25.05.2018, 12:28 - Статья

 Уэркъ лъэпкъым зэ­ры­щыщым къы­хэкIыу Куба къуа­жэм ­дагъэкIыу Узбекистаным ягъэ­Iэпхъуа унагъуэм ар къыщалъхуащ. Щы­цIы­кIум абы куэдрэ зэ­хихырт адэжь щIыналъэм теухуауэ нэхъыжьхэм зэхуаIуатэ ­пса­лъэмакъхэр.
 Сталиныр лIа нэужь уна­гъуэр хуит къащIыжри, Кавказым къэкIуэжащ, ауэ хэкум къихьэжыну дзыхь ­ямы­щIыщэу Псыхуабэ щетIысэхащ.

25.05.2018, 12:18 - Статья

 Лъэмыжышхуэр тралъ­хьэну мурад ящIащ Къ­ры­мыр Урысейм къы­зэ­ры­хыхьэжу.

25.05.2018, 12:07 - Статья

 Хьэх Сэфарбий япэу сыщыхуэзар ­КъБКъУ-м и адыгэбзэ къудамэм и етI­уанэ курсым сыщеджэущ. ЛитературэмкIэ ди егъэджакIуэ Абазэ Албэч и чэнджэщкIэ Сэфарбий и «Шыхулъагъуэ» хасэм хэша сыхъуауэ щытащ.

25.05.2018, 11:35 - Статья

 «Къэралым и зы Iыхьэщ, жылагъуэм и быдапIэщ» - а псалъэхэр игъащIэми хужаIэ унагъуэм. Аращ къыщежьэр цIыхухэм яхэлъ хьэл дахэ псори: лъагъуныгъэри, пщIэ­ри, нэмысри, гумащIагъри, пэжыгъэри… Сыт хуэдэ лъэхъэнэми дэтхэнэ къэралми и зэIузэпэщагъэр къалъытэ абы и унагъуэ къызэрыгуэкIым иIэ псэукIэм и лъагагъымкIэ, абы исхэр зыхуей-зыхуэфIхэр ягъуэту гъащIэм зэрыхэтыфымкIэ.

25.05.2018, 11:33 - Статья

 Ди республикэм и къалащхьэ Налшык дэт курыт школ №27-р щызэфIах егъэджэныгъэкIи, гъэ­сэ­ныгъэкIи, къабзагъэкIи щIыпIэм хиубыдэ езым хуэдэ IуэхущIапIэхэм щыпашэхэм ящыщщ.

25.05.2018, 11:24 - Статья

 Къэрал статистикэмкIэ федеральнэ IэнатIэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ ­къудамэм иджыблагъэ щекIуэкIа пресс-конференцым щытепсэлъыхьащ 2018 гъэм и жэпуэгъуэм ирагъэкIуэкIыну къыхэтхыкIым епха лэжьыгъэм.

25.05.2018, 11:13 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм щIалэгъуалэ политикэмкIэ, спортымкIэ, щIэблэр гъэсэнымкIэ и комиссэм хэт Мэз Каринэ «ЛъагапIи 7» клубым щыщ гупым яхэту 2018 гъэм накъыгъэм и 18-м аргуэру Эверест дэкIащ.

25.05.2018, 11:10 - Статья

 КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щедэIуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и бюджетымрэ ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ страхованэм и щIыналъэ фондым и бюджетымрэ 2017 гъэм зэрагъэ­зэщIам.

Последнее


Зи зэфIэкIхэр лъагэ Щыхьмырзэ Мухьэмэд

 Лъэпкъ щIэныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, абы и къэкIуэнум псэ хьэлэлкIэ хуэлажьэ лъэпкъ IэщIагъэлI пажэхэм, цIэ­рыIуэхэм ящыщщ КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и президент, биологие щIэныгъэхэм я доктор, ­профессор Щыхьмырзэ Му­хьэмэд Музэчыр и къуэр. Зэ­фIэкIышхуэ зыбгъэдэлъ а лэ­жьакIуэ емызэшым  иригъэкIуэкI къэхутэныгъэхэм пщIэ инрэ гулъытэ лъагэрэ щагъуэт щIэныгъэ дунейм.

Сосрыкъуэ и фэеплъыр яхъумэ

 Бахъсэн районым хыхьэ Дыгулыб­гъуей къуажэм щыпсэу Къардэнхэ МуIэдинрэ ФатIимэрэ я унагъуэм сакъыу илъэс бжыгъэ куэд лъандэрэ ­щахъумэ адыгэхэм ди лъэпкъ хъугъуэфIы­гъуэхэм ящыщ, илъэси 100 ­бжыгъэ ­хъуауэ щIэблэхэм зэIэпах, Нарт хъыбархэм я лIыхъужь нэхъыщхьэ Сосрыкъуэ и напэIэлъэщIыр. КъызэралъытэмкIэ, а напэIэлъэщIыр Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и телъыджи 100-м языхэзщ. 

Хэку зауэшхуэм и ветеран, Шэджэм къалэм щIыхь зиIэ и цIыху КIасэ Исмэхьил илъэс 90 зэрырикъуар ягъэлъапIэ

 Юбилейм ирихьэлIэу Шэджэм и нэхъыжьхэм ящыщ зым Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимиррэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ къыхуатха ­хъуэхъухэр абы иратыжащ Шэджэм районым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ - ЕгъэджэныгъэмкIэ управленэм и унафэщI Iэрыпщэ Жаннэрэ къалэ администрацэм и Iэтащхьэ Мэкъуауэ Леонидрэ.

Зыщыдгъэгъупщэ хъунукъым

 Арахъэ Къамболэт Увжыкъуэ и къуэр 1881 гъэм Аргудан къуажэм къыщалъхуащ. ЛIыгъэрэ хахуа­гъэрэ къигъэлъагъуэу ар хэтащ 1914 - 1918 гъэхэм екIуэкIа Япэ дунейпсо ­зауэм щыIа Къэбэрдей ­шуудзэм. 

Лышх уз зэфыкIхэм я бжыгъэм хохъуэ

 Налшык щыIащ Дон Iус Ростов къалэм лышх узымкIэ и щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым и лIыкIуэхэр. Ахэр ирагъэблэ­гъащ КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Маратрэ КъБР-м лышх узыфэр зыпкърытхэм щеIэзэ и сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэ КIэнцIэлий Анатолэрэ. 

КъодаIуэ икIи узэхех

 Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­публикэм и Арбитраж судым и унафэщIу илъэс куэдкIэ лэжьащ Шапкинэ Любовь. А къу­лыкъум тетыху Любовь тIэунейрэ къратащ УФ-м и Арбитраж суд нэхъыщхьэм и унафэщIым и щIыхь ­тхы­лъ. УФ-м и Пре­зидентым и УнафэкIэ 2005 гъэм Шапкинэм «Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и юрист» цIэ лъапIэр къы­фIа­щащ. 

Мы махуэхэм

ЩIышылэм и 25, махуэку

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Урысей студентхэм я махуэм теухуа и хъуэхъу

 Махуэ гъуэзэджэмкIэ - Урысейм и студентхэм я махуэмкIэ - сынывохъуэхъу.
 Студенту щытыну зэгуэр зи насыпым кърихьэкIа ­псоми гуапэу ягу къагъэкIыж нэхъ гъэщIэгъуэн дыдэу, ауэ жэуаплыныгъэшхуэ зыпылъу щыта еджэгъуэ зэманыр. Щыстудент илъэсхэм цIыхум и IэщIагъэри адэкIэ иIэну ехъулIэныгъэхэм я лъабжьэхэри зэтоувэ. Фэ фи егугъуныгъэм, ерыщагъым куэдкIэ елъытауэ щы­тынущ ди къэралым ХХI лIэщIыгъуэм иIэну ефIэкIуэ­ныгъэр.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щыIущIащ «Урысеймэкъумэшбанк» АО-м и правленэм и УнафэщIым и къуэдзэ Барабанов А. Н.

 КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм ды­гъуасэ щыхуэзащ «Урысеймэкъумэшбанк» ­АО-м и правленэм и УнафэщIым и къуэдзэ Барабанов Андрей.

Бжыгъэхэм арэзы укъащIыркъым

 КъБР-м и Правитель­ствэм и УнафэщI Мусуков Алий иджыблагъэ ири­гъэ­кIуэкIащ республикэм и гъэсыныпхъэ-энергетикэ IуэхущIапIэхэм я лэ­жьыгъэм хэлъ гугъуехь­хэм хэплъэнымкIэ IэнатIэ зэхуэмыдэхэм я лIы­кIуэхэр зыхэт гупым и зэIущIэр.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS