Жылагъуэ

Лэжьыгъэм цIыхур егъэбжьыфIэ

30 гъэхэм ди къэралым ухуэныгъэ ин дыдэхэр щекIуэкIащ. Абыхэм ящыщщ Бахъ­сэн ­ГЭС-р, Тырныауз вольфрам-молибден комбинатыр.

Студент гъащIэм хашэ

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ зэхуэс хьэлэмэт щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ еджапIэ нэхъыщхьэм мы гъэм щIэтIысхьа студентхэр университет гъащIэм хэшэным. ЕджапIэ нэхъыщхьэм и пресс-IэнатIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, джэгукIэ щытыкIэм иту къызэрагъэпэща зэхуэсым кърихьэлIащ университетым и унафэщIхэр, егъэджакIуэхэр, студент нэхъыжьхэр.

Гиппократ и тхьэрыIуэм тетхэр

ЛIэщIыгъуэ блэкIам и 30 гъэхэм я пэщIэдзэм ­Зеикъуэ къуажэм иIэ хъуащ медпунктрэ лъхуапIэрэ, япэ сы­маджэщыр къы­щы­зэIуахащ 1935 гъэм.

Абхъазым макIуэ

Лъэпкъ Iуэху

«Абхъаз лъэпкъым и хэку зауэшхуэм и ветеранхэр» жылагъуэ зэгухьэныгъэм хэтхэм я мурадщ дяпэкIэ нэхъ жыджэру лэжьэну. Мазэ зыбжанэ ипэкIэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэу хахащ Щэрдан Тимур. Ди республикэм щыщу Куржы-абхъаз зауэм хэтахэр нэхъ щIэх-щIэхыурэ зэIуагъэщIэнущ, Абхъазым и утыкум, абы ит фэеплъым я мыхьэнэр ди цIыхубэм яIэщIэмыгъэхуным, щIалэгъуалэр хэкупсэу къэгъэхъуным хуэунэтIа Iуэхухэр зэфIагъэкIынущ абы хэтхэм.

Тхьэм и унэ

Сыжажэ Ахьмэд Хьэжпагуэ и къуэр 1928 гъэм къалъхуащ. 1941 гъэм 5-нэ классыр къиухащ. Абы и иужькIэ колхозым щы­лэ­жьащ. Дзэ къулыкъу нэу­жьым Тырныауз комбинатым кIуэри, илъэс 22-кIэ шахтэм щIэтащ, 1990 гъэ лъандэрэ къуажапщэ жэ­мыхьэтым и ефэндыуэ лэжьащ. 1994 гъэм хьэ­жыщI щы­Iащ.

Террористхэм яIэщIэкIуэдахэр ягу къагъэкIыжащ

Шэджэм районым и щIыналъэ администрацэм и жэрдэмкIэ Шэджэм къалэм щрагъэкIуэкIащ Терроризмэм ебэнынымкIэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм теухуа пэкIу. Район администрацэм и унафэщIхэм, жылагъуэ лIыкIуэхэр, Шэджэм къалэм дэт курыт школ №2-м и еджакIуэхэр, республикэм щыIэ МВД-м къикIахэр, Урысейм и МВД-м и IуэхущIапIэу Шэджэм районым щыIэм и унафэщIхэмрэ абы щылажьэхэмрэ зэхуэсат террористхэм яIэщIэкIуэдахэр ягу къагъэкIыжын папщIэ.

Я хуитыныгъэхэр пхагъэкIыу

2019 гъэм фокIадэм и 8-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щыхахащ республикэм и Парламентым и еханэ зэхуэсыгъуэм и депутатхэр. Iэ зыIэтахэм яхэтащ ди щIыналъэм Тезырхэр щрагъэхьэкIыу щыIэ IуэхущIапIэхэм щаIыгъхэри.

Хэхыныгъэр щекIуэкIа махуэм энергетикхэр тэмэму лэжьащ

Хэхыныгъэр щекIуэкIа фокIадэм и 8-м «Кавказ Ищхъэрэ Россети» IуэхущIапIэм и «Къэббалъкъэнерго» къудамэм и IэнатIэ псори зэблэу къыхэмыкIыу лэжьащ. Апхуэдэу энергетикхэм я къалэнхэр тэмэму ирахьэкIащ Республикэм и Къэралыгъуэм и махуэр щагъэлъэпIами.

А лъэхъэнэм электросетым и IуэхущIапIэхэр тэмэму лэжьэн папщIэ район псоми я IэщIагъэлIхэр я IэнатIэм пэрытащ. Зыхуэфащэ Iэмэпсымэхэмрэ техникэмкIэ къызэгъэпэщауэ цIыху 92-рэ зыхэт бригадэу 23-рэ республикэм и щIыпIэ псоми я къалэнхэр щыпэрытащ.

 

ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу

Совет Союзым и ЛIыхъужь, генерал Кузнецов Георгий и гъащIэмрэ и къекIуэкIыкIамрэ щыгъуазэ хъуа дэтхэнэми игъэщIэгъуапэу жиIэнщ: «Мы цIыхум имыгъэунэхуауэ сыт щыIэ?!

ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу

Адыгей  лIыхъужьхэр

Миус деж

Страницы

Подписка на RSS - Жылагъуэ