13.11.2018, 12:01 - Статья

 Къуажэдэсхэм дежкIэ мы­хьэнэшхуэ иIэщ ЩэнхабзэмкIэ унэм и лэжьыгъэм.  Абы къыщызэрагъэпэщ зэ­хыхьэ гъэщIэгъуэнхэм, пшыхь дахэхэм цIыхухэр зэхагъэплъэж. 

13.11.2018, 11:47 - Статья

 Болэтей къуажэм щыщу ­Хэку зауэшхуэм цIыху 240-рэ хэтащ, 26-р офицеру. Мы жылэм икIа цIыху 26-м Сталинград деж щызэуа 115-нэ шууей дивизэм хэту лIыгъэ зэрахьащ. Я цIэ къиIуапхъэщ Къардэнхэ Сэхьидрэ Хьэмидрэ, Хьэгъур Тырку сымэ.

13.11.2018, 11:34 - Статья

 ЩIэныгъэм, епха япэ лэжьыгъэхэр, Къэбэрдейм щекIуэкIар, XIX лIэщIы­гъуэм и кIэ XX и пэ зэманхэрщ. 1898 - 1902 гъэхэм къриу­быдэу къуажэ школу щIыналъэм 27-рэ къыщызэIуахауэ щытащ. Абыхэм ящыщт Болэтей къыщызэрагъэпэща япэ пэщIэдзэ школри. 

13.11.2018, 11:11 - Статья

 1804, 1810, 1816 гъэхэм пащты­хьыдзэм и генерал пашэхэу Глазенап, Булгаков, Ер­молов сымэ дзэшхуэхэр ящIы­гъуу Джылахъстэнейм къы­теуауэ щы­тащ икIи къуа­жэ щэны­къуэм хуэдизым лъап­сэрыхыр къыхуагъэ­кIуащ. ЗэратхыжымкIэ, зэтра­мы­гъэсхьауэ къэнар къуа­жибгъу къудейт, цIыхуми щIыми леишхуэ ирахат.

13.11.2018, 11:02 - Статья

 НобэкIэ Болэтейм унагъуэ 592-рэ дэсщ, цIыху бжыгъэр 2102-рэ мэхъу. Дэтхэнэ зы къуа­жэми ещхьу, ахэр нэхъыбэу зытелажьэр мэкъумэшырщ. Къэбгъэлъагъуэмэ, жылэм иIэ щIы гектар 4140-м щыщу 3100-р бэджэнду дот. 
 Къуажэдэсхэм трасэ нартыху, сэхуран, гуэдз, хьэ. Мэкъу­мэш зыщIэхэм къахожаныкI ­Хъаний Жанджэрий, Жылау Анзор, Къэбардэ Олег сымэ. 

12.11.2018, 12:00 - Статья

Къэмбэчокъуэ Iэдэм МуштIэхьид и къуэр пщэдей къыщалъхуа махуэщ, и ныбжьыр илъэс 60 ирокъу

12.11.2018, 11:57 - Статья

 Илъэс 41-кIэ пщафIэ IэщIагъэм ирилэжьащ Лэскэн районым хыхьэ Хьэт­уей къуажэм щыщ Тау Олег. Iуэхум фIыуэ хищIыкIыу, гурэ псэкIэ абы етауэ зэрыщытам къыхэкIыу а IэнатIэм абы зэфIэкI хъарзынэхэр къыщигъэлъэгъуащ, зыхэт гупым я дежи пщIэи щIыхьи щиIащ.

12.11.2018, 11:32 - Статья

 Iуащхьэмахуэ районым и Тырны­ауз къалэм жыджэру щолэжь «Иджырей мардэхэм тету къалэхэр зэIузэпэщ щIын (2018 - 2022 гъэхэм ятещIыхьауэ)» муниципальнэ прог­раммэр гъэзэщIэным. Абы ипкъ иткIэ, мы зэманым ягъэдахэ фэтэр куэду зэхэт униплIым я пщIантIэхэр, «Тырныауз» зыгъэпсэ­хупIэ жыг хадэр, Япэ къэхутакIуэхэм я утыр.

Последнее


Джэрыджэ Iэбубэчыр щыпсэуа уэрамым ветераным и цIэр фIащыж

 А махуэм ирагъэкIуэкIа пэкIум хэ­­ты­ну Дыгулыбгъуей къуажэм щыщ ­куэд къызэхуэсат. Абыхэм яхэтт ­Бахъсэн къалэм и администрацэм, Бахъсэн ­къалэм, Бахъсэн районым, Дзэлыкъуэ районым я дзэ комиссариатхэм я лIы­кIуэхэр, щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ советым и депутатхэр, ветераныр фIыуэ зыцIыхуу щы­тахэмрэ Джэрыджэ лъэпкъым я нэхъыжьхэмрэ.

Дыщэ медали 9

 Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм и унэм мы махуэхэм щызэхэтащ накъыгъэ мазэм ди бэнакIуэхэмрэ абыхэм я тренерхэмрэ къагъэлъэгъуа зэфIэкI лъагэхэм теухуа пресс-конференц. Апхуэдэхэщ алыдж-урым, бэнэкIэ хуитымкIэ ныбжьыщIэхэм я европэпсо зэхьэзэхуэу Македонием щекIуэкIар, Дзэм ­къу­лыкъу щезыхэкIхэм я дунейпсо чемпионату Мэзкуу щызэхэтар. 

Лъэужь дахэ къэзыгъэна ШэрыIужь Анатолэ

 КъБР-м и цIыхубэ артист, республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, «И лэжьыгъэфIым папщIэ» медалымрэ «ЩIыхьым и дамыгъэ» орденымрэ зы­хуагъэфэща ШэрыIужь Анатолэ псэужамэ, мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирикъунут. 

Лъэпкъ литературэм лъапэ махуэкIэ къыхыхьа усакIуэ Бещтокъуэ Хьэбас и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу. «УЭ УАДЫГЭЩ ДЭНЭ УЩЫМЫIЭМИ…»

 ХХ лIэщIыгъуэм и 50-70 гъэхэм адыгэ литературэм къыхыхьа усакIуэ, тхакIуэ гупышхуэм - Тхьэгъэзит 3убер, Гъубжокъуэ Лиуан, Бещтокъуэ Хьэбас, IутIыж Борис, Бицу Анатолэ, Гъэунэ Борис, Сонэ Абдулчэрим, Ацкъан Руслан, Мыкъуэжь Анатолэ сымэ, нэ­гъуэщI­хэми - хэлъхьэныгъэшхуэ хуащIащ лъэпкъ щэнхабзэми, гъуазджэми, литературэми.

Гулъытэ нэхъыбэ хуэщIын

 КъБР-м узыншагъэр хъу­мэнымкIэ и министр Хъубий Марат и унафэм щIэту я министерствэм ще­кIуэ­кIащ Сабий къалъхуагъащIэу дунейм ехыжхэм я бжыгъэр гъэмэщIэнымкIэ штабым и зэIущIэ.

Ди лъэпкъэгъу студентхэм адыгэбзэ ирагъэдж

 Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутийрэ КъБКъУ-м и унафэщI Алътуд Юрийрэ я зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ, университетым щеджэ адыгэ хэхэс щIалэгъуалэм анэдэлъхубзэр яджыну ­хуитыныгъэ яIэ хъуащ. Адыгэбзэр зыджыну гупыж зыщI студентхэм ядолажьэ бзэ щIэныгъэхэм я кандидат, Хамэ къэрал къикIа студентхэм ядэлажьэ институтым и егъэджакIуэ Тэнащ Тамарэ.

«Iуащхьэмахуэ» курортым и мыхьэнэр къаIэт

 «Лъэпкъ кIапсэ гъуэгу­хэр» урысей-франджы пред­приятэ зэгуэтым ди республикэм и «Iуащхьэмахуэ» турист-рекреацэ комплексыр, гъэм и сыт хуэдэ зэманми лажьэр, кIапсэ гъуэгухэм ирахьэ­лIапхъэ пкъыгъуэхэмкIэ къызэригъэпэщынущ.

Мы махуэхэм

Мэкъуауэгъуэм и 5, гъубж

Марьяш Иринэ Куба щохьэщIэ

 Урысейм и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и депутат Марьяш Иринэ хэхакIуэхэм щаIущIащ Бахъсэн рай­о­ным хыхьэ Куба къуажэм.

Депутатхэм Iуащхьэмахуэ лъапэ зыщаплъыхь

 УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Ду­мэм ЛэжьыгъэмкIэ, социальнэ политикэмрэ ­ветеранхэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Нилов Ярослав, УФ-м лэ­жьыгъэмрэ социальнэ зыужьыныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ Чер­касов Алексей, УФ-м и Пенсэ фондым и правленэм и унафэщIым и ­къуэдзэ Иванов Алексей сымэ зыхэт гупыр Iуащ­хьэмахуэ лъапэ щы­Iащ. 

Страницы

Подписка на Электронная газета "Адыгэ псалъэ" RSS