ЩIалэгъуэ

Нэрымылъагъу абрагъуэхэр

ЩIэныгъэм къыщыунэху къэхутэныгъэ телыджэхэм тетхыхь Science Alert сайтым (Австралие) хъыбар зэрызэбгригъэхамкIэ, Шыхулъагъуэ (Млечный путь) галактикэм и кум хуэзэу япон астрономхэм къыщагъуэтащ алъандэрэ зыщымыгъуазэу щыта пкъыгъуэ абрагъуэ.

ЕджакIуэ ныбжьыщIэхэр я хьэщIащ

КъБР-м щыIэ УФСИН-м и «Вулкан» къудамэ хэхам (ОСН) лIыгъэм и дерс щрагъэкIуэкIащ Налшык къалэ и гимназие №14-м щеджэхэм папщIэ.

Полицейхэм йогуапэ

Кинолог центрым и лэжьакIуэхэм Налшык и школакIуэхэм папщIэ зыплъыхьакIуэ къызэрагъэпэщащ. Абы къыпэджэжу полицейхэм къапэплъэрт усэхэмрэ я IэкIэ ягъэхьэзыра хъуэхъу открыткэхэмрэ Хэкум и хъумакIуэм и махуэм и щIыхькIэ.

Полицей хахуэм и фIыгъэкIэ

ФIыщIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Дзэлыкъуэ районым щыщ полицэм и сержантым псэупIэ унэр мафIэм щихъумащ.

«Proxima c» зыфIаща планетэщIэ

Дызэрыщыгъуазэщи, ди Дыгъэм ирагъэщхьу нэхъ къыпэгъунэгъу дыдэщ Проксима Центавра зи фIэщыгъэ вагъуэ жьэражьэр.

Робототехникэм къыщыхэжаныкIхэр

«ДыгъафIэ къалэ» сабий академием и «Кванториум» сабий технопаркым и робототехникэ, 3 D моделирование, программирование дерсхэм екIуалIэхэу Шишкин Юрийрэ Храмцов Александррэ а унэтIыныгъэхэм къыщыхэжаныкI, республикэр куэдкIэ зыщыгугъ ныбжьыщIэ жыджэрхэм ящыщщ.

ПсапащIэ ныбжьыщIэхэр

«2019 гъэм и волонтёр нэхъыфI» республикэ зэпеуэм щытекIуахэр иджыблагъэ ягъэнэIуащ.

Волонтёр гупхэр, IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэу илъэс 14-м зи ныбжьыр фIэкIахэр хэту ирагъэкIуэкIа зэпеуэм и къалэн нэхъыщхьэр псапэ зыпылъ Iуэхум ди щIыналъэм зыщегъэубгъунымрэ абы нэхъыбэ къыхэшэнымрэщ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхьэIухудхэр

ЩэкIуэгъуэм и 26-м Налшык щекIуэкIащ тхьэIухудхэм я зэпеуэ «Мисс КБР-2019», «STAR­KBR» агентствэм къызэригъэпэщар.

Сэбаншы Фаридэ къыхуагъэфэщащ Ежевскэм и цIэр зезыхьэ саугъэтыр

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и студентхэр илъэс етIуанэ хъуауэ къыщыхожаныкI мэкъумэш машинэхэр зэпкърылъхьэным, щыIэхэр егъэфIэкIуэным хуэгъэпса къэралпсо зэпеуэм. Мы гъэм абы и саугъэтыр зыхуагъэфэща цIыхуиблым ящыщщ КъБКъМУ-м механизацэмрэ IуэхущIапIэхэр электрокъарукIэ къызэгъэпэщынымкIэ и факультетым «Техникэ Iэмэпсымэхэр, машинэхэмрэ комплексхэмрэ къэгъэсэбэпыныр» и къудамэм и 3-нэ курсым щIэс Сэбаншы Фаридэ.

Къурш гъуэгуанэхэм мы гъэм турист мин 17-м щIигъум къыщакIухьащ

 

Туристхэмрэ альпинистхэмрэ я зыгъэпсэхугъуэ лъэхъэнэр Iуащхьэмахуэ лъапэ щеух. Иджыпсту дунейм и дахэгъуэщи, зыплъыхьакIуэхэр нэхъ мащIэ хъуакъым. Ауэ Iуащхьэмахуэ  курортым иджы щыщIэдзауэ лэжьыгъэшхуэ щокIуэкI бгы лыжэр фIыуэ зылъагъухэр тэмэму къызэрырагъэблэгъэным хуэгъэзауэ.

Страницы

Подписка на RSS - ЩIалэгъуэ