Жылагъуэ

Фэеплъ мыкIуэдыж

Хэку зауэшхуэр зэриухрэ илъэс 74-рэ зэрырикъум ирихьэлIэу КъБР-м и щIыналъэхэм абы пыщIа Iуэхухэр щрагъэкIуэкI.

КЪУЩХЬЭ Надим: Хэкур сыт? Хэкур цIыхуу исхэращ

Къущхьэ Надим ди лъэпкъэгъу куэдым къацIыху, фIыуэ ялъагъу. Ар егъэджакIуэщ, усакIуэщ, журналистщ, къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэщ. Сирием щекIуэкIа зауэр къэхъеин ипэкIэ Адыгэ Хасэм и унафэщIу лэжьащ. Ар псоми зэрацIыхур гущабэрэ хьэлэлу, адыгэ Iуэхум гууз-лыуз иIэу бгъэдэтущ. ГъащIэ зыгъэунэхуа тхьэмадэр 2013 гъэм и унагъуэр щIы­гъуу Си­рием къиIэпхъу­кIыжри, Хэкум къитIыс­хьэжащ.

Къулыкъум хуэпэжыну псалъэ ят

Урысей ФСИН-м и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм тезырхэр щапшын и 4-нэ колонием щызэхэтащ УФСИН-м и IэнатIэхэм къалэным щыпэрыувэ лэжьакIуэщIэхэм тхьэрыIуэ щата зэхыхьэ гуапэ. УФСИН-м и унафэщIхэмрэ пщIэ зиIэ и ветеранхэмрэ я пащхьэм лэжьакIуэщIэхэм псалъэ щатащ Урысей Федерацэм и Конституцэмрэ хабзэмрэ тетыну.

ЕтIуанэу къыщIэхуащ

Урысей МВД-м и управленэу Налшык щыIэм СледствэмкIэ и управленэм уголовнэ Iуэху къиIэтащ ахъшэшхуэ зыкIэщIиупщIауэ шэч зыхуащI, банкхэм я зым и щIыналъэ къудамэу ди къалэм дэтым и унафэщIу щытам теухуауэ.

ЦIыху гъащIэ кърагъэл

Мэлыжьыхьым и 20-м Урысейм щагъэлъапIэ Лъы тыным и махуэм ирихьэлIэу, Урысейм и Суд приставхэм я федеральнэ къулыкъум и управленэу (УФССП) КъБР-м щыIэм и лэжьакIуэхэм Налшык къалэ лъы щыхаш и IуэхущIапIэм лъы щатащ.

ПОЛКЫМ И КЪУЭ

ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 74-рэ щрикъум ирихьэлIэу

Курп Ищхъэрэм и тхыдэм теухуауэ

«Терек» газетым и редактор нэхъыщхьэ Беслъэней Владимир и Iэдакъэ къыщIэкIа «Нижний Курп. Селение князей Ахловых. Страницы истории» къыдэкIыгъуэ гъэщIэгъуэныр иджыблагъэ дунейм къыщытехьащ Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм.

ЩIыналъэхэр зэхуэдэн хуейщ

Си ныбжьэгъум къызжиIащ: «ФатIимэ (и ­пхъурщ зи гугъу ищIыр) сом мин 25-рэ мазэ къэс къысхурегъэхьри, абы зыкъыдигъэужьыжащ».

Адыгэшыр урысей шы лъэпкъыжьщ

Адыгэшыр уанэш лъэп­къыжь дыдэхэм ящыщщ. Абы и цIэм ущрохьэлIэ шы зехуэным теухуауэ дуней псом щызекIуэ псалъалъэхэм. Шым зэрихьэ цIэм IупщI ещI ар къызэзыгъэпэща лъэпкъым лъыкIэ зэрепхар, адыгэ гъащIэм илъэс мин бжыгъэкIэ пыщIауэ къызэрекIуэкIар.

Асфальтыр узыншагъэмкIэ зэранщ

Зи бжыгъэм зэпымычу хэхъуэ машинэхэм къалэхэм ущымыбэуэжыф ящI. Ахэр зэрылажьэ гъэсыныпхъэхэм къапкърыкI Iугъуэм и закъуэкъым зэраныр, гъуэгум телъ асфальтыр нэхъ шынагъуэжщ.

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ