13.11.2018, 12:01 - Статья

 Къуажэдэсхэм дежкIэ мы­хьэнэшхуэ иIэщ ЩэнхабзэмкIэ унэм и лэжьыгъэм.  Абы къыщызэрагъэпэщ зэ­хыхьэ гъэщIэгъуэнхэм, пшыхь дахэхэм цIыхухэр зэхагъэплъэж. 

13.11.2018, 11:47 - Статья

 Болэтей къуажэм щыщу ­Хэку зауэшхуэм цIыху 240-рэ хэтащ, 26-р офицеру. Мы жылэм икIа цIыху 26-м Сталинград деж щызэуа 115-нэ шууей дивизэм хэту лIыгъэ зэрахьащ. Я цIэ къиIуапхъэщ Къардэнхэ Сэхьидрэ Хьэмидрэ, Хьэгъур Тырку сымэ.

13.11.2018, 11:34 - Статья

 ЩIэныгъэм, епха япэ лэжьыгъэхэр, Къэбэрдейм щекIуэкIар, XIX лIэщIы­гъуэм и кIэ XX и пэ зэманхэрщ. 1898 - 1902 гъэхэм къриу­быдэу къуажэ школу щIыналъэм 27-рэ къыщызэIуахауэ щытащ. Абыхэм ящыщт Болэтей къыщызэрагъэпэща япэ пэщIэдзэ школри. 

13.11.2018, 11:11 - Статья

 1804, 1810, 1816 гъэхэм пащты­хьыдзэм и генерал пашэхэу Глазенап, Булгаков, Ер­молов сымэ дзэшхуэхэр ящIы­гъуу Джылахъстэнейм къы­теуауэ щы­тащ икIи къуа­жэ щэны­къуэм хуэдизым лъап­сэрыхыр къыхуагъэ­кIуащ. ЗэратхыжымкIэ, зэтра­мы­гъэсхьауэ къэнар къуа­жибгъу къудейт, цIыхуми щIыми леишхуэ ирахат.

13.11.2018, 11:02 - Статья

 НобэкIэ Болэтейм унагъуэ 592-рэ дэсщ, цIыху бжыгъэр 2102-рэ мэхъу. Дэтхэнэ зы къуа­жэми ещхьу, ахэр нэхъыбэу зытелажьэр мэкъумэшырщ. Къэбгъэлъагъуэмэ, жылэм иIэ щIы гектар 4140-м щыщу 3100-р бэджэнду дот. 
 Къуажэдэсхэм трасэ нартыху, сэхуран, гуэдз, хьэ. Мэкъу­мэш зыщIэхэм къахожаныкI ­Хъаний Жанджэрий, Жылау Анзор, Къэбардэ Олег сымэ. 

12.11.2018, 12:00 - Статья

Къэмбэчокъуэ Iэдэм МуштIэхьид и къуэр пщэдей къыщалъхуа махуэщ, и ныбжьыр илъэс 60 ирокъу

12.11.2018, 11:57 - Статья

 Илъэс 41-кIэ пщафIэ IэщIагъэм ирилэжьащ Лэскэн районым хыхьэ Хьэт­уей къуажэм щыщ Тау Олег. Iуэхум фIыуэ хищIыкIыу, гурэ псэкIэ абы етауэ зэрыщытам къыхэкIыу а IэнатIэм абы зэфIэкI хъарзынэхэр къыщигъэлъэгъуащ, зыхэт гупым я дежи пщIэи щIыхьи щиIащ.

12.11.2018, 11:32 - Статья

 Iуащхьэмахуэ районым и Тырны­ауз къалэм жыджэру щолэжь «Иджырей мардэхэм тету къалэхэр зэIузэпэщ щIын (2018 - 2022 гъэхэм ятещIыхьауэ)» муниципальнэ прог­раммэр гъэзэщIэным. Абы ипкъ иткIэ, мы зэманым ягъэдахэ фэтэр куэду зэхэт униплIым я пщIантIэхэр, «Тырныауз» зыгъэпсэ­хупIэ жыг хадэр, Япэ къэхутакIуэхэм я утыр.

Последнее


ВЛКСМ-р илъэси 100 зэрырикъур ягъэлъапIэ

 Лениным и цIэр зезыхьэ союзпсо коммунист щIа­лэгъуалэ зэгухьэныгъэр (ВЛКСМ) къызэрызэрагъэ­пэщрэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ республикэм и щIыналъэ псоми Iуэху гуапэхэр щокIуэкI. Къэ­бэрдейр Урысейм зэ­рыгухьэрэ илъэс 400 зэ­рырикъуам и щIыхькIэ щыIэ утым деж жэпуэ­гъуэм и 28-м щызэхэтащ абы егъэщIылIа гуфIэгъуэ Iуэху дахэ. 

Кавказ Ищхъэрэм нэхъ хуэлъэ уз зэрыцIалэхэм топсэлъыхь

 Жэпуэгъуэм и 12-м КъБКъУ-м щекIуэкIащ «Кавказ Ищхъэрэ щIы­налъэм хуэлъэ уз зэрыцIалэ­хэм» ­ятеухуа щIэныгъэ-практикэ ­зэ­IущIэ. Абы кърихьэлIат ди гъунэгъу щIыналъэхэм я лIыкIуэ 200-м щIигъу. 
 ХьэщIэхэр къригъэблагъэу, кърахьэжьа Iуэху дахэм щIэныгъэ щхьэпэ къыхахыну конференцым хэтхэм ­хъуэхъукIэ захуигъэзащ КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат. 

Нобэрэ пщэдейрэ

Жэпуэгъуэм и 30, гъубж

Кулиев Къайсын къыщалъхуа махуэм

КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм къызэ­ритамкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ ­Кулиев Къайсын къыщалъхуа махуэм, щэкIуэгъуэм и 1-м, уса­кIуэшхуэм и фэеплъу Налшык къа­лэ дэтым ­(Кулиевым и уэрамым) удз гъэгъахэр тралъхьэнущ.
Зэхыхьэм сыхьэт 11-м щIидзэнущ. 
Абы и ужькIэ къызэхуэсахэр Кулиев Къайсын Шэджэм къалэм дэт и унэ-музейм яшэну я мурадщ.

Лъэпкъым и къуэ пэж

 Налшык дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм щэбэт кIуам нэщхъея­гъуэ пэкIу щызэхэтащ. ЦIыхухэр къы­зэхуэсат Урысей Федерацэм и цIыхубэ артист, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Композиторхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, КъБР-м и Къэрал филармонием и симфоние оркестрым и дирижёр нэхъыщхьэ Темыркъан Борис дунейм зэрехыжар ягу щIыхьауэ. 

Къунаш Дамир и зэфIэкI лъагэр

 Мы гъэм илъэс еплIанэ хъуауэ ди къэралым щокIуэкI «Абилимпикс» Урысейпсо чемпионатыр. Абы жы­джэ­ру хэтщ ди республикэм и щIалэ­гъуалэри. Iыхьэ зыбжанэу зэщхьэ­щыхауэ къызэрагъэпэщ хабзэ зэпеуэр и кIэм ноблагъэ. ЩэкIуэгъуэ мазэм и 20 - 22-хэм Москва щызэхашэнущ «Абилимпикс-2018» зэхьэзэхуэм и щIыналъэ Iыхьэхэм щытекIуахэр. 

Къалэн нэхъыщхьэ

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек жэпуэгъуэм и 29-м ­Правительствэм и Унэм щаIущIащ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэдрэ балъкъэр лъэпкъым и «Алан» жылагъуэ зэгу­хьэ­ныгъэм и унафэщI Беппаев Суфянрэ. 

Анэдэлъхубзэхэр хъумэным хуэгъэпсауэ

 Ди къэралым и Президент Путин Владимир иджыблагъэ Iэ тридзащ «Урысей Федерацэм щыпсэу лъэпкъхэм я анэдэлъхубзэхэр хъу­мэнымрэ джынымкIэ фонд къызэгъэпэщыным теухуауэ» Указым. Дэфтэрым и фIэщыгъэм къызэриIуатэщи, абы и мурад нэхъыщхьэр лъэпкъ хъугъуэфIыгъуэу икIи тхыдэ-щэнхабзэ щIэину диIэ анэбзэхэр хъу­мэнымрэ джынымкIэ зыхуэныкъуэ Iэмалхэр къызэгъэпэщынырщ. 

Адыгэр дэнэ щымыIэми, зекIуэныр къыщохьэ

 «Ford Epic Israel 2018» зи фIэщыгъэ дунейпсо лъакъуэрыгъажэ зэхьэзэхуэм мы гъэм Израилым щыпсэу адыгэ щIалэ 16 хэтащ.
 Мы зэныкъуэкъур илъэс къэс хамэ къэрал зэмылIэужьыгъуэхэм щокIуэкI - 2018 гъэм ар Израилым къылъысащ. ­Лъакъуэрыгъажэм тесхэм къыщажыхьащ Иерусалим - цIыхубэм лъапIэу ­ялъытэ щIыпIэхэм я Iуащхьэм. Абы цIыху 200-м щIигъу щызэныкъуэкъуащ, тIурытIу загуэшурэ щызэпеуащ. 

Лъэпкъ хабзэм щIапIыкI

 Къубэ-Тэбэ дэт пэщIэдзэ еджапIэ-­сабий гъэсапIэм гъавэ Iухыжыгъуэм ири­хьэлIэу махуэшхуэ щрагъэкIуэкIащ, «КIуэдыжмэ си адыгэбзэр, хэкIынущ си адыгэпсэр» лъэпкъ щIыналъэ проектым ипкъ иткIэ. 

Страницы

Подписка на Электронная газета "Адыгэ псалъэ" RSS