25.09.2020, 08:00 - Спорт

Ди лъахэгъу Жаным Аслъэн и бэнэкIэ екIум блэкIа лIэщIыгъуэм и 80 гъэхэм дуней псор иригушхуэрт. Ар Совет Союзым и чем­пионт, Европэм щытекIуат, Дунейпсо кубокыр зыIэ­щIэлът, спортым щIыхь зиIэ и мастерт.

23.09.2020, 08:15 - Жылагъуэ

Мы тхыгъэр зытеухуа щІэныгъэлІым и гугъу щІын едмыгъажьэ щІыкІэ, «Адыгэ псалъэ» газетым еджэхэм зы гукъэкІыж гуэркІэ сывдэгуэшэну ­сы­­хуейт. 

23.09.2020, 08:00 - Спорт

Нэгъабэ щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 15-м Бахърейным и Манамэ къалэм щызэхэта дунейпсо чемпионатым и кIэух зэIущIэм Ливаным щыщ Фахретдин Мохаммад зыми шэч къатримыгъыхьэу нокаутым игъакIуэу щыхигъащIэри, абсолютнэ чемпион хъуащ ди лъахэгъу Мырзэкъан Азэмэт. 

18.09.2020, 08:20 - Жылагъуэ

 Урысей гвардием и управленэм Бахъсэн къалэм щиIэ щIыналъэ къудамэм ведомствэм щIэмыт и хъумакIуэхэм пашэныгъэр щаубыдащ и къалэн игъэзащIэу 2001 гъэм хэкIуэда полицэм и полковник Сыжажэ МуIэед и фэеплъу къызэрагъэпэща мини-футболымкIэ зэхьэзэхуэм.

18.09.2020, 08:18 - Жылагъуэ

Биологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБР-м и Парламентым  и депутат  Щхьэ­гъэпсо Сэфарбий, къызэ­ры­щIэкIымкIэ, уси етх. Абы и эко-усэхэр ятеухуащ КъБР-м и Тхылъ плъыжьым ихуа, кIуэдыжыпэным нэса псэущхьэ­хэмрэ къэкIыгъэ­хэмрэ. 

18.09.2020, 08:17 - Жылагъуэ

Лъэхъэнэ блэкIахэм мэзхэм пщIэшхуэ яIащ. Ди япэ итахэм къагурыIуэрт ахэр щысхьыншэу ибуп­щIыкI зэрымыхъунур. Ухуэныгъэм, нэгъуэщI IэнатIэхэм ­къыщагъэсэбэп пкъыгъуэхэр къызэрыхэтхым и мы­закъуэу, дызэрыбауэ хьэуам и нэхъыбапIэр къыдэзытри мэзхэращ.

18.09.2020, 08:00 - Спорт

2000 гъэхэм я пэщIэдзэр хуабжьу хуэугъурлащ Налшык и «Спартак»-м. Урысей Федерацэм футболымкIэ и япэ дивизионым щекIуэкI зэхьэзэхуэм етIуанэ увыпIэр къыщихьри, къэралым и командэ нэхъыфI дыдэхэм ядэджэгуну Iэмал игъуэтащ.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

25.09.2020 - 08:07

Лъэпкъым куэд хуэзылэжьа

IуэрыIуатэдж, уэрэджыIакIуэ, композитор Бэрэгъун Владимир и цIэм, хуэфащэ дыдэу, увыпIэ щхьэхуэ щеубыд Къэбэрдей-Балъкъэрым и щэнхабзэм и тхыдэм.

Подробности... | Просмотрено: 3

25.09.2020 - 08:05

КъБР-м и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща Котляровхэ Мариерэ Викторрэ

2019 гъэм КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и Къэрал саугъэтыр зратахэм ящыщщ тхакIуэ-публицистхэу, илъэс тIощIым щIигъуауэ уней тхылъ тедзапIэ зыгъэлажьэ Котляровхэ Мариерэ Викторрэ.

Подробности... | Просмотрено: 4

23.09.2020 - 08:19

Премьера полнометражного фильма по роману Исхака Машбаша «Графиня Аиссе» запланирована в ноябре

Во время съемок фильма «Графиня Аиссе». Лето 2020 года

Подробности... | Просмотрено: 10

23.09.2020 - 08:07

БЕЩТО Албэч: Щапхъэу укъэнэн хуейщ утыкум уикIыжа нэужьи

«Кабардинка» къэрал академическэ ансамб­лыр ди зэманым зыгъэбжьыфIэ къэфакIуэ нэхъ пажэхэм ящыщщ Нартан къуажэм къыщалъхуа Бещто Албэч. Ар ди хьэщIэщым къедгъэблагъэри, упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.

Подробности... | Просмотрено: 8

23.09.2020 - 08:05

Пэфыф Заринэ и фильмыр

Гъатхэпэм Налшык и кинотеатрхэм щагъэлъэгъуащ «Это была ты?!» фильмыр. Ар щытрахащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ режиссёр, сценарист Пэфыф Заринэрэ видеооператор ­ГъущIасэ Къантемыррэ я «SoZARee» IуэхущIапIэм.

Подробности... | Просмотрено: 10

16.09.2020 - 08:20

Хъуран Жаннэ и гуащэхэмрэ сурэт телъыджэхэмрэ

СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, «Калейдоскоп» фIэщыгъэм щIэту Хъуран Жаннэ и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ иджыблагъэ къыщызэIуахащ.

Подробности... | Просмотрено: 8

09.09.2020 - 08:14

Лъэпкъыр зэрыгушхуэ ХьэIупэ ДжэбрэIил

УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ артист, КъБР-м и Компо­зиторхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, Шостакович Дмитрий и цIэр зезыхьэ, Урысейм и ­Композиторхэм я сою­зым я саугъэтхэм я лауреат,

Подробности... | Просмотрено: 20

09.09.2020 - 08:10

Сонэ Абдулчэрим и усыгъэхэр

Си лъэпкъ тхыдэрщ си дзапэ уэрэдыр;
Ар пшыналъэу гущIэми къоIукI.
А уэрэдым къожьу мывэ духэр,
И макъамэ лъэщым псэр дохъуэпскI.

Подробности... | Просмотрено: 11

26.08.2020 - 18:16

Дунейпсо гъуазджэм и щапхъэ

ХЬЭМИД гъуазджэм къыщигъэщI дунейм утеп­сэлъыхьынуи и купщIэр зэпкърыхыпхынуи яужь ущIихьэн щыIэкъым. ТIум щыгъуэми абы и лъагагъым улъэIэсыфынукъым. Псалъэ гъущэхэм абы и къэгъэщIыгъэхэр ягъэлъэхъшэн фIэкIа фIагъ лъэпкъ къы­хуахьынукъым.

Подробности... | Просмотрено: 4

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ

22.07.2020 - 08:13

Зыгъэсэныгъэхэр ирагъэкIуэкI

Урысей гвардием Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм щекIуэкIа зыгъэсэныгъэхэр теухуат мамыр лъэхъэнэм и дзэхэр ныкъусаныгъэншэу зэрызэдэлэжьэну щIыкIэм.

Подробности... | Просмотрено: 6
Махуэгъэпс

22.07.2020 - 08:10

ЛIыгъэрэ акъылрэ

КIыщокъуэм цIыхур егъэлеяуэ фIыуэ елъа­гъури, арагъэнщ езыри псом я щхьэу фIыуэ щIалъагъур. Абы и гъащIэ уэрыр, и тхыгъэхэм куэдрэ къыхигъэщ ады­гэш шагъдий цIэрыIуэм тесу зэпич гъащIэшхуэ гъуэгуанэр гъэнщIащ цIыхубэм и насыпым щIэбэнынымкIэ.

Подробности... | Просмотрено: 8
Махуэгъэпс

22.07.2020 - 08:10

Псыпэ

ГъащIэр лъэны­къуэ зэмылIэужьыгъуэ куэду зэрызэхэ­лъым ещхьу, бгъэды­хьэкIэ зыбжанэкIэ утепсэ­лъыхь хъунущ КIыщокъуэ Алим и къекIуэкIыкIамрэ и дуней тетыкIамрэ.

Подробности... | Просмотрено: 6
Махуэгъэпс

22.07.2020 - 08:08

Он был прост, как правда, и велик, как Эльбрус

Когда я учился на филологическом факультете КБГУ, курс современной литературы нам читал талантливый и влюблённый в поэзию Алима Кешокова преподаватель Мусарби Сокуров. Именно он привил студентам любовь к творчеству Алима Пшемаховича.

Подробности... | Просмотрено: 6
Махуэгъэпс

22.07.2020 - 08:08

Анэдэлъхубзэм и IэфIыр

Зы ныбжькъым икIи ныбжьитIкъым Алим и усыгъэ жьгъырухэм, и роман куп­щIа­фIэ­хэм щIапIыкIар. Ады­гэбзэм и Iэ­фIыр зы­хэ­зы­щIэ­ну хуей дэтхэнэми ­нэхъ игъэпажэ ды­дэ­хэм ящыщщ абы и тхы­гъэхэр, лъэп­къыр щы­­Iэ­хукIи, шэч хэ­мы­лъу, ди ли­терату­рэм и жьан­­тIэм Алим и цIэр жьгъырууэ къы­­дэ­Iу­кIынщ.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жылагъуэ

22.07.2020 - 08:05

Япэ урысей альпинист Хьэшыр Чылар

Iуащхьэмахуэ теухуа псалъэ

Минрэ щийрэ тIощIрэ ещанэ гъэм Кавказ Ипщэм щыIа урысыдзэхэм я уна­фэщI нэхъыщхьэу мэув генерал Эмануэль… Зи щIы­хьыр иныр щытащ Урысей пащтыхьым и адъютанту…

Подробности... | Просмотрено: 4
Махуэгъэпс

22.07.2020 - 08:05

Хэкум зэи щыгъупщэнукъым

КIыщокъуэ Алим и усыгъэхэм, и роман гъуэ­зэджэхэм яубзыхуащ зауэ нэужь илъэсхэм гъуэгуанэщIэ техьа къэбэрдей литературэм и хэкIы­-пIэ нэхъыщхьэхэмрэ и унэтIыпIэхэмрэ.

Подробности... | Просмотрено: 4
Махуэгъэпс

22.07.2020 - 08:05

Илъэс минитIрэ илъэс пщыкIуплIыр

Илъэс минитIрэ илъэс пщыкIуплIыр -
А гъэр мыгувэу езыр къэсынущ.
Бжьыпэр зыIыгъым
къыIэщIихынурэ,
Зыри зимыIэм къылъигъэсынущ.

Подробности... | Просмотрено: 6
Спорт

22.07.2020 - 08:00

Ласицкене Урысейр ибгынэну?

Къэбэрдей-Балъкъэрыр зэрыгушхуэ икIи зэрыпагэ, лъагэу дэлъеинымкIэ дуней псом щэнейрэ я чемпион прохладнэдэс Ласицкене (Кучинэ) Марие щытыкIэ гугъум ихуащ. Мыгувэу абы Урысейр ибгынэнкIэ хъунущ.

Подробности... | Просмотрено: 14
Политикэ

17.07.2020 - 08:15

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

«Хамэ къэрал щыпсэу ди хэкуэгъухэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къэIэпхъуэжыну хуейхэм защIэгъэкъуэным теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ

Подробности... | Просмотрено: 7
Махуэгъэпс

17.07.2020 - 08:10

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

Дудэ Анджей токIуэ

Польшэм и президент Дудэ Анджей щытекIуащ къэралым и Iэтащхьэр хэхыным теухуауэ тхьэмахуэ махуэ кIуам, бадзэуэгъуэм и 12-м, а хэкум щекIуэкIа IэIэтым.

Подробности... | Просмотрено: 5
Политикэ

17.07.2020 - 08:10

«Удзыфэхэм» я унафэщI УнащIэ Джем

Хамэ щIыпIэ цIэрыIуэ ­щыхъуа адыгэхэм язщ Германием и жылагъуэ лэ­жьакIуэ цIэрыIуэ, «Удзы­фэхэм я парт» зэгухьэныгъэм ­щы­­па­­шэ Оздемир (УнащIэ) Джем.

Подробности... | Просмотрено: 19
Жылагъуэ

17.07.2020 - 08:10

ТщIэн хуейр мащIэкъым

Ди газетым зэрытетащи, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я зи чэзу зэхуэсыр Адыгэхэм я щыгъуэ-щIэж махуэм ирагъэхьэлIэри, накъыгъэм и 20-м видеоконференц щIыкIэм тету ирагъэ­кIуэ­кIащ.

Подробности... | Просмотрено: 13
Литературэ

17.07.2020 - 08:08

«Жьынэпсыр» адыгэбзэкIэ къыдокI

Илъэсищэрэ щэ ны­къуэм щlигъуащ Урыс-Кавказ зауэр зэриухрэ. Абы лъандэрэ хэхэс адыгэхэр хамэ щIыналъэхэм щопсэу, я хэкум пэIэщIэу, я хабзэмрэ я бзэмрэ зэрамыгъэкIуэ­ды­ным егугъуу.

Подробности... | Просмотрено: 21
Тхыдэ

17.07.2020 - 08:08

Си лъэпкъым и гуауэр

*   *   *
Си лъэпкъым и гуауэр Iэпкъынэм къыхохьэ,
Гъуэгу щIыIэм зеубгъури, си пащхьэм щодий.
Сэ гъыбзэкIэ лъапцIэу уэгу гущIэм сынохьэ,
Уэгу щIыфэр ячатхъэу, псэ минхэр мэкIий.
Толъкъун IэлъэщI фIыцIэу тенджызым щыхъейхэм

Подробности... | Просмотрено: 18
Литературэ

17.07.2020 - 08:05

Си адэ Ацкъан Хьэсбий

Си адэр куэдрэ си нэгу къыщIохьэ мыпхуэдэу: ар щIым хоплъэ, пхыплъыну хэт фIэкIа умыщIэну. ИужькIэ уафэм ходэIухь, зэми и нэр быдэу зэтрипIэу. Апхуэдэм деж сэри уафэм сыходэIухь, ву макъ гуэр зэхэсхыу къысфIэщIу.

Подробности... | Просмотрено: 4

Страницы