Политикэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхухэмрэ и щIыналъэмрэ  щIыуэпс, техногеннэ къэхъукъащIэ къызэрымыкIуэхэм ящыхъумэныр,  мафIэс шынагъуэншагъэр, цIыхухэм я шынагъуэншагъэр псыхэм къыщызэгъэпэщыныр» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ­Правительствэм и Унафэ

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм зыщегъэужьыныр» Къэбэрдей-Балъкъэр ­Республикэм и къэрал программэм ­зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ­Правительствэм и Унафэ

№81-ПП
2021 гъэм мэлыжьыхьым и 19-м   ­Налшык къалэ

Ульбашев Мухьэрбий: «Урысей Федерацэм и субъектхэм дэ тхуэдэу социальнэ къалэнхэр нэгъэсауэ зыгъэзэщIэфа, пандемиеми тэмэму пэщIэта, апхуэдэу коммерческэ щIыхуэр зыпшыныжыфа куэд яхэткъым»

«Дэ коммерческэ щIыхуэхэр къэтщтэн ддакъым икIи апхуэдэ щIыхуэхэр ттелъкъым», - къыхигъэщхьэхукIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Парламентым и пащхьэ къыщыщыпсалъэм.
 

КIуэкIуэ Казбек хэтащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и деж щылажьэ советым и зэIущIэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек видеоконференц мардэм тету хэтащ Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэм деж щылажьэ советым иригъэкIуэкIа зэIущIэм. Абы щыхэплъащ хьэрычэт IэнатIэ мыинымрэ курытымрэ щIыналъэм зыщегъэужьыным, щIалэгъуалэ политикэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэр гъэзэщIа хъуным, къэзакъ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лэжьыгъэм ехьэлIа Iуэхухэм.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм и турист кIуапIэ щIыналъэхэм шынагъуэншагъэр къыщызэгъэпэщыным ехьэлIа Iуэхухэр зи нэIэ щIэт, ведомствэхэм зэдай комиссэм хэтхэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ

№20-ПП
2021 гъэм мазаем и 19-м                    Налшык къалэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм дыкъэзыухъуреихь дунейр щыхъумэным, щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэр къыщыгъэщIэрэщIэжынымрэ къыщыгъэсэбэпынымрэ я IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

№16-ПП
2021 гъэм мазаем и 15-м               Налшык къалэ

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Наркотикхэм япэщIэтынымкIэ и комиссэм и зэIущIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ республикэм Наркотикхэм япэщIэтынымкIэ и комиссэм и зэIущIэр.
Абы хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, КъБР-м щыIэ федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Мэкъуауэ Тимур, властым и гъэзэщIакIуэ, муниципальнэ органхэм, хабзэхъумэ, къарузехьэ IэнатIэхэм я унафэщIхэр.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм цIыхухэр псэупIэкIэ къыщызэгъэпэщынымрэ­ ­коммунальнэ Iуэхутхьэбзэхэр яхуэщIэнымрэ» ­Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ граждан жылагъуэм и институтхэмрэ щадэлэжьэныр» и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

№296-ПП
2020 гъэм дыгъэгъазэм и 21-м                                      Налшык къалэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм унафэ ещI:
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ граждан жылагъуэм и институтхэмрэ щадэлэжьэныр» и къэрал программэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм 2016 гъэм гъатхэпэм и 30-м къыдигъэкIа унафэ №46-ПП-мкIэ къащтам, мы унафэм щIыгъу гуэдзэным къыщыгъэлъэгъуа зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэн.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм 2019 гъэм мэлыжьыхьым и 30-м къыдигъэкIа унафэ №80-ПП-м зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

№306-ПП
2020 гъэм дыгъэгъазэм и 28-м Налшык къалэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм унафэ ещI:
«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм 2020 гъэм цIыхухэр бжыным зыщыхуэгъэхьэзырынымрэ ар егъэкIуэкIынымкIэ комиссэм и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм 2019 гъэм къыдигъэкIа унафэ №80-ПП-м мы унафэм щIыгъу гуэдзэным къыщыгъэлъэгъуа зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэн.

    Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
    и Правительствэм и УнафэщI            МУСУКОВ Алий

 

Страницы

Подписка на RSS - Политикэ