Жылагъуэ

ЦIыху Iэпкълъэпкъым теухуауэ

Лъы мыкIуэу цIыхум и Iэпкълъэпкъым зы щIыпIэ закъуэщ иIэр - и нэщIыIуфэр (роговица глаза). ЦIыхум и нэр щызэтехам деж нэщIыIуфэм хьэуар лъоIэсри, апхуэдэу къыIэрыхьэ кислородым ­ирокъу, лъынтхуэ емыкIуалIэми.

Паспортыр и унэм щратащ

Гулъытэ

КъБР-м щыIэ МВД-м Iэпхъуэшапхъуэ IуэхухэмкIэ и Управленэм адэкIи пещэ я узыншагъэм къызэримыхьым къыхэкIыу унэм нэхъ щIэс цIыхухэм къэрал Iуэхутхьэбзэхэр яхуэщIэным. Абыхэм зыхуеину тхылъхэр  я унэм кIуэурэ щрат.

Махуищэм щIигъукIэ къимыкIуэту зэуахэр

Фэеплъ

ЦIыху Iэпкълъэпкъым и щэхухэр

ЦIыху Iэпкълъэпкъым нэхъ телъыджэ щIыуэпсым къигъэщIакъым. Абы и лъынтхуэ километр бжыгъэхэр зэхэмызэрыхьу зэрылажьэр, псантхуэхэм къалэну ягъэ­защIэр, лъым зэрызигъэкъэбзэжымрэ ­вирусхэм зэрезауэмрэ умыгъэщIэгъуэн плъэкIыркъым. Къыхэгъэщыпхъэщ цIы­хум и щхьэкуцIым ихъумэф информацэм хуэдиз зезыгъакIуэ компьютер нобэр ­къыздэсым къызэрамыгъэщIыфари. Щхьэ­кIуцIым и зэфIэкI псом щыщу проценти 5 фIэкI цIыхум къызэримыгъэсэбэпыр къэп­лъытэмэ, ущIоупщIэ: сыт хуэдизт цIыхум лъэкIынур, абы и щхьэр проценти 100-кIэ лажьэу щытатэмэ?

ЛIыфI и Iулыдж

Уэрэдус Жылау Арсен и ныбжьыр илъэс 60 ирокъу

Уджпыху макъамэм хэунэзыхьа екIэпцIэ мэзым жьэрэжьэжу зипхъэхыурэ фокIадэ IутIыжым зыкIэлъиший щхьэкIэ, дэнэт! «Пщащэ дахэ - щIалэгъапцIэщ» жыхуаIэрати, Бахъсэныжь и хъурыфэ куэщIым зрегъэщатэри зи кхъуафэ исым и уэрэд къришурэ фокIадэ уджыр аузым докIуэсэж.

Нэхущ Iэдэм Мэрем и къуэр

Дунейм ехыжащ пщIэшхуэ зыхуэсщI, зэчиишхуэ зыбгъэдэлъ, щIэныгъэлI гъуэзэджэ, физикэ-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, Дунейпсо Адыгэ Академием и президент, УФ-м, КъБР-м, КъШР-м, АР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, цIыху щэджащэ, ныбжьэгъу пэж Нэхущ Iэдэм Мэрем и къуэр.

Уэхъутэ Александр: ЦIыхугъэращ псом нэхърэ нэхъыщхьэр, абы щIэблэр хуэбгъэсэныр фIыгъуэшхуэщ

Урысейми хамэ къэралхэми щыцIэрыIуэ жылагъуэ лэжьакIуэ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и Жылагъуэ палатэм хэт, Урысейм ис адыгэхэм я лъэпкъ-щэнхабзэ автономием и унафэщI, КъШР-м щылажьэ адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я союзым и тхьэмадэ Уэхъутэ Александр Iуэху дахэ куэдкIэ «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэм къеблагъэ зэпытщ.

Нэхущ Iэдэм Мэрем и къуэр

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и мызакъуэу, къэралым, дуней псом я щIэныгъэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ - и ныбжьыр илъэс 81-м иту дыгъэгъазэм и 27-м дунейм ехыжащ физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, Урысейм естественнэ щIэныгъэхэмкIэ и академием, ЩIэныгъэмрэ ГъуазджэмкIэ Петровскэ академием я действительнэ член, ЩIэныгъэхэмкIэ, Технологиемрэ IэщIагъэ езыт егъэджэныгъэмкIэ Испан академием щIыхь зиIэ и академик, ЩIэныгъэхэмкIэ Абхъаз академием щIыхь зиIэ и член, УФ-м, КъБР-м, КъШР-м, АР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ Нэхущ Iэдэм Мэрем и къуэр.

Банк Iуэхухэр

Фэтэрхэр, пэшхэр, унэхэр, унэм щыщ Iыхьэхэр, къищынэмыщIауэ таунхаусхэр бэджэнду зэратымкIэ хъыбарегъащIэхэр ЯмыгъэIэпхъуэ мылъкумкIэ агентствэхэмрэ фэтэр зиIэхэмрэ дяпэкIэ пщIэншэу ират хъунущ «ДомКлик от Сбербанка» сервисым. Абы и телефониер сэбэп хъунущ езыхэм ехьэлIа Iуэхугъуэхэр хъума хъунымкIэ.

Адыгэхэм дифI къызэрыкIын лэжьыгъэм тегъэщIауэ

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэIущIэр иджыблагъэ Налшык къалэ щекIуэкIащ. Абы хэлэжьыхьащ Тыркум, Сирием, Иорданием, АР-м, КъБР-м, КъШР-м, Ставрополь, Краснодар крайхэм, Осетие Ищхъэрэ - Аланием щылажьэ Хасэ къудамэхэм я тхьэмадэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ. Щхьэусыгъуэ гуэрхэмкIэ къримыхьэлIэфахэм папщIэ видео зэпыщIэныгъэ къызэрагъэпэщри, зэIущIэм щекIуэкI лэжьыгъэм щыгъуэзахэщ Израилымрэ Европэм хыхьэ къэралхэмрэ я Хасэхэм я тхьэмадэхэу Тхьэухъуэ Зухьеррэ ДыщэкI Эртанрэ.

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ