Жылагъуэ

Зи махуэр зыгъэлъапIэхэр

Бахъсэн район администрацэм и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэ Къэзан Зауррэ а IэнатIэм и Iуэхухэр зэфIэгъэкIыныр зи пщэрылъ Вындыжь Абезулрэ, къуажэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэр ящIыгъуу, бадзэуэгъуэм зи махуэр зыгъэлъапIэ нэхъыжьыфIу 22-м ехъуэхъуащ. Абыхэм щыщу тIум я ныбжьыр илъэси I00 ирокъу, щыр – илъэс 95-рэ, пщыкIублыр – илъэс 90 мэхъу.

ПЦР–лабораториещIэм лэжьэн щIедзэ

УФ-м и УФСИН-м и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм Хабзэм ебэкъуахэм я щыуагъэр щагъэзэкIуэж и колонием (Каменкэ къуажэм) егъэбыдылIауэ лажьэ «Сымаджэщ» ФКУЗ МСЧ-7-м къыщызэIуахащ ПЦР-лабороториещIэ. Полимеразнэ цепной реакцэ жыхуаIэж къэхутэныгъэ лIэужьыгъуэм тестхэр, иджыпсту екIуэкI коронавирус уз зэрыцIалэм ейри хэту, ирипщI мэхъу.  

ЗыхужаIар адыгэхэрщ

МИЛЕТСКИЙ Дионисий «Арго» кхъухьым исахэм ятеухуа хъыбарыжьхэр» зыфIища япэ тхылъым щыжеIэ Киркэ IэIэтрэ Персей ипхъу Гекатэрэ я быну, Медее и шыпхъуу зэрыщытар. Абы зэритхымкIэ, Гелиос а щIыпIэм къуитI щиIащ, абыхэм я цIэхэр IэIэтрэ Персейрэт. Щхьэж хэгъуэгу зырыз къыIэрыхьащ: IэIэт - колххэмрэ мэуэтхэмрэ щыпсэу щIыпIэр, Персей - Таврхэм я щIыналъэр.

 Родосский Аполлони,
пасэрей алыдж усакIуэ, бзэ щIэныгъэлI,
ди эрэм и пэкIэ 1295-1215 гъ гъ.

ЛЪЭМЫЖ

ЗЭМАН гуэр зы унагъуэ хъарзынэ псэурт. Абыхэм уардэунэшхуэ, хьэщIэщ, гуэн, бо-чэт хуэдэхэр дэту, Iэщ-былым хъупIэу, жыг-хадэ гъэкIыпIэу, мэкъумэш щIапIэу щIышхуэ яIэт.

«Уз къэс Iэзэгъуэ иIэщ»

Ди псэлъэгъухэр

Бетрожь Валерэ:

ЦIыхухэр зыгъэгузавэ узыфэ зэмылIэужьыгъуэхэр лъэхъэнэ зэхуэмыдэхэм къызэрыхъейм дэ псори дыщыгъуазэщ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, иджырей медицинэр абыхэм щапэмылъэщи щыIэщ, лъагапIэ инхэм ар нэса пэтми. КъищынэмыщIауэ, синтетикэм къыхэщIыкIа иджырей хущхъуэхэр цIыхум и Iэпкълъэпкъым щыщу зым еIэзэми, адрейм и зэран щекIи къохъу. Мыпхуэдэхэм дежщ удз зэмылIэужьыгъуэхэм къыщIагъэвыкIхэр, ижь-ижьыж лъандэрэ ягъэунэхуахэр, щIэгъэкъуэныфI щыхъур. Нобэ дэ ди псэлъэгъущ цIыхубэ медицинэм хуэIэзэ Бетрожь Валерэ.

«Мэкъумэшбанкыр» илъэс тIощI ирокъу

Юбилей

Урысейм и «Мэкъумэшбанк» акционер обществэм и юбилейр иджыблагъэ игъэлъэпIащ.

Мамдухьрэ Сихьэмрэ

Адыгэ жылагъуэм щытепщэ хьэлхэр къэбгъэнэхуэн мурадкIэ, цIыхухэр «хьэблэ-хьэблэкIэ» бгуэшыну ухуежьэмэ, лIэужьыгъуэ зыбжанэ хъууэ къыщIокI, езыхэр нэхъ цIыкIуу зэтепщIыкIыжу. Абыхэм ящыщщ «Сирием къикIыжахэр».

Лъэпкъ тхыдэр я лъабжьэу

Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм лэжьыгъэ гъэщIэгъуэн щагъэхьэзыр, балъкъэр лъэп­къым и тхыдэр и лъабжьэу.

Лъэпкъ гупсысэмрэ щхьэхуещагъэмрэ зэзэгъыркъым

Дэтхэнэ лъэпкъми езым и щIэныгъэр, и щхьэ хущытыжынымкIэ бгъэдэлъ къарур къы­зыпкърыкIыр, зыхэхуэ лъэхъэнэхэм я зыгъэ­зэгъуэхэр зыхуэдэм елъытауэ, зэм нэхъ къы­зэщIэрыуэу, зэми нэхъ фагъуэ хъууэ, арщхьэкIэ зэи мыужьыхыу лIэщIыгъуэхэм къапхрих и лъэпкъ гупсысэрщ.

Тхылъ гъэлъэгъуэныгъэм хэтащ

Урысей гвардием и щIыналъэ ­управленэм Прохладнэ къалэм щиIэ, ведомствэм хэмыхьэ и хъу­макIуэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэр щыIащ Фэеплъымрэ щыгъуэмрэ и махуэм хуэгъэпсауэ «Зауэ. Те­кIуэныгъэ. Фэеплъ. Тхылъ» фIэщыгъэм щIэту Маяковский В. В. и цIэр зезыхьэ библиотекэм къыщызэ­рагъэпэща тхылъ гъэлъэгъуэныгъэм.

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ