17.09.2018, 13:05 - Статья

 Уэрэдым нэхъыбэу цIэрыIуэ ирихъур ар жызыIэрщ, псалъэхэр зеймрэ абы макъамэ щIэ­зылъ­хьамрэ, уеблэмэ щIэупщIэр мащIэу. Нобэ ди къалэмыр къы­зыхуэтщта композитор Жырыкъ Заури а «нэрымылъагъухэм» ящыщщ. 

17.09.2018, 12:26 - Статья

 Налшык къалэм дэт «Ладья» ­шахмат-шашкэ клубым ще­кIуэ­кIащ КъБР-м и пенсионерхэр зы­хэта спартакиадэм и кIэух зэпеуэр. Абы зи зэфIэкI щызыгъэлъэгъуа цIыхубзхэмрэ цIыхухъухэмрэ къыщыхахащ республикэм и районхэм щекIуэкIа, пенсионер 50 зыхэта зэхьэзэхуэхэм. 

17.09.2018, 12:20 - Статья

 КъыдэкIуэтей щIэблэм я дежкIэ сыт и лъэны­къуэкIи щапхъэу къэплъытэ хъунущ Шэджэм ­щIыналъэм хыхьэ Лашынкъей къуажэм дэт 1-нэ курыт еджапIэр мы гъэм къэзыуха КIэбышэ Ибрэхьим ипхъу Лаурэ.

17.09.2018, 11:15 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и Президиумым и зэIущIэм комитетхэм щыхухах зэманым хиубыдэу депутатхэр едэIуащ Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм проект-сметэ документацэм и къэрал экспертизэр егъэкIуэкIыныр къызэрызэрагъэпэщым теу­хуауэ «Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм проект документацэм и къэрал экспертизэмкIэ и управленэ» къэрал IуэхущIапIэ пыгъэщхьэхукIам и унафэщI Коротких Олег ищI

17.09.2018, 11:02 - Новости

 Нобэ, 2018 гъэм фокIадэм и 15-м, Налшык щекIуэкIынущ «Урысей студентхэм я парад» урысейпсо Iуэхур.

17.09.2018, 10:53 - Новости

 ФокIадэм и 14-м Налшык къалэ щекIуэкIащ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием и Президиумым и зэIущIэ.

13.09.2018, 11:54 - Статья

 Нартан къуажэм щызэхэт, лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблым зэман кIэщIым къриубыдэу хузэфIэкIащ ди республикэм и мызакъуэу, къэрал псом и цIэр фIыкIэ щигъэIун.

13.09.2018, 11:41 - Статья

 Къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэр республикэм щы­нэхъыфIхэм хабжэ. Ар нэхъыжьхэми, зи щIалэгъуэхэми, ныбжьыщIэхэми я кIуапIэщ.

Последнее


Мы махуэхэм

Мэлыжьыхьым и 21, щэбэт

Тхылъым и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу

 Мэлыжьыхьым и 21-м Налшык дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэ­гъуапIэм щекIуэкIынущ «Книгафест-2018» зыфIаща фестивалыр. Тхылъым и дунейпсо махуэм ехьэ­лIауэ къызэрагъэпэща Iуэху дахэм сыхьэт 11-м щIидзэнущ. 

Адыгэ щIалэхэм Кубокыр къапоплъэ

 ТекIуэныгъэм и махуэшхуэр щыдгъэлъапIэ накъыгъэм и 9-м Волгоград (нэхъапэм Сталинград) щы­зэхэтынущ Урысей Федерацэм и Кубокыр 2018 гъэм къэхьынымкIэ екIуэкI зэхьэзэхуэм и кIэух зэIущIэр. Абы зи насып къыщикIынухэм ящыщынущ адыгэ щIалэхэри. 

И зэфIэкIым хуэфэщэн пщIэ егъуэт

 ХудожествэхэмкIэ Урысей ака­демием иджыблагъэ Москва къалэ щригъэкIуэкIа зэIущIэм Iуащхьэмахуэ щIыналъэм щыщ сурэтыщI Iэзэ Гуданаев Борис къыщратащ а академием щIыхь зиIэ и цIыхуу къызэралъытам и щыхьэт тхы­лъыр. 

Куэдрэ ди япэ итыну!

 Нобэ зи гугъу фхуэтщIынум и цIэ зэхэзыхар мащIэщ, ар къулыкъу ­лъагэ зыIыгъахэм ящыщкъым, ауэ гъащIэм щынэхъыщхьэ къалэныр ехъулIэу игъэзэщIащ. И пщIэнтIэпс къабзэкIэ и бынхэр ипIащ, абыхэм гъэсэныгъэ дахэ яхилъхьэн ху­зэ­фIэкIащ. «Адэ-анэу ущытыныр - къа­лэнышхуэщ. Абыхэм гъэса­кIуэм, егъэджакIуэм, ныбжьэгъуфIым, хьэкумэщIым, унафэщIым и къалэн мытыншхэр ягъэзащIэ», - псалъэ пэжхэр итхауэ щытащ цIыху Iущ гуэрым. 

Ди щэнхабзэм щIапIыкI

 Адыгэ лъэпкъым и тхыдэ, щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэр яфIэгъэ­щIэгъуэну, ахэр хуэсакъыу яхъумэу ди щIэблэр гъэсэным, ди щIыналъэм и къулеягъэ нэхъыщхьэхэм щыгъуазэу, ахэр зэрырагъэфIэ­кIуэным хущIэкъуу къэгъэ­тэ­джыным хуэгъэпса Iуэхущ «Си бзэ - си псэ, си дуней» лъэпкъ зэпеуэм хыхьэу Къубэ-Тэбэ къуажэм и пэ­щIэдзэ еджапIэ-сабий гъэсапIэм щрагъэ­кIуэкIыр. 

Техникэ пэрытыр къэзыгъэIурыщIэхэр

 КъБКъУ-м и Политехникэ институтым иджыблагъэ щекIуэкIащ Школа­кIуэхэм мехатроникэмрэ робототехникэмкIэ я республикэпсо олимпиадэ. АбыкIэ хъыбар дигъэ­щIащ университетым и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Дол ­Иннэ. 

Аруан щIыналъэм и пщащэ нэхъ дахэр

 Къэбэрдей Адыгэ Хасэм къызэригъэпэщауэ ди щIыналъэм щекIуэкI «Адыгэ пщащэ» республикэпсо зэпеуэм и район Iыхьэр Нарткъалэ щекIуэкIащ. Зы мазэм къриубыдэу пщащэ щIы­кIафIэхэр къуажэ утыкухэм щызэпеуэри, абы къыщыхэжаныкIахэр район зэхьэзэхуэм щызэхуэзэжащ. 

Iуащхьэмахуэ районым щыщ цIыхур иукIауэ шэч зыхуащIым зиумысыжащ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iуащхьэмахуэ районым хыхьэ Эльбрус посёлкэм щыщ илъэс 27-рэ зи ныбжь Макитов Хъ. Къ. зэрылIыкIа уIэгъэр сэкIэ зэрытрадзам теухуа уголовнэ Iуэхур УФ-м и Уголовнэ кодексым и 11-нэ статьям и Iыхьэ 4-м ипкъ иткIэ 2018 гъэм мэлыжьыхьым 6-м къызэIуихащ Урысей Федерацэм СледствэмкIэ и комитетым СледствэмкIэ и дзэ къудамэ №316-м. А щIэпхъаджагъэр зылэжьауэ къалъытэхэр яубыдащ.

Хабзэр зыгъэбыдэну Iуэхухэр

 КъБР-м и премьер-министр ­Мусуков Алий иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Правительствэм и деж щыIэ ­Хабзэр къыщызэпауд къэмыгъэхъунымкIэ ведомствэхэм зэдай комиссэм и зэIущIэ.

 Хабзэм къемызэгъ Iэпхъуэшапхъуэ Iуэ­хум, нэгъуэщI къэралхэм щыщхэр, гражданствэ зимыIэ цIыхухэр зэрагъэлажьэм пэ­щIэтыным, а къалэнхэр зэрагъэзащIэр егъэ­фIэкIуэным теухуауэ къэпсэлъащ ­КъБР-м щыIэ МВД-м Iэпхъуэшапхъуэ Iуэху­хэмкIэ и управленэм и унафэщIым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Зэгъэщтокъуэ Мурат.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS