Политикэ

КъБР-м къегъэщIылIа федеральнэ инспектор нэхъыщхьэу Ткачёв Евгений ягъэув

КъБР-м и Правительствэм и Унэм УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александр дыгъэгъазэм и 5-м республикэм и Правительствэм хэтхэм, Парламентым и депутатхэм, жылагъуэ, дин зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэм щаригъэцIыхуащ КъБР-м къегъэщIылIа федеральнэ инспектор нэхъыщхьэм и къулыкъум щIэуэ ягъэува Ткачев Евгений.

Я гулъытэр цIыхухэм я псэукIэр егъэфIэкIуэным хуэгъэзащ

 «Урысей зэкъуэт» фракцэм хэт депутатхэм иджыблагъэ даIыгъащ цIыхухэм ират дэIэпыкъуныгъэ щхьэхуэхэм хэгъэхъуэным теухуауэ законодательствэм халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэр.

Абы дегъэпIейтей

Илъэс кIуам щэкIуэгъуэм и 29-м КъБР-м и жылагъуэ лэжьакIуэ гуп (тхакIуэхэри, щIэныгъэлIхэри яхэту) Къэбэрдей-Балъкъэрым и унафэщIхэм тхыгъэкIэ зыхуагъэзат. Абы къыщаIэтар псори зыгъэпIейтей Iуэхуу къызэрытлъытэм къыхэкIыу, а тхыгъэ дыдэр КъБР-м и Iэтащхьэ щIалэ КIуэкIуэ Казбеки хуедгъэхьащ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ
КIуэкIуэ Казбек деж

ПщIэ зыхуэтщI Казбек Валерий и къуэ!

«Урысейм и цIыху цIэрыIуэхэр»

«Урысейм и цIыху цIэрыIуэхэр» лъэпкъпсо конкурсыр зытеухуар нэгъуэщI къэралхэм япыщIа аэропортхэм зи цIэр фIащыну цIыхушхуэхэр къыхэхынырщ.

Страницы

Подписка на RSS - Политикэ