15.10.2018, 12:35 - Статья

 Пщызэбий си къуажэгъу къудейкъым, дызэгъунэгъут, дызэхьэблэт. И сабиигъуэр гугъуу зэрыщытари сощIэ.

15.10.2018, 12:30 - Статья

 Адыгэ тхакIуэ, усакIуэ, драматург IутIыж Борис Къуней и ­къуэр Шэрэдж районым хыхьэ Зэрэгъыж къуажэм  1940  гъэм  жэпуэгъуэм и 15-м къыщалъхуащ. БалигъыпIэ иувэху и гъащIэр къуажэм щигъэкIуащ, абы курыт еджапIэр къыщиухащ.

15.10.2018, 12:04 - Статья

 Абхъаз Республикэм и Текlуэныгъэмрэ Щхьэхуитыныгъэмрэ илъэс ­25-рэ зэрырикъур фокIадэм и 30-м Сыхъум дахэу щагъэлъэпIащ. Абхъазхэм я дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ гуфIэгъуэм фIы дыдэу зыхуагъэхьэзырат, къи­щынэмыщIауэ, махуэ зыбжанэ и пэкIэ щIадзэри, Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэ куэд я лъахэм щрагъэ­кIуэкIащ.

15.10.2018, 11:58 - Статья

 «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд иджыблагъэ зыкъыхуагъэзащ Жэмтхьэлэ (Къуэжьыкъуей Ипщэм) ЩэнхабзэмкIэ и унэм и лэжьакIуэ гупым. Иужьрей зэманым жылэм къыщыхъу зэхъуэкIыныгъэфIхэм щыгуфIыкIыу, абыхэм фIыщIэ ­хуащI къуажэ администрацэм и уна­фэщI Дохъушыкъуэ Хьэжмурид.

15.10.2018, 11:50 - Статья

 Адыгэ усакIуэ цIэрыIуэ Къэшэж Иннэ къызэралъхурэ етIанэгъэ 2019 гъэм мазаем и 12-м, илъэс 75-рэ ирикъунущ. Зыми шэч къытрихьэу къыщIэкIынукъым абы и фэеплъыр тхъумэну зэрыхуэфащэм. Нобэр къыздэсым Налшык къалэм абы и цIэр зезыхьэ уэрами IуэхущIапIи щыIэкъым. Абы мыпхуэдэ гупсысэхэм сыхуишащ.

15.10.2018, 11:45 - Статья

 Иужьрей зэманым куэдрэ урихьэлIэ хъуащ зи анэдэлъхубзэкIэ мып­салъэ, ар къызыгурымыIуэххэ цIыхухэм. Ауэ ди гуапэ мэхъу зи лъахэ имысыж, анэдэлъхубзэр щамыдж къалэм щыпсэу унагъуэхэм я ­бынхэм адыгэбзэр щагъэбзэрабзэм деж. Иджыпсту зи гугъу фхуэтщIыну УнэлIокъуэхэ Альбердрэ ФатIимэтрэ я унагъуэр зэраухуэрэ илъэс тIощIым нэблэгъащ, илъэс 17 хъуауэ Москва дэсщ. 

15.10.2018, 11:41 - Статья

 КъБКъУ-м и медицинэ колледжым иджыблагъэ зэхуэс хьэлэмэт ще­кIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ мы гъэм колледжым щIэтIысхьа ныбжьыщIэхэр университет гъащIэм хэшэным, студент билетхэр етыным. ЕджапIэ нэхъыщхьэм и пресс-IэнатIэм хъыбар къызэрыдигъэ­щIамкIэ, абыхэм ехъуэхъуну зэхуэ­сым кърихьэлIащ колледжым и ­уна­фэщIхэр, егъэджакIуэхэр, студент нэхъыжьхэр. 

15.10.2018, 11:37 - Статья

 КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ я лэжьыгъэм щытепсэлъыхьа зэIу­щIэ. Iуэхум щIидзэн и пэкIэ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министр, полицэм и генерал-лейтенант Ромашкин Игорь я къалэныр нэсауэ зыгъэзащIэ, зыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэм папщIэ къыхэжаныкIа я лэжьакIуэхэр ­игъэпэжащ. 

Последнее


Тхылъеджэхэм я зэпыщIэныгъэ

 Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр ди къэралым къызэрыщихьрэ илъэс 73-рэ зэрырикъур гъэлъэпIэным хуэ­гъэп­сауэ къыхалъхьа Iуэхугъуэхэм ящыщщ «ТекIуэныгъэм и щIэблэ акъылыфIэ» фIэщыгъэр зиIэ зэIэпах акцэр. Урысейм и Зауэ-тхыдэ жылагъуэ зэгухьэныгъэм къыхилъхьа а эс­тафетэр Ставрополь крайм къыще­жьауэ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэ­хэм щызэлъоIэс. Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм иужьрейуэ щрагъэкIуэкIа акцэм ди республикэм щыпащэнущ мэлыжьыхьым и кIэхэм.

Къэрал гулъытэ хуэныкъуэхэр

 Мы махуэхэм дэнэкIи щагъэлъапIэ 1941 - 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэр ди къэралым и текIуэ­ныгъэкIэ зэриухрэ илъэс 73-рэ зэ­рырикъур. Мы зэманым дигу къэд­гъэкIыжхэм ящыщщ балигъ гъащIэм нэхъ пасэу Iэмалыншэу хэбэкъуауэ щыта, «зауэм и бынхэр» зы­фIаща цIыхухэр. Абыхэм я нэхъыжьыIуэхэм я ныбжьыр хэкIуэтащ. 

Джэрыджэ Арсен и усэхэм дихьэххэр

 Налшык къалэ дэт 25-нэ курыт еджапIэм къепхауэ лажьэ 46-нэ сабий садым иджыблагъэ зэхыхьэ гуапэ щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ усакIуэ, журналист цIэрыIуэ, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм адыгэбзэкIэ къы­щыдэкI тхылъхэм я редактор Джэрыджэ Арсен.

Профессор щыпкъэ МэкIэтIей Абдулыхь

 Лъэпкъ щIэныгъэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, къэралпсо, дунейпсо лъытэныгъэ зиIа еджагъэшхуэ, щIэблэм я унэ­тIакIуэ IэкIуэлъакIуэ МэкIэтIей Абдулыхь Къасболэт  и къуэр ящыщщ ­ди Хэкум щылажьэ щIэныгъэ школ нэхъ лъэщхэм я къызэгъэпэща­кIуэхэм. РАЕН-м, Технологие щIэныгъэхэмкIэ академием, ЩIДАА-м я ­академик, химие щIэныгъэхэм я доктор, профессор цIэрыIуэ МэкIэтIейм и гъащIэ псор хуигъэпсащ лъэпкъ зыужьыныгъэмрэ зыузэщIыныгъэм­рэ. Иджыблагъэ илъэс ирикъуащ а цIыху щэджащэр дунейм зэрехыжрэ. 

Адыгэхэм я Щыгъуэ-щIэж махуэм зыхуагъэхьэзыр

 КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд иригъэкIуэкIащ адыгэхэм я Щыгъуэ-щIэж махуэм пыщIа дауэдапщэхэр къызэгъэпэщыным теухуа зэIущIэ. 

Мы махуэхэм

Накъыгъэм и 15, гъубж 

ЯгъэIуа хъыбарыр пэжкъым

 Иджыблагъэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм зэпрадзыжащ «Полк уахътын­шэ» зэхыхьэр иуха нэужь ветеранхэм я сурэтхэр Бахъсэн и уэрамхэм хыфIадзэжауэ къыщагъуэта хуэдэу. Бахъ­сэн къалэм и щIыналъэ администра­цэм зэры­щыжаIамкIэ, ар пцIы зэ­фэзэщщ.

Щэнхабзэм гулъытэ хуащI

 КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Юрий дыгъуасэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм щы­тепсэлъыхьащ республикэм и районхэм щылажьэ ЩэнхабзэмкIэ унэхэр 2018 гъэм зыхуей зэрыхуагъэзэнум епха Iуэхухэм. Абы хэтащ районхэм я щIыпIэ администрацэхэм я Iэтащхьэ­хэр, республикэ унафэщI­хэр, министрхэр.

ЛIыхъужьым хуэгъэза хъуэхъу

 «Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, Хэку зауэшхуэм хэта Евтушенкэ Николай Никитэ и къуэм и ныбжьыр илъэс 97-рэ ирокъу.
 Абы и гъащIэр ди къэралым, ди республикэм пэжу яхуэлэжьэнымкIэ щапхъэщ. Евтушенкэ Николай ­зауэмрэ лэжьыгъэмрэ щызэфIигъэкIа Iуэхушхуэхэм папщIэ кърата къэрал наградэ лъапIэхэм я нэхъыщхьэщ ЛIыхъужьым и Вагъуэр.
 Си гуапэу сынохъуэхъу насып, мамырыгъэ, фIы­гъуэ, ефIэкIуэныгъэ уиIэну», - инстаграмым щиIэ ­напэкIуэцIым иритхащ республикэм и унафэщI КIуэкIуэ Юрий.

ПщIэншэ хъуакъым

 60 гъэхэм лъандэрэ Хьэсэнрэ сэрэ дызэроцIыху. КъБКъУ-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и факультетым щеджэми, ар филологхэм ди хамэтэкъым. И усэщIэхэр редакцэм ихьу къытригъэ­дзэн и пэ дыкъригъаджэрт. 

Страницы

Подписка на Электронная газета "Адыгэ псалъэ" RSS