Жылагъуэ

Лъэпкъзэлъыгъуазэр махуэ ирехъу!

Псэр мэпIейтей иджыри, гур мэпхъэр. ГукъэкIыжхэм хожабзэри, махуэхэр нэщхъыфIэу щIепщытыкIыж, гъуэгуанэ махуэ зыщIэкIа лъэри щIым хуиту толъэт.

Къурмэныр къызэрежьар

Муслъымэным и фарзхэм (Iэмал имыIэу ­игъэзэщIэн хуейхэм) ящыщщ къурмэн укIыныр. Ар Алыхьым и арэзыщIыныгъэр къызэралэжь, Тхьэм пэгъунэгъу ухуэзыщI Iуэхугъуэщ икIи мы гъэм тохуэ шыщхьэIум и 11-13 махуэхэм. Дауэ атIэ Къурмэныр къызэрежьар икIи сыт абы щхьэусыгъуэ хуэхъуар?

Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIынущ «Rainforest Challenge Russia Caucasus» дунейпсо зэпеуэр

ШыщхьэуIум и 1 - 3-хэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIынущ «Rainforest Challenge Russia Caucasus» дунейпсо зэпеуэм хыхьэ Iыхьэр. А зэпеуэр къалъытэ автоспортым хыхьэ зэхьэзэхуэхэу дуней псом щынэхъ гугъу дыдэхэм икIи къуакIэбгыкIэхэм, мэз Iувхэм автомобилхэмкIэ къыщызэдэжэнымкIэ дунейпсо чемпионатым хуагъадэ.

«Iуащхьэмахуэ и уэрдыхъу-2019» зэпеуэм хэтынухэм загъэхьэзыр

Терскол дэт центрым къыщызэхуэса командэхэм зэхьэзэхуэм и Iыхьэ щхьэхуэхэм дызэрыпэлъэщынум зыхуагъэхьэзыр. Абы къыдэкIуэу «АРМИ-2019» къуршыщхьэ зэпеуэм хэтынухэм Iэмал ягъуэтащ блэкIа зэхьэзэхуэхэм хэтахэм яIэщIэкIа щыуагъэ нэхъыщхьэхэм мультимедие форматым иту щыгъуазэ зыхуащIыну. Конкурсым и Iыхьэ щхьэхуэхэм траха сурэтхэмрэ видеофильмхэмрэ наIуэу къагъэлъагъуэ дзэм и спортсменхэм яIэщIэкIа щыуагъэхэри, абыхэм я ехъулIэныгъэхэри.

Дунейм ехыжащ Лий Адэлджэрий Iэмырбий и къуэр

ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием, Дунейпсо, Къэбэрдей Адыгэ Хасэхэм, КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ, ЩэнхабзэмкIэ, ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэхэм,

ЩIэблэр щыуджкIэ лъэпкъыр мэгушхуэ

Бадзэуэгъуэм и 31-м Абхъазым и утыкум адыгэ щIалэгъуалэр куэд щIауэ зыпэплъэ «Хэгъэгу джэгушхуэр» щекIуэкIащ.

КомплексыщIэр нагъэблэгъащ

«Урысей Федерацэм физкультурэмрэ спортымрэ зыщегъэужьыныр» федеральнэ программэ хэхам ипкъ иткIэ, Дзэлыкъуэ къуажэм дащIыхь метр зэбгъузэнатIэ минитIым щIигъу къызэрыкI физкультурэ комплексыщIэ. Проектым ипкъ иткIэ, ар унитIу зэхэтынущ. Зым зыгъэпскIыпIэ щащIынущ, есыпIэм метр 25-рэ и кIыхьагъыу. ЕтIуанэ пэшым спортым зыщыхуагъэсэнущ, абы зэхьэзэхуэ зэмылIэужьыгъуэхэм еплъхэм я тIысыпIэхэри иIэнущ. ПэшитIым зытIэщIыпIэхэр, псы зыдэгъэжэхыпIэхэр, гъэсакIуэхэмрэ медицинэм и лэжьакIуэхэмрэ щылэжьэну пэшхэр хэтынущ.

ХъыбарегъащIэ

Инджылызыбзэр зэвгъэщIэну фыхуеймэ

ИнджылызыбзэкIэ хуиту фыпсэлъэфу фригъэсэнущ Америкэм щылэжьа цIыхухъум. Ар ядэлэжьэнущ сабийхэми балигъхэми.
ФызыщIэупщIэн щыIэмэ, фыпсалъэ хъунущ 8-928-704-09-56 телефонымкIэ.

Лэжьыгъэм кърикIуар къапщытэж

«Стены без наркотиков» фIащауэ Налшык къалэм 2019 гъэм и гъатхэпэ-бадзэуэгъуэ мазэхэм щрагъэкIуэкIащ наркотикхэмрэ акъылыр зыгъэутхъуэ пкъыгъуэхэмрэ зэращэ Iэмалхэм зэрапэщIэт Iуэху. А пIалъэм къриубыдэу псэупIэ, IуэхущIапIэ унэхэм я блынхэм трагъэкъэбзыкIащ наркотикхэр зыщэхэм я телефонхэмрэ сайтхэмрэ.

НэхъыщIэ дыдэхэм папщIэ

Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ жылагъуэ зыбжанэм мы зэманым щаухуэ зи ныбжьыр илъэсищым щIимыгъуа сабийхэр зэкIуэлIэну IуэхущIапIэщIэхэр. Къапщтэмэ, Ислъэмей къуажэм дэт курыт еджапIэ №1-м къыгуащIыхь ухуэныгъэр ятещIыхьащ яслъэ ныбжьым ит сабий 60-м. Дэтхэнэми сабий нэхъыщIэ дыдэхэм ящыщу 40 екIуэлIэнущ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм дэт «Прогимназие» муниципальнэ IуэхущIапIэм, Куба къуажэм дэт курыт еджапIэ №1-м къыгуащIыхь пэшхэм.

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ