Жылагъуэ

Къэхъун къыщагъуэта мывэ телъыджэ

ГъэщIэгъуэнщ

Дыкъэзыухъуреихь дунейм хьэлэмэт куэд ущрохьэлIэ, ахэр зэрыбгъэщIэгъуэни, зыхуэпхьыни умыщIэу. Апхуэдэщ илъэс зыбжанэ ипэкIэ Къэхъун къуажэм дызыщрихьэлIари.

«Ажалыр щащэр жыIэ!»

Апхуэдэ фIэщыгъэм щIэт урысейпсо акцэм хиубыдэ лэжьыгъэ щхьэпэхэр республикэм щрагъэкIуэкI КъБР-м щыIэ МВД-мрэ мы лэжьыгъэр зи къалэным хыхьэ нэгъуэщI IуэхущIапIэхэмрэ.

Я зэфIэкI ягъэлъагъуэ

Урысейм Тезыр зытралъхьахэм ахэр егъэпшынынымкIэ и федеральнэ къулыкъум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и цIыхубз колоние №4-м щекIуэкIащ гъатхэ махуэшхуэм теухуа «А ну-ка, девушки!» зэпеуэ. Дахэу ягъэщIэрэщIа IуэхущIапIэм и клубым щызэпеуащ тезырыр зыпшыныж отрядхэм я командитI.

ЛЪЭПКЪЫЛIТ, ЩIЭНЫГЪЭЛI IЭЗЭТ

ЦIыпIынэ Аслъэн къызэралъхурэ илъэс 60 ирокъу
Фэеплъ

Лъэпкъ хабзэр и гъащIэ джэлэст

ХьэщIэ гъэтIысыкIэ

ПщIэ зыхуэтщI «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэм и лэжьакIуэхэ! Фэ зыныфхуегъазэ Арщыдан къуажэм щыщ, илъэс 40 хъуауэ школым егъэджакIуэу щылажьэ Къущхьэ Мусэрбий. Си упщIэр зэтеухуар гуфIэгъуэ Iэнэм щекIуэкIын хуей хабзэрщ.

«Ажалыр щащэр жыIэ!»

Апхуэдэ фIэщыгъэм щIэт урысейпсо Iуэхум и япэ Iыхьэм щIидзащ.

Гузеев Сэфарбий Жэмал и къуэр

Дунейм ехыжащ лэжьакIуэшхуэу, ныбжьэгъуфIу щыта Гузеев Сэфарбий Жэмал и къуэр. Куэд къимыгъэщIами, куэд хузэфIэкIащ, жыхуаIэ цIыхухэм яхуэдащ ар.

Жьыщхьэ махуэхэр

Мазае мазэм Бахъсэн районым щыпсэу цIыхуищым я юбилейр ягъэлъэпIащ.

 Абыхэм ящыщ Хъуран Феня Псыхъурей къуажэм щыIа, «Большевик» колхозым илъэс куэдкIэ щылэжьащ, лэжьыгъэм и ветеранщ, тылым и лэжьакIуэщ.

Адэ-анэхэм ЕГЭ-р щрагъэт зы махуэ

«Адэ-анэхэм ЕГЭ-р щрагъэт зы махуэ» Iуэхум хыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр. Ар къызэрегъэпэщ Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ я IэнатIэхэм якIэлъыплъынымкIэ Федеральнэ IуэхущIапIэм.

Дзэлыкъуэ щIыналъэр илъэс 95-рэ зэрырикъур Iэтауэ ягъэлъэпIащ

Дзэлыкъуэ щIыналъэр къызэрыунэхурэ илъэс 95-рэ зэрырикъур иджыблагъэ Iэтауэ ягъэ­лъэпIащ.

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ