18.10.2019, 08:10 - Спорт

 Урысей МВД-м IэпщэрызауэмкIэ и урысейпсо чемпионат махуищкIэ, жэпуэгъуэм и 11-13-хэм, Налшык къалэ и «Гладиатор» спорт IуэхущIапIэм щекIуэкIащ. Абы хэтащ Урысей Федерацэм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и щIыналъэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэр, Урысей МВД-м и еджапIэхэм щIэсхэр.

18.10.2019, 08:07 - Жылагъуэ

Тезырхэр егъэпшынынымкIэ федеральнэ къулыкъум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и пщIантIэм дэтщ зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэда я лэжьакIуэхэм я фэеплъ. Абдеж пэкIу щекIуэкIащ жэпуэгъуэм и 13-м. Абы хэтащ щIыналъэ УФСИН-м и унафэщIхэр, КъБР-м и УИС-м и ветеранхэр, я къалэн ягъэзащIэу хэкIуэда я лэжьэгъухэм я унагъуэхэм ящыщхэр, дин лэжьакIуэхэр.

16.10.2019, 08:10 - ЗэIущIэхэр

Мэлбахъуэ Тимборэ  и цIэр зезыхьэ къэрал лъэпкъ библиотекэм республикэм и щыхьэрым и курыт еджапIэ №8-м  и школакIуэхэмрэ Налшык къалэ администрацэм дэлажьэ  ЩIалэгъуалэ советым и волонтёрхэмрэ щахуэзащ полицэм и къудамэ №1-м  балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и IэнатIэм и лэжьакIуэ Яковлевэ Галинэрэ Урысей МВД-м Налшык къалэмкIэ и управленэм и Жылагъуэ советым и тхьэмадэ Хьэмырзэ Хьэзэрталийрэ. ЗэIущIэм хэтащ  къалэ администрацэм  Физическэ щэнхабзэмкIэ, спортымрэ щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ и управленэм и IэщIагъэлI пэрыт ГъукIапщэ Линэ.

16.10.2019, 08:10 - ЗэIущIэхэр

Бахъсэн къалэм и жылагъуэ палатэм иджыблагъэ щекIуэкIа зэIущIэр теухуауэ  щытащ терроризмэм пэщIэтынымкIэ граждан жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм зэфIагъэкI Iуэхухэм. Псалъэмакъым и пэщIэдзэм абы кърихьэлIахэр еплъащ террористхэм ягъэжэкъуа ди цIыхухэм ятеухуауэ Суановэ Залинэ триха фильмым.

16.10.2019, 08:05 - Щэнхабзэ

«Къамботрэ Лацэрэ» спектаклым Махъэшокъуэ и ролыр щегъэзащIэ.

 

КъызэрыгуэкI цIыху­хэм къащхьэщыкIыу, щэнхабзэм, гъуазджэм и лэжьакIуэхэм зы къару щэху гуэр яхэлъщ, езым я дуней лъа­гъукIэ, Iуэху еплъыкIэ яIэжщ.

11.10.2019, 08:14 - ЗэIущIэхэр

МафIэс-къегъэлакIуэ спортымкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ Къэбэрдей-Балъкъэрым махуищкIэ щекIуэкIащ Урысей Федерацэм и ЛIыхъужь Максимчук Владимир Михаил и къуэм и фэеплъу.

11.10.2019, 08:14 - ЗэIущIэхэр

Урысей гвардием КъБР-м щиIэ  къудамэм и хэщIапIэм иджыблагъэ Iуэху дахэ щызэхэтащ  - ОМОН-м и махуэр ягъэлъэпIащ.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

16.10.2019 - 08:08

«Арыншауэ Кавказыр щызкъым»

Мэхъэчкъалэ щызэхуащIыжащ Дагъыстэным и «Тарки-Тау 2019» еянэ тхылъ гъэлъэгъуэныгъэр. Абы утыку къыщрахьащ Кавказ Ищхъэрэм, Москва, Урысейм и нэгъуэщI къалэхэм я къыдэкIыгъуэ гъэщIэгъуэнхэр.

Подробности... | Просмотрено: 1

16.10.2019 - 08:05

Хъупсырджэн Албэч: Ди анэращ макъамэр фIыуэ дэзыгъэлъэгъуар

КъБР-м и Музыкэ теат­рым и утыкур зыгъэбжьыфIэ, классикэ макъамэхэр зи псэм хэлъ Хъуп­сырджэн Албэч зыхуэд­гъэзащ и лэжьыгъэм, и унагъуэм ятеухуа упщIэ зыб­жанэкIэ.

Подробности... | Просмотрено: 2

16.10.2019 - 08:05

Си чэнджэщым тетщ

«Къамботрэ Лацэрэ» спектаклым Махъэшокъуэ и ролыр щегъэзащIэ.

 

КъызэрыгуэкI цIыху­хэм къащхьэщыкIыу, щэнхабзэм, гъуазджэм и лэжьакIуэхэм зы къару щэху гуэр яхэлъщ, езым я дуней лъа­гъукIэ, Iуэху еплъыкIэ яIэжщ.

Подробности... | Просмотрено: 4

11.10.2019 - 08:12

Дунейпсо кином и тхьэмахуэ Налшык щекIуэкIынущ

Жэпуэгъуэм и 14-м Налшык и Музыкэ театрым къыщызэIуахынущ «FEST-хиты» фIэщыгъэм щIэт, дунейпсо кином и тхьэмахуэ.

Подробности... | Просмотрено: 3

09.10.2019 - 08:02

Къэбэрдей театрым и гуащэ ЖьакIэмыхъу КIунэ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зе­зыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым щагъэлъэпIащ лъэпкъ ­театрым и зыужьыныгъэм хэлъ­хьэ­ныгъэ ин хуэзыщIа, куэд ­щIауэ утыкур зыгъэб­жьыфIэ, УФ-мрэ ­КъБР-мрэ щIыхь зиIэ я артисткэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ артисткэ Жьа­кIэмыхъу КIунэ.

Подробности... | Просмотрено: 11

03.10.2019 - 08:05

Хъуапсэ и псэ кIуэдыркъым

Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ - Алание республикэхэм щIыхь зиIэ я артист Лосэн Тимур нобэр къыздэсым цIыхухэм къызэращIэу щытар пшынауэ Iэзэущ. Иджыри къэс къикIуа творческэ гъуэгуанэм дидзыхауэ, адыгэ макъамэ гъуазджэм абы гъуэгущIэ щыпхеш. И Iуэхур къызэ­рекIуэкIам, адэкIэ и мурадхэм тедгъэпсэлъыхьыну Тимур зыхуэдгъэзащ.

Подробности... | Просмотрено: 20

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ

28.08.2019 - 08:15

ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу

СЫТКIИ  ЩАПХЪЭ

Подробности... | Просмотрено: 4
Литературэ

28.08.2019 - 08:13

ПщIэншэ хъуакъым

60 гъэхэм лъандэрэ Хьэсэнрэ сэрэ дызэроцIыху. КъБКъУ-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и факультетым щеджэми, ар филологхэм ди хамэтэкъым. И усэщIэхэр редакцэм ихьу къытригъэ­дзэн и пэ дыкъригъаджэрт.

Подробности... | Просмотрено: 21
ЩIалэгъуэ

28.08.2019 - 08:12

Ещанэ зэхыхьэм и гуащIэгъуэщ

Псыхуабэ щекIуэкI щIалэгъуалэ зэхыхьэм и ещанэ Iыхьэм мы махуэхэм лэжьэн щIидзащ.

Подробности... | Просмотрено: 16
Спорт

28.08.2019 - 08:08

Хамэ щIыпIэхэм къыщылыда ди вагъуэхэр (Топджэгум цIэрыIуэ ищIа адыгэ щIалэхэр. Ещанэ Iыхьэ)

НэгъуэщI къэрал гъуэгу  пхызыша Биджий Хьэсэнбий

Подробности... | Просмотрено: 8
Спорт

28.08.2019 - 08:02

Дунейпсо кубокым и етIуанэ Iыхьэм

Узбекистаным и Алмалык къалэм щекIуэкIащ мас-рестлингымкIэ Дунейпсо кубокыр къэхьыным теухуауэ цIыхухъухэмрэ цIыхубзхэмрэ я зэпеуэм и етIуанэ Iыхьэр. Псори зэгъусэу абы хэтащ къэрал 19-м икIа спортсмен 200-м щIигъу. Урысейм и цIэкIэ зэхьэзэхуэм зыкъыщагъэлъэгъуащ ди лъэпкъэгъухэу Нэгъуей Астемыррэ Хъущт Анзоррэ.

Подробности... | Просмотрено: 10
Спорт

28.08.2019 - 08:00

Топджэгу цIэрыIуэм и щIыхькIэ

Налшык и «Сабий стадионым» щекIуэкIащ СССР-м спортымкIэ и мастер, Налшык и «Спартак»-м щыджэгуа, абы и унафэщIу илъэс куэдкIэ щыта ТыIэщ Хьэсэнбий и фэеплъ футбол зэхьэзэхуэ.

Подробности... | Просмотрено: 8
Махуэгъэпс

23.08.2019 - 08:15

Дунейм щыхъыбархэр

Автомашинэхэм ахэр
зезыгъакIуэхэр имысу

Подробности... | Просмотрено: 10
ЩIалэгъуэ

23.08.2019 - 08:15

Кином и жэщ-2019

Гу зылъытапхъэ

Подробности... | Просмотрено: 4
Жылагъуэ

23.08.2019 - 08:15

Дохутырхэм я зэфIэкI

Узыншагъэ

Подробности... | Просмотрено: 6
ЩIалэгъуэ

23.08.2019 - 08:10

ЕтIуанэ Iыхьэр къызэIуах

Псыхуабэ щызэхэт щIалэгъуалэ зэхыхьэм и етIуанэ Iыхьэм мы махуэхэм лэжьэн щIидзащ. Ар къыщызэIуахым хэтащ Лъэпкъ IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэм и унафэщIым и къуэдзэ Мишин Михаил, Ставрополь щIыналъэм и Правительствэм и унафэщIым и къуэдзэ Кувалдинэ Иринэ сымэ, нэгъуэщIхэри.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жылагъуэ

23.08.2019 - 08:07

ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу

 

Зы илъэс закъуэ

Подробности... | Просмотрено: 8
Махуэгъэпс

23.08.2019 - 08:05

МЭРЕМ ПШЫХЬХЭР

Хабзэм щыщщ

Нэтемыгъахуэм иращIэкI тхьэлъэIу

Адыгэш къабзэ - шагъдий.

Подробности... | Просмотрено: 11
Тхыдэ

23.08.2019 - 08:05

Из осетинского фольклора

 

ПЕСНЯ   О  ХАМИЦЕ  ХАМИЦАЕВЕ
 
Умер, говорят, от  прежних ран
Или от иной какой-то хвори
Старый Тасолтанов Тасолтан
В  Малой  Кабарде, родне на горе.

Подробности... | Просмотрено: 21
Спорт

23.08.2019 - 08:00

Налшык и «Спартак»-м иIэтахэр (Топджэгум цIэрыIуэ ищIа адыгэ щIалэхэр. ЕтIуанэ Iыхьэ)

Япэу топищэ дэзыгъэкIа Бэч Руслан

Подробности... | Просмотрено: 10
Махуэгъэпс

21.08.2019 - 08:10

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

Ди зэманым и ЛIыхъужьхэр

Подробности... | Просмотрено: 6

Страницы