17.07.2018, 13:01 - Статья

 2018 гъэм мэкъуауэ­гъуэм и 29-м Звёздный посёлкэм Макаровым и кIэрахъуэмрэ Калашни­ко­вым и автоматымрэ гъэ­у­э­нымкIэ зэпеуэ  щекIуэкIащ, КъБР-м щыIэ МВД-м и лэжьакIуэхэу 100-м нэблагъэ хэту. Мы зэ­хьэ­зэхуэр МВД-м иригъэкIуэкI спартакиадэм и зы Iыхьэу аращ.

17.07.2018, 12:58 - Статья

 Зи лэжьыгъэр къызэхъулIа, бэм я гум нэса, къызыхэкIа лъэпкъым илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу хуэлажьэм и зэфIэкIыр къра­гъэлъагъуэу, «цIыхубэ артист» цIэ лъапIэр фIащу хабзэу къокIуэкI. Ауэ абы Iуэхур нэ­мыс щIыкIэ цIыхубэм ягу къэ­зыхьэхуф щымыIэу пIэрэ? Шэч­ хэлъкъым зэрыщыIэм, абы­ и щапхъэ наIуэщ Къу­ныжь Алим.

17.07.2018, 12:47 - Статья

 Нало Заур и гуащIэмрэ и дуней еплъыкIэмрэ адыгэ лъэпкъым и гъащIэм щаубыд увыпIэм и мыхьэнэм утегушхуэу утепсэлъыхьыну гугъущ. Абы и щхьэусыгъуэр лIы щэджащэм литературэми щIэныгъэми щыхузэфIэкIахэр зэрыинырщ.
 НАЛОР энциклопедие щIэныгъэ бгъэ­дэлъщ жыхуаIэм хуэдэщ. Абы куууэ зыхимыщIыкI, тыншу зытемыпсэлъыхьыфын Iуэхугъуэ щыIэу си фIэщ хъуркъым.

17.07.2018, 12:47 - Статья

 Нало Заур и гуащIэмрэ и дуней еплъыкIэмрэ адыгэ лъэпкъым и гъащIэм щаубыд увыпIэм и мыхьэнэм утегушхуэу утепсэлъыхьыну гугъущ. Абы и щхьэусыгъуэр лIы щэджащэм литературэми щIэныгъэми щыхузэфIэкIахэр зэрыинырщ.
 НАЛОР энциклопедие щIэныгъэ бгъэ­дэлъщ жыхуаIэм хуэдэщ. Абы куууэ зыхимыщIыкI, тыншу зытемыпсэлъыхьыфын Iуэхугъуэ щыIэу си фIэщ хъуркъым.

17.07.2018, 12:35 - Статья

 Нало Заур бадзэуэгъуэм и 15-м Хьэтуей къуажэм къыщалъхуащ. Илъэс 14 ныбжьым иту абы колхозым лэжьэн щыщIидзащ. 1952 гъэм, Къэбэрдей къэрал егъэджакIуэ институтыр къиуха нэужь, зэфIэкI зиIэ щIалэщIэр ирагъэблэгъащ адыгэбзэмрэ литературэмкIэ кафедрэм.

17.07.2018, 12:23 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэрым ЩIыуэпс хъугъуэфIы­гъуэ­хэмрэ экологиемкIэ и министерствэм иригъэкIуэкIа къэпщытэныгъэхэм къы­зэрагъэлъэгъуамкIэ, хьэ­уамрэ псымрэ я къаб­загъэм зэхъуэкIыныгъэ щхьэ­­хуэ­хэр егъуэт.

17.07.2018, 12:17 - Статья

 Арат зэреджэр къэрал Музы­кэ театрым бадзэ­уэгъуэм и 13-м ще­кIуэ­кIа псапащIэ концертым. Ар къызэрагъэпэщащ ра­диом и коррес­пондент Къар­дэн Мадинэ и узыншагъэр зэ­фIи­гъэувэжын папщIэ ахъшэ зэхэдзэкIэ дэ­Iэпыкъун щхьэкIэ. Iуэ­хур и жэрдэмщ «КъБР-Медиа» къэ­рал кIэзонэ IуэхущIапIэм и унафэщI Къэзанш Людмилэ.

17.07.2018, 12:10 - Статья

 КъБР-м Узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэры­дигъэщIамкIэ, мы махуэхэм Налшык щекIуэ­кIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и нейрохирургхэр зыхэта щIэныгъэ-практикэ конференц.

Последнее


ХэкIыпIэхэр къалъыхъуэу

 КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат бадзэуэгъуэм и 5-м и лэжьапIэ пэшым пресс-кон­ференц щригъэкIуэкIащ. Ар теухуа­уэ щытащ Налшык къалэ и ЛъхуапIэ унэр республикэм и Перинатальнэ ­центрым зэрыхагъэхьэжым.

ЛэжьакIуэхэр ягъэгушхуэ

 Хабзэ дахэ зэрыхъуауэ, КъБР-м и Парламентым и гъатхэ лэжьэгъуэр ­щиухкIэ, республикэм и цIыху гуа­щIафIэхэм ЩIыхь тхылъхэр абы щрат. Апхуэдэу бадзэуэгъуэм и 5-м КъБР-м и Парламентым цIыху 82-рэ щагъэ­лъэ­пIащ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым щызэрагъэпэщыж къуршыпс къиуахэм зэтракъутахэр. КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. къыдигъэкIа унафэм ипкъ иткIэ щIыналъэм щагъэуващ къызэрымыкIуэ щытыкIэм и хабзэр

 Къуршыпс къиуахэм зэтракъутахэр Къэбэрдей-Балъкъэрым щызэрагъэпэщыж. КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий и унафэмкIэ республикэм щагъэуващ къызэрымыкIуэ щытыкIэм и хабзэр.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ

 Бгылъэ щIыпIэхэм уэлбанэшхуэ зэры­щыIам, Бахъсэн, Шэрэдж псыхэр къызэ­риуам икIи абы и зэранкIэ Нейтринэ ­къуа­жэм хиубыдэ автомобиль гъуэгур зэрытрихам, Прохладнэ - Азау федеральнэ автомобиль гъуэгур щIыпIихым зэ­ры­щы­зэтекъу­там, Терскол, Байдаевэ, Тегенекли къуажэхэр псэуныгъэ и лъэныкъуэкIэ къы­зэзыгъэпэщ IэнатIэхэм зэраныгъэ зэра­гъуэтам, гидрометеорологие щытыкIэр адэкIи зэIыхьэнкIэ хъуну къызэралъытэм, псыр Iуащхьэмахуэ, Бахъсэн, Прохладнэ районхэм я жылагъуэхэм, Бахъсэн къалэ округым ящIэуэнкIэ шынагъуэ зэрыщыIэм къыхэкIыу, «ЩIыуэпсым и щытыкIэмрэ техникэр къызэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. иригъэкIуэкIащ Iуащхьэмахуэ районым къызэрымыкIуэ щытыкIэм и лъэужьхэр щыгъэзэкIуэжыным теухуа зэIущIэ

 КIуэкIуэ Ю. А. Прави­тель­ствэм и Унэм щригъэкIуэкIащ Iуащ­хьэ­махуэ райо­ным къы­зэрымыкIуэ ­щы­тыкIэм и лъэужьхэр щы­гъэзэ­кIуэ­жыным теу­хуа зэIущIэ.

Зэхьэзэхуэм пащэ

 НэщI мазэ лъапIэм и лъэхъэнэм зэпагъэуауэ щыта Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и мыгъэрей чемпионатыр зэхаублэжащ. Япэ зэIущIэхэм къагъэлъэгъуащ мазэкIэ зызыгъэпсэхуа командэхэм а зэманыр зэхуэмыдэу къызэрагъэсэбэпар.

ТекIуэтыну зыри хуейкъым

 ФутболымкIэ XXI дуней­псо чемпионатым и командэ нэхъыфIи 8-р белджылы ­хъуащ. Гугъуехьышхуэ пы­лъу ахэр финалым и 1/4-нэ Iыхьэм кIуащ. АрщхьэкIэ адэкIи нэхъ тыншынукъым - дэтхэнэ зыми медалхэр къыхукъуэплъащ икIи абы­хэм хуэзышэ гъуэгум те­кIуэтыну зыри хуейкъым. 

Наркотикымрэ зэщIэгъэуIуауэ ялэжь щIэпхъаджагъэхэмрэ япэщIэтын

 Республикэм и прокуратурэм щекIуэкIащ наркотикыр хабзэншагъэкIэ зе­зыгъакIуэхэмрэ зэщIэгъэуIуауэ зэхащIыхь щIэ­пхъаджагъэхэмрэ япэщIэ­тынымкIэ IуэхущIапIэхэм зэдай лэжьакIуэ гупхэм я зи чэзу зэIущIэ. Абы щытепсэлъыхьащ щIалэгъуалэм я деж наркотик хуэмэбжьымэхэм зыще­мы­гъэубгъуным егъэ­щIы­­лIауэ мыхьэнэ­ш­хуэ зиIэ Iуэхухэм, ап­хуэдэу зэщIэгъэуIуа щIэ­пхъаджащIэ гупхэр къы­жьэ­дэкъуэнымкIэ хабзэ­хъу­­мэхэм зэфIагъэкIа лэ­жьы­гъэм кърикIуахэм.

Мы махуэхэм

Бадзэуэгъуэм  и  5, махуэку

НыбжьыщIэхэм паспортхэр иратащ

 ЩIалэгъуалэм я махуэр щагъэлъапIэм Урысей ­МВД-м и «Аруан» къудамэм щекIуэкIащ Урысей Федерацэм и цIыхум и паспортыр щрата Iуэху гуапэ.

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS