм къыхыхьэ IэмалыщIэхэмрэ ахэр гъащIэм зэрыхапщэ щIыкIэхэмрэ.

24.04.2018, 11:42 - Статья

 «КъБР-м и профсоюз организацэхэм я зэгухьэныгъэ» союзым и советым и зэIущIэ екIуэкIащ. Абы щытепсэ­лъы­хьащ 2017 гъэм я лэжьыгъэм къри­кIуахэм, мы илъэсыр къызэрихьэрэ зэфIагъэкIахэм, къапэщыт къалэны­щIэхэм. 

24.04.2018, 11:29 - Статья

 Зи ныбжьыр хэкIуэта цIыхухэм со­циальнэ Iуэхутхьэбзэхэр зэрыхуащIэр егъэфIэкIуэнымкIэ лэжьыпхъэхэм щы­тепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым Социаль­нэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмкIэ, узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм.

Последнее


Гупсысэ жанкIэ гъэнщIа тхыгъэ купщIафIэхэр

 КIэщт Мухьэз Хъусин и къуэр 1937 гъэм дыгъэгъазэм и 25-м Къэрэгъэш къуажэм къыщалъхуащ, абы курыт еджапIэр къыщиухащ. Дзэм илъэситI­кIэ къулыкъу щищIа нэужь, Москва дэт Литературэ  институтым щеджащ, 1965 гъэм къыщыщIэ­дзауэ «Ленин гъуэгу» («Адыгэ псалъэ») газетым, 1971 - 1977 гъэхэм «Iуащхьэмахуэ» журналым, иужькIэ «Эльбрус» тхылъ те­дза­пIэм щылэжьащ.
 Мухьэз и къалэмыпэм къыпыкIащ гуп­сысэ жанкIэ гъэнщIа усыгъэ куп­щIафIэ куэд. Ахэр цIыхухэм гукъинэж ящыхъуащ икIи адыгэ поэзием и фIы­пIэхэм хабжэ.

«Мы дуней телъыджэр»

 Шэджэм щIыналъэм и администрацэм и пресс-IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ КIарэ Элинэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, а районым егъэджэныгъэмкIэ и управленэм иджыблагъэ иригъэ­кIуэкIащ «Мы дуней телъыджэр» зыфIища фес­тивалыр.

ЦIыхубэ усакIуэм и щIыхькIэ

 Япэ адыгэ цIыхубз уса­кIуэ, КъБАССР-м и цIыху­бэ усакIуэ, СССР-м и Тха­кIуэ­хэм я зэгухьэныгъэм хэта, ЩIэныгъэхэмкIэ Дуней-псо Адыгэ Академием и академикыу щыта, УФ-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и саугъэтым и лау­реат Балъкъэр Фоусэт ­Гъузер и пхъур щыпсэуа Налшык къалэм Пушкиным и цIэр зе­зыхьэ и уэрамым тет унэ №60-м фэеплъ пхъэбгъу фIадзащ, ар къы­зэралъ­ху­рэ илъэс 85-рэ щри­къум ирихьэлIэу. 

Сабийхэм гулъытэ хуащI

 ИлъэсыщIэм ирихьэлIэу, хабзэ дахэ хъуауэ, КъБР-м и Парламентым и депутатхэр макIуэ сабий зеин­шэ­хэмрэ зи адэ-анэ зыщхьэщымытыжхэмрэ щыпсэу IуэхущIапIэхэм.

НОБЭ

  • УФ-м щагъэлъапIэ КъегъэлакIуэм и махуэр. 1990 гъэм РСФСР-м и Минист­р­хэм я Советым и уна­фэкIэ къызэрагъэпэщащ  къе­гъэлакIуэхэм я IуэхущIапIэ щхьэхуэ. 1995 гъэм дыгъэгъагъазэм и 26-м УФ-м и Президентым уна­фэ къыдигъэкIащ а IэщIагъэм ирилажьэхэм я махуэр гъэлъэпIэным теухуауэ.
  • Къыргъызстаным и паспорт-визэ къулыкъущIапIэм и лэжьакIуэм и махуэщ
  • 1877 гъэм Санкт-Петербург цирк къыщызэIуахащ. Иджыпсту ар Урысейм и зыкъэгъэлъэгъуапIэ утыку нэхъыжь дыдэу къалъытэ.

Бзэхэр джыным хуэгъэза гулъытэ

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал универ­ситетым икIа гуп иджыблагъэ хэтащ Москва дэт Лъэпкъ къэхутакIуэ университетым щызэхаша Ещанэ дунейпсо щIэныгъэ-практикэ конференцым. ИнджылызыбзэмкIэ кафедрэм и до­центхэу Муртазовэ Зурьятрэ Улымбащ Эммэрэ зи пашэ гупым хэтащ «Лингвистика» унэтIыныгъэм и студентхэу Тэ­тэркъан Миланэ, Балаевэ ФатIимэ, Мэ­ремщауэ Алинэ, Кубатькэ Иринэ сымэ.

ЗэфIагъэкIар мащIэкъым

 Ди хэкуэгъухэм я IуэхухэмкIэ Правительствэ комиссэм и зэIущIэ дыгъуасэ зэхэтащ. Ар иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэ­дзэ Къардэн Мурат.

Спортым зэрызрагъэужьым топсэлъыхь

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм спортымкIэ и федерацэхэм я лэ­жьыгъэм кърикIуам иджыблагъэ щытеп­сэ­лъыхьащ КъБР-м и Парламентым Спортымрэ ­туризмэмкIэ и комите­тым иригъэкIуэкIа зэIущIэм. Абы ­хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ ­Жанатаев Сэлим, КъБР-м и Парламентым ЭкономикэмкIэ, инвестицэхэмрэ хьэрычэт IуэхумкIэ и комитетым и уна­фэщI, ­«КъБР-м боксымкIэ и федерацэ» жыла­гъуэ зэгухьэныгъэм и уна­фэщI Iэпщэ Заур, депутатхэр, республикэм спортымкIэ и федерацэ­хэм я лIыкIуэхэр.

Лэжьыгъэм щIыхь къыпокIуэ

 КъБР-м и Парламентым щагъэ­лъэпIащ республикэм и зыу­жьы­ныгъэм я лэжьыгъэкIэ, щIэныгъэкIэ хуэщхьэпэхэм ящыщу цIыху 40-м щIигъу. 

Медаль зэмылIэужьыгъуих

 Мэзкуу дэт Ярыгин Иван и цIэр зезыхьэ бэнэкIэм и уардэунэм мы махуэхэм щекIуэкIащ лIэужьыгъуэ псори къызэщIэзыубыдэ каратэмкIэ ныбжьыщIэхэм я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ щIыналъэ 28-м икIа спортсмен 400-м щIигъу. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS