Жылагъуэ

Дзыхь зрагъэз телефоным фыпсалъэ

Суд приставхэм къат
Урысейм и Суд приставхэм я федеральнэ къулыкъум и Управленэу (УФССП) КъБР-м щыIэм щолажьэ къэралым къару щызиIэ хабзэм ебэкъуамэ, къулыкъущIэхэм хабзэм къемызэгъ, Iулъхьэм пыщIа Iуэху ялэжьамэ, хъыбар зэревгъэщIэну дзыхь зрагъэз телефон: 40-71-72.
Зи гугъу тщIа Iуэхухэм хуэдэкIэ гуныкъуэгъуэ фиIэмэ, ар Управленэм и официальнэ Интернет-сайтым (www.r07.fssprus.ru.) и «Интернет-приемная» жыхуиIэм евгъэхь хъунущ.

Хъуажь Iэминат: ДяпэкIи дызэдэлэжьэну ди мурадщ

Ди  хьэщIэщым

2019 гъэр дигу къызэринэжыну зы Iуэхугъуэу адыгэм къыдэхъуащ ди щIыналъэм адыгэ фильм зэрыщытрахар. Адыгэ Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЕмкIуж Андзор триха кином лъабжьэ хуэхъуам, ар Урысей псом зэрыщагъэлъэгъуам, цIыхухэм къазэрыщыхъуам теухуа тхыгъэхэр ди газетым къытеддзащ. Иджы а Iуэху дахэр режиссёрым дигъэпсынщIэу дэлэжьа продюсерыр ди хьэщIэщым къедгъэблэгъащ, фильм техыным и щэхухэм, абы цIыхубэм я дежкIэ иIэ мыхьэнэм, кавказ кинор зыхуэдэм, нэгъуэщIхэми тедгъэпсэлъыхьыну. Экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Хъуажь Iэминат и гуапэу ди упщIэхэм жэуап къаритащ.

Бэлагъы Къантемыр и лъагапIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ режиссёр ныбжьыщIэ Бэлагъы Къантемыр «Оскар» дунейпсо саугъэтым хуокIуэ.

ИлъэсыщIэ псейм фезыгъэблагъэхэм фахуэсакъ

ИлъэсыщIэ псейм фрагъэблагъэу интернеткIэ билет зыщэхэм хуэсакъыпхъэу къет Роскомнадзорым. Апхуэдэхэм яхэтщ хабзэм къемызэгъыу паспортым щIэупщIэ, ар къагъэсэбэпурэ, иужькIи бзаджагъэ зылэжь куэд.

Ахэр тщыгъупщэ хъунукъым

ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу

Теленэтынхэр езыгъэкIуэкI Якубович Леонид иджыблагъэ фильм трихащ фашист зэрыпхъуакIуэхэм хахуэу япэщIэта кхъухьлъатэзехуэ цIыхубзхэм ятеухуауэ. Абы «Комсомольская правда» газетым и упщIэ зыбжанэм жэуап иритащ.

Кхъухьлъатэм ба хуищIырт

ЦIыху нэхъыбэ драгъэхьэх

Урысей Федерацэм, абы и зы Iыхьэу щыт Кавказ Ищхъэрэм бгы-лыжэ туризмэм зэрызыщиужьым ехьэлIа Iуэхухэм я гугъу щащIащ Минводы къалэм иджыблагъэ щекIуэкIа, «Кавказым инвестицэхэр хэлъхьэн» зыфIаща бизнес-форумым.

Джатэжьей Асанэ дыщэр къехь

Ди къэралым и щыхьэр Москва иджыблагъэ щекIуэкIащ «WORLD RAW PAWERLIFTING» (WRPF) чемпионатыр. Абы хэтащ УФ-м и щIыналъэ 76-м, хамэ къэрал 40-м ящыщ атлет нэхъ лъэщхэр. Зэхьэзэхуэм ехъулIэныгъэ лъагэ щызыIэрызыгъэхьахэм ящыщщ КъБКъУ-м и студенткэ Джатэжьей Асанэ. Ар «Становая тяга» зэпеуэ лIэужьыгъуэм щытекIуащ икIи дыщэ медалыр къыхуагъэфэщащ.

ЛIыхъужьхэр ягу къагъэкIыж

Урысей гвардие

Хэкум и ЛIыхъужьхэм я махуэшхуэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу Урысей гвардием и къудамэу Звёзднэ жылагъуэм щыIэ дзэ частым и лэжьакIуэхэр, а къуажэм и курыт еджапIэм щIэсхэр ящIыгъуу, хуеблэгъащ я лэжьыгъэр ягъэзащIэу хэкIуэдахэм я унагъуэм.

МафIэс къэмыхъун папщIэ

ИлъэсыщIэ, Хъуромэ махуэшхуэ зыгъэпсэхугъуэхэм къыщыхъу мафIэсхэм нэхъыбэу щхьэусыгъуэ яхуэхъур пиротехникэ мыхьэнэншэмрэ ар тэмэму къызэрамыгъэсэбэпымрэщ. ЩIымахуэ зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм сымаджэщхэм къыщIохутэ мафIэс фэбжь зыгъуэта сабийхэмрэ балигъхэмрэ.

Iейм щахъумэн мурадкIэ

Республикэм мафIэсым пэщIэтынымкIэ-къегъэлынымкIэ и IуэхущIапIэм щекIуэкIащ илъэсыщIэпежьэ зэIущIэ. Абы кърагъэблэгъат «Золотой орешек» сабий-сад №25-м и гъэсэн цIыкIухэр.

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ