ЩIалэгъуэ

ГукъэкIыж

СызэрыцIыкIурэ сэ сыдахьэхырт дыщыпсэу Дзэлыкъуэ къуажэм ихъуреягъкIэ къекIуэкI Iуащхьэхэм. ЦIыкIуми инми апхуэдэ Iуащхьэу 10-м нэблагъэ плъагъурт ди къуажэм удэту. Нэхъыжьхэм къыджаIэрт ахэр пасэ зэманым псэуа цIыху къулейхэм я кхъащхьэу зэрыщытыр.

«Адыгэ псалъэм» и гъэсэнхэр

Дыкъэзыухъуреихь дунейр тхъумэныр, абы пщIэ хуэтщIу, сакъыу дыхущытыныр, къызэрысщыхъумкIэ, дэтхэнэ цIыхуми ди къалэнщ. ЩIыуэпсым и къулеягъым зыкъомкIэ елъытащ дэ, цIыхухэм, диIэну зэпэщыныгъэм и лъагагъри, ди гъащIэм хэлъ щIэщыгъуагъхэри, нэгъуэщIхэри.

ЕджакIуэ нэхъыфIхэр ягъэлъапIэ

Хабзэу къищтауэ Тэрч щIыналъэм щIэныгъэмкIэ и управленэм гъэ еджэгъуэм и кIэм ирихьэлIэу ехъулIэныгъэу зыIэрагъэхьахэр къепщытэжри, гъэфIэж пшыхь ирегъэкIуэкI. Мы гъэми къызэрагъэпэща зэхыхьэр иджыблагъэ щекIуэкIащ Тэрч къалэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм.

Ди щIалэгъуалэр Къэрэшей-Шэрджэсым щыхьэщIащ

Адыгэ лъэпкъым къытхэкIа цIыхушхуэ, жылагъуэ ущиякIуэ, Урысей Федерацэм юстицэмкIэ и министру щыта Къалмыкъ Юрэ Хьэмзэт и къуэр псэужатэмэ, мы гъэм илъэс 85-рэ ирикъунут. Дунейпсо Адыгэ Хасэм ищIа унафэм ипкъ иткIэ, 2019 гъэм адыгэ щыпсэу республикэхэм ар щагъэлъапIэ. Ди республикэм жыджэру щылажьэ «Черкесский Ренессанс» жылагъуэ зэгухьэныгъэми абы ехьэлIа Iуэху дахэ иджыблагъэ къызэригъэпэщат - КъБР-м  щыщ сабийхэр Къалмыкъ Юрэ къыщалъхуа республикэм зыплъыхьакIуэ ишащ.

ГъащIэщIэм лъэбакъуэ хачэ

Курыт школыр къэзыух ныбжьыщIэхэм папщIэ къызэрагъэпэщ гуфIэгъуэ пшыхьхэр, дэнэкIи хуэдэу, ди республикэми мы махуэхэм щекIуэкIащ.

Адыгэр дэнэ щымыIэми, зекIуэныр къыщохьэ

«Ford Epic Israel» зи фIэщыгъэ дунейпсо лъакъуэрыгъажэ зэхьэзэхуэм мы гъэм Израилым щыпсэу адыгэ щIалэ 16 хэтащ.

IэщIагъэмкIэ гъуазэ яхуэхъуу

Хьэмдэхъу Башир и цIэр зэрихьэу Старэ Шэрэдж къуажэм дэт мэкъумэш колледжым иджыблагъэ Iуэху щхьэпэ щекIуэкIащ. ЕджапIэм и унафэщIхэм къызэрагъэпэща джэгу-зэпеуэм хэтащ Аруан, Лэскэн, Шэрэдж щIыналъэхэм я курыт еджапIэхэм щIэсхэр.

ТекIуахэр ягъэлъапIэ

Шынагъуэншагъэу псэуным хуэгъэпса Iуэхухэр къызэгъэпэщынымкIэ XI Урысейпсо ныбжьыщIэ олимпиадэр, мэлыжьыхьым и 21 - 26-хэм Налшык щекIуэкIар, иухащ. Зэпеуэм хэтахэм я дежкIэ гуимыхужт а махуитхур.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, олимпиадэм хэтыну Налшык къэкIуат Урысей Федерацэм и щIыналъэ 62-м я лIыкIуэ ныбжьыщIи 191-рэ. Абыхэм ящыщ дэтхэнэри хущIэкъуащ и щIэныгъэр здынэсыр, щытыкIэ нэхъ гугъу дыдэхэм къикIынымкIэ бгъэдэлъ зэфIэкIхэр къигъэлъэгъуэну.

«Дэтхэнэ зы ныбжьыщIэми и ехъулIэныгъэ» федеральнэ проектым хыхьэу Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщызэIуахынущ сабий зэчиифIэхэр къэгъэнэIуэнымрэ апхуэдэхэм защIэгъэкъуэнымкIэ центр

Къэбэрдей-Балъкъэрыр яхэхуащ «Дэтхэнэ зы ныбжьыщIэми и ехъулIэныгъэ» федеральнэ проектыр 2019 гъэм къриубыдэу щагъэзэщIэну щIыналъэхэм. Абы папщIэ республикэм къыхуаутIыпщащ сом мелуан 213-м щIигъу. А ахъшэр хухахынущ сабий зэчиифIэхэр къэгъэнэIуэнымрэ апхуэдэхэм защIэгъэкъуэнымкIэ центр Налшык къалэм къыщызэIухыным.

Зи IэщIагъэм хуэIэижьхэр

Ди къэралым и щыхьэр Москва къалэм дэт Урысей социальнэ университетым иджыблагъэ щыхэплъэжащ «Сэ си IэщIагъэм фIы дыдэу хызощIыкI» урысейпсо студент зэпеуэм кърикIуахэм. КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, абы ехъулIэныгъэ иIэу хэтащ ди университетым и студенткэ Биттуевэ Эльмирэ. «Социальная работа» IэщIагъэмкIэ бакалавриатыр къэзыух пщащэ цIыкIур а унэтIы­ныгъэмкIэ пашэ щыхъуащ къэралпсо зэхьэзэхуэм.

Страницы

Подписка на RSS - ЩIалэгъуэ