Политикэ

Махуэшхуэм и фэеплъу

Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щрагъажьэ къэрал кIуэцI хъумакIуэ IэнатIэр граф Комаровскэм къызэрызэригъэпэщрэ илъэс 250-рэ зэрырикъур.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм электрокъарур зэгъэзэхуауэ къыщыгъэсэбэпынымрэ энергетикэ IэнатIэм зыщегъэужьынымрэ я IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным ­теухуауэ

№30-ПП
2019 гъэм гъатхэпэм и 7-м            Налшык къалэ

УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм и деж щылажьэ Советым и зэIущIэр Матовников Александр Владикавказ щригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ КIуэкIуэ Казбек

Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэм и деж щылажьэ Советым и зэIущIэр Матовников Александр вэсэмахуэ щригъэкIуэкIащ Владикавказ къалэм. Абы хэтащ УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Чеботарёв Сергей, КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, округым и субъектхэм я унафэщIхэр, федеральнэ министерствэхэм, ведомствэхэм я лIыкIуэхэр.

Электрокъарум ехьэлIа Iуэхугъуэхэр ирагъэфIакIуэ

«Кавказ Ищхъэрэм и МРСК»-м и унафэщIхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и Правительствэм щытепсэлъыхьащ электросеть комплексым и лэжьыгъэр зэрегъэфIэкIуапхъэм.

Япэ Iыхьэр зэфIокI

«Iуэху щызэфIах Урысей» зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм къызэригъэпэщауэ, Налшык щыIэ ЩIалэгъуалэ бизнес-школым тхьэмахуэ зыбжанэ хъуауэ щокIуэкI ди щIыналъэм щылажьэ университетхэм я студентхэм папщIэ егъэджэныгъэ щхьэхуэхэр. Мы махуэхэм зэфIокI абыхэм я япэ Iыхьэр. Школым къыщызэрагъэпэща семинархэмрэ тренингхэмрэ ятеухуауэ щытащ хьэрычэтыщIэ Iуэхухэр зэрыбублэнум.

Iуэху нэхъыщхьэхэм топсэлъыхь

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ зи чэзу зэIущIэр. Абы хэтащ УФ-м и Президентым КИФЩI-м и IуэхухэмкIэ и полномочнэ лIыкIуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ и аппаратым и федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Ткачёв Евгенийрэ КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я лIыкIуэу КъБР-м и Парламентымрэ суд IуэхущIапIэхэмрэ щыIэ ДыщэкI Мадинэрэ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм и унафэм щIэт къэрал IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм лэжьапщIэ зэрырат отраслевой хабзэм теухуа Положенэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и  Унафэ
2019 гъэм гъатхэпэм и 4-м Налшык къалэ №29-ПП

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек: «Курорт-рекреацэ комплексыр республикэм бгъэдэлъ экономикэ зэфIэкIым и Iыхьэ нэхъыщхьэщ»

«Сочэ-2019» инвестицэ зэхуэсышхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым утыку къыщрилъхьащ турист-рекреацэ IэнатIэм ехьэлIа проекту сом меларди 9-м нэблагъэ зи уасэхэр. Ахэр зыхуэдэр, промышленностымрэ мэкъумэш хозяйствэмрэ ехьэлIа адрей инвестицэ проект инхэм «Интерфакс-Юг» агентствэм ирита интервьюм щытепсэлъыхьащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ВетеринариемкIэ и управленэм и унафэм щIэт къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм лэжьапщIэ зэрырат отраслевой хабзэм и IуэхукIэ
2018 гъэм дыгъэгъазэм и 25-м

Налшык къалэ №261-ПП

Отставкэм щыIэ судыщIэ Хьэгъэс Верэ Iумэтджэрий и пхъур Аруан суд районым и суд участкэ №3-м зэзыгъэкIуж и судыщIэм и къалэнхэр игъэзэщIэну къешэлIэным и IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр­ Республикэм и Парламентым и Унафэ

«Урысей Федерацэм и судыщIэхэм я статусым теухуауэ» Урысей Федерацэм и Законым и 7-нэ статьям   тету Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым унафэ ещI:

1. Отставкэм щыIэ судыщIэ Хьэгъэс Верэ Iумэтджэрий и пхъур Аруан суд районым и суд участкэ №3-м зэзыгъэкIуж и судыщIэм и къалэнхэр зы илъэсым нэскIэ игъэзэщIэну къешэлIэн.
2. Мы Унафэм къару егъуэт къыщащта махуэм щегъэжьауэ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
Парламентым и УнафэщI  Егоровэ Татьянэ

Налшык къалэ
2019 гъэм щIышылэм и 31-м
№1008-П-П

 

Страницы

Подписка на RSS - Политикэ