Жылагъуэ

ЛЪЭПКЪ ЕГЪЭДЖАКIУЭ IЭЗЭ, УЗЭЩIАКIУЭ ТЕЛЪЫДЖЭ, ЖЫЛАГЪУЭ ЛЭЖЬАКIУЭ ЦIЭРЫIУЭ ЖЫЛАУ НУРБИЙ - 90

Адыгэ лъэпкъым и тхыдэм, щIэблэм я гъэсэныгъэм, хабзэм, нэмысым ехьэлIа лэжьыгъэ куэд зэфIэзыха хэкупсэхэм ящыщщ ­УФ-м и ТхакIуэхэм, Журналистхэм я союзхэм хэта, зи лэжьыгъэфIым папщIэ «Урысей Федерацэм цIыхубэ щIэныгъэмкIэ и отличник» цIэр, 

Коми Республикэм и махуэхэр - Къэбэрдей-Балъкъэрым

Хабзэ зэрыхъуауэ, нэгъуэщI лъэпкъхэм я щэнхабзэм и махуэхэр ди щIыналъэм щагъэлъапIэ, хэгъэгухэм яку дэлъ зэпыщIэныгъэхэр нэхъри ирагъэбыдэу. А Iуэху дахэм къыпызыщэу иджыблагъэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIащ Комим и щэнхабзэм и махуэхэр. Ар къызэрагъэпэщащ 2021 гъэм а республикэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ. Зэхыхьэр ирагъэкIуэкIащ УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэр и дэIэпыкъуэгъуу, «Мы -  Россия» федеральнэ программэм хыхьэу.

Ахъшэ хэлъхьэн хуейщ илъэсыр имыкI щIыкIэ

Пенсэ зэхуэхьэсынымкIэ къэрал программэм хэтхэм Урысейм и Пенсэ фондым ягу къегъэкIыж дяпэкIэ ятыну пенсэм мы илъэсым и кIэм нэблагъэху ахъшэ халъхьэн зэрыхуейр. Халъхьэ мылъкур къэралым ядиIыгъынущ, абы ягъакIуэр илъэсым къриубыдэу сом минитI нэхърэ нэхъ мащIэ мыхъумэ.

Гордин Яков: «Урыс жылагъуэм я гупсысэкIэм Кавказым зригъэхъуэжащ»

Урыс тхакIуэ, публицист, прозаик, Урысей псом щIэупщIэ щызиIэ «Звезда» журналым и редактор нэхъыщхьэ Гордин Яков и ныбжьыр дыгъэгъазэм и 23-м илъэс 85-рэ ирикъуащ.

Уи хэкум и мывэри дыщэщ

Иужьрей илъэсхэм адэжь щIыналъэм къэ­зы­гъэзэж ди лъэпкъэгъухэм я бжыгъэм хохъуэ. Уи хэкур зэбгъэгъуэтыжыныр лъэпкъыр зы хъужыным, зэкъуэувэжыным и япэ лъэбакъуэщ. 

Дунейм щыхъыбархэр

♦Iэпхъуэшапхъуэм и дунейпсо махуэщ. ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм 1990 гъэм дыгъэгъазэм и 18-м Iэпхъуэшэпхъуэн хуейуэ къызыхудэкIа дэтхэнэ зы лэжьакIуэми абы и унагъуэм исхэми я хуитыныгъэхэр хъумэным, абыхэм къащхьэщыжыным теухуа унафэ къищтащ.

«Си анэр псом нэхърэ нэхъыфIщ, абы гъуэгу хабзэхэр къызэпиудыркъыми»

Апхуэдэ фIэщыгъэ зиIэ акцэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Налшык къалэм дэт «ПсыIэрышэ цIыкIу» сабий сад №72-м.

Гъуэгум щысакъын зэрыхуейр аргуэру ягу къагъэкIыж

Iуащхьэмахуэ щIыналъэм и автоинспекторхэмрэ жылагъуэ лэ­жьа­кIуэхэмрэ иджыблагъэ ирагъэкIуэкIащ гъуэгум зэрыщызекIуапхъэ мардэхэм цIыхухэр зэрытетыр къэпщытэным, хабзэхэр уэим пщIы зэры­мы­хъунум абыхэм иджы­ри зэ гу лъегъэ­тэ­ным теухуа Iуэху. Нэхъыбэу абы къыхашар рулым дэс цIыхубзхэрщ.

Си адэм и макъ къыхоIукI

Ди адэ-анэм насыпыфIэу илъэс 62-рэ къызэдагъэщIащ. ЛъэныкъуэкIэ укъыщеплъмэ, къыпщыхъункIэ хъунут зи дуней еплъыкIэрэ зи хабзэрэ зиIэж лъэпкъ зырызым къы­хэкIахэм я нэчыхьыр быдэ ­мыхъуну. Ди адэр илъэс 24-рэ, ди анэр - 20 щыхъухэм зэ­пызыщIа гурыщIэ къабзэм ­гъащIэ кIыхь къыщIэлът. Сыт хуэдизу къабзэу щытын хуейт атIэ а гурыщIэр, зауэми, гъащIэм къахуигъэува адрей гъэунэхупIэ гугъухэми гурэ-псэкIэ зэщIыгъуу пхыкIыфын папщIэ?! ГъащIэм и бэIутIэIу псоми пэлъэщащ а тIум я гурыщIэр.

«Си бзэ - си псэ, си дуней-2020» щытекIуахэр ягъэлъапIэ

КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм «Си бзэ - си псэ, си дуней-2020» республикэ зэпеуэм щытекIуахэр щагъэлъэпIащ. Илъэс 20-м щIигъуауэ екIуэкI зэпеуэм хэтащ цIыху мини 5 хуэдиз. Школхэм, еджакIуэхэм, егъэджакIуэхэм я зэпеуэхэр щхьэхуэ-щхьэхуэу гуэшауэ щытащ. Ахэр бзэр хъумэным, щIэблэр лъэпкъ хабзэм, литературэм, гъуазджэм, тхыдэм щIэпыкIыным хуэунэтIат. Ныбжь зэхуэмыдэхэм ит куэд гупсысэкIэ зэришэлIащ абы.

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ