ЩIалэгъуэ

Эстониеми Адыгэ Хасэ щолажьэ

Эстонием щекIуэкIащ «Ритмы Кавказа» V дунейпсо юбилей фестивалыр. Ар къызэригъэпэ­­щащ ­«Те­рек» НКО-м­ и Iэтащхьэ икIи абы щы­лажьэ къэфакIуэ ансамблым и унафэщI Тхьэгъэзит Илонэ.

«Псынэм» лъагъуэ хеш

Налшык дэт гимназие №14-м иджыблагъэ IуэхугъуэщIэ щаублащ: абы адыгэбзэкIэ къыдэкIын щыщIидзащ «Псынэ» фIэщыгъэр зиIэ школ газет цIыкIум.

ГъэщIэгъуэнт

«Урысей гвардием и махуэхэм» зыфIаща Iуэхухэм щыщу, Урысей гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм къызэригъэпэщащ джэгу-зэпеуэ (квест).

ЩIы лъабжьэм тенджыз щIэтщ

США-мрэ Великобританиемрэ я геофизикхэм щIы лъабжьэм тенджыз абрагъуэ щIэту къахутащ. Ауэ ар мыдрей тенджызхэм ещхькъым, атIэ псы куэду зыпкърыт брусит, къинэмыщI пкъыща, щIыгъэбэв зэмылIэужьыгъуэхэу зэхэлъщ.

Дызэригугъэм хуэдэкъым

ЦIыхухэм къызэралъытэмкIэ, ЩIыр - хъурейщ, Меркурийм нэхърэ нэхъ планетэ пщтыр Дыгъэ системэм хэткъым, Дыгъэр - гъуэжьщ. Ауэ, къызэрыщIэкIымкIэ, ар пэжкъым. ЩIы лъабжьэр, зэпымыууэ, зэрыхъейм къыхэкIыу, ди планетэм и щхьэфэри къуабэбжьабэщ, зэпэхъурейуэ зэрыщымытым и щхьэусыгъуэри аращ. ЩIым и гравитацэри псом дежи щызэхуэдэкъым, атIэ иныкъуэхэм и деж нэхъыбэщ е нэхъ мащIэщ.

Дапщэщ Iуащхьэмахуэ къыщыушынур?

Европэ псор зэрыпагэ Iуащхьэмахуэр Iуащхьэ къудейуэ къэтлъытэу дыкъокIуэкI ижь-ижьыж лъандэрэ. ЩIэныгъэм зиужьщ, къэхутэныгъэхэр нэхъыбэ хъури, Iуащхьэмахуэ зэрывулканыр къэтщIащ. Нобэр къыздэсым щIэныгъэлIхэм жаIэрт ар вулканыжьу, мышынагъуэу, «жеижауэ». Ауэ Iуэхур дызэригугъэм щыщыIэкъым.

Дэнэ щIыдагъэр къыздикIар?

 ЩIыдагъэр димыIэу ди нэгу къытхущIэгъэхьэркъым. Абы гъэсыныпхъэм къыщыщIэдзауэ хущхъуэхэм щиухыжу куэд къыхещIыкI цIыхум. АтIэ, дэнэ ижь-ижьыж лъандэрэ цIыхум щIым къыщIиш гъэсыныпхъэ нэхъыщхьэр къыздикIар, абы куэдрэ дрикъуну?

КIэрыхубжьэрыхум дыщIимыгъэнэн папщIэ

Нобэ ЩIым щыпсэу цIыху бжыгъэм хуэдиз зэуэ дунейм щытета къэхъуакъым - меларди 7,5-рэ дохъу. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, иджы хуэдэу кIэрыхубжьэрыху куэд зэи щыIакъым.

Уэшх фIыцIэм и щхьэусыгъуэр

Интернетым исхэр щIэгъэхуэбжьауэ топсэлъыхь Къэбэрдей-Балъкъэрым иджыблагъэ къыщешха уэшх фIыцIэм. Абы цIыхухэр ирогузавэ, зищIысымрэ ар цIыхум зэран зэрыхуэхъункIэ хъунумрэ щошынэ. Япэрауэ, зэхэгъэкIыпхъэщ уэшхыр зищIысымрэ ар къыздикIымрэ.

Тетис тенджызыр

Курыт еджапIэ щIэс дэтхэнэ зы ныбжьыщIэми къыбжиIэнущ ЩIым тенджызиплI зэриIэр. Кавказым ахэр фIыуэ пэжыжьэщ. Ауэ куэдым ящIэркъым езы Кавказыр пасэрей зэман жыжьэм тенджыз лъабжьэу зэрыщытар.

Страницы

Подписка на RSS - ЩIалэгъуэ