Жылагъуэ

СабийгъэгуфIэ

Щхьэлыкъуэ къуажэм дэт курыт еджапIэ №1-м къегъэщIылIауэ лажьэ сабий садым и гъэсэнхэм гъэмахуэр кърагъэблэгъащ. Сабийхэр хъумэным и махуэр абыхэм хуагъэдэхащ я гъэсакIуэхэм. Махуэр пщэдджыжь зарядкэкIэ къыщIадзащ, къэфащ. НыбжьыщIэхэр гъэмахуэм, сабиигъуэм теухуа усэхэм къеджащ, уэрэдхэр жаIащ. Мел зэмыфэгъухэмкIэ асфальтым тращIыхьащ дыгъэ, лэгъупыкъу, удз гъэгъа сурэтхэр. ЦIыкIухэм шар зэмыфэгъухэр ягъэлъэтащ.

 

Ставропольем фильм щытрах

«Снег над пустыней» художественнэ фильмыр Ставропольем щытрахынущ. Ар траухуэнущ Урысейм и дзэм къулыкъу щызыщIэ и щIалэхэм Сирием щекIуэкIа зауэ гуащIэм щызэрахьа лIыгъэм.

Адыгэхэр: дуней псом щынэхъыжь дыдэ лъэпкъхэм ящыщ зыщ

Зэгуэтха тхылъышхуэм Тыркум щыпсэу убыххэм я зы нэхъыжьыфI къиIуэтэжа гъэсэпэтхыдэ дигу къигъэкIыжащ.

Шэрджэс парламент

Зауэр кIуэ пэтми нэхъ къащытехьэлъэм, адыгэ тхьэмадэхэм къагурыIуащ лъэпкъ псоми я къарур зэщIамыгъэуIуауэ я хэкум къиужьгъа дзэм зэрыпэмылъэщынур. Убых дзэпщ цIэрыIуэ Бэрзэдж Джырандыкъуэ и жэрдэмкIэ, 1861 гъэм мэкъуауэгъуэ мазэм и 13-м Сочэ псыхъуэ щызэхыхьащ шапсыгъхэм, абазэхэхэм, натхъуэджхэм, убыххэм я лIыкIуэхэм я хасэ. Шэрджэс къэралыгъуэ къызэгъэпэщын хуейуэ унафэ ищIащ хасэм, абы и унафэр IэщIалъхьащ Лъэпкъ зэхуэсышхуэм (меджлисым е парламентым).

Победитель международных конкурсов Тамбий Джимуко

Громко ухнувший снаряд упал прямо на крышу дома. Огромной силы взрыв разнес жилище буквально в клочья - и сразу тишина. Вокруг - только страшное безмолвие и кромешная тьма, кажется, весь мир перестал существовать, провалившись в черную бездну. 

Зеикъуэ къуажэм щыщ щIэныгъэхэм я докторхэр

Илэжь IуэхуфIхэмкIэ, и дуней тетыкIэмкIэ жылэм къахэщу, фIыуэ ялъа­гъуу цIыху цIэрыIуэ куэд къахэкIащ Сэбаншыхэ. Мы тхыгъэ кIэ­щIым сыщытепсэлъыхьыну сыхуейщ­ лъэпкъым и бын пажэхэм ящыщу Сэбаншы Хъанджэрий, абы и къуэ­рылъху Хъусен, абы ипхъу Жанеттэ сымэ.

Щхьэж и зэфIэкI иреплъыж

- «Лъэпкъ Iуэху» жыдоIэ сыт щы­гъуи. Хэхэсми хэкурысми зыуэ зезыгъэлъытэж, псори зэзыгъэуIу лъэпкъ гупсысэр сыт хуэдэ, Аскэр?
- Нобэ дэтхэнэ хэгъэгу щыпсэу адыгэми лъэпкъым зэрыщыщыр къыгу­роIуэ. 

ФIыгъуэ псори хьилмырщ къызыхэкIыр

КъурIэн унагъуэ-унагъуэкIэрэ езыгъа­джэхэр щыIами, япэ еджапIэр къуажэм къыщыщызэIуахар 1916 гъэрщ. Абы и унэр зыщIар Куп Исмел Псыхуабэ къриша IэщIагъэлI Силяев  Николайщ.

ЩIэныгъэ нэху

ДызэрызэрыцIыху лъандэрэ Лъостэн Владимиррэ сэрэ ди зэхуаку зэхущытыкIэ гуапэ къыдэхъуат. Ар Iуэхугъуэ зэхуэмыдэхэм щхьэкIэ  щIэх-щIэхыурэ къызэджэрт икIи   си Iуэху еплъыкIэр жызигъэIэрт. Сэ зыхэсщIэрт пщэрылъ къысхуищI къалэнхэр дагъуэншэу зэфIэсхыну ар къызэрысщыгугъыр. Сэри апхуэдэу сыкъызэрыщIэкIыным сыхущIэкъурт, пщIэшхуэрэ нэмыс лъагэрэ хуэсщIырти.

ГъащІэр матэщІэдзакъым

«ГъащІэр матэщІэдзакъым», жеІэ адыгэм. УзыщІэхъуэпсым, къыбдэхъуну узыхуейм унэсын щхьэкІэ, гугъу удехьыныр къэгъэнауэ, гурэ псэкІэ абы ухуэгъэзауэ щымытмэ, ужьыхыжыныр зыхуэІуа щыІэкъым.

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ