Жылагъуэ

СЭХЪУРОКЪУЭ Хьэутий: Лъэпкъыр зэкъуэгъэувэжынымрэ анэдэлъхубзэр хъумэнымрэ догъэнэхъапэ

Адыгэхэм ди жылагъуэ зэгухьэныгъэ нэхъ ин дыдэр - Дунейпсо Адыгэ Хасэр - къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэс 30 ирикъуащ. А зэманым къриубыдэу абы къикIуа гъуэгуанэм, игъуэта зыужьыныгъэмрэ лъэхъэнэм къыдэкIуа гъэунэхуныгъэхэмрэ ятеухуа упщIэ зыбжанэкIэ иджыблагъэ зыхуэдгъэзащ ДАХ-м и Тхьэмадэ ­Сэхъурокъуэ Хьэутий.

«Шэрджэс дерби-2021»-м дуней псом зыщеубгъу

 Жэпуэгъуэм и 1-м Нартан къуажэм щызэхэтынущ илъэ­сым и шы зэхьэзэхуэ нэхъ ин дыдэр - «Шэрджэс дер­би­-2021». «Гуэрэн» шыгъэжапIэм иджы етIуанэ кърегъэблагъэ шыхэр ямыхъуэжу махуипщIым и кIуэцIкIэ километр 1000 зэпызычыну зи мурад шу ахъырзэманхэр. Ады­гэшым хуаIэ лъагъуныгъэрщ а псори зэзышалIэр.

Урысейм Iэ Iэтыным щыщIадзащ

Псом япэу хэхыпIэ участкэхэм лэжьэн щыщIадзащ КъуэкIыпIэ Жыжьэм. 

КIуэкIуэ Казбек зи чэзу Iуэхухэм ятеухуа упщIэхэм жэуапхэр щритащ республикэм и телеканалым

КIуэкIуэ Казбек зи чэзу Iуэхухэм щы­теп­сэ­лъыхьащ «КъБР 1» телеканалым. Редактор нэхъыщхьэ Конаревэ Наталье республикэм и Iэтащхьэм Iуэхугъуэ тIощIым нэблагъэкIэ еупщIащ. Псалъэмакъым къыхэщащ экономикэм зэрызиужьыр, абы и лъэныкъуэкIэ пандемием къихьа зэраныгъэхэр, уз зэрыцIалэм пэщIэтынымкIэ иджыпсту ди щIыналъэм щызэфIагъэкIхэр, бизнесым и Iуэху зыIутыр, инвестицэ проектхэр гъэзэщIэным хиубыдэу инфраструктурэм игъуэт зэхъуэкIыныгъэхэр.

ЗыгъэпсэхупIэр ирагъэфIакIуэ

КъБР-м и Iэтащхьэм дыгъуасэ къызэ­Iуихащ «Долина ­Нарзанов» санаторэм и корпусыщIэр. 

Жылагъуэ кIэлъыплъыныгъэм щIэту

Хэхыныгъэхэм щыкIэлъыплъ штабыр къы­щызэрагъэпэща КъБР-м и Жы­лагъуэ палатэм ды­гъуасэ щыIащ республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Iэбубэчыр и щIэблэ щэджащэр

ЦIыхум игъуэт зыужьыныгъэр, и дуней еплъыкIэр, Iуэху зехьэкIэр зыкъомкIэ елъытащ ар къызыхэкIа унагъуэм.

Щхьэзакъуэ кредитхэм щIэупщIэ иIэщ

2021 гъэм и мазийм къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу цIыху 1500-м щIигъум Урысейм и «Мэкъумэшбанкым» и Iуэхутхьэбзэхэр къагъэсэбэпащ. Псори зэхэту розницэ кредит портфелым зэрыхуейм хуэдэу къагъэсэбэпэну хуитыныгъэ зыхуаIэ щIыхуэхэм процент 40-м щIигъур щаубыд. 
Республикэм щыпсэухэм нэхъыбэу щIэупщIэ зыхуаIэр «Потребительский кредит без обеспечения», «Пенсионный» программэхэрщ. 2021 гъэр зэрыщIидзэрэ къудамэм итащ кредит 1200-рэ, псори зэхэту сом мелуан 440-м щIигъу.

115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр шуудзэм и фэеплъ махуэр ягъэлъэпIэнущ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм и зэIущIэ иджыблагъэ зэхэтащ.

Анэшхуэм теухуа псалъэ гуапэ

 КъБР- м фIыуэ щацIыху усакIуэ Куэшбей Жамболэт и анэшхуэ Аулъэ Сариет теухуа гукъэкIыжхэр щызэхуихьэсыжауэ щытащ илъэс блэкIам «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм къыщыдигъэкIа «Аулъэ Сариет.

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ