04.08.2021, 16:35 - ЗэIущIэхэр

Иджыблагъэ Къэзан щекIуэкIащ «Урысейр ислъамым и дунейщ: KazanSummit 2021» экономикэмкIэ XII-нэ дунейпсо зэхыхьэр. Ар къыщызэрагъэпэщащ «Казань Экспо» дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэ центрым. 

04.08.2021, 16:00 - Тхыдэ

Къэмыгупсыса хъыбар

(ГъэкIэщIауэ)

Зауэр зэрыувыIэрэ илъэс бжыгъэ тещIэжащи, Бабэ и щхьэр къыхуэмыIэту и махуэхэр йокIуэкI.

03.08.2021, 08:35 - Щэнхабзэ

ЩIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щекIуэкI зэпеуэхэм жыджэру хэтщ ди артист ныбжьыщIэхэр икIи увыпIэфIхэр къыщахь. Абыхэм ящыщ зыщ Къэбэрдей-Балъкъэрым къыбгъэдэкIыу зи зэфIэкI утыку къизыхьа, Бахъсэн къалэм и «Амра» сабий къэфакIуэ ансамблым иджыблагъэ зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэр.

02.08.2021, 18:00 - Спорт

Японием щекIуэкI XXXII Гъэмахуэ олимпиадэм теухуа хъыбархэм махуэ къэс захъуэж. Урысейм икIахэм абы щаIэ ехъулIэныгъэхэм, ди лъэпкъэгъу-лъахэгъухэм спорт зэхьэзэхуэхэм я нэхъ лъагэм щадэтлъагъухэм адэкIэ щыгъуазэ фытщIыныр тфIэигъуэщ.

02.08.2021, 16:35 - Махуэгъэпс

Тхьэгъушым хуэдэу зу мывэхэр

02.08.2021, 15:54 - Спорт

ШыщхьэуIум и 1-м Налшык и «Спартак»-р щыджэгуащ етIуанэ дивизионым хыхьэнур зэхэкIын папщIэ ирагъэкIуэкIа зэIущIэм.

02.08.2021, 14:05 - Жылагъуэ

Зи хэку къэзыгъэзэжа адыгэхэм я махуэм ирихьэлIэу Налшык дэт «Трэк» шхапIэм    щагъэхьэщIащ Зи хэкум къэзыгъэзэжа адыгэхэмрэ  гъэмахуэ  зыгъэпсэхупIэм   щыIэну ныбжьыщIэ цIыкIухэмрэ.

02.08.2021, 13:31 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм Iэ зыщIидза «ЕджакIуэхэм я Урысейпсо олимпиадэхэм къыхэжаныкIахэм, щIыналъэ олимпиадэхэм щытекIуахэм, анэдэлъхубзэмрэ лъэпкъ литературэхэмкIэ екIуэкI хэгъэгу зэхьэзэхуэхэм КъБР-м и Iэтащхьэм саугъэтхэр зэрыхуагъэфэщэну щIыкIэм теухуауэ» унафэр КъБР-м и Iэтащхьэм и сайтым иджыблагъэ кърагъэуващ.

02.08.2021, 12:44 - Спорт

Урысей Федерацэм и кубокыр 2022 гъэм къэхьыным теухуауэ зэхаубла зэхьэзэхуэм махуипщI ипэкIэ зэхэта и пэщIэдзэ зэIущIэм «Спартак-Налшыкым» Мэхъэчкъалэ къикIа «Динамо»-м 2:0-у зэрыщытекIуам и фIыгъэкIэ адэкIэ кIуатэри, финалым и I/I28-нэ Iыхьэм нэсат. 

ЩЭНХАБЗЭ

29.05.2019 - 08:12

Япэ адыгэ скульптор Къалмыкъ Фёдор

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и япэ адыгэ скульптор Къалмыкъ Фёдор Батырбэч и къуэр псэужамэ,  мазаем  и 15-м илъэс 87-рэ ирикъу­нут. Ар ­Бахъсэн ­районым хыхьэ Куба къуажэм 1932 гъэм къыщалъ­хуащ.

Подробности... | Просмотрено: 12

24.05.2019 - 08:20

«Щэнхабзэ» лъэпкъ проектыр щIыналъэм зэрыщагъэзащIэр

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн Муратрэ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдинрэ республикэм и Правительствэм накъыгъэм и 16-м щаIущIащ щIыналъэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я журналистхэм.

Подробности... | Просмотрено: 13

24.05.2019 - 08:10

Бзэ минкIэ псалъэ къафэ

«Къафэ защIэу гъащIэр едмыхьэкIми,
къафэ нэсым гъащIэ псо къытощ»

Сухоруков  Леонид.

Подробности... | Просмотрено: 49

24.05.2019 - 08:07

«Адыгэ идэ»

Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм гъэ кIуам и кIэуххэм дунейм къыщытехьа «Адыгэ идэ» тхылъыр а илъэсым лъэпкъ гъуазджэм къыщыхъуа Iуэхугъуэ нэхъыфIхэм ящыщщ.

Подробности... | Просмотрено: 31

17.05.2019 - 08:17

Пащт-Хъан Алим и зэфIэкIхэр

КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI, ­ХудожествэхэмкIэ Урысей Академием и дыщэ, дыжьын медалхэр зыхуагъэфэща Пащт-Хъан Алим и творчествэр фIыуэ зылъагъухэм иджыблагъэ щаIущIащ Налшык дэт «Акрополь» IуэхущIапIэм.

Подробности... | Просмотрено: 20

15.05.2019 - 08:10

Илъэс пщыкIутху зи кIыхьагъ гъуэгуанэ

Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм щагъэлъэпIащ Къып Мухьэмэд и цIэр зезыхьэ ГъуазджэхэмкIэ сабий школыр къызэрызэIуахрэ илъэс 15 зэрырикъур.

Подробности... | Просмотрено: 18

15.05.2019 - 08:05

Щикъухьащ адыгэр дунеижьым

Дызэрыт илъэсым, накъыгъэм и 22-м, Израиль къэралыгъуэм щыхьэщIащ США-м и президент Трамп Дональд. Ар яхуэзащ щIыпIэхэм, лъэпкъ ­мащIэхэм я унафэщIхэм. Сурэтым щыволъагъу Кфар-Камэ ­къуажэм и Iэтащхьэ Напсо Зухьеррэ Трамп Дональдрэ щызэIущIар.

Подробности... | Просмотрено: 23

15.05.2019 - 08:05

Лъэпкъым и бын бгъэсэнумэ

Лъэпкъ щэнхабзэм, гъуазджэм хуэ­лажьэ зэщхьэгъусэхэу Шал Хъусенрэ КIэхумахуэ ФатIимэрэ хэт зымы­цIыхур?! Хъусен и адыгэ уэрэдхэр, урысыбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ жиIэ­хэр цIыхубэм дзапэ яхуэхъуащ жыпIэкIэ ущыуэнукъым.

Подробности... | Просмотрено: 19

01.05.2019 - 08:07

ЛIэужьыр бжьиблкIэ мауэ

Адыгэ лъэпкъыр зэрыгушхуэ тхакIуэ цIэрыIуэ, Куржым и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и урыс къудамэм и тхьэмадэу илъэс куэдкIэ лэжьа, псори фIы

Подробности... | Просмотрено: 30

26.04.2019 - 08:10

Япэ адыгэ мюзиклыр - «Нартхэ я дыгъэ»

Налшык и Музыкэ театрым нэгъабэ щагъэлъэгъуащ КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Iу­тIыж Борис и драмэ-поэмэм къыт­ра­щIыкIа «Нартхэ я дыгъэ» япэ адыгэ мюзиклыр. Ар ягъэуват тхакIуэ щэджащэр къызэралъхурэ илъэс 76-рэ щрикъум ирихьэлIэу.

Подробности... | Просмотрено: 39

24.04.2019 - 08:07

«ЛIэныгъэмрэ псэуныгъэмрэ зэпызыщIэ вагъуэ»

Адыгэм нэщэнэ иIэщ: махуэ плIыщI фIэкIа псэуну къызыхуэмынэжа цIыхум и нэ вагъуэр имылъагъужу. Ауэ хэт ар зигу къэкIыу и нэ вагъуэр илъагъу-имылъагъу махуэ къэс зэхэзыгъэкIыр?! ЛIэныгъэм ехьэлIа гупсысэм куэдыр щощтэ, апхуэдэ гупсысэм зыпыIуадз, гъунэгъу зыхуащIын мэшынэ. Ауэ!

Подробности... | Просмотрено: 45

24.04.2019 - 08:05

И плъапIэмрэ и гурыщIэмрэ гъунэншэщ

Дунейпсо литературэм и «губгъуэшхуэм» уи вагъэбдзумэ щыпхыпшыныр, дунейпсо усыгъэм и уафэгум зыми емыхь уи вагъуэ щыпыбгъэнэныр Iуэху джэгукъым. Уеблэмэ ар зэхэгъэкIыпIэ нэхъ ткIий дыдэхэм ящыщщ.

Подробности... | Просмотрено: 22

19.04.2019 - 08:08

ХамэщІым щыужьыха вагъуэ Шыгъэлыгъуэ (Окай) Мерал

Щикъухьащ  адыгэр  дунеижьым

Шыгъэлыгъуэ Мерал 1959 гъэм фокIадэм и 20-м Тыркум - Анкара къалэм - къыщалъхуащ. Тыркудзэм и полковникыу тIысыжа и адэ Шыгъэлыгъуэ Iэта дызэрыт зэманым фирмэ гуэрхэм я чэнджэщэгъуу мэлажьэ,

Подробности... | Просмотрено: 35

19.04.2019 - 08:07

Усыгъэм дихьэххэм папщIэ

Гу  зылъытапхъэ

Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэм литературэ пшыхь дахэхэр щокIуэкI «Библио­ночь-2019» фIащауэ. Абы щыщщ «Дуней псор - театрщ» гупсысэр мы гъэм лъабжьэ зыхуащIахэри.

Подробности... | Просмотрено: 15

17.04.2019 - 08:15

Лъэпкъыбзэм и кIыщ

Бзэр лъэпкъым и мэIуху нэхъыщхьэщ, ар цIыхум и гулъащIэм щигъафIэ, псэр хьэ­щыкъ зыщI, гъуазэ, хъуэпсапIэ телъыджэхэр къы­зэригъэщI Iэмэпсымэщ. Ар щIыуэпсым къыпкъ­рыкI гурыщIэщ, макъамэ щхьэхуэурэ пасэрей цIыхухэм ягъэпсар къащIэхъуэ щIэб­лэхэм зэIэпахыурэ ди деж къахьэсауэ.

Подробности... | Просмотрено: 227

17.04.2019 - 08:08

Абджыпсым хуэIэзэ

СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, иджыблагъэ къыщызэIуахащ Ингуш Республикэм и цIыхубэ сурэтыщI Батаев Михаил и ныбжьыр илъэс 80 щрикъум теухуа гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн.

Подробности... | Просмотрено: 17

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Литературэ

07.07.2021 - 14:41

Ди усакIуэ пажэхэр ягъэлъапIэ

Хъыбар гуапэ

Подробности... | Просмотрено: 13
Тхыдэ

07.07.2021 - 11:47

«Кавказ хабзэ», «бгырыс хабзэ» жыхуаIэхэмрэ къинэмыщIхэмрэ

Мы тхыгъэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIа «Кавказ этикет» (Налшык, 2019 гъ.) тхылъымрэ КъБКъУ-м и профессор Хъурей­ Леоренэ «Лъэпкъ хабзэм къыбгъэдэкI узыншагъэр» («Здо­ровьепорождающая сила национального этикета», «Газета Юга», №45, 2019 гъ., щэкIуэгъуэм и 29) зыфIища и тхыгъэмрэщ.

Подробности... | Просмотрено: 14
Жылагъуэ

07.07.2021 - 11:15

Унафэ тэмэм тращIыхьат

КъБР-м и Къэралыгъуэр
илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу

Подробности... | Просмотрено: 2
Махуэгъэпс

07.07.2021 - 10:30

Дунейм щыхъыбархэр

Илъэс къакIуэм и зыгъэпсэхугъуэ махуэхэр

2022 гъэр къихьэным иджыри илъэс ныкъуэм нэблагъэ иIэми, илъэсыщIэм и мылэжьэгъуэ махуэу щытынухэр яубзыхуащ.

Подробности... | Просмотрено: 3
Политикэ

07.07.2021 - 09:54

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

«Заман» газетым и редактор нэхъыщхьэм теухуауэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

№265-рп

2021 гъэм мэкъуауэгъуэм и 30-м Налшык къалэ

Подробности... | Просмотрено: 1
Политикэ

07.07.2021 - 09:40

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

«Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэм теухуауэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

№264-рп

Подробности... | Просмотрено: 4
Жылагъуэ

07.07.2021 - 08:15

«Кавказым и гуащэ» Дзукаевэ Динарэ

Квказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и хэгъуэгухэм щыщ хъыджэбзхэр я зэфIэкI щеплъыжащ я дахагъэмрэ зэфIэкIхэмрэ щагъэлъагъуэ «Кавказым и гуащ

Подробности... | Просмотрено: 3
ЗэIущIэхэр

07.07.2021 - 08:15

КъБР-м и Iэтащхьэм «Кавказ» къэрал гъуэгум щыщ Iыхьэм щекIуэкI лэжьыгъэхэм щыгъуазэ зищIащ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ щыIащ Р-217 «Кавказ» федеральнэ гъуэгум щыщу зэрагъэпэщыж Iыхьэм деж икIи зригъэлъэгъуащ лэжьыгъэхэр зэрекIуэкIыр.

Подробности... | Просмотрено: 4
ЗэIущIэхэр

07.07.2021 - 08:00

КIУЭКIУЭ Казбек: «Эфир занщIэр» икъукIэ IэмалыфIщ къэралым и УнафэщIым щIыпIэхэм щыIэ щытыкIэхэр зыхуэдэм щыгъуазэ зищIынымкIэ, Урысей Федерацэм щыпсэухэр зыхэт гугъуехьхэр илъагъунымкIэ»

Мэкъуауэгъуэм и 30-м екIуэкIащ Урысейм и Президент Путин Владимир «эфир занщIэкIэ» цIыхухэм щепсэлъа зэIущIэр.

Подробности... | Просмотрено: 3
Махуэгъэпс

07.07.2021 - 00:55

Туризмэм и къэунэхукIэ

 

1808-1892 гъэхэм псэуа инджылыз хьэ­рычэтыщIэ Томас Кук цIэрыIуэ зыщIар щIыпIаплъэхэр гупышхуэу зэзыгъэуIуу езышажьэ турист IуэхущIапIэ ди планетэм япэ дыдэу къызэрыщызэIуихарщ.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жылагъуэ

02.07.2021 - 16:25

Дунейм щыхъыбархэр

Сом мелард и уасэ налмэс

Урысейм и щIыщIагъ гъэтIылъыгъэ нэхъ ин дыдэу къалъытэ налмэсыр иджыблагъэ аукционым щащащ, сом мелардым щIигъу хуэзэу.

Подробности... | Просмотрено: 2
Политикэ

02.07.2021 - 15:23

Спорт еджапIэхэм зэрызрагъэужьыр

КъБР-м и Парламентым Физическэ щэнхабзэмкIэ, спортымрэ туризмэмкIэ и комитетым и жэрдэмкIэ, Налшык къалэм дэт Сабий стадионым и IуэхущIапIэм щытепсэлъыхьащ республикэм и спорт школхэм я щытыкIэм, зэрызрагъэужьыну Iэмалхэм, апхуэдэуи а Iуэхум пылъ гугъуехьхэр зыхуэдэм.

Подробности... | Просмотрено: 5
Спорт

02.07.2021 - 14:41

Налшык фIыуэ зылъэгъуа финн щIалэ

Премьер-лигэм щыхэта илъэсхэм «Спартак-Налшыкым» щыджэгуащ нэгъуэщI къэралхэм къикIа щIалэ зыбжанэ. Абыхэм ящыщ зыщ Фредриксон Оттэ.

Подробности... | Просмотрено: 4
Махуэгъэпс

02.07.2021 - 13:20

Мэрем пшыхь

ХьэтIохъущыкъуей напэ

Выгу

Подробности... | Просмотрено: 6
Тхыдэ

02.07.2021 - 12:40

Гуащэнэ - урыс пащтыхь гуащэ

Мейкъуапэ щыIэ «Полиграф-Юг» ООО-м тхылъ гъэщIэгъуэн къы­щы­дэ­кIащ журналист цIэрыIуэ, тхакIуэ СэIэбцокъуэ Нуриет и лэжьыгъэу. «Мария: черкешенка, царица рус­ская» тхылъыр тхыдэ повестщ.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жылагъуэ

02.07.2021 - 12:00

Розэ Нэху и псэр

Розэ Нэху и фэеплъ сыным деж адыгэ, абазэ хасэхэм я лIыкIуэхэр.

 

Подробности... | Просмотрено: 5

Страницы