Жылагъуэ

Я нэIэ трагъэтщ

Къэбэрдей-Балъкъэрым щокIуэкI «Урысейм и сабийхэр - 2019» урысейпсо Iуэхур.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыпIэ дахэхэр къытощ

Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Кабардино-Балкария на двусторонних художественно- маркированных почтовых карточках» буклет щхъуэкIэплъыкIэр. Лэжьыгъэр зыгъэхьэзырар коллекционер Тхьэкъуахъуэ Iэуесщ.

«Къафэ, Кавказ!»

Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым  щекIуэ­кIащ «Къафэ, Кавказ» япэ урысейпсо хореографие фестиваль-зэпеуэ.

ФIым хуаущий

Муслъымэнхэм я дин IуэхущапIэм и унафэщIым и дэIэпыкъуэгъу Амщыкъуэ Анджелэ щыIащ Урысейм Тезырхэр егъэпшынынымкIэ и федеральнэ къулы­къум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и цIыхубз колоние №4-м.

Фэеплъ мыкIуэдыж

Хэку зауэшхуэр зэриухрэ илъэс 74-рэ зэрырикъум ирихьэлIэу КъБР-м и щIыналъэхэм абы пыщIа Iуэхухэр щрагъэкIуэкI.

КЪУЩХЬЭ Надим: Хэкур сыт? Хэкур цIыхуу исхэращ

Къущхьэ Надим ди лъэпкъэгъу куэдым къацIыху, фIыуэ ялъагъу. Ар егъэджакIуэщ, усакIуэщ, журналистщ, къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэщ. Сирием щекIуэкIа зауэр къэхъеин ипэкIэ Адыгэ Хасэм и унафэщIу лэжьащ. Ар псоми зэрацIыхур гущабэрэ хьэлэлу, адыгэ Iуэхум гууз-лыуз иIэу бгъэдэтущ. ГъащIэ зыгъэунэхуа тхьэмадэр 2013 гъэм и унагъуэр щIы­гъуу Си­рием къиIэпхъу­кIыжри, Хэкум къитIыс­хьэжащ.

Къулыкъум хуэпэжыну псалъэ ят

Урысей ФСИН-м и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм тезырхэр щапшын и 4-нэ колонием щызэхэтащ УФСИН-м и IэнатIэхэм къалэным щыпэрыувэ лэжьакIуэщIэхэм тхьэрыIуэ щата зэхыхьэ гуапэ. УФСИН-м и унафэщIхэмрэ пщIэ зиIэ и ветеранхэмрэ я пащхьэм лэжьакIуэщIэхэм псалъэ щатащ Урысей Федерацэм и Конституцэмрэ хабзэмрэ тетыну.

ЕтIуанэу къыщIэхуащ

Урысей МВД-м и управленэу Налшык щыIэм СледствэмкIэ и управленэм уголовнэ Iуэху къиIэтащ ахъшэшхуэ зыкIэщIиупщIауэ шэч зыхуащI, банкхэм я зым и щIыналъэ къудамэу ди къалэм дэтым и унафэщIу щытам теухуауэ.

ЦIыху гъащIэ кърагъэл

Мэлыжьыхьым и 20-м Урысейм щагъэлъапIэ Лъы тыным и махуэм ирихьэлIэу, Урысейм и Суд приставхэм я федеральнэ къулыкъум и управленэу (УФССП) КъБР-м щыIэм и лэжьакIуэхэм Налшык къалэ лъы щыхаш и IуэхущIапIэм лъы щатащ.

ПОЛКЫМ И КЪУЭ

ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 74-рэ щрикъум ирихьэлIэу

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ