Жылагъуэ

Адэ-анэхэм ЕГЭ-р щрагъэт зы махуэ

«Адэ-анэхэм ЕГЭ-р щрагъэт зы махуэ» Iуэхум хыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр. Ар къызэрегъэпэщ Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ я IэнатIэхэм якIэлъыплъынымкIэ Федеральнэ IуэхущIапIэм.

Дзэлыкъуэ щIыналъэр илъэс 95-рэ зэрырикъур Iэтауэ ягъэлъэпIащ

Дзэлыкъуэ щIыналъэр къызэрыунэхурэ илъэс 95-рэ зэрырикъур иджыблагъэ Iэтауэ ягъэ­лъэпIащ.

Сабии 140-рэ щIэхуэну

Хъыбар гуапэ

Школ кIуэгъуэ ныбжьым нэмыса сабийхэм зэрадэлажьэ щIыкIэхэр егъэфIэкIуэным теухуауэ ди республикэм щрагъэкIуэкI Iуэхугъуэхэм япкъ иткIэ, ди республикэм и къалащхьэм къепха Белая Речкэ жылэм щэбэт кIуам къыщызэIуахащ цIыкIуи 140-рэ зыщIэхуэну сабий гъэсапIэщIэ.

ПцIыр Iуэху джэгукъым

ГурызыгъаIуэ

2017 гъэм дыгъэгъазэм и 31-м къыдэкIа Федеральнэ закон №501-ФЗ-м ипкъ иткIэ УФ-м и Уголовнэ кодексым и 205-нэ, 207-нэ статьяхэмрэ Уголовнэ-процессуальнэ кодексым и 151-нэ статьямрэ зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьащ.

Зи лъэпкъым папщIэ куэд зыхузэфIэкIа

Мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 80 ирикъуащ балъкъэр усакIуэ Гуртуев Сэлихь СулътIанбэч и къуэм.

ЗауэлI хахуэхэм я фэеплъу

СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, и пэшым сыщыщIыхьам зыхэсщIар пхужымыIэным хуэдэт. Абы къыщIэIукI лIыхъужьыгъэ макъамэмрэ блынхэм фIэплъагъуэ сурэтхэм къапкърыкI къарумрэ къыбжаIэрт псэкIэ къулей, лIыгъэ зыхэлъ, къэмылэнджэж цIыхухэр диIэху дыкъызыкъуэгушхукIынрэ дыщIэпагэнрэ дызэрыщымыщIэнур…

Зыри ящыгъупщакъым

Вэсэмахуэ Налшык и Дэшхуей хадэм афган-интернационалистхэм я фэеплъым деж щекIуэкIащ советыдзэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 30 щрикъум теухуауэ ирагъэкIуэкI Iуэхухэм ящыщ зы.

ЩIэныгъэр ислъам диным зэреплъыр

Адыгеймрэ Краснодар (Бжьэдыгъукъалэ) къегъэщIылIа Iэгъуэблагъэмрэ я муслъымэн IуэхущIапIэм и жэрдэмкIэ, физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, щIэныгъэлI, профессор Шумахуэ Мухьэмэд и «ЩIэныгъэр ислъам диным зэреплъыр» тхылъыр Налшык къыщыдэкIащ.

ЩIэблэр хэкупсэу гъэсэн

Хэку зауэшхуэм и илъэсхэм хэкIуэда зауэлIхэм я фэеплъ Шэджэм  къалэм  дэтым  деж щрагъэжьащ Хэкум и ХъумакIуэм и  махуэм теухуа зыхъумэжыныгъэ-цIыхубэ Iуэхухэм, щIалэгъуалэр хэкупсэу къэгъэтэджынымкIэ хухаха мазэ лэжьыгъэр.  Абы хэтащ  щIыпIэ унафэщIхэм, Урысей ДОСААФ-м и къудамэу районым щыIэм, дзэ комиссаритым, жылагъуэ IуэхущIапIэхэм, политикэ партхэм  я лIыкIуэхэр, еджакIуэ ныбжьыщIэхэр.

ЛIэщIыгъуэ ныкъуэм щIигъуауэ цIыхухэр егъэхъуж

Медицинэ

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ