Жылагъуэ

ЩIэблэр щыуджкIэ лъэпкъыр мэгушхуэ

Бадзэуэгъуэм и 31-м Абхъазым и утыкум адыгэ щIалэгъуалэр куэд щIауэ зыпэплъэ «Хэгъэгу джэгушхуэр» щекIуэкIащ.

КомплексыщIэр нагъэблэгъащ

«Урысей Федерацэм физкультурэмрэ спортымрэ зыщегъэужьыныр» федеральнэ программэ хэхам ипкъ иткIэ, Дзэлыкъуэ къуажэм дащIыхь метр зэбгъузэнатIэ минитIым щIигъу къызэрыкI физкультурэ комплексыщIэ. Проектым ипкъ иткIэ, ар унитIу зэхэтынущ. Зым зыгъэпскIыпIэ щащIынущ, есыпIэм метр 25-рэ и кIыхьагъыу. ЕтIуанэ пэшым спортым зыщыхуагъэсэнущ, абы зэхьэзэхуэ зэмылIэужьыгъуэхэм еплъхэм я тIысыпIэхэри иIэнущ. ПэшитIым зытIэщIыпIэхэр, псы зыдэгъэжэхыпIэхэр, гъэсакIуэхэмрэ медицинэм и лэжьакIуэхэмрэ щылэжьэну пэшхэр хэтынущ.

ХъыбарегъащIэ

Инджылызыбзэр зэвгъэщIэну фыхуеймэ

ИнджылызыбзэкIэ хуиту фыпсэлъэфу фригъэсэнущ Америкэм щылэжьа цIыхухъум. Ар ядэлэжьэнущ сабийхэми балигъхэми.
ФызыщIэупщIэн щыIэмэ, фыпсалъэ хъунущ 8-928-704-09-56 телефонымкIэ.

Лэжьыгъэм кърикIуар къапщытэж

«Стены без наркотиков» фIащауэ Налшык къалэм 2019 гъэм и гъатхэпэ-бадзэуэгъуэ мазэхэм щрагъэкIуэкIащ наркотикхэмрэ акъылыр зыгъэутхъуэ пкъыгъуэхэмрэ зэращэ Iэмалхэм зэрапэщIэт Iуэху. А пIалъэм къриубыдэу псэупIэ, IуэхущIапIэ унэхэм я блынхэм трагъэкъэбзыкIащ наркотикхэр зыщэхэм я телефонхэмрэ сайтхэмрэ.

НэхъыщIэ дыдэхэм папщIэ

Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ жылагъуэ зыбжанэм мы зэманым щаухуэ зи ныбжьыр илъэсищым щIимыгъуа сабийхэр зэкIуэлIэну IуэхущIапIэщIэхэр. Къапщтэмэ, Ислъэмей къуажэм дэт курыт еджапIэ №1-м къыгуащIыхь ухуэныгъэр ятещIыхьащ яслъэ ныбжьым ит сабий 60-м. Дэтхэнэми сабий нэхъыщIэ дыдэхэм ящыщу 40 екIуэлIэнущ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм дэт «Прогимназие» муниципальнэ IуэхущIапIэм, Куба къуажэм дэт курыт еджапIэ №1-м къыгуащIыхь пэшхэм.

Уи псэм пэгъунэгъурщ зэлэжьыпхъэр

Мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-­Балъкъэр институтым IуэрыIуатэмкIэ и секторым и лэжьакIуэ нэхъыщхьэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, критик, литератор Iэзэ Гъут Iэдэм. И гукъэкIыж, гупсысэхэмкIэ къыддэгуашэмэ ди гуапэу, дэ абы упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.

Езым и дамыгъэ иIэжу

Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Гъут Iэдэм щIэныгъэ дунейм пщIэшхуэ щызиIэхэм ящыщщ. Апхуэдэ гулъытэр къыпэкIуащ абы и гуащIэ хьэлэлымрэ и зэхэщIыкI лъагэмрэ.

Ди жьантIэм куэдрэ удэсыну, ди нэхъыжьыфI!

ЦIыхум щIыхь къыхуэзыхьыр и ныбжьыркъым, атIэ и лэжьыгъэрщ. Адыгэ лъэпкъым и пщIэ лъагэр зи IэужькIэ, гуащIэдэкIкIэ къэзыхьахэм, зыхуэфащэхэм ящыщ зыщ Гъут Iэдэм. Ар IуэрыIуатэр, псом хуэмыдэу эпосым къызэщIиубыдэ жанр лIэужьыгъуэхэр джыным пасэу дихьэхащ икIи  щIэныгъэ тхыгъэ куэд и къалэмыпэ къыщIэкIащ. Абы къикIыркъым IуэрыIуатэм и адрей лъэпкъыгъуэхэр Iэдэм гулъытэншэу къигъэнауэ: лирикэми драмэми хыхьэ жанрхэм теухуауэ щIэныгъэм дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэу, ауэ зэIубз мыхъуа Iуэхугъуэ куэд абы къитIэщIащ.

Хэхэс адыгэхэм я япэ лъагъуэхэш

«Эльбрус» тхылъ тедзапIэм 2001 гъэ ­лъандэрэ къыдигъэкI «Ди цIыху цIэры­Iуэхэр» серием хэту  дунейм къытехьащ «ХьэфIыцIэ Мухьэмэд: хэхэс адыгэхэм я лъагъуэхэш» («Мухамед Ха­фицэ: первооткрыватель черкесского зарубежья») тхылъыр.

ПРАВДА И КРИВДА

НАУЧНАЯ общественность Российской Федерации с изумлением наблюдает за околонаучными «исследованиями» в КЧР вокруг «научных трудов» по карачаевской истории и культуре таких авторов, как М. Будай, Н. Кагиева, Р. Хатуев, А. Байрамкулов, И. Чотчаев, 3. Кипкеева и других, которые под прикрытием разных званий и должностей безнаказанно публиковали и публикуют откровенную и грубую ложь.

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ