17.07.2018, 13:01 - Статья

 2018 гъэм мэкъуауэ­гъуэм и 29-м Звёздный посёлкэм Макаровым и кIэрахъуэмрэ Калашни­ко­вым и автоматымрэ гъэ­у­э­нымкIэ зэпеуэ  щекIуэкIащ, КъБР-м щыIэ МВД-м и лэжьакIуэхэу 100-м нэблагъэ хэту. Мы зэ­хьэ­зэхуэр МВД-м иригъэкIуэкI спартакиадэм и зы Iыхьэу аращ.

17.07.2018, 12:58 - Статья

 Зи лэжьыгъэр къызэхъулIа, бэм я гум нэса, къызыхэкIа лъэпкъым илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу хуэлажьэм и зэфIэкIыр къра­гъэлъагъуэу, «цIыхубэ артист» цIэ лъапIэр фIащу хабзэу къокIуэкI. Ауэ абы Iуэхур нэ­мыс щIыкIэ цIыхубэм ягу къэ­зыхьэхуф щымыIэу пIэрэ? Шэч­ хэлъкъым зэрыщыIэм, абы­ и щапхъэ наIуэщ Къу­ныжь Алим.

17.07.2018, 12:47 - Статья

 Нало Заур и гуащIэмрэ и дуней еплъыкIэмрэ адыгэ лъэпкъым и гъащIэм щаубыд увыпIэм и мыхьэнэм утегушхуэу утепсэлъыхьыну гугъущ. Абы и щхьэусыгъуэр лIы щэджащэм литературэми щIэныгъэми щыхузэфIэкIахэр зэрыинырщ.
 НАЛОР энциклопедие щIэныгъэ бгъэ­дэлъщ жыхуаIэм хуэдэщ. Абы куууэ зыхимыщIыкI, тыншу зытемыпсэлъыхьыфын Iуэхугъуэ щыIэу си фIэщ хъуркъым.

17.07.2018, 12:47 - Статья

 Нало Заур и гуащIэмрэ и дуней еплъыкIэмрэ адыгэ лъэпкъым и гъащIэм щаубыд увыпIэм и мыхьэнэм утегушхуэу утепсэлъыхьыну гугъущ. Абы и щхьэусыгъуэр лIы щэджащэм литературэми щIэныгъэми щыхузэфIэкIахэр зэрыинырщ.
 НАЛОР энциклопедие щIэныгъэ бгъэ­дэлъщ жыхуаIэм хуэдэщ. Абы куууэ зыхимыщIыкI, тыншу зытемыпсэлъыхьыфын Iуэхугъуэ щыIэу си фIэщ хъуркъым.

17.07.2018, 12:35 - Статья

 Нало Заур бадзэуэгъуэм и 15-м Хьэтуей къуажэм къыщалъхуащ. Илъэс 14 ныбжьым иту абы колхозым лэжьэн щыщIидзащ. 1952 гъэм, Къэбэрдей къэрал егъэджакIуэ институтыр къиуха нэужь, зэфIэкI зиIэ щIалэщIэр ирагъэблэгъащ адыгэбзэмрэ литературэмкIэ кафедрэм.

17.07.2018, 12:23 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэрым ЩIыуэпс хъугъуэфIы­гъуэ­хэмрэ экологиемкIэ и министерствэм иригъэкIуэкIа къэпщытэныгъэхэм къы­зэрагъэлъэгъуамкIэ, хьэ­уамрэ псымрэ я къаб­загъэм зэхъуэкIыныгъэ щхьэ­­хуэ­хэр егъуэт.

17.07.2018, 12:17 - Статья

 Арат зэреджэр къэрал Музы­кэ театрым бадзэ­уэгъуэм и 13-м ще­кIуэ­кIа псапащIэ концертым. Ар къызэрагъэпэщащ ра­диом и коррес­пондент Къар­дэн Мадинэ и узыншагъэр зэ­фIи­гъэувэжын папщIэ ахъшэ зэхэдзэкIэ дэ­Iэпыкъун щхьэкIэ. Iуэ­хур и жэрдэмщ «КъБР-Медиа» къэ­рал кIэзонэ IуэхущIапIэм и унафэщI Къэзанш Людмилэ.

17.07.2018, 12:10 - Статья

 КъБР-м Узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэры­дигъэщIамкIэ, мы махуэхэм Налшык щекIуэ­кIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и нейрохирургхэр зыхэта щIэныгъэ-практикэ конференц.

Последнее


Хьэлъэзешэхэм я нэхъыбапIэр щхьэщишынущ

 «Урысей автомобиль гъуэгухэр» федеральнэ кIэзонэ управленэм хыхьэ «Кавказ» гъуэгу хозяйствэм и IэщIагъэлIхэр мы зэманым йолэжь Ставрополь краймрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ я гъунапкъэм декIуэкI Р-217 гъуэгум и IыхьэщIэр ухуэным. ЗекIуапIэщIэм Псыхуа­бэ, Дзэлыкъуэкъуажэ, Тамбукъан хыжьейм къапикIухьынущ. Иужь­рейр, дызэрыщыгъуазэщи, щIы­уэпсым хэхауэ яхъумэ и щIыпIэхэм ящыщ зыщ. 

Адыгэбзэр зыгъэбзэрабзэхэр

 Къэбэрдей-Балъкъэрым Егъэ­джэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иубзыхуа лэжьыгъэм ипкъ иткIэ «Анэдэлъхубзэм и ма­зэм» епха Iуэхугъуэхэр Шэджэм къалэ дэт 2-нэ курыт еджапIэм щекIуэкIащ иджыблагъэ. 

Шууейхэм я зекIуэ

Бахъсэн къалэм иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ УФ-м и Президентыр зэрыхахынум зыхуэгъэхьэзырынымкIэ лэжьыгъэхэм хиубыдэ шууей зекIуэ. Апхуэдэу иджырей щIалэхэм ягу къагъэкIыжащ ди лъэпкъым ижь-ижьыж   лъандэрэ яхэлъ хабзэжьхэм ящыщ зыр. ЗекIуэм хэтащ ­къалэм и Iэтащхьэ  Мамхэгъ Хьэчим, администрацэм и лэжьакIуэхэр, жыла­гъуэ лIыкIуэхэр. 

Пхёнчхан и лIыхъужьхэр

 Хабзэ зэрыхъуауэ, зи чэзу Олимпиадэр зэриухрэ мазэ дэкIа иужькIэ Паралимп джэгухэм щIадзэ. Апхуэдэ зэхыхьэ ин иджыпсту щокIуэкI Корее Ипщэм и Пхёнчхан щIыпIэм. 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щыхуэзащ «Газпром» акционер зэгухьэныгъэ зэIухам и правленэм и тхьэмадэ Миллер Алексей

 Лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щызэхуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ «Газпром» акционер зэгухьэныгъэ зэIухам и правленэм и тхьэмадэ Миллер Алексейрэ. 

ЩIыхь тхылъхэмрэ удз гъэгъахэмрэ

 Республикэм и къалащхьэ Налшык дэт лицей №2-м иджыблагъэ щекIуэ­кIащ «Илъэсым и егъэджакIуэ-2018» къэралпсо зэпеуэм и щIыпIэ Iыхьэм щытекIуахэр щагъэнаIуэ гуфIэгъуэ зэхуэс. Егъэ­джэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэр зэрызэхэт унэтIы­ныгъэхэм елъытауэ нэ­хъы­фIу къалъыта егъэджакIуэ гуп щагъэлъэпIащ зэIущIэм. 

Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысей Федерацэм и Президентыр хэхыным хуэхьэзырщ

 КъБР-р сыт и лъэныкъуэкIи хуэхьэзырщ Урысей Федерацэм и Президентым и хэхыныгъэм. Республикэм хэхыпIэ участкэу 354-рэ къыщызэрагъэпэщащ. ХэхакIуэ комиссэхэм цIыху мини 3-м щIигъу хэтщ. 
ЦIыхухэр хэхыныгъэр щекIуэкI махуэм здэщыIэну щIыпIэхэм Iэ зэрыщаIэт щIыкIэм теухуа хабзэщIэм ипкъ иткIэ республикэм и щIыналъэ, участкэ хэхакIуэ комиссэхэм хэхакIуэхэм я лъэIухэр къеIыхыныр зэфIагъэкIащ.

ТIэунейрэ дунейпсо чемпион

 Инджылызым хыхьэ Бирмингем къалэм гъатхэпэм и 1 - 4-хэм щызэхэтащ атлетикэ псынщIэмкIэ пэш­хэм щызэпеуэ 17-нэ дунейпсо чемпионат. Абы те­кIуэ­ныгъэр къыщихьащ икIи тIэунейрэ дунейпсо чемпион щы­хъуащ лъагэу дэлъеинымкIэ спортсмен цIэ­рыIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Ласицкене (Кучинэ) Марие. 

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Урысей Федерацэм и Президентыр щыхахынум ирихьэлIэу республикэм исхэм зэрызахуигъазэр

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 Ди лъэпкъхэм лIэщIыгъуэ куэд хъу я тхыдэм къызэригъэлъагъуэмкIэ, Урысей зэ­къуэтырщ икIи къару зыхэлъырщ ди республикэм тэмэму зиужьынымкIэ шэсыпIэу щытыфынур. Абы къыхэкIыу Урысей Федерацэм и Президентыр гъатхэпэм и 18-м зэрыхахынум ди гъащIэм дежкIэ къыпхуэмылъытэным хуэдизу мыхьэнэшхуэ иIэщ. 
 Дэ тщыщ дэтхэнэ зыми и Iуэху еплъыкIэм елъытащ ди къэралыр зытеувэну гъуэгур зыхуэдэр, дыщалъхуа щIыналъэм, ди Хэку иным я псэукIэнур, ди сабийхэм я къэкIуэнур. 

Чемпион бгырыпххэр къыхуагъэнэж

 Мэзкуу дэт «Вегас Сити Холл»-м мы махуэхэм щекIуэкIащ Iэпщэрыбанэ зэзауэхэмкIэ дунейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ ди лъэпкъэгъухэу Мырзэкъан Азэмэтрэ ­Беслъэней Нурмухьэмэдрэ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS