18.09.2020, 08:20 - Жылагъуэ

 Урысей гвардием и управленэм Бахъсэн къалэм щиIэ щIыналъэ къудамэм ведомствэм щIэмыт и хъумакIуэхэм пашэныгъэр щаубыдащ и къалэн игъэзащIэу 2001 гъэм хэкIуэда полицэм и полковник Сыжажэ МуIэед и фэеплъу къызэрагъэпэща мини-футболымкIэ зэхьэзэхуэм.

18.09.2020, 08:18 - Жылагъуэ

Биологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБР-м и Парламентым  и депутат  Щхьэ­гъэпсо Сэфарбий, къызэ­ры­щIэкIымкIэ, уси етх. Абы и эко-усэхэр ятеухуащ КъБР-м и Тхылъ плъыжьым ихуа, кIуэдыжыпэным нэса псэущхьэ­хэмрэ къэкIыгъэ­хэмрэ. КIэ­щIу жы­пIэмэ, къулыкъущIэр зыгъэгузавэ Iуэхур усэбзэм хуигъэкIуауэ къытхуиIуатэу аращ. Ар топсэлъыхь къэнар хъума зэры­хъуным, я бжыгъэр гъэбэгъуэ­жы­ным укъыхуреджэ, яхэлъ я хущ­хъуэ­гъуэхэм дыщегъэгъуазэ. Ди гуапэу тыдодзэ биолог-лирикым и IэдакъэщIэкIхэм щыщ.

18.09.2020, 08:17 - Жылагъуэ

Мэзым и махуэхэр зыфIаща Iуэхугъуэр 2020 гъэм Урысейм щокIуэкI фокIадэм и 15-м къыщыщIэдзауэ махуищкIэ.

18.09.2020, 08:00 - Спорт

(«Налшык и «Спартак»-м и капитанхэр» тхыгъэм и еханэ Iыхьэ)

16.09.2020, 08:18 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэ­рэшей-Шэрджэсым, Адыгейм, Краснодар крайм я жылагъуэ ­зэгухьэныгъэхэмрэ цIыху щхьэ­хуэхэмрэ къабгъэдэкIыу иужь тхьэмахуэм куэдым зыкъысхуа­гъэзащ Адлер щыIа фэеплъ дамыгъэр зэрыIуахыжам теухуауэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм щыжаIэхэм ехьэлIауэ.

16.09.2020, 08:05 - Махуэгъэпс

УФ-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, композитор цIэрыIуэ Даур Аслъэн Алий и къуэр къызэралъхурэ илъэс 80 ирокъу

16.09.2020, 08:00 - Спорт

 Алыдж-урым бэнэкIэмкIэ школ Шэджэм къалэм иджыблагъэ къыщызэIуахащ. Абы фIащащ а спорт лIэужьыгъуэмкIэ Олимп чемпион, дунейпсо кубокыр къэзыхьа Къардэн Мурат и цIэр.

11.09.2020, 08:00 - Спорт

Совет Союзыр зэхэщэщэжу Къэрал Щхьэхуитхэм я Зэныбжьэгъугъэ къэунэхуа иужькIэ, дауи, СССР-м футболымкIэ я зэхьэзэхуэхэм я пIэ нэгъуэщIхэр къиуващ. Урысей Федерацэм и чемпионатыр япэу къызэрагъэпэщахэм ящыщщ. СССР-м и етIуанэ лигэм фIэкIа иужь илъэсхэм къызылъымыса Налшык и «Спартак»-р УФ-м и япэ дивизионым къыщыхутащ.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "АДЫГЭ ПСАЛЪЭ"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.apkbr.ru

Щэнхабзэ

16.09.2020 - 08:20

Хъуран Жаннэ и гуащэхэмрэ сурэт телъыджэхэмрэ

СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, «Калейдоскоп» фIэщыгъэм щIэту Хъуран Жаннэ и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ иджыблагъэ къыщызэIуахащ.

Подробности... | Просмотрено: 5

09.09.2020 - 08:14

Лъэпкъыр зэрыгушхуэ ХьэIупэ ДжэбрэIил

УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ артист, КъБР-м и Компо­зиторхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, Шостакович Дмитрий и цIэр зезыхьэ, Урысейм и ­Композиторхэм я сою­зым я саугъэтхэм я лауреат,

Подробности... | Просмотрено: 18

09.09.2020 - 08:10

Сонэ Абдулчэрим и усыгъэхэр

Си лъэпкъ тхыдэрщ си дзапэ уэрэдыр;
Ар пшыналъэу гущIэми къоIукI.
А уэрэдым къожьу мывэ духэр,
И макъамэ лъэщым псэр дохъуэпскI.

Подробности... | Просмотрено: 9

26.08.2020 - 18:16

Дунейпсо гъуазджэм и щапхъэ

ХЬЭМИД гъуазджэм къыщигъэщI дунейм утеп­сэлъыхьынуи и купщIэр зэпкърыхыпхынуи яужь ущIихьэн щыIэкъым. ТIум щыгъуэми абы и лъагагъым улъэIэсыфынукъым. Псалъэ гъущэхэм абы и къэгъэщIыгъэхэр ягъэлъэхъшэн фIэкIа фIагъ лъэпкъ къы­хуахьынукъым.

Подробности... | Просмотрено: 3

26.08.2020 - 08:17

НэгъуэщI ут щоджэгу

СэвкIуий Хьэмид Владимир и къуэр 1964 гъэм ­Къэзахъстаным хыхьэ Джам­бул щIыналъэм къыщалъхуащ. 1979 гъэм и адэ-анэм ягъусэу ар Налшык къэIэпхъуэжащ.

Подробности... | Просмотрено: 14

26.08.2020 - 08:15

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ сурэтыщI СэвкIуий Хьэмид

ЩIэдзапIи  кIэухи иIэкъым

Подробности... | Просмотрено: 9

19.08.2020 - 08:10

ВЫНДЫЖЬ Марие: КхъуейплъыжькIэрыщIэм и кIапсэ цIанлъэу, Си насып кIапэм зыкIэрызощIэ…

ДифI догъэлъапIэ

 

Подробности... | Просмотрено: 19

19.08.2020 - 08:10

Щтырыгъу зыкъуищIэкIми гъащIэм, УцIантхъуэу, уи гъуэгу утемыкI

Ныбжьэгъум и псалъэ

(Вындыжь Марие)

Подробности... | Просмотрено: 8

19.08.2020 - 08:07

Зэману дахэ, сумыгъэпIащIэ, ГъащIэ IэфIыпIэр сфIумыгъэмащIэ

ЕгъэджакIуэм и псалъэ

Псэр ягъэIэсэ, гур ягъэкъабзэ

Подробности... | Просмотрено: 16

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Литературэ

28.11.2018 - 08:00

* * *

ЖысIэнкъым батэр мы дунейм
Щызгъэшу схьауэ, ауэ
Есхакъым зэи цIыхум лей,
Дэсхьакъым и жьэгу гуауэ.

Подробности... | Просмотрено: 35
Спорт

28.11.2018 - 08:00

Балигъхэри сабийхэри щогуфIыкI

КъытщIэхъуэ щIэблэр узыншэу къэгъэтэджыным епхауэ ди республикэм IуэхугъуэфI куэд щызэфIах. Лъэпкъпсо мыхьэнэ зиIэ а Iуэхум йолIалIэ егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэри.

Подробности... | Просмотрено: 20
ЗэIущIэхэр

28.11.2018 - 08:00

Къуэдзокъуэ Лэкъумэн и щIыхькIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым щекIуэкIащ адыгэ литературэм и зэхэублакIуэхэм ящыщ Къуэдзокъуэ Лэкъумэн къызэралъхурэ илъэс 200 зэрырикъум ирихьэлIэу къызэрагъэпэща, «Кавказ Ищхъэрэм ис лъэпкъхэм 19-нэ лIэщIыгъуэм 20-м и пэщIэдзэм ирагъэкIуэкIа щэнхабзэ-егъэджэныгъ

Подробности... | Просмотрено: 42
ЗэIущIэхэр

28.11.2018 - 08:00

ЗэIузэпэщ хъун папщIэ

Бахъсэн къалэ округым и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Мамхэгъ Хьэчим иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ и къуэдзэхэмрэ IуэхущIапIэм и къудамэхэм я унафэщIхэмрэ зыхэта зимычэзу зэIущIэр.

Подробности... | Просмотрено: 26
Политикэ

28.11.2018 - 08:00

«Урысейм и цIыху цIэрыIуэхэр»

«Урысейм и цIыху цIэрыIуэхэр» лъэпкъпсо конкурсыр зытеухуар нэгъуэщI къэралхэм япыщIа аэропортхэм зи цIэр фIащыну цIыхушхуэхэр къыхэхынырщ.

Подробности... | Просмотрено: 20
Махуэгъэпс

28.11.2018 - 08:00

«Адыгэ псалъэ»-95 Къэралым гулъытэ зыхуищIахэр

ДызыхуэкIуэ 2019 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м илъэс 95-рэ ирикъунущ «Адыгэ псалъэ» газетым къыдэкIын зэрыщIидзэрэ. Абы лъандэрэ гъащIэм къыщыхъуа зэхъуэкIыныгъэхэм декIуу, зыIууэ лъэпощхьэпохэр къызэранэкIыфу къогъуэгурыкIуэ адыгэбзэкIэ ди республикэм къыщыдэкI газет закъуэм и лэжьакIуэхэр.

Подробности... | Просмотрено: 65
ЗэIущIэхэр

28.11.2018 - 08:00

Тхылъым хуэдэ щыIэкъым

Журналист, блогер цIэрыIуэ Мыз Залинэ зи унафэщI «Клуб 494» творческэ гупым хэт школакIуэхэр иджыблагъэ Налшык щыхьэщIащ.

Подробности... | Просмотрено: 70
Политикэ

28.11.2018 - 08:00

Абы дегъэпIейтей

Илъэс кIуам щэкIуэгъуэм и 29-м КъБР-м и жылагъуэ лэжьакIуэ гуп (тхакIуэхэри, щIэныгъэлIхэри яхэту) Къэбэрдей-Балъкъэрым и унафэщIхэм тхыгъэкIэ зыхуагъэзат. Абы къыщаIэтар псори зыгъэпIейтей Iуэхуу къызэрытлъытэм къыхэкIыу, а тхыгъэ дыдэр КъБР-м и Iэтащхьэ щIалэ КIуэкIуэ Казбеки хуедгъэхьащ.

Подробности... | Просмотрено: 26
Жылагъуэ

28.11.2018 - 08:00

ГуфIапщIэ зыхуэфащэ

ТхылъымпIэм тету цIыхухэм яIэрыхьэ газетхэм нэхърэ нэхъыбэж хъуащ ИнтернеткIэ зэджэхэр. «Адыгэ псалъэ» газетми дяпэкIэ иIэнущ «электрон къыдэкIыгъуэ» жыхуаIэм хуэди икIи ди щIэджыкIакIуэхэм нобэ я пащхьэ дохьэ апхуэдэу дгъэхьэзыра япэ номеркIэ.

Подробности... | Просмотрено: 37

Страницы