Жылагъуэ

Лъэпкъ тхыдэр я лъабжьэу

Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм лэжьыгъэ гъэщIэгъуэн щагъэхьэзыр, балъкъэр лъэп­къым и тхыдэр и лъабжьэу.

Лъэпкъ гупсысэмрэ щхьэхуещагъэмрэ зэзэгъыркъым

Дэтхэнэ лъэпкъми езым и щIэныгъэр, и щхьэ хущытыжынымкIэ бгъэдэлъ къарур къы­зыпкърыкIыр, зыхэхуэ лъэхъэнэхэм я зыгъэ­зэгъуэхэр зыхуэдэм елъытауэ, зэм нэхъ къы­зэщIэрыуэу, зэми нэхъ фагъуэ хъууэ, арщхьэкIэ зэи мыужьыхыу лIэщIыгъуэхэм къапхрих и лъэпкъ гупсысэрщ.

Тхылъ гъэлъэгъуэныгъэм хэтащ

Урысей гвардием и щIыналъэ ­управленэм Прохладнэ къалэм щиIэ, ведомствэм хэмыхьэ и хъу­макIуэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэр щыIащ Фэеплъымрэ щыгъуэмрэ и махуэм хуэгъэпсауэ «Зауэ. Те­кIуэныгъэ. Фэеплъ. Тхылъ» фIэщыгъэм щIэту Маяковский В. В. и цIэр зезыхьэ библиотекэм къыщызэ­рагъэпэща тхылъ гъэлъэгъуэныгъэм.

Сабийгъуэ тхылъхэр

Урысей гвардием Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ управленэм и дзэ къулыкъущIэ, клубым и оператор Аттаев Азнор хэтащ я IэнатIэм иригъэкIуэкIа «Росгвардия. Книги детства» урысейпсо Iуэхум. Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм ехьэлIауэ щытащ ар.

Псоми ящIэн хуейщ

Урысей гвардием Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ управленэм медицинэ IуэхутхьэбзэхэмкIэ и гупым и унафэщI, полицэм и майор Аппаев Мухьэмэд хэтащ IуэхущIапIэм иригъэкIуэкIа радио нэтыным.

Ар тепсэлъыхьащ короновирус уз зэрыцIалэм щIыналъэ къудамэм зыщемыгъэубгъуным ехьэлIауэ ящIэхэм, дэтхэнэ цIыхури жэуаплыныгъэ хэлъын зэрыхуейм, абыхэм Iэмал имыIэу зыхащIыкIыпхъэ Iуэхугъуэхэм.
- Нобэ дуней псор щытыкIэ гугъум итщ. Ди къэралым, республикэм щыпсэухэм ящIапхъэщ зэрызахъумэжыну щIыкIэм ехьэлIа псори. Ди узыншагъэм дэ езыращ и хъумакIуэр, - жиIащ Аппаевым.

 

Зауэм хэкIуэдахэр ящыгъупщэркъым

Фэеплъ

УФ-м и Лъэпкъ гвардием КъБР-м щиIэ управленэм и къудамэу Шэджэм районым щыIэм щылажьэхэр Шэджэм къалэм дэт Фэеп­лъым деж щыIащ. Ахэр дакъикъэкIэ яхуэщыгъуащ Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм.

«Хэку зауэшхуэм и гуауэр зылъэмыIэса зы унагъуи искъым ди къэ­ралым. Ди цIыхухэр мамырыгъэм, уафэ къащхъуэм щIэбэнащ, дэ дыхуиткъым абыхэм я фэеплъыр зыщыдгъэгъупщэну», - жиIащ полицэм и капитан Мэршэнкъул Аслъэн.

 

Дохутырхэр ягъэгушхуэ

Налшык къалэ округым Ведомствэм хэмыхьэ и хъумакIуэ IэнатIэм и лэжькIуэ-хэр иджыпсту щыIэ щытыкIэ гугъум иту госпиталхэм щылажьэ дохутырхэмрэ студентхэмрэ я деж щыIащ.

КъБР-м коронавирусым кIэлъыплъынымкIэ и Оперативнэ штабым къет

Сымаджэ хъуахэр - псори зэхэту 3975-рэ
Иужьрей жэщ-махуэм къриубыдэу къахутахэр - 80-рэ
Хъужахэр - 1974-рэ

Гъуэгум и фIагъыр къапщытэ

КъБР-м Транспортымрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и министерствэмрэ Урысей цIыхубэ фронтым и къудамэу республикэм щыIэмрэ я лIыкIуэхэм «ФIагъ лъагэ зиIэ автомобиль гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым хэту Май щIыналъэм щрагъэкIуэкI лэжьыгъэр зыхуэдэр къапщытащ.

Нэхъыжьхэм ядоIэпыкъу

Урысей гвардием Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ Управленэм и лэжьакIуэхэмрэ абы къулыкъу щызыщIэхэмрэ ерыскъы зэмылIэужьыгъуэхэр зэрылъ хъуржын 35-рэ Iэрагъэхьащ Нэфхэм я урысейпсо зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и нэIэм щIэт цIыхухэм.

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ