Жылагъуэ

Киномрэ театрымрэ я вагъуэхэр щоджэгу

Москва МузыкэмкIэ и лъэпкъ къэрал музейм иджыблагъэ Iуэху гуапэ щекIуэкIащ. Абы щагъэлъэгъуащ адыгэ актрисэ, сценарист, композитор, режиссёр, драматург Жэман Iэминэ и пьесэм къытращIыкIа «Шаляпин/О’Нил» спектаклыр, МТС банкыр и дэIэпыкъуэгъуу.

Къалэр зыгъэдахэ

Прохладнэ къалэм и щIыпIэ щхьэхуэхэм скульптурэ гъэщIэгъуэнхэр щагъэув.

Ди щIыбкIэ щыIэ къэщIыгъэ

Астрономхэм иджыблагъэ хьэршым къыщагъуэтащ дыщыпсэу ЩIы Хъурейм ирагъэщхь планетэ. Ар ящыщкъым Дыгъэм и хъуреягъыр къэзылъэтыхьхэм. Апхуэдэхэм щIэныгъэлIхэр зэреджэр экзопланетэщ («экзо» псалъэр, «и щIыбкIэ щыIэ» мыхьэнэр къикIыу, пасэрей алыджыбзэм къыхэкIащ).

IэщIагъэхэм щыхурагъаджэ IуэхущIапIэхэм я зэфIэкIым хохъуэ

«Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ республикэм и еджапIэу 3-м федеральнэ грантхэр иратащ, псори зэхэту сом мелуан 68,5-рэ хъууэ. Абы и хьэкъкIэ а еджапIэхэм къыщызэIуахащ IэщIагъэхэм зыщыхуагъасэ иджырей лъэщапIэу 15. Грантхэм я хьэкъкIэ зи Iуэхур езыгъэфIэкIуахэм ящыщщ «Къэбэрдей-Балъкъэр автомобиль-гъуэгу колледж», «Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар-техническэ колледж», «УхуакIуэ» Къэбэрдей-Балъкъэр колледж» еджапIэхэр.

Журт лъэпкъым и фэеплъу

Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм лэжьыгъэ гъэщIэгъуэн къыщыдэкIащ. Абы итщ Мелиховэ Галинэ и «Жид, или Кубанский псалом» повестымрэ Налшык щыщ уэрэджыIакIуэ икIи композитор Амирамов Ефрем и IэдакъэщIэкI усэхэмрэ.

Бахъсэн щIыналъэм илъэсыщIэ гуфIэгъуэр щрахьэжьащ

Кременчуг-Констатиновскэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм «ЩIымахуэ таурыхъ» зыфIаща концерт гъэщIэгъуэн иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ Псыхъурей, Куба, Кременчуг-Констатиновскэ, Бахъсэнёнкэ, Кыщпэк къуажэхэм дэс унагъуэ хуэмыщIахэмрэ бын куэд зиIэ унагъуэхэмрэ я сабийхэм папщIэ. Ахэр ИлъэсыщIэ псейм и лъабжьэм къыщыфащ, щыджэгуащ.

«ЦIыхум и хуитыныгъэхэр» дерсыр

Илъэс къэс ди къэралым и щIыпIэ псоми щокIуэкI «ЦIыхум и хуитыныгъэхэр» дерсыр. Ар ирагъэхьэлIэ ЦIыхум и хуитыныгъэхэр хъумэным и дунейпсо махуэм. А Iуэхур я нэIэ щIэтщ Урысей Федерацэм цIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ и уполномоченнэу щыIэ Москальковэ Татьянэрэ УФ-м цIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ и министр Васильевэ Ольгэрэ.

ЦIыхухэр сакъыну къыхураджэ

Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ комитетым и Оперативнэ штабу КъБР-м щыIэм ИлъэсыщIэ махуэшхуэхэм ехьэлIа нэгузыужь Iуэхухэр къызэгъэпэщыным и пэ къихуэу республикэм щыпсэухэм ягу къегъэкIыж гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр щекIуэкIкIэ цIыху куэд щызэхуэс щIыпIэхэм щысакъын, террорым пэщIэтыным теухуауэ щыIэ мардэхэм тетын зэрыхуейр:

Бетыгъуэн Исмэхьил «Илъэсым и усакIуэ» цIэр къыфIащ

ЕхъулIэныгъэ

КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и агрономие факультетым и студент Бетыгъуэн Исмэхьил «2019 гъэм и усакIуэ» литературэ саугъэтыр зыхуагъэфэщахэм ящыщ хъуащ. ЩIалэщIэм и къалэмыпэм къыпыкIа усэхэр ихуащ Москва иджыблагъэ къыщыдэкIа «Илъэсым и усакIуэ» литературэ альманахым. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ еджапIэ нэхъыщхьэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ КIурашын Заремэ.

КУЭШЕЙ Азэмэт: ЦIыхухэм я псэукIэр едгъэфIэкIуэнырщ ди къалэн нэхъыщхьэр

Ди  щIыналъэхэм

Республикэм и зыужьыныгъэр куэдкIэ елъытащ щIыналъэ къулыкъущIапIэхэм. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, хэгъэгу правительствэм иубзыху IуэхухэмкIэ жэуаплыныгъэ нэхъыбэ зи пщэ къыдэхуэр, министерствэхэм яужькIэ, щIыналъэ Iэтащхьэхэращ, ахэращ цIыхухэм нэхъ гъунэгъуу ядэлажьэри. Нобэ зэманым декIуу дэбакъуэ районхэм ящыщщ Аруан щIыналъэр. Ар зэрыгушхуэнхэр махуэ къэс къыдохъу, IуэхугъуэфIхэр щызэфIах, адрейхэми ещхьу, лъэпощхьэпо мымащIи ирохьэлIэ. Аруан щIыналъэм нобэ иIэ социально-экономикэ щытыкIэм, цIыхухэм я псэукIэм ехьэлIауэ я Iуэху зыIутым зыщыдгъэгъуэзэн мурадкIэ дэ зыхуэдгъэзащ Аруан щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Куэшей Азэмэт.

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ