Жылагъуэ

Псалъэ итам епцIыжыртэкъым

Мамхэгъ Михаил, шэч хэмылъу, нур зиIэ цIыху пэжт, къабзэт. Республикэм и уна­фэщI IэнатIэу абы десхьэ­кIа­хэм илъэс тIощI хуэдиз ­къеубыд, зыр адрейм дыкъыгуры­мы­Iуэу зы махуи къытхуихуа­къым. Нэ­мысышхуэрэ пэжы­гъэрэ зыхэлъ цIыхур дэнэкIэ ямыгъакIуэми, екIуу и IэнатIэр ири­хьэкIащ, цIыхум гуапэу ­хущыту, лъэпкъ Iуэхум теухуауэ къи­кIуэт жыхуаIэр имыщIэу. Аращ абы Къэбэрдей-Балъ­къэр­ цIыхубэм я пщIэр къы­щIи­лэжьыфар.
Дохъущокъуэ Мусэ,
1983 - 1988 гъэхэм КъБР-м и Ми­нистрхэм я Советым и Уна­фэщI
къулыкъур зыIыгъа. 2011 гъэ

ФIым къимыхьар Iейм къишэнукъым

Мамхэгъ Михаил КъБАССР-м и Совет Нэхъыщхьэм икIэщIыпIэкIэ иригъэкIуэкIа 12-нэ зэхуэсыгъуэм щыжиIахэм щыщ

Къалэным хуэпэж лэжьакIуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ и IуэхущIапIэм мафIэсыр гъэункIыфIыныр къызэгъэпэщынымкIэ и къудамэм и оперативнэ плъыр ЛIуп Амир 1992 гъэм лэжьэн щыщIидзащ Налшык къалэ и плъыр часть №1-м икIи къэрэгъулым и унафэщIым нэсащ. Ар щылэжьащ мафIэс часть №10-м (Тырныауз къ.), №19-м (Налшык къ.), №8-м (Къашкъэтау). Мы IэнатIэм зэрыщылажьэ илъэс 27-м къриубыдэу ЛIупыр хэтащ мафIэс куэдым.

Дзэм ираджэм и махуэ

Бахъсэн къалэм иджыблагъэ къыщызэрагъэпэщащ Дзэм ираджэхэм я махуэ. Къэралым  IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэм къулыкъу щызыщIэнухэр егъэжьэным теухуа гуфIэгъуэм хэтащ щIыналъэ администрацэм, хабзэхъумэ органхэм, Жылагъуэ палатэм, жылагъуэ, щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэхэм, Бахъсэн къалэм дэт еджакIуэхэм я лIыкIуэхэр, дзэм ираджахэр, абыхэм я благъэхэмрэ  Iыхьлыхэмрэ.

Си Хэку щынэхъ щIыIэ махуэ закъуэ ХамэщI гъатхищэ нэхърэ нэхъ къэсщтэнщ

Кавказым, «ищхъэрэм и куэбжэм», зэман жыжьэхэм щыщIэдзауэ цIыхухэр къыхуоIэ. Ахэр зыIэпашэрт хъугъуэфIыгъуэхэмкIэ гъэнщIа щIыналъэм, хъупIэ къулейхэм, хьэуа къабзэм, салъкъын гуапэхэм…
«Псытепхъэ бгъуэтынукъым бгыхэм я бгыж Кавказым, псыпыху Iэлхэр къуршыщхьэм къыщелъэ щIыпIэм, унэмысауэ. Вагъуэ дыдэхэм я лъабжьэм къыщожьэ бгы задэхэр», - Хьисэ бегъымбарыр къалъхуным и пэкIэ 479 гъэм Эсхил щитхыгъащ и «Прометей кIэраIулIам».

КIапсэ гъуэгур зэхуащI

Жэпуэгъуэм и 30-м щыщIэдзауэ щэкIуэгъуэм и 7 пщIондэ Iуащхьэмахуэ лъапэ и  зыгъэпсэхупIэхэм  и кIапсэ гъуэгур лэжьэнукъым. Бгы къежэхыгъуэм и пIалъэр къэмыс щIыкIэ«Мир» станцымрэ «Гара-Баши»-рэ я зэхуаку дэлъ Iыхьэр зэхуащI, абыхэм кIэлъыплъын, зыхуей хуагъэзэн папщIэ.

Зэхыхьэм фрагъэблагъэ

 

ХъыбарегъащIэ

Жэпуэгъуэм и 30-м сыхьэт 14-м Нэфхэм я Къэбэрдей-Балъкъэр республикэ библиотекэм щекIуэкIынущ «Очарование романса» музыкэ лекторийр. Абы хэтынущ ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым и егъэджакIуэхэмрэ студентхэмрэ, Темыркъан Борис и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал филармонием и уэрэджыIакIуэхэр.

ЩIалэгъуалэр щIэныгъэ зрагъэгъуэтыным трагъэгушхуэ

Банк Iуэхухэр  

«Россельхозбанк»  АО-м и IуэхущIапIэм и унафэщI Листов Борис «Бжьыхьэ дыщафэ» мэкъумэшхэкI гъэлъэгъуапIэм  щыжиIащ  2019 - 2020 гъэхэм  еджапIэ нэхъыщхьэ 54-м я студент нэхъыфIхэм папщIэ  стипендие зэрыратынур. Абыхэм ящыщщ КIэкIуэ В. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетыр.  

АдыгэлI щыпкъэ

Езым и щхьэкIэ сыхуэзэ­ным куэдкIэ и пэ къихуэу и хъыбархэмкIэ сэ ар къэс­цIыхуауэ щытащ. Ар къыщыхъуари адыгэ газетхэм я номер зэгуэтхэр къыдэгъэ­кIыныр щызэхэдубла илъэс­хэрщ. А лъэхъэнэм лъэпкъым, хэкум, адыгэ щэнхабзэм зи гуа­щIэшхуэ хэзылъхьэ ­ады­гэлI­ щыпкъэ куэд дызэ­риIэр аргуэру зэ хьэкъ тщыхъуауэ щытащ. Абыхэм ящыщ зыщ зи гугъу сщIынури.

БАКIУУ Хъанджэрий: Бзэм и къэкIуэнур лъэпкъым дэлъытыжащ

- Хъанджэрий, лъэпкъ публицистикэм, литературэм, тхыдэм я зыужьыныгъэм хуэпщIа хэлъ­хьэныгъэ инхэм щыгъуазэщ абыхэм япыщIа дэтхэнэ зыри. Литературэм и илъэсу ягъэува 2015 гъэм ирихьэлIэу, дауэ уеплъ­рэ, сыт хуэдэ зыужьыныгъэ игъуэта адыгэ литературэм?

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ