Жылагъуэ

IэмалыщIэхэр къагъэсэбэпу

Налшык дэт къалэ клиникэ сымаджэщ № 1-м зи тхьэмщIыгъур лышх узыфэм иубыда сымаджэр операцэ щащIащ иджырей IэмалыщIэр япэу къагъэсэбэпу.

Мысост Артур и фэеплъу

Хэкум и ЛIыхъужьхэм я махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуну УФ-м и Гвардием и лIыкIуэхэр щыIащ 2005 гъэм жэпуэгъуэм и 13-м и къалэн игъэзащIэу хэкIуэда, милицэм и старшина Мысост Артур и адэ-анэ Лудинрэ Хужьпагуэрэ я деж.

Хы псэущхьэхэр мащIэ щохъу

Иужьрей зэманым псэущхьэ зэмылIэужьыгъуэхэр щIыпIэ-щIыпIэкIэ щокIуэдыж. ЩIыуэпсымрэ абы и хъугъуэфIыгъуэхэмрэ хъумэнымкIэ дунейпсо зэгухьэныгъэм и щIэныгъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, псыр фIей зэрыхъуам, кIэрыхубжьэрыхухэр зэрыхадзэм къыхэкIыу, бдзэжьейхэм кислород яхуримыкъуу  холIыхьри, псы Iуфэм къытредзэж. А Iуэхум хэкIыпIэ гуэри имыIэу щыткъым, ауэ ар гъэзэкIуэжыным зэманышхуэ ихьынущ.

Ди гулъытэ хуэныкъуэхэм яхуэгъэзауэ

Ди къэралым и щIыпIэ куэдым мы махуэхэм къыщызэрагъэпэщ зи узыншагъэм сэкъат иIэхэм яхуэгъэза Iуэхугъуэхэр. Абыхэм ящыщщ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и «Точка кипения» IэнатIэм щрагъэкIуэкIа, куэд къызэщIэзыубыдэ тест лэжьыгъэр. ЕджапIэ нэхъыщхьэр хъуащ Зи узыншагъэм сэкъат иIэхэм я махуэм ирихьэлIэ апхуэдэ Iуэхугъуэ щызэфIаха УФ-м и утыкуи 8-м ящыщ зы.

Сэлэт мыцIыхум и щIыхькIэ

Зи Хэкур зыхъумэжурэ хэкIуэда Сэлэт мыцIыхум и махуэм ехьэлIа дауэдапщэхэр дыгъэгъазэм и 3-м щызэхэтащ Бахъсэн щIыналъэм - Къызбрун щIыналъэр зыхъумахэм я фэеплъу ХьэтIохъущыкъуей жылэм дэтым деж щагъэтIылъащ удз гъэгъахэр.

Зумакулов Борис Бахъсэн щIыналъэм цIыхухэм щаIуощIэ

ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу КъБР-м щыIэ Зумакулов Борис вэсэмахуэ Бахъсэн щIыналъэм и администрацэм и унэм щаIущIащ зи щхьэ IуэхукIэ зыкъыхуэзыгъэзэну хуейуэ а IуэхущIапIэм къекIуэлIахэм.

Урысей гвардием и унафэщIыр цIыхухэм яIущIэнущ

Гу зылъытапхъэ

2019 гъэм дыгъэгъазэм и 12-м сыхьэтыр 12-м щыщIэдзауэ 20 хъуху Урысей гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм и хэщIапIэм цIыхухэм щаIущIэнущ управленэм и унафэщI полицэм и полковник Васильев Сергей.

Фыкъэпсалъэ, фыкъатхэ: (88662) 96-17-14; КъБР, Налшык къалэ, Калининградскэ уэрам, 49. 14-нэ, 15-нэ автобусхэр къокIуалIэ. УпщIэ зиIэу ди хэщIапIэм къеблэгъэнухэм я паспортыр яIыгъын хуейщ.
УФ-м и Президентым и унафэкIэ мыпхуэдэ зэIущIэхэр Урысей Федерацэм и Конституцэм и махуэшхуэм ирихьэлIэу илъэс къэскIэ ирагъэкIуэкI.

 

Акъылыр уасэншэщи, гъэсэныгъэр гъунэншэщ

Дэ къытхуатх

Акъылыр уасэншэщи, гъэсэныгъэр гъунэншэщ, жи адыгэм. А псалъэжьыр и пщалъэу къэгъуэгурыкIуащ Шыфэдыгъу (ХьэпцIэ) Светланэ.

Псори дяпэкIэщ!

ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм щэкIуэгъуэм и 28-м иригъэкIуэкIащ къэщIэрейхэмрэ гушыIэрейхэмрэ я «Джэгурэш» джэгу зэпеуэм и зи чэзу зэхыхьэгъуэ. Ар теухуат дунейпсо бэджыхъымрэ (Интернетым) ар ди гъащIэм къызэрыхэпшахъуэрэ зэрызытхъуэжамрэ. Налшык къалэм дэт Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм щызэпеуащ Бахъсэн къалэм и 6-нэ курыт еджапIэм («Вагъуэбэ»), Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ ХьэтIохъущыкъуей Ищхъэрэ къуажэм и 3-нэ курыт еджапIэм («Нанэ и псэ»), Табыхъу Хьэзрит и цIэр зэрихьэу Анзорей къуажэм дэт школым я гъэсэнхэр («Налмэс»).

Адыгэм и къэкIуэнур

Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм хыхьэ Теберда курорт къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ «Адыгэм и къэкIуэнур» фIэщыгъэр зиIэ зэхуэс. Къыхэгъэщыпхъэщ мыпхуэдэ Iуэху япэу зэхашэу зэрыщытыр. Ар къызэригъэпэщат Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм щыIэ Адыгэ Хасэ - Шэрджэс Парламентым и щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэм, КъШР-м Лъэпкъ IуэхухэмкIэ, цIыхубэ коммуникацэмрэ печатымкIэ и министерствэр и дэIэпыкъуэгъуу.

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ