Политикэ

Лъэпкъхэм я Iуэху ягъэкIуатэ

Лъэпкъ зэхущытыкIэхэмкIэ Советым и зэIущIэр (иджыблагъэ Налшык къалэм щекIуэкIар) къыщызэIуихым, Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир къытеувыIащ мыхьэнэшхуэ зиIэу къилъытэ Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм: лъэпкъхэм я щэнхабзэр хъумэным, абы ехьэлIа къэрал политикэр гъэзэщIэнымкIэ IэщIагъэлIхэр щIыпIэхэм щыгъэхьэзырыным, я хэкур фIыуэ ялъагъуу щIэблэр къэгъэтэджынымкIэ егъэкIуэкIыпхъэ лэжьыгъэм, нэгъуэщIхэми.

ЩIыхуэхэр пшыныжыным лъэныкъуитIри зэщIыгъуу йолэжь

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм хэтхэмрэ премьер-министр Мусуков Алийрэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щахуэзащ «Россети Кавказ Ищхъэрэ» зэгухьэныгъэм и лIыкIуэхэм.

«ЦIыхухэр щIэфхумэ, фэри фыщIэсхунущ!»

Ставропольем и правительствэм и зэIущIэм крайм и гу­бернатор Владимиров Владимир щыгъуазэ щыхъуащ цIыхухэр зэрырагъэблагъэ щIыкIэм егъэщIылIа къаугъэм.

Щхьэж къыхиха гъуэгур

ПсэукIэ
Илъэс 30 дэкIащ Совет Союзыр зэр­ымыIэжрэ. Куэдым я гум къы­щIитхъыу яфIэ­кIуэда СССР-р кIуэ пэтми нэхъ тпэжыжьэ мэхъу. АтIэ, сыт хуэдэу псэурэ абы хэта республикэ 15-р? Я ВВП-хэр (псори зэхэту продукцэу къыщалэжьыр зыхуэдизыр) зэригъапщэурэ, а упщIэм жэуап ирет КъэралыщIэ ды­дэ­хэмкIэ институтым и унафэщI Мартынов Алексей.

Хамэш тесхэр
(Литва, Эстоние, Латвие)

Нобэ КъБР-м и Парламентым хех Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэр

Нобэ КъБР-м и Парламентым хех Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэр

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэм деж Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ щыIэ советым и зэIущIэ

КъБР-м и Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и деж Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ щыIэ советым и зэIущIэ.

Хэхыныгъэм хэлэжьыхьынухэр ирагъаджэ

Бахъсэн районым и щIыналъэ администрацэм и унэм иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ КъБР-м и Парламентым и VI зэхуэсыгъуэм и депутатхэр хэхыным хэлэжьыхьыну участкэ комиссэхэм я лэжьакIуэхэм я семинар. Ар къыщызэIуихым щIыналъэ хэхакIуэ комиссэм и унафэщI Бештокъуэ Хьэмидбий къызэхуэсахэр щыгъуазэ ищIащ хэхыныгъэхэм зыщыхуагъэхьэзыр, ахэр щрагъэкIуэкI зэманым хэхакIуэ комиссэхэм къапэщыт къалэн нэхъыщхьэхэм.

Дунейм щыхъыбархэр

УФ-м и Президент Путин Владимир иджыблагъэ Iэ щIидзащ ДНР-мрэ ЛНР-мрэ щыпсэухэм урысей паспортхэр къыIахыныр ящыгъэпсынщIэным теухуа указым. 

Извещение

к сведению избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, назначенных на 8 сентября 2019 года.

Губгъуэжыхапхъэр гъэкIуэдыным теухуауэ

КъБР-м и Парламентым Мэкъумэш политикэмкIэ, щIыуэпсыр хъумэнымрэ ар къэгъэсэбэпынымкIэ, щIы IуэхухэмкIэ и комитетым иригъэкIуэкIа зэIущIэм къыщызэщIакъуэжащ республикэм и мэкъумэш IэнатIэм 2018 гъэм къилэжьамрэ гъатхэ псыщIэгъэлъадэхэр зэрырагъэкIуэкIамрэ.

Страницы

Подписка на RSS - Политикэ