ЩIалэгъуэ

IуэхуфIу къалъытащ

Ди волонтёр ныбжьыщIэхэм я зэфIэкIым хагъахъуэ.

«Машук-2018» фIэщыгъэм щIэту илъэс кIуам Псыхуабэ щекIуэкIа зэIущIэшхуэм фIым я фIыжхэм ящыщу и цIэ къыщраIуат Нияз Иляс. «Интернет шынагъуэншэ» фIэщыгъэм щIэту абы игъэхьэзыра проектыр зытеухуар мы зэманым и тепщэ хъуа компьютерым, псом хуэмыдэу къыдэкIуэтей щIэблэм дежкIэ зэраныгъэшхуэ къэзышэ языныкъуэ напэкIуэцIхэм зэрызыщахъумэну Iэмалхэрщ.

Медицинэ класс къыщызэIуах

Хабзэ хъуауэ, ди республикэм и курыт еджапIэхэм къыщызэIуах IэщIагъэ зэмылIэужьыгъуэхэм нэхъ куууэ щыхурагъаджэ классхэр. Дохутыр IэщIагъэм хуеджэну зи мурад ныбжьыщIэхэр а унэтIыныгъэм епха щIэныгъэхэм нэхъыфIу щагъэгъуэзэн папщIэ, Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым Налшык къалэ дэт езанэ гимназием иджыблагъэ къыщызэIуихащ медицинэ класс.

ТхьэмахуэкIэ ежьати, илъэс 16-кIэ къэтащ

ГъэщIэгъуэнщ

Великобританием щыщ зэщхьэгъусэхэм мурад ящIащ езыхэм я кхъухь мыинкIэ зыплъыхьакIуэ ежьэну. Ирландием, Испанием тхьэмахуэ зырыз зыщагъэпсэхуну я гугъа щхьэкIэ, илъэс 16-кIэ гъуэгу тетащ. Грин Клайврэ и щхьэгъусэ Джейнрэ 1998 гъэм и бадзэуэгъуэм зекIуэ ежьащ, къыщагъэзэжар 2014 гъэрщ.

Мыщэ хужьхэр сэмэгурыгъазэщ

ГъэщIэгъуэнщ

Псэущхьэхэр фIыуэ тцIыхуу къытщыхъуж щхьэкIэ, дызыщымыгъуазэ куэд хэлъщ Iуэхум. Мы тхыгъэмкIэ фыщыдгъэгъуэзэнщ абыхэм ящыщ зыбжанэм.

 

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Прозэу тха усэхэр

МэкъумэшыщIэмрэ факъырэмрэ

Къалэм IуэхукIэ къэкIуа лэжьакIуэлIым зы факъырэ къыпоув:
- Си хьэтыр къэлъагъу, къыздэIэпыкъу!
- Сыт сэ пхуэсщIэфынур?
- Сшхын сиIэкъым…

ЩIалэгъуэм, дахагъэм, творчествэм я махуэшхуэ

Урысей студентхэм я махуэр, сыт щыгъуи хуэдэу, гъэщIэгъуэну, гуимыхужу щIышылэм и 25-м щагъэлъэпIащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым.

Ди щIыналъэм щекIуэкIынущ

«IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр» (Worldskills­Russia) дунейпсо зэпеуэм и щIыналъэпсо Iыхьэр иджы ещанэрейуэ ди республикэм щекIуэкIынущ. Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым хыхьэ субъектхэм я лIыкIуэхэр зыхэтыну зэпеуэр мазаем и 27-м яублэнурэ гъатхэпэм и 3 пщIондэ екIуэкIынущ. Абы теухуа зэхуэс иджыблагъэ щекIуэкIащ     КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм.

Хьэршыр дызэригугъэм нэхърэ нэхъ гъунэгъущ

Техникэр къигъэсэбэпурэ, цIыхур здынэплъыса хьэрш жыжьэм ЩIым и закъуэщ цIыхур зэрыпсэуну кислородрэ псы къабзэрэ здэщыIэр.
ЩIыр дызэригугъэм хуэдэу хуэхъурейкъым. Ар щIыпIэ-щIыпIэкIэ «къыхопIиикI», машинэм шэрхъ лей кIэрыщIар къызэрытепIиикIым хуэдэу. Абы къыхэкIыу, ЩIым «бгы» иIэщ, километр 40075-рэ и хъуреягъыу.

«Си анэбзэ, си адыгэбзэ!»

Зэпеуэхэр

ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм иригъэкIуэкI лэжьыгъэ купщIафIэхэм ящыщу «Си анэбзэ, си адыгэбзэ!» тхыгъэ зэпеуэм и гъэфIэж пшыхь ИлъэсыщIэм ирихьэлIэу щекIуэкIащ «Акрополь» рестораным.

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Пкъынэ - бальзамин,
прунж - рис,
псей - ель,
псылъэудз - тростник обыкновенный,
псымэракIуэ - лапчатка,
псышыбжий - перец водяной,
 

Страницы

Подписка на RSS - ЩIалэгъуэ