Жылагъуэ

Шагъдийм зыкъезыгъэужьыжа зеикъуэдэс лIыхъужьхэр

БлэкIам уасэ пэж хуэзыгъэувыр нобэрей махуэращ. ФIыр абы къы­щынэмэ, ар щапхъэ, гъуэгугъэлъагъуэ мэхъу. ЛъэхъэнэщIэр ефIэкIмэ, япэ итахэм пхаша гъуэгур хэмыкIуэдэжауэ аращи,  ухуэфэщэныр уэри къэ­кIуэнум и пащхьэ щыпхь пщэрылъщ.

ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэр дывгъэхъумэ!

Нэгъабэ «Кабардино-Балкарская правда» газетым къытехуащ ­ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм теухуауэ Битиров Эдуард и тхыгъэ. Ар, дауи, куэдым ягу дыхьащ. Иджы абы къы­поджэж КъБР-м и Парламентым и депутат, биологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Щхьэгъэпсо Сэфарбий.

Адыгейм ар и япэ Президенту щытащ, икIи игъащIэкIэ апхуэдэу къэнэнущ

Джэрым Аслъэн

НыбжькIэ илъэс бжыгъэ дахэм ущынэскIэ, уи гъащIэ гъуэгуанэм уроплъэжри, къызэбнэкIар зыхуэдэр къызэщIыбокъуэж, абы щыгъуэми къэкIуэнум мурадыфIхэр хузэпыпщэу лъэхъэнэщIэм ухобакъуэ.

И къалэныр къызыхуэтыншэу езыхьэкI ХьэцIыкIу Раисэ

КъызыхэкIа лъэпкъым пщIэ ­хуащIу, анэдэлъхубзэр яIурылъу, адыгэ литературэм щыгъуазэу ди щIэблэр къэгъэтэджыныр мы­хьэ­нэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэу зэры­щы­тым шэч хэлъкъым. ЕгъэджакIуэ пэрытхэм, гъэсакIуэ Iэзэхэм, щIэ­ныгъэлIхэм - хэкупсэу зыкъэ­зы­лъытэж дэтхэнэми и зэфIэкIыр зыхуэгъэпсар щIыхь зыпылъ а ­къалэныр къызыхуэтыншэу зэ­фIэхынырщ.

Щхьэж и зэфIэкI иреплъыж

Нобэ ди псэлъэгъущ Краснодар щIыналъэ Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъут Аскэр.

Кавказ щыхьым и бжыгъэм хагъэхъуэж

Ижь-ижьыж лъандэрэ тхыдэтххэм, тхакIуэхэм, усакIуэхэм яфIэтелъыджэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр цIэрыIуэ зыщIар и щIыуэпс дахэращ. Пэжу, тхыдэ щхьэхуэ зиIэ щIыпIэхэмкIэ, къэкIыгъэ, псэущхьэ гъэщIэгъуэнхэмкIэ къулейщ ди хэкур. Арами, щы­Iэщ ди щIэныгъэлIхэр зыгъэгуауэщхьэуэ, щIыуэ­псым ехьэлIа гукъеуэ гуэрхэри. Абыхэм ящыщщ щыхь ­къуэлэн лъы къабзэ зэрамыгъуэтыжыр.

Къан хабзэр ди нобэрей зэманым

Дзэлыкъуэкъуажэ щыщ Къардэн Ахьмэд и ныбжьыр илъэс 28-рэ хъууэ арами, лъэпкъ хабзэжьхэм ящыщ зы ди гъащIэм къыхихьэжыным и зэманрэ къарурэ емыблэжу хущIокъу. Илъэс зыбжанэ хъуауэ тхэквондомкIэ сабийхэм ядэлажьэ щIалэр къызэрымыкIуэу ныбжьыщIэхэм къыдахьэхащи, атэлыкъ хабзэм зэрызригъэужьыжынум и гур къыхуэушащ.

Полкым и къуэ

Нэхулъэр къызэ­кIэ­щIитхъыу, жэ­щым къепща жьыр теужри, мэзыр щым хъужат. Уэс хьэщхьэтеуэр къы­зэщэщэха жыгхэр нэхъ IэпцIэ­лъапцIэу къыпфIэщIырт. Ахэри умэзэхат. Лъэужьхэр уэсым исеижати, щIымахуэ мэзым цIыхупсэ щымы­дымыжми ярейт.

Абыкъухэ я къуэпсыр жыжьэ дыдэ къыщожьэ

Дызэрыт илъэсым щIидза къудейуэ, Бахъсэн къикIри «Адыгэ псалъэм» зы тхыгъэ къэкIуащ. «Сыт Абыкъу лъэпкъым ди лажьэр?» - упщIэмкIэ къыщIидзэу Абыкъу Мухьэмэд иришэжьа хъыбарыр щхьэусыгъуэ хуэхъуащ абы и унэм деблагъэу ар къызыхэкIа лъэпкъым и къежьапIэмрэ и къекIуэкIыкIамрэ зыхэдгъэгъуэзэныр. Зым дылъэIэсмэ, къанэр зэрынэхъы­бэр тлъагъури, Абыкъухэ я тхыдэр зэфIэгъэувэжыныр газет тхыгъэкIэ зэрызэфIэмыкIынур къыдгурыIуащ.

Ахъшэу халъхьар сом мелардиплIым щIегъу

Ди республикэм и цIыхухэм Урысейм и «Мэкъумэшбанк» акционер обществэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм мы гъэр къызэрихьэрэ сом мелуан 727-рэ халъхьащ.

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ