Жылагъуэ

Сабийгъуэ тхылъхэр

Урысей гвардием Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ управленэм и дзэ къулыкъущIэ, клубым и оператор Аттаев Азнор хэтащ я IэнатIэм иригъэкIуэкIа «Росгвардия. Книги детства» урысейпсо Iуэхум. Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм ехьэлIауэ щытащ ар.

Псоми ящIэн хуейщ

Урысей гвардием Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ управленэм медицинэ IуэхутхьэбзэхэмкIэ и гупым и унафэщI, полицэм и майор Аппаев Мухьэмэд хэтащ IуэхущIапIэм иригъэкIуэкIа радио нэтыным.

Ар тепсэлъыхьащ короновирус уз зэрыцIалэм щIыналъэ къудамэм зыщемыгъэубгъуным ехьэлIауэ ящIэхэм, дэтхэнэ цIыхури жэуаплыныгъэ хэлъын зэрыхуейм, абыхэм Iэмал имыIэу зыхащIыкIыпхъэ Iуэхугъуэхэм.
- Нобэ дуней псор щытыкIэ гугъум итщ. Ди къэралым, республикэм щыпсэухэм ящIапхъэщ зэрызахъумэжыну щIыкIэм ехьэлIа псори. Ди узыншагъэм дэ езыращ и хъумакIуэр, - жиIащ Аппаевым.

 

Зауэм хэкIуэдахэр ящыгъупщэркъым

Фэеплъ

УФ-м и Лъэпкъ гвардием КъБР-м щиIэ управленэм и къудамэу Шэджэм районым щыIэм щылажьэхэр Шэджэм къалэм дэт Фэеп­лъым деж щыIащ. Ахэр дакъикъэкIэ яхуэщыгъуащ Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм.

«Хэку зауэшхуэм и гуауэр зылъэмыIэса зы унагъуи искъым ди къэ­ралым. Ди цIыхухэр мамырыгъэм, уафэ къащхъуэм щIэбэнащ, дэ дыхуиткъым абыхэм я фэеплъыр зыщыдгъэгъупщэну», - жиIащ полицэм и капитан Мэршэнкъул Аслъэн.

 

Дохутырхэр ягъэгушхуэ

Налшык къалэ округым Ведомствэм хэмыхьэ и хъумакIуэ IэнатIэм и лэжькIуэ-хэр иджыпсту щыIэ щытыкIэ гугъум иту госпиталхэм щылажьэ дохутырхэмрэ студентхэмрэ я деж щыIащ.

КъБР-м коронавирусым кIэлъыплъынымкIэ и Оперативнэ штабым къет

Сымаджэ хъуахэр - псори зэхэту 3975-рэ
Иужьрей жэщ-махуэм къриубыдэу къахутахэр - 80-рэ
Хъужахэр - 1974-рэ

Гъуэгум и фIагъыр къапщытэ

КъБР-м Транспортымрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и министерствэмрэ Урысей цIыхубэ фронтым и къудамэу республикэм щыIэмрэ я лIыкIуэхэм «ФIагъ лъагэ зиIэ автомобиль гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым хэту Май щIыналъэм щрагъэкIуэкI лэжьыгъэр зыхуэдэр къапщытащ.

Нэхъыжьхэм ядоIэпыкъу

Урысей гвардием Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ Управленэм и лэжьакIуэхэмрэ абы къулыкъу щызыщIэхэмрэ ерыскъы зэмылIэужьыгъуэхэр зэрылъ хъуржын 35-рэ Iэрагъэхьащ Нэфхэм я урысейпсо зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и нэIэм щIэт цIыхухэм.

Ди лъэпкъыр ирогушхуэ

Ди республикэм щыпсэу лъэпкъ инхэм ящыщ Къардэнхэ цIыху цIэрыIуэ куэд къытхэкIащ. Абыхэм яхэтщ еджагъэшхуэхэри щIэныгъэлIхэри, дохутыр Iэзэхэри спортсмен цIэрыIуэхэри, гъащIэм и лъэныкъуэ зэмылIэужьыгъуэхэм зи цIэфIхэр щызыгъэIуа нэгъуэщI куэди. Ди Къардэн лъэпкъыр зэрыгушхуэхэм ящыщщ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министру щыта, КъБКъУ-м и тхыдэ-филологие факультетым и декану илъэс куэдкIэ лэжьа, Хэку зауэшхуэм лIыхъужьыгъэ къигъэлъагъуэу хэта зауэлI хахуэ икIи хэкупсэ нэс Къардэн Башир Мыхьмуд и къуэр.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэ зыбжанэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

№51-ПП                       2020 гъэм гъатхэпэм и 25-м                Налшык къалэ

Дунейм адыгэу тетыр мелуани 10-м нос

Хьэтхэм къатехъукIыжауэ, адыгэ лъэпкъ уардэр тенджыз ФIыцIэ Iуфэмрэ Джылахъстэнеймрэ я зэхуакум дэлъ щIыналъэм къэралыгъуэшхуэу щып­сэуащ илъэс мин бжыгъэкIэ. Адыгэ лъэпкъым и процент 95-р Урыс-Кавказ зауэжьым ихьауэ щытащ, зэтраукIами псэууэ ­къэнахэм ящыщ куэд дыдэ Хэкум залымыгъэкIэ ирашами. Урыс-Кавказ зауэм и пэ къихуэу Адыгэ Хэкум цIыху мелуани 2 щыпсэуащ. 1763 - 1864 гъэхэм ­къриубыдэу адыгэ мелуан 1,5-рэ яукIащ, ирашащ, е емынэмрэ ­таломрэ яхьащ.

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ