Жылагъуэ

Курп лъагапIэхэр: фэеплъым и пщIэр

Урысей гвардием и IуэхущIапIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм и лэжьакIуэхэр иджыблагъэ щыIащ Тэрч щIыналъэм ит Курп лъагапIэхэм. Зауэр ди лъахэм къыщысам, зэхэуэ нэхъ гуащIэ дыдэр 1942 гъэм абдежщ щекIуэкIар.

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупыр Налшык щызэхуос

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым и зи чэзу зэIущIэр иджыблагъэ Налшык къалэ щекIуэкIащ. Абы хэлэ­жьыхьащ Тыркум, Сирием, Иорданием, АР-м, КъБР-м, КъШР-м, Ставрополь, Краснодар крайхэм, Осетие Ищхъэрэ - Аланием щылажьэ Хасэ къудамэхэм я тхьэмадэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ. Щхьэу­сыгъуэ гуэрхэмкIэ къримыхьэлIэфахэм папщIэ видео зэпыщIэныгъэ къызэрагъэпэщри, зэIущIэм щекIуэкI лэжьыгъэм щыгъуэзахэщ Израилымрэ Европэм хыхьэ къэралхэмрэ я Хасэхэм я ­тхьэмадэ Тхьэухъуэ Зухьейррэ ДыщэкI Эртанрэ.

Джылахъстэнейр мэхасэ

ЩIышылэм и 28-м Тэрч щIы­налъэм щекIуэкIащ Джы­лахъстэней Адыгэ ­Ха­сэм 2019 гъэм зэфIи-гъэ­кIа­хэмрэ илъэсыщIэм къы­пэщылъхэмрэ ятеухуа зэIущIэ щхьэпэ. Абы ирагъэблагъэри хэтащ Къэ­бэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ Хьэ­фIыцIэ Му­хьэмэд, Тэрч ­район администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Семэн Пщыкъан, щIыналъэм ЩэнхабзэмкIэ и уардэунэм и унафэщI КIэрэф Мурадин, нэхъы­жьыфIхэр, дин лэ­жьа­кIуэхэр, нэгъуэщIхэри.

ХущхъуэкIэ защIегъакъуэ

Зи ныбжь хэкIуэтахэр сыт щыгъуи гулъытэ хэха хуэныкъуэщ. УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и депутат Щхьэгуэш Адэлбий Налшык къалэм дэт жьы хъуахэмрэ ныкъуэдыкъуэхэмрэ я унэм щыпсэухэм защIигъэкъуащ.

ТВ, Радио нэтынхэр

Блыщхьэ, накъыгъэм и 4
1 канал

05.00, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.50 Т/с «Петербург. Любовь. До востребования» (12+)
08.30 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» (16+)
10.20 «Доброе утро»
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10, 03.45 «Наедине со всеми» (16+)
15.15, 18.40 Т/с «По законам военного времени» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Джульбарс» (12+)

«Удзыфэхэм» я унафэщI УнащIэ Джем

Хамэ щIыпIэ цIэрыIуэ ­щыхъуа адыгэхэм язщ Германием и жылагъуэ лэ­жьакIуэ цIэрыIуэ, «Удзы­фэхэм я парт» зэгухьэныгъэм ­щы­­па­­шэ Оздемир (УнащIэ) Джем.

Граф Орлов и адыгэ мэлыхъуэхьэр

14-нэ Iыхьэ: Орловым и адыгэ мэлыхъуэхьэр (The Circassian Orloff Wol­fhound). ЩакIуэхьэхэм я щапхъэ гъэщIэгъуэнхэм язщ Орлов и адыгэ мэлыхъуэхьэр. Абы теухуауэ куэдым дыщымыгъуазэми, мы тлъагъум и теплъэ бжьыфIэр, и къарур, и псынщIагъыр абы гулъытэ зэрыхуэфащэм щыхьэт тохъуэ.

ТВ, Радио нэтынхэр

Блыщхьэ, накъыгъэм и 4
00.00 - Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
1.00 - Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
1.35 - «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
2.00 - «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
2.30 - «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
3.00 - «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
4.00 - «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
5.00 - Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
6.35 - «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
6.45 - 7.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):

ТВ, Радио нэтынхэр

6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуа­ку хъыбархэр» (16+)
6.30 «Тхылъ телъхьэпIэм» (балъ­къэрыбзэкIэ) (12+)
7.00 «ТщIэн икIи тщымыгъупщэн папщIэ». Попадейкин Арсений (12+)

ХуэмыщIахэм зыщIагъакъуэ

COVID-19 уз бзаджэм и зэранкIэ щытыкIэ гугъум къихутауэ унэм дэтIысхьэжахэм, хуэмыщIауэ псэу унагъуэхэм, зи ныбжьыр хэкIуэтахэм нэщI мазэм ирихьэлIэу зыщIагъэкъуащ Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Кыщпэк къуажэм щыпсэу щIалэгъуалэм. Абыхэм зэхуахьэса мылъкумкIэ цIыхухэр нэхъ зыхуэныкъуэну ерыскъыпхъэхэр къыхуащэхуащ.

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ