Политикэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм и унафэм щIэт къэрал IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм лэжьапщIэ зэрырат отраслевой хабзэм теухуа Положенэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и  Унафэ
2019 гъэм гъатхэпэм и 4-м Налшык къалэ №29-ПП

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек: «Курорт-рекреацэ комплексыр республикэм бгъэдэлъ экономикэ зэфIэкIым и Iыхьэ нэхъыщхьэщ»

«Сочэ-2019» инвестицэ зэхуэсышхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым утыку къыщрилъхьащ турист-рекреацэ IэнатIэм ехьэлIа проекту сом меларди 9-м нэблагъэ зи уасэхэр. Ахэр зыхуэдэр, промышленностымрэ мэкъумэш хозяйствэмрэ ехьэлIа адрей инвестицэ проект инхэм «Интерфакс-Юг» агентствэм ирита интервьюм щытепсэлъыхьащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ВетеринариемкIэ и управленэм и унафэм щIэт къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм лэжьапщIэ зэрырат отраслевой хабзэм и IуэхукIэ
2018 гъэм дыгъэгъазэм и 25-м

Налшык къалэ №261-ПП

Отставкэм щыIэ судыщIэ Хьэгъэс Верэ Iумэтджэрий и пхъур Аруан суд районым и суд участкэ №3-м зэзыгъэкIуж и судыщIэм и къалэнхэр игъэзэщIэну къешэлIэным и IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр­ Республикэм и Парламентым и Унафэ

«Урысей Федерацэм и судыщIэхэм я статусым теухуауэ» Урысей Федерацэм и Законым и 7-нэ статьям   тету Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым унафэ ещI:

1. Отставкэм щыIэ судыщIэ Хьэгъэс Верэ Iумэтджэрий и пхъур Аруан суд районым и суд участкэ №3-м зэзыгъэкIуж и судыщIэм и къалэнхэр зы илъэсым нэскIэ игъэзэщIэну къешэлIэн.
2. Мы Унафэм къару егъуэт къыщащта махуэм щегъэжьауэ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
Парламентым и УнафэщI  Егоровэ Татьянэ

Налшык къалэ
2019 гъэм щIышылэм и 31-м
№1008-П-П

 

ЗэуапIэм щыIа адэхэмрэ адэшхуэхэмрэ я щапхъэм тету

Советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 30 щрикъум ирихьэлIэу

Советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 30 зэрырикъур Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэ, мыхьэнэшхуэ зиIэ жылагъуэ-политикэ Iуэхуу къалъытэу.

КIуэкIуэ К. В. я пашэу КъБР-м икIа лIыкIуэхэр Урысейпсо инвестицэ зэхыхьэшхуэм хэтщ

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К.В. и пашэу Къэбэрдей-Балъкъэрым икIа делегацэр хэтщ Сочэ къалэм щекIуэкI урысейпсо инвестицэ зэхыхьэшхуэм.

Къэпщытэныгъэхэр ягъэткIиинущ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ ижыблагъэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм фэтэр куэду зэхэт унэхэм я Iуэхухэр къызэзыгъэпэщ IуэхущIапIэхэм лэжьэну хуит зыщI лицензэхэр зэрыратымрэ къэралыр псэупIэхэм кIэлъыплъыныр зэрырагъэкIуэкIымрэ.

Партым и лэжьыгъэм и мурад нэхъыщхьэхэр къагъэщIэрэщIэж

«Урысей зэкъуэтым» и щIыналъэ къудамэм зи пIалъэр къэмыса и конференцыр щIызэхуашэсам и щхьэгъусэ нэхъыщхьэр партым и XXVIII съездым къищта унафэхэр гъэзэщIэнымкIэ лэжьыпхъэхэр убзыхун зэрыхуейрщ, - жиIащ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и секретарь АфэщIагъуэ Михаил.

Ди республикэр электрокъарур нэхъ тэмэму къэзыгъэсэбэпхэм ящыщщ

ЩIышылэм и 30-м Москва лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэхуэзащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ «Россети» компанием и генеральнэ директор Ливинский Павелрэ. Ахэр тепсэлъыхьащ ди республикэм и электросетым и щытыкIэм, КъБР-мрэ мы компаниемрэ зэщIыгъуу дяпэкIэ зытелэжьэну Iуэху нэхъыщхьэхэм.

КIуэкIуэ Казбекрэ Миронов Сергейрэ я зэIущIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Москва щыхуэзащ «Захуагъэ здэщыIэ Урысей» партым и фракцэу УФ-м и Къэрал Думэм щыIэм и пашэ Миронов Сергей.
ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ ди щIыналъэм и социально-экономикэ зыужьыныгъэр щIэгъэхуэбжьэным пыщIа Iуэхухэм, УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм «Захуагъэ здэщыIэ Урысей» партым щригъэкIуэкI лэжьыгъэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэм.

Страницы

Подписка на RSS - Политикэ