Жылагъуэ

2019 гъэм и гъэсакIуэ нэхъыфIыр къыхахынущ

Мэкъуауэгъуэм и 11-м Налшык къалэ дэт 75-нэ прогимназием «»019 гъэм и гъэсакIуэ нэхъыфI» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэр щрагъэжьащ.

Электрокъарур зыдыгъухэм тралъхьэ тезырыр ягъэткIиящ

Къэралым унафэ ткIий къыщыдэкIащ электросетхэмрэ хуабэр зрикIуэ сетхэмрэ хуит ямыщIауэ къагъэсэбэпу етIуанэу яубыдахэм яхуэгъэзауэ. Апхуэдэхэм тралъхьэ тезырыр мэкъуауэгъуэм и 9-м къыщыщIэдзауэ хуэдищкIэ нэхъыбэ ящIащ. Иджыпсту апхуэдэ хабзэншагъэ зылэжьа цIыхухэм сом мини 10-кIэ, IуэхущIапIэхэм сом мини 100-кIэ йотхьэкъу.

Губгъуэжыхапхъэр гъэкIуэдыгъуейщ

ЦIыху куэд зыгъэсымаджэ губгъуэжыхапхъэр (амброзиер) Америкэ Ищхъэрэм нащэгъэбагъуэ жылэм хэлъу кърашри, Европэм къагъэIэпхъуа хъуащ 1873 гъэм. Удзым псынщIэ дыдэу зиубгъуу, и зэранышхуи цIыхум къекIыу къыщIэкIащ.

Ди лэжьэгъур дэIэпыкъуныгъэ хуэныкъуэщ

Республикэ телевиденэм и лэжьакIуэ нэхъыжьхэм ящыщ, КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист БжэныкIэ Мухьэб ипхъу Ервас (БжэныкIэ) Анисэт сымаджэ хьэлъэ хъуащ.

Урысейм и махуэр ягъэлъапIэ

Ди къэралым и щIыналъэ  куэдми хуэдэу, мэкъуауэгъуэм и 12-м Урысейм и махуэр  Къэбэрдей-Балъкъэрым Iэтауэ щагъэлъэпIащ.

Я Iэзагъэм хагъахъуэ

Мы махуэхэм Налшык щекIуэкIащ анестезиемрэ интенсивнэ терапиемрэ ятеухуа урысейпсо егъэджэныгъэ форум. Зэхыхьэм хэтащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэ псоми къикIа IэщIагъэлIхэр.

«Бзэ куэд зыIурылъ Пушкин»

Апхуэдэ фIэщыгъэр зиIэ махуэшхуэ зэхыхьэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым. ЕджапIэ нэхъыщхьэм и пресс-IэнатIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, ар теухуауэ щытащ урыс усыгъэм и вагъуэ Пушкин Александр къызэралъхурэ илъэс 220-рэ зэрырикъум.

АкъылыфIэхэм я XIX зэхыхьэ

Хабзэ хъуауэ, Бахъсэн щIыналъэм щIэныгъэмкIэ и управленэм гъэ еджэгъуэм и кIэм деж къепщытэж зэфIагъэкIахэр. Мы гъэми абы папщIэ къызэрагъэпэща «АкъылыфIэхэм я XIX зэхыхьэр» Куба къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм щекIуэкIащ.

Сабийхэм я махуэшхуэр екIуу къызэрагъэпэщащ

Бахъсэн къалэм щагъэхьэзыра гуфIэгъуэ Iуэхухэр псом япэу щызэхаублащ ЩэнхабзэмкIэ унэм къедза утыкум.

Шагъдийм зыкъезыгъэужьыжа зеикъуэдэс лIыхъужьхэр

БлэкIам уасэ пэж хуэзыгъэувыр нобэрей махуэращ. ФIыр абы къы­щынэмэ, ар щапхъэ, гъуэгугъэлъагъуэ мэхъу. ЛъэхъэнэщIэр ефIэкIмэ, япэ итахэм пхаша гъуэгур хэмыкIуэдэжауэ аращи,  ухуэфэщэныр уэри къэ­кIуэнум и пащхьэ щыпхь пщэрылъщ.

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ