Политикэ

Къэзахъстаным

 ЩIышылэм и 2-7 махуэхэм Къэзахъстаныр зыхэта бэлыхьым зэрыхэхуари щIыхэхуари дэ нэгъэсауэ къытхуэлъагъуну къыщIэкIынкъым, сыту жыпIэмэ, политикэм епха дэтхэнэ Iуэхугъуэми хуэдэу, утыку илъыр зыщ, а псор зезыгъакIуэ къарухэр щIэхъумащ. ИтIани, щIы хъурейм и зы кIапэм щекIуэкI гузэвэгъуэр сэ зэи къыслъэIэсынукъым жыпIэн ипэкIэ, зыгурыбгъэIуэфым нэс уIэбэу, уи щIыналъэми мыхъумыщIагъэм гъуэгу зэрыщумытыным уегупсысын хуейщ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал дамыгъэхэр тыным и IуэхукIэ

Инджылызым Барбадосыр иутIыпщащ

 ФIэщщIыгъуейщ, ауэ ди лъэхъэнэми къэрал щхьэхуит ухъуным бэлыхьышхуэ куэд пыщIащ. Абыхэм ямыгъэшынэу, Барбадос къэралым и унафэщIхэм и кIэм нагъэсащ я къэралыр инджылыз пащтыхьыгъуэм и унафэм къыщIагъэкIын Iуэхур. 

ЗэгурыIуэныгъэ зэращIылIэ

Щэбэт кIуам Черкесск къалэм щызэIущIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, КъШР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рашид, Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэ ­КъумпIыл Мурат, Ставрополь крайм и губернатор Владимиров Владимир сымэ. Хэгъэгу унафэщIхэм ЗэгурыIуэныгъэ зэращIылIащ республикищыр къы­зэ­рыунэхурэ илъэси 100 зэрырикъум ехьэ­лIа дауэдапщэхэр щрагъэкIуэкIкIэ зэ­рызэдэлэжьэнум теухуауэ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ

Лэскэн щIыналъэм хыхьэ Аргудан къуажэм щыщ Iыхьэм хьэщхьэрыIуэ узымкIэ мардэ пыухыкIа (карантин) щыгъэувыным теухуауэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Унафэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ХэхакIуэ комиссэм унафэ къищищтэкIэ Iэ яIэтыну хуитыныгъэ яIэу абы хэгъэхьэным и IуэхукIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

ПП-234

 

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм физическэ щэнхабзэмрэ спортымрэ зыщегъэужьыныр» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ

 

№234-ПП

2021 гъэм щэкIуэгъуэм и 22-м                                     Налшык къалэ

 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

ПП-226

 

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щэнхабзэр» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ

 

№226-ПП

2021гъэм щэкIуэгъуэм и 10-м                                      Налшык къалэ

 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм унафэ ещI:

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

ПП-233

 

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм турист-рекреацэ комплексым зыщегъэужьыныр» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ

 

 

№233-ПП

2021 гъэм щэкIуэгъуэм и 22-м                                     Налшык къалэ

 

Къэбэрдей-Балъкьэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

«Муниципальнэ лэжьэкIэ нэхъыфI» Урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэр къызэгъэпэщынымрэ егъэкIуэкIынымкIэ щIыналъэ конкурс комиссэм хэтхэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуауэ
2021 гъэм жэпуэгъуэм и 29-м                              №223-ПП

Страницы

Подписка на RSS - Политикэ