17.09.2018, 13:05 - Статья

 Уэрэдым нэхъыбэу цIэрыIуэ ирихъур ар жызыIэрщ, псалъэхэр зеймрэ абы макъамэ щIэ­зылъ­хьамрэ, уеблэмэ щIэупщIэр мащIэу. Нобэ ди къалэмыр къы­зыхуэтщта композитор Жырыкъ Заури а «нэрымылъагъухэм» ящыщщ. 

17.09.2018, 12:26 - Статья

 Налшык къалэм дэт «Ладья» ­шахмат-шашкэ клубым ще­кIуэ­кIащ КъБР-м и пенсионерхэр зы­хэта спартакиадэм и кIэух зэпеуэр. Абы зи зэфIэкI щызыгъэлъэгъуа цIыхубзхэмрэ цIыхухъухэмрэ къыщыхахащ республикэм и районхэм щекIуэкIа, пенсионер 50 зыхэта зэхьэзэхуэхэм. 

17.09.2018, 12:20 - Статья

 КъыдэкIуэтей щIэблэм я дежкIэ сыт и лъэны­къуэкIи щапхъэу къэплъытэ хъунущ Шэджэм ­щIыналъэм хыхьэ Лашынкъей къуажэм дэт 1-нэ курыт еджапIэр мы гъэм къэзыуха КIэбышэ Ибрэхьим ипхъу Лаурэ.

17.09.2018, 11:15 - Статья

 КъБР-м и Парламентым и Президиумым и зэIущIэм комитетхэм щыхухах зэманым хиубыдэу депутатхэр едэIуащ Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм проект-сметэ документацэм и къэрал экспертизэр егъэкIуэкIыныр къызэрызэрагъэпэщым теу­хуауэ «Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм проект документацэм и къэрал экспертизэмкIэ и управленэ» къэрал IуэхущIапIэ пыгъэщхьэхукIам и унафэщI Коротких Олег ищI

17.09.2018, 11:02 - Новости

 Нобэ, 2018 гъэм фокIадэм и 15-м, Налшык щекIуэкIынущ «Урысей студентхэм я парад» урысейпсо Iуэхур.

17.09.2018, 10:53 - Новости

 ФокIадэм и 14-м Налшык къалэ щекIуэкIащ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием и Президиумым и зэIущIэ.

13.09.2018, 11:54 - Статья

 Нартан къуажэм щызэхэт, лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблым зэман кIэщIым къриубыдэу хузэфIэкIащ ди республикэм и мызакъуэу, къэрал псом и цIэр фIыкIэ щигъэIун.

13.09.2018, 11:41 - Статья

 Къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэр республикэм щы­нэхъыфIхэм хабжэ. Ар нэхъыжьхэми, зи щIалэгъуэхэми, ныбжьыщIэхэми я кIуапIэщ.

Последнее


Нэхъ тынш хъунут

 Суворовымрэ Ашуровымрэ я уэ­рамхэр зэпыщIэжыныр нэхъ къезэгъыу къэ­зылъытэ къалэдэсхэмрэ цIыхур къе­зышэкI транспортзехуэхэмрэ зэ­къуоувэ.

Мы махуэхэм

ШыщхьэуIум и 7, гъубж

Аргуэру зы ехъулIэныгъэ

 RAEX (РАЭКС - Аналитикэ) рейтинг агентствэм, хабзэ хъуауэ, илъэс къэс зэпелъыт ди къэралым щылажьэ университетхэм я лэжьэкIэр. Мы гъэм ебланэу ирагъэкIуэкIа апхуэдэ къэхутэныгъэм кърикIуахэр наIуэ къыщащIащ «Глобальная конкурентно­способность» фIэщыгъэр зиIа VI дунейпсо зэхуэсым. 

КIунэ и пщIэр нэхъри яIэт

 «Аргументы и факты» газетым иджы дыдэ къытридзащ Урысейм щIыхь зиIэ и артисткэ, КъБР-м и цIыхубэ артисткэ ЖьакIэмыхъу КIунэ теухуа тхыгъэ­рэ и сурэтрэ. Абы къыщыгъэлъэгъуащ адыгэ цIыхубз телъыджэм Волков Фёдор и цIэр зезыхьэ саугъэтыр къызэрыхуагъэфэщар. Ар зытыр Урысейм и Правительствэрщ. 
 «Сэ Ростов театр училищэр къэзуха иужькIэ 1964 гъэм къыщыщIэдзауэ Къэ­бэрдей къэрал драмтеатрым сыщолажьэ», - жриIащ абы журналистым. 
 Актрисэм къыхигъэщащ нэхъыбэу ­игъэзащIэр хьэл быдэ зиIэ цIыхухэм я ролхэр зэрыарар. 

Ди лъэпкъэгъухэм я щIэблэр ди хьэщIэщ

 Тырку, Иордание, Израиль къэралы­гъуэхэм, Мэздэгу щIыналъэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я щIэблэхэр щызэхаша гъэмахуэ зыгъэпсэхупIэм шыщхьэуIум и 7-м яхуе­блэгъащ Къэбэрдей Адыгэ Ха­сэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Му­хьэ­мэд.

Адыгэ щIалэхэр Европэм щытокIуэ

 ШыщхьэуIум и 4 - 5 махуэхэм Италием и къалащхьэ Рим щекIуэкIащ ­бэнэкIэ хуитымкIэ Европэм и щIалэгъуалэ чемпионат. Адыгэ щIалэхэм абы дыщэ медалхэр къыщахьащ.
 Килограмм 74-м нэс зи хьэлъагъ Шокъум Ахьмэд шэч лъэпкъ къызы­тумы­хьэн текIуэныгъэхэр и хьэрхуэрэгъу псоми къафIихьащ. Финалым ар щыIущIащ Болгарием щыщ Джемал Рушен Алий. Зэ­пэщIэтыныгъэр гуащIэу щытащ, ауэ абыи адыгэ щIалэр щынэхъ лъэщащ икIи Европэм и чемпион хъуащ.

Китайм и лIыкIуэр хэту Iуащхьэмахуэ лъапэ щрагъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ ди щIыналъэм адэкIи туризмэм зыщегъэужьыным пыщIа Iуэхухэм

 Иджыблагъэ Iуащхьэмахуэ лъапэ туризмэм зыщегъэужьыным теухуауэ ира­гъэкIуэкIа зэIущIэм хэтащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников А. А., КНР-м и лIы­кIуэу УФ-м щыIэ Хуэй Ли, Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым Феде­рацэмкIэ и Советым и УнафэщIым и ­къуэдзэ Умаханов И. М.-С., КъБР-м и ­Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. сымэ. Ахэр тепсэлъыхьащ ди республикэм туриз­мэм дяпэкIи зыщегъэужьынымкIэ хэ­кIы­пIэхэм.

Темыркъан Юрий и илъэс

 Зыми емыщхь дирижёр щэджащэ Темыркъан Юрий СССР-м, РСФСР-м, КъБР-м я цIыхубэ артистщ, Совет Союзым, РСФСР-м, Урысей Федерацэм я Къэрал сау­гъэтхэм я лауреатщ. Ар Санкт-Петербург дэт къэрал филармонием и академие симфоние оркестрым и художественнэ унафэщIщ икIи и дирижёр нэхъыщхьэщ.

Адыгэхэр зыIууэ гугъуехьхэр мащIэкъым

 Ди газетым зэрытетащи, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгейм, Къэрэшей-Шэрджэсым къы­щыдэкI «Адыгэ псалъэ», «Адыгэ макъ», «Черкес хэку»  газетхэм я ре­дактор нэхъыщхьэхэмрэ журналистхэмрэ я зи чэзу зэIущIэр Черкесск къалэм щекIуэкIащ. ЗэIущIэм хэтащ адыгэ газетищым я редактор нэхъыщхьэхэу ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Дербэ Тимур, Абидокъуэ Лусанэ.

ЗэчиифIэ Щауэжь Нарт

 ЩIэх-щIэхыурэ щыгъуазэ фыхуэтщI хабзэщ Щамым (Сирием) къикIыжа ди лъэпкъэгъухэм я псэукIэм. Ди гуапэ зэрыхъущи, абыхэм цIыху гъэщIэгъуэнхэр куэду яхэтщ. Апхуэдэщ Щамым щалъхуами, адыгэ щэн­хабзэр, гъуазджэр зи лъым, зи гум, зи псэм хэт Щауэжь Нарт. 
 Нарт «человек-оркестр» зыхужаIэхэм ящыщщ. Щауэжьыр зыхуэмыIэрыхуэ макъа-мэ Iэмэпсымэ гъуэтыгъуейщ. Пшынэ, шы­кIэп­шынэ, Iэпэпшынэ, накъырэ, къамыл, кларнет жыпIэн - дэтхэнэри Нарт егъэбзэрабзэ. Нэхъ гъэ­щIэгъуэныжыр аращи, зи гугъу тщIа Iэ­мэпсымэхэм я нэхъыбэр Нарт езым и IэкIэ ищIыж хабзэщ. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS