24.04.2018, 12:42 - Статья

 Къэбэрдей-Балъкъэрым ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэ­ныгъэмрэ щIалэгъуа­лэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм яубзыхуа лэжьыгъэм ипкъ иткIэ «Си бзэ - си псэ, си дуней» хэгъэгупсо зэпеуэр Нарткъалэ дэт 6-нэ курыт еджапIэм къепхауэ лажьэ «Налмэс» сабий гъэсапIэм щекIуэкIащ. 

24.04.2018, 12:35 - Статья

 Лъахэхутэхэу Котляров­хэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыда­гъэкIащ «Адыгский сце­нический танец» тхы­лъыр. 

24.04.2018, 12:30 - Статья

  КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я Iуэху­хэмкIэ и министерствэм иубзы­­хуауэ екIуэкIа «Анэдэлъхубзэм и мазэр» Арщыдан къуажэм щызэ­хуащIыжащ. 

24.04.2018, 12:12 - Статья
 Адыгэшыр уанэш лъэп­къыжь дыдэхэм ящыщщ. Абы и цIэм ущрохьэлIэ шы зехуэным теухуауэ дуней псом щызекIуэ псалъалъэхэм. Шым зэрихьэ цIэм IупщI ещI ар къызэзыгъэпэща лъэпкъым лъыкIэ зэрепхар, адыгэ гъащIэм илъэс мин бжыгъэкIэ пыщIауэ къызэрекIуэкIар. 
24.04.2018, 11:59 - Статья

 Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм щэбэт щIыхьэху щрагъэкIуэкIащ, Фэеплъхэмрэ тхыдэ мыхьэнэ зиIэ щIыпIэхэмрэ я махуэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу. 

24.04.2018, 11:56 - Статья

 Ди къэралым и щыхьэр Москва мы ­махуэхэм щокIуэкI ЕгъэджэныгъэмкIэ дунейпсо зэхуэс ин. «Егъэджэныгъэм и экосистемэщIэ» - аращ зэреджэр къа­лащхьэм и ВДНХ-м егъэджэныгъэмкIэ и салоным (ММСО) къыщызэIуаха а зэ­IущIэшхуэм. Абы щытопсэлъыхь Iэ­натIэм къыхыхьэ IэмалыщIэхэмрэ ахэр гъащIэм зэрыхапщэ щIыкIэхэмрэ.

24.04.2018, 11:42 - Статья

 «КъБР-м и профсоюз организацэхэм я зэгухьэныгъэ» союзым и советым и зэIущIэ екIуэкIащ. Абы щытепсэ­лъы­хьащ 2017 гъэм я лэжьыгъэм къри­кIуахэм, мы илъэсыр къызэрихьэрэ зэфIагъэкIахэм, къапэщыт къалэны­щIэхэм. 

24.04.2018, 11:29 - Статья

 Зи ныбжьыр хэкIуэта цIыхухэм со­циальнэ Iуэхутхьэбзэхэр зэрыхуащIэр егъэфIэкIуэнымкIэ лэжьыпхъэхэм щы­тепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым Социаль­нэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмкIэ, узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм.

Последнее


Урысейпсо зэхьэзэхуэм

 СамбэмкIэ дунейпсо чемпион Къуныжь Мухьэмэд и фэеплъ III урысейпсо зэхьэзэхуэ Черкесск къалэм щы­зэ­хэ­тащ. «А» класс зиIэ зэпеуэм хэтащ къэралым и щIыналъэ 15-м къикIа спортсмен 220-м щIигъу. 

Зэуэ медаль 60

 Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым Къэбэрдей-Балъкъэрым щыяпэу щекIуэкIащ лIэужьыгъуэ псори щызэхэт каратэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и чемпионатрэ зэхьэзэхуэрэ. Абы медалхэм щы­щIэбэнащ щIыналъэм и жылагъуэ куэдым къикIа спорт­смен 250-м нэблагъэ. 

Сабийхэр ягъэгуфIэ

 Тыжьей къуажэ (Кыщ­пэк) тхьэлъэIу-фэеплъ щIыкIэу иджыблагъэ щра­гъэ­кIуэкIа спорт зэхьэ­зэхуэхэр ирырагъэхьэлIат Урысбий Хьэмидбий и къуэ Астемыр псэужамэ, илъэс 22-рэ щрикъуну махуэм. 

Гу къабзэ

 Зи гугъу фхуэсщIынур шыIэ зыхэлъ адыгэлIщ. Хьэмту Къадиррэ сэрэ 2015 гъэм дызэ­рыцIы­хуащ. Абы лъандэрэ дигу­хэм лъагъуэ зэхуа­гъуэ­тауэ дызэ­до­гъуэ­гуры­кIуэ. Япэ Iуэхуу зэ­дэт­щIахэм ящыщт ра­диом сригъэблагъэу «Адыгэм и псэукIэмрэ и хабзэмрэ» тхылъым щыщ пычы­гъуэ­хэм нэты­ным сыкъы­зэрыщ­ри­гъэ­джар.

ЩIэукIытэн иIэкъым

 Илъэс тIо­щIы­рып­щIым щIигъуауэ цIыхум ущы­дэ­ла­жьэ­кIэ, Iэджэ щIауэ зэ­гъусэу зы пэш ущы­щIэс­кIэ, и гу­рыгъугу­ры­щIэ­­хэмкIэ къы­щыб­дэгуа­шэкIэ, и Iуэ­­хущIафэр щыплъагъукIэ, апхуэдэ цIыхум и шыфэлIыфэр зы­хуэ­дэр къыумыщIэнкIэ Iэмал иIэкъым. Псом хуэмыдэу и гумрэ и псэмрэ зэIухамэ, и пса­лъэми, и щы­тыкIэми фэрыщIагъ лъэпкъ хэ­мылъ­мэ. 

Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и цIыхубэ усакIуэ Бемырзэ Мухьэдин къызэралъхурэ илъэс 70 ирокъу

«ПIурылъу зы бзэ, узэдису зыщI,
Хьэлэлу къыщыптепсэкIэ зы дыгъэ,
Адыгэу упсэуным къикIыр зыщ -
Уадыгэну къыпкъуэкIынырщ лIыгъэ».

ПхъэнкIэн щимыдэм…

 Бахъсэн районым и суд участкэ №3-м и хьэкумэ­щIым 2017 гъэм дыгъэгъа­зэм и 11-м къищта унафэм ипкъ иткIэ Бахъсэн къалэм щыщ лэ­жьа­пIэншэм тезыру тралъ­хьат УФ-м и УК-м и 157-нэ ­статьям и япэ Iыхьэм къы­щыгъэлъэгъуа щIэпхъаджагъэр (и сабийхэр зы­хэп­сэу­кIын мылъку зэраримытым ­щхьэкIэ) зэрилэжьамкIэ игъэ­къуаншэри. Ар залымы­гъэкIэ мази 7-кIэ ягъэлэжьэн хуейт, къилэ­жьым и проценти 5-р къэралым Iэрыхьэу.

«Жьынду Iущыр» нэхъ акъылыфIэхэм яIэрохьэ

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-­Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ «Сыт? Дэнэ? Дапщэщ?» щIэныгъэфI зыбгъэ­дэлъ­хэм я джэгу-зэпеуэ. Абы­кIэ хъыбар дигъэщIащ еджапIэ нэхъыщхьэм и прес­с-IэнатIэм и лэ­жьа­кIуэ Солгаловэ Наталье. «Денди» кафем щекIуэкIа зэпеуэм хэтащ еджапIэ нэхъыщ­хьэм и къудамэ зэмы­лIэужьыгъуэхэм къабгъэ­дэкI гупи 9. 

Ар Iэпэдэгъэлэл пщIы хъунукъым

 Республикэм и ветеринар IэнатIэм и къалэн нэхъыщ­хьэр Iэщымрэ къуалэхэмрэ къапкърыкI уз зэ­ры­цIалэхэм КъБР-м и щIыналъэр, цIыхухэр щахъумэнырщ, фIагъышхуэ зиIэ IэщхэкIхэмрэ гъэшхэкIхэмрэ къэлэ­жьынырщ.

Европэм щыпсэу адыгэхэм я деж

 Европэм щыпсэу адыгэхэм я щэнхабзэ федерацэм илъэс къэс зэхуишэс щэнхабзэ зэхы­хьэшхуэр иджыблагъэ Остер­дамме жылэм щызэхэтащ. Абы ирагъэхьэлIэри, ирагъэблэгъащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Гъэ­зэщIакIуэ гупым хэтхэр икIи зи чэзу зэIущIэр европэ адыгэхэм я деж щекIуэкIащ. 
 Остердамме къеблэгъат Европэ къэралхэм щыIэ шэрджэс лъэпкъ зэгухьэныгъэхэм я лIы­кIуэхэр, Тыркум, Сирием, Иорданием, Израилым, Къэбэрдей-­Балъкъэр, Адыгэ, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм, Крас­нодар щIыналъэ Хасэхэм я уна­фэщIхэмрэ абыхэм хэтхэмрэ. 

Страницы

Подписка на Адыгэ псалъэ на портале СМИ КБР RSS