16.10.2018, 15:03 - Статья

 «Спартак-Налшык» (Налшык) - «Дружба» (Мей­къуапэ) - 5:1 (2:1). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 14-м. ЦIыхуи 120-рэ еплъащ.

16.10.2018, 14:57 - Статья

 Профсоюзхэм ЩэнхабзэмкIэ я унэм жэпуэгъуэм и 5-м фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ.

16.10.2018, 14:26 - Статья

«Iуащхьэмахуэ» журналым и зи чэзу юбилей къыдэкIыгъуэр къытIэрыхьащ. 

16.10.2018, 14:17 - Статья

 Ди республикэм егъэджэныгъэ IэнатIэм зыщегъэужьыным хэлъ­хьэныгъэ ин хуэзыщIахэм ящыщщ педагогикэ щIэныгъэхэм я кандидат, КъБАССР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ, ЩIДАА-м и академик Темрокъуэ Индырбий Хьэжумар и къуэр.

16.10.2018, 13:38 - Статья

 Аргентинэм и къалащхьэ Буэнос-Айрес мы махуэхэм щокIуэкI НыбжьыщIэ Олимп Джэгу­хэр. Вэсэмахуэ абы дыщэ медалыр къыщихьащ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм щыщ Тембот Ахь­мэдхъан.

16.10.2018, 13:36 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Аруан, Май, Шэджэм, Iуащхьэмахуэ, Бахъсэн рай­он­хэм я мэкъумэш IуэхущIапIэхэм щыIащ. Республикэм и унафэщIыр яIущIащ Бахъсэн къалэм и агропро­мышленнэ бизнес-инкубаторым ще­кIуэкIа бизнес зэхыхьэм хэтахэм.

16.10.2018, 13:29 - Статья

Хабзэхъумэхэм я ЩIыхь аллеем

 Жэпуэгъуэм и 13-м Къэбэрдей-Балъкъэрым ягу къыщагъэкIыжащ хабзэхъумэ органхэм я лэ­жьа­кIуэхэу зи къалэн зыгъэзащIэу ди лъахэм мамырыгъэрэ зэгурыIуэныгъэрэ илъыным зи гъащIэр щIэ­зытахэр. Налшык ще­кIуэ­кIащ фэеплъ пэкIу. 

15.10.2018, 12:35 - Статья

 Пщызэбий си къуажэгъу къудейкъым, дызэгъунэгъут, дызэхьэблэт. И сабиигъуэр гугъуу зэрыщытари сощIэ.

Последнее


КIуэкIуэ Юрий и хъуэхъу

 КъБР-м и Iэтащхьэм и хъуэхъу телеграммэм итщ: «Нобэ и юбилейщ щэнхабзэм и лэжьакIуэ цIэрыIуэ, дуней псом фIыуэ къыщацIыху, Урысейм и Къэрал саугъэтыр зрата, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ сурэтыщI Шемякин Михаил. Абы и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирикъуащ. IэщIагъэлI щыпкъэм сурэт щIын гъуазджэм зегъэужьыным хэлъхьэныгъэшхуэ хуищIащ, и скульптурэ IэдакъэщIэкIхэм къыхощ зэманым и хьэл-щэнымрэ и шыфэлIыфэмрэ. Си гум къыбгъэдэкIыу сынохъуэхъу! ФIы къохъулIэну зи гуапэ КIуэкIуэ Юрий».

IэпщIэлъапщIэ ди куэдщ

 IэрыкI телъы­джэ­хэ­р утыку къыщрахьащ цIы­хубэ Iэп­щIэ­лъап­щIагъэм­рэ прикладной гъуаз­джэм­кIэ гъэлъэ­гъуэныгъэм. Ар къызэ­рагъэпэщащ къэрэшей-балъкъэр щIалэгъуалэм я зэфIэкIым зегъэу­жьы­ным телажьэ «Эльбру­соид» фондымрэ  Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал уни­верситетымрэ. 

ЛъэпкъыбзэкIэ къыдэкI газетхэм я къэкIуэнум егъэпIейтей

 Осетие Ищхъэрэ - Аланием и «Раст­дзинад» («Пэж») лъэпкъ газетым къыдэкIын зэрыщIидзэрэ илъэс ­95-рэ щрикъум ирихьэлIэу иджыб­лагъэ Владикавказ къыщызэрагъэпэщат «Лъэпкъ печатыр зэрыт щы­тыкIэмрэ абы зэрызебгъэу­жьы­фыну Iэмалхэмрэ» фIэщыгъэм ­щIэт дунейпсо конференц гъэщIэгъуэн. 

Даур Иринэ: Сэ фIыуэ сыкъызэрыфлъагъур зырикIщ, фызэрыслъагъум елъытауэ

 Къэбэрдей-Балъкъэрым, Ингу­шым, Осетие Ипщэм щIыхь зиIэ я артисткэ, и макъ дахэмкIэ, утыку итыкIэ екIумкIэ щIыпIэ куэдым къыщацIыху Даур Иринэ иджыблагъэ и ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ щрикъум ирихьэлIэу ди хьэ­щIэ­щым къедгъэблагъэри, упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ. ГъащIэм и IэфIыр зыхэзыщIэфхэм, бжьэм хуэдэу абы къапиха епэрымкIэ зи дунейр зыгъэдэхэф зырызхэм ящыщщ Даурыр. ЗыIэригъэхьа ехъу­лIэ­ны­гъэхэм Иринэ куэдрэ ­хуэ­кIуащ. Курыт еджапIэр къиуха нэужь, ар щIэ­тIысхьащ Налшык ­дэт макъамэ училищэм (Щэнхабзэмрэ гъуазджэхэмкIэ кол­лед­жым).

Нобэ

  • Латвие Республикэм и щхьэхуитыныгъэм теухуа декларацэр къыщащта махуэщ. 1990 гъэм Латвие ССР-м и Совет Нэхъыщ­хьэм унафэ къищтащ Совет Союзым къы­зэры­хэ­кIыжым икIи къэралыгъуэ щхьэхуэ зэрыхъужым теу­хуауэ.
  • Японием щагъэлъапIэ ЩхъуантIагъэм и махуэр
  • Китайм и ЩIалэгъуалэм я махуэщ

IэнатIэр йофIакIуэ

- Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыху­хэм я гъащIэм и кIыхьагъыр илъэс 75,8-м нэсащ, ар Урысейм ику иту къыщыгъэлъэгъуа бжыгъэм - 72,7-рэ - нэхърэ нэхъ лъагэщ, - щыжиIащ КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат и унафэм щIэт IэнатIэр блэкIа илъэсым зэ­рылэжьар къыщапщытэж зэIущIэм. Ар къызыхэкIар цIыхухэр нэхъыбэу зэрылIыкIыу щыта узыфэ­хэм зэ­рыпэщIэт Iэмалхэм къызэ­ры­хэ­хъуарщ.

2017 гъэм зэфIагъэкIахэр къапщытэж

КъБР-м и Парламентым и Уна­фэщI Егоровэ Татьянэ зи чэзу зэIущIэр иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ.

Гукъыдэжрэ дэрэжэгъуэкIэ гъэнщIа

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий хэтащ республикэм и щыхьэрым ще­­кIуэ­кIа Гъатхэмрэ Лэ­жьыгъэмрэ я махуэш­хуэ зэхыхьэм. 

«Шагъдий вагъуэбэ»

ТекIуэныгъэ Иным и махуэш­­хуэм и щIыхькIэ дыгъуасэ Адыгейм зекIуэ щежьащ шууеи 100-м щIигъу. «Шагъдий вагъуэбэ» зыфIаща Iуэху дахэм хэгъэрейхэм къищынэмыщIауэ, хэтщ Къэ­бэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэр­­джэс республикэхэм, Краснодар крайм ­икIахэр.

Зэплъахэм арэзы тохъуэ

 КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Юрий ди республикэм и ухуэныгъэ зыбжанэм мэ­лыжьыхьым и 29-м щыIащ. 

Страницы

Подписка на Электронная газета "Адыгэ псалъэ" RSS