Жылагъуэ

Бжэ зэIухам и махуэ

Тезырхэр егъэпшынынымкIэ федеральнэ къулыкъум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и колоние №4-м «Бжэ зэIухам и махуэ» щрагъэкIуэкIащ тутнакъхэм я Iыхьлыхэм папщIэ.

Щэджащэхэрэ ХъутIэжьхэрэ благъэ зэхуохъу

Дэнэ щIыпIэ укIуэми лъэпкъ хабзэмрэ зэхэтыкIэмрэ кърипщIэну Iэмал хъарзынэщ хьэгъуэлIыгъуэр, гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр. Кфар-Камэ дыщыдэса махуэхэм къриубыдэу Щэджащэхэрэ Хъу­тIэжьхэрэ благъэ зэхуэхъуащ. Къуажэм хьэщIэ зэрыдэсыр ящIэрти, щIалэм и лъэныкъуэм - Щэджащэхэ - хъыбар къыдагъэщIащ. Нысашэр телевиденэрэ газеткIэ хэкурысхэм я деж нэдгъэсыжыну щажетIэми, дыкъагъэщIэхъуакъым. Абыхэм яшэ пщащэр ди бы­сым унагъуэм къабгъурыс ­ХъутIэжьхэ япхъути, хъыджэбзым деж щекIуэкI Iуэхухэми дыхэплъащ.

Iейм щахъумэ, фIым хуаущий

«Ажалыр щащэр къыджеIэ!» урысейпсо Iуэхум и етIуанэ Iыхьэм хиубыдэу зэIущIэ драгъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар-техническэ колледжым и студентхэм. Ар теухуауэ щытащ афияным зэраныгъэу къишэм, балигъ мыхъуахэр хабзэм ебэкъуэным, ахэр хабзэншагъэхэм хамышэным ехьэлIауэ ящIапхъэм.

НэхъыжьыфIыр ягъэлъэпIащ

Урысей гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэр ехъуэхъуащ зи ныбжьыр илъэси 101-рэ ирикъуа ветераным.

Уи анэдэлъхубзэм хуэпщI пщIэращ псоми лъабжьэ хуэхъур

Километр мин бжыгъэ зэпыбупщIу, кхъухьлъатэ­хэр зэпхъуэкIыу нэгъуэщI къэрал укъыщыхутауэ къып­щыхъуркъым Кфар-Камэ ущыдэткIэ. Абы и хьэуами адыгэмэ хэтщ. Зи бзэм пщIэ хуэзыщIыж хэхэс адыгэ дунейм тетмэ, ар Израилым исхэрщ. Адыгэбзэр зэраджыр дэ къэдгъэсэбэп алфавитырщ - кириллицэрщ. Ар­ нэхъ къыщIыхахари я адэжь щIыналъэм щып­сэухэм а алыфбейр къызэрагъэсэбэпыр аращ. Щыпсэу къэралы­гъуэр фIыуэ къазэрыхущытыр къагъэсэбэпу­рэ, абы щыпсэу адыгэ­хэр я бзэм и пщIэр къы­зэраIэтыным хущIокъу.

Акцэхэм фыхэтыну фыкъыхураджэ

2019 гъэм щэкIуэгъуэм и 11-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщIидзащ урысейпсо акцитIым - щIэблэр афияным щыхъумэным хуэгъэпса «Урысейм и сабийхэр-2019», наркотикхэм япэщIэтыным теухуа «Ажалыр щащэр къыджеIэ!» жыхуиIэхэм - я щIыналъэ Iыхьэхэм. А Iуэхухэр егъэкIуэкIыныр зи нэIэ щIэт штабым и зэIущIэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Наркотикхэр зэрызэблагъэкIым кIэлъыплъынымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм.

Я гум ихуркъым

Нарткъалэ дэт курыт еджапIэ №6-м щекIуэкIащ «ЛIыгъэм и дерс», полицэм и лэжьакIуэхэу зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэдэхэм - Аруан щIыналъэм щыщхэу БитIэхъу Амурбэч, Алборэ Арустам, КIуащ Аслъэнбэч, Асанов Мурат сымэ я фэеплъу.

Захуагъэр, хуитыныгъэр, мамырыгъэр, зэгурыIуэныгъэр зи лъабжьэ

ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэр республикэм и щIыналъэ псоми Iэтауэ щагъэлъэпIащ иджыблагъэ. Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм и гупэм деж иIэ утыкум щэкIуэгъуэм и 4-м щекIуэкIа нэгузыужь Iуэхугъуэхэр абы ехьэлIауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щызэхэта дауэдапщэхэм я нэхъыщхьэу къэплъытэ хъунут. Республикэм и Парламентым и депутатхэр, Правительствэм хэтхэр, волонтёрхэр, еджапIэ нэхъыщхьэхэм щIэсхэр, лъэпкъ-щэнхабзэ центрхэм, дин зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр хэтащ а Iуэху дахэм.

«Урысей зэкъуэт» партыр Бахъсэн и паркым ирогушхуэ

Депутатхэм щIыналъэхэм щрагъэкIуэкI тхьэмахуэ лэжьыгъэм хиубыдэу Къэрал Думэм и депутат Марьяш Иринэ Бахъсэн къалэм щыIащ икIи «Урысей зэкъуэт» партым и проектым ипкъ иткIэ къызэрагъэпэща паркым еплъащ.

ЛъэпкъылI

Мамхэгъ Михаил ящыщщ IуэхущIафэ дахэкIэ зэманыр зыгъэнщIахэм, цIы­хубэ хозяйствэм зегъэу­жьыным зи гуа­щIэшхуэ хэзылъхьахэм. ­Губзыгъэт, Iэ­натIэ зехьэ­кIэм хуэIэзэт. Къулы­къушхуэ иIыгъми, къызэ­рыгуэкIт, бэм я псэм ды­хьэрт. И псалъэм зэрытеб­гъуэтэжым, гупсысэ узын­­шэхэр къызэрыбгъэ­дэкIым и пщIэм хигъахъуэрт. Дунейм, гъащIэм ще­кIуэкIхэм, къыщыхъу-къы­щы­щIэхэм нэ жанкIэ пхыплъыфырт, а псор тэ­мэму, пэжагъ хэлъу зэ­пилъытыфырт. Къыхуиухар кърихьэлIэхункIэ ­хэ­кумрэ лъэпкъымрэ хьэ­лэлу яхуэлэжьащ, и фIы куэд цIыхухэм яригъэ­кIащ.

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ