Жылагъуэ

ЩIыналъэ унафэщIыр «Россия-24»-м и журналистым йопсалъэ

КъБР-м и Iэтащхьэр «Россия-24» телеканалым и журналистым епсэлъащ щIыналъэм щекIуэкI эпидемиологие щытыкIэр зыхуэдэм щыгъуазэ ищIу.

КъызэрымыкIуэ щытыкIэм хуэхьэзырщ

ЩIышылэм и 20-м КъБР-м Узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и министерствэм и унэм республикэм коронавирус уз зэрыцIалэр къы­щымыгъэхъунымрэ абы зэрызиубгъум щы­кIэлъыплъынымкIэ и Оперативнэ штабым ­хэтхэр журналистхэм щаIущIащ. Министр ­Къалэбатэ Рустам иригъэкIуэкIа зэIущIэм ­хэтащ «Роспотребнадзор» къэрал IуэхущIапIэм КъБР-м щиIэ и управленэм и унафэщI ­Пагуэ Жыраслъэн, КъБР-м Узыншагъэр хъу­мэнымкIэ и министерствэм и штатым хэмыт доху­-тыр-инфекционист нэхъыщхьэ Иуан Маринэ сымэ.

Лъэпкъ щIэныгъэм и къигъэхъуапIэ

Адыгэхэм ящыщу «Мимэ» уэ­рэдыр зэхэзымыха куэд щы­Iэу къыщIэкIынкъым. И къуэрылъху-пхъурылъху ­цIы­кIу­хэр щигъэджэгукIэ, анэш­хуэм куэд дыдэрэ мы пса­­лъэхэр хилъхьэурэ жи­Iэрт:

Уи гъащIэ гъуэгур кIыхь ухъу, Борис!

Нобэ илъэс 70 ирикъуа БищIо Борис щыуакъым адыгэбзэр IэщIагъэу къыщыхихам. Дэтхэнэ цIыхуми и къалэн гугъухэм ящыщщ и гъащIэ псор  зэпхауэ щытыну  IэщIагъэ къыхихыныр.

Истамбыл си нэгу зэрыщIэтыр

Мы къалэм куэдрэ сыщыIащ, сыщегупсыскIэ япэу си нэгу къыщIыхьэр Ататюрк и сурэтхэмрэ азэн къыщыджэ мэжджытышхуэхэмрэщ. Ататюрк и сурэтыр дэнэ дежи фIэлъу урихьэлIэнущ, апхуэдэуи тырку лирэхэм, уеблэмэ зы куруш жьгъейми абы и сурэт тетщ. Къэбгъэлъагъуэмэ, Ататюрк фIыуэ щалъагъу мы къэралым. Кемаль Мустафа (1881-1938) «Ататюрк» унэцIэр къыщратауэ щытащ I934 гъэм екIуэкIа Тырку Лъэпкъ Зэхуэсышхуэм. Абы и пэкIэ тыркухэм унагъуэцIэ яIэу щытакъым.

Лыхь жылэ цIыкIу

Истамбыл и гъунэгъу Бейкоз куейм хыхьэ Полонезкёй къуажэ цIыкIум мызэ-мытIэу и гугъу тщIащ ди лъэпкъэгъухэр зэрыдэсым къыхэкIыу. Ауэ адыгэхэм нэмыщI, лыхь къуажэу ябж а жылэм дэсщ Тыркум щыхэхэс лыхьхэр (Польшэм и цIыхухэр).
Зи дахагъэм, гуакIуагъэм дыдихьэха жылэ цIыкIум и тхыдэм, иIэ псэукIэм, дэсхэм я зэхэтыкIэм, щалэжьымрэ щашхымрэ зэдгъэщIэн мурадкIэ, Тыркум дыщыщыIа махуэхэм зыхуэдгъэзащ Полонезкёй къуажэм и администрацэм и тхьэмадэ, лыхь щIалэ Охотский Даниэл.

ЗыплъыхьакIуэ къакIуэхэм къахохъуэ

ИлъэсыщIэм ирихьэлIэу КъБР-м щыхьэщIащ турист мин 70-м нэблагъэ. Зыгъэпсэхугъуэ махуибгъум къриубыдэу, нэгъабэ и апхуэдэ зэманым елъытауэ ди щIыналъэм зыщызыгъэпсэхуахэм я бжыгъэр куэдкIэ щынэхъыбащ. А махуэхэм Iуащхьэмахуэ лъапэ зыщагъэпсэхуащ цIыху мин 55-м нэблагъэм, Европэм и бгы нэхъ лъагэм щыIащ цIыху мин 35-рэ. Шэджэм, Шэрэдж аузхэм, Гуэл щхъуантIэхэм, нарзан къыщIэжыпIэхэм, Бахъсэн куейм и зыгъэпсэхупIэхэм щыIахэм я бжыгъэри мащIэкъым.

ЯщIэнухэр яубзыху

КъБР-м и муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм зи чэзу зэIущIэ щекIуэкIащ. Абы хэтащ КъБР-м граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ КIурашын Анзор, КъБР-м муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и унафэщI Дзасэжь Хьэзрэталий, Лэскэн щIыналъэ муниципальнэ администрацэм и унафэщI Инжыджокъуэ Сэфарбий, Лэскэн муниципальнэ щIыналъэм и имам Къунащ Заурбий сымэ.

НэхъыфIу щыIэм щагъэгъуазэу

ЩIышылэм и 26-м Мэзкуу къыщызэIуахынущ мэкъумэш хозяйствэхэм я IX урысейпсо зэIущIэ.
«МэкъумэшыщIэхэм я зэгухьэныгъэ» фIэщыгъэм щIэту къызэрагъэпэщ Iуэхур зытеухуэжар, зэрыгурыIуэгъуэщи, а IэнатIэм зегъэужьынырщ. Ар зи жэрдэмри езыгъэкIуэкIри Урысейм Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэрщ. ЗэIущIэм хэтхэм зрагъэлъэгъунущ Iэщ лъэпкъыфIхэр, жылапхъэ бэвхэр, жыг лIэужьыгъуэщIэхэр.
МэкъумэшыщIэхэм я зэхыхьэр щекIуэкIынущ «Крокус Экспо» Гъэлъэгъуэныгъэ центрым.

Сабиипсэр еунэтI

Егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэр иджырей Iэмалхэмрэ технологие пэрытхэмрэ зыгъэIурыщIэу езыгъэфIакIуэ егъэджакIуэхэм ящыщщ Нарткъалэ курыт школ № 4-м илъэси 10-м щIигъуауэ щылажьэ Къурмэн Оксанэ. 

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ