Политикэ

Къэпщытэныгъэхэр ягъэткIиинущ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ ижыблагъэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм фэтэр куэду зэхэт унэхэм я Iуэхухэр къызэзыгъэпэщ IуэхущIапIэхэм лэжьэну хуит зыщI лицензэхэр зэрыратымрэ къэралыр псэупIэхэм кIэлъыплъыныр зэрырагъэкIуэкIымрэ.

Партым и лэжьыгъэм и мурад нэхъыщхьэхэр къагъэщIэрэщIэж

«Урысей зэкъуэтым» и щIыналъэ къудамэм зи пIалъэр къэмыса и конференцыр щIызэхуашэсам и щхьэгъусэ нэхъыщхьэр партым и XXVIII съездым къищта унафэхэр гъэзэщIэнымкIэ лэжьыпхъэхэр убзыхун зэрыхуейрщ, - жиIащ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и секретарь АфэщIагъуэ Михаил.

Ди республикэр электрокъарур нэхъ тэмэму къэзыгъэсэбэпхэм ящыщщ

ЩIышылэм и 30-м Москва лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэхуэзащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ «Россети» компанием и генеральнэ директор Ливинский Павелрэ. Ахэр тепсэлъыхьащ ди республикэм и электросетым и щытыкIэм, КъБР-мрэ мы компаниемрэ зэщIыгъуу дяпэкIэ зытелэжьэну Iуэху нэхъыщхьэхэм.

КIуэкIуэ Казбекрэ Миронов Сергейрэ я зэIущIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Москва щыхуэзащ «Захуагъэ здэщыIэ Урысей» партым и фракцэу УФ-м и Къэрал Думэм щыIэм и пашэ Миронов Сергей.
ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ ди щIыналъэм и социально-экономикэ зыужьыныгъэр щIэгъэхуэбжьэным пыщIа Iуэхухэм, УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм «Захуагъэ здэщыIэ Урысей» партым щригъэкIуэкI лэжьыгъэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэм.

ЩХЬЭГУЭШ Адэлбий: ПщIантIэхэр зыхуей хуэгъэзэныр мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхущ

Къалэ пщIантIэхэр зэIузэпэщ щIыным хуэунэтIа лэжьыгъэм къэрал бюджетым щыщ мылъку 2020 - 2021 гъэхэми хухахыным тригъэчыныхьынущ «Урысей зэкъуэт» партым.

НэхъыфIхэр къыхах

«Урысей зэкъуэт»-м и Парт школ нэхъыщхьэм иригъэкIуэкI «Политик пашэ» егъэджэныгъэ Iуэхум хэтынухэр къыхахын яухащ. Мы зэманым ирихьэлIэу IэщIагъэлIхэр хунэсащ анкетэ мини 8,5-м еплъыну икIи абыхэм ящыщу арэзы техъуащ мини 6,5-м.

Къалэдэс куэдым я псэукIэр иригъэфIэкIуэнущ

Бахъсэн къалэ округым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Мамхэгъ Хьэчим езым и унафэм щIэт лэжьакIуэ зыбжанэ, апхуэдэу Дыгулыбгъуей къуажэм и Iэтащхьэ Къуэдзокъуэ Л. сымэ щIыгъуу иджыблагъэ къызэхикIухьащ Цагъуэм и цIэр зезыхьэ уэрамыр. 2004 - 2005 гъэхэм абы лэжьыгъэшхуэ щрагъэкIуэкIащ псы фIейхэр зрикIуэ бжьамийр щыукъуэдииным хуэгъэзауэ. Километри 8 зи кIыхьагъ а уэрамым и зэхуэдитIым нэблагъэм коллекторыщIэ щыщIалъхьауэ щытащ. АбыкIэ иухащ лэжьыгъэхэм я япэ лъэхъэнэр.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм 2017 гъэм
мазаем и 28-м къыдигъэкIа унафэ №25-ПП-м зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ №221-ПП
2018 гъэм щэкIуэгъуэм и 28-м  Налшык къалэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Унафэхэр

«ЩIыпIэ мыхьэнэ зиIэ языныкъуэ Iуэхухэр къуажэ щIыналъэхэм егъэбыдылIэным и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым и 2-нэ статьям зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьэным теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым хуэгъэзауэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Унафэ

ХЪУЭХЪУ

ПщIэ зыхуэсщI Мухьэмэд Мусэбий и къуэ!
Уэри узиунафэщI «Адыгэ псалъэ» газетым и лэжьакIуэхэми си гуапэу сынывохъуэхъу Урысей печатым и махуэмкIэ!
ЛIэщIыгъуэм нэблэгъауэ фи газетыр щытщ къэхъукъащIэхэм я пэжыпIэр я анэдэлъхубзэкIэ щIэджыкIакIуэхэм ялъэзыгъэIэс Iэмал нэхъыщхьэу. Ар я Iэпэгъущ нэхъыжьхэми, нэхъыщIэхэми, IэщIагъэ зэмылIэужьыгъуэхэм ирилажьэхэми.

Страницы

Подписка на RSS - Политикэ