ЩIалэгъуэ

Iуащхьэхэр

Ижь-ижьыж лъандэрэ тхакIуэхэмрэ зып­лъы­хьакIуэхэмрэ Къэбэрдей тIуащIэм я Iуащхьэхэм тетхыхьу, ягъэщIагъуэу къекIуэкIащ. Нобэми абыхэм хъыбарыжь куэд тражыIыхь. Ауэ куэдым ящIэркъым а Iуащхьэхэр къызэрыхъуам и пэжыпIэр. Дэ нэхъ пыухыкIауэ зи гугъу тщIынур Псыхуабэрэ Минводрэ я щIыналъэм ­хиубыдэ Iуащхьэхэрщ.

Хьэрэ-Кхъуэрэ

Зеикъуэ щыIэщ Хьэрэ-Кхъуэрэ жыхуаIэ бгыр. А цIэр къызытекIар и щыгур хьэмрэ кхъуэмрэ ещхьу «къыхэбзыкIауэ» зэрыщытарщ, уэшхым, уэсым, жьапщэм бгыщхьэр илъэсащи, «хьэри кхъуэри» иджы щыплъагъужыркъым.

ГъащIэм хуэнабдзэгубдзаплъэ

Нобэ фи пащхьэ итлъхьэ, усэ фащэкIэ хуэпа тхыгъэхэр зи IэдакъэщIэкIыр Псыгуэнсу къуажэм щыпсэу Мыз Радик Борис и къуэрщ. Ар и IэщIагъэкIэ агрономщ. И псэм щыщIэр, и гум псэхугъуэ къезымыт гупсысэхэр куэд щIауэ абы третхэ тхылъымпIэм. Ауэ ахэр нэгъуэщIхэм яригъэлъагъу зэрыхъурэ куэд щIакъым. Мызым и усэхэм ящIэлъщ философие гупсысэ, щIагъыбзэ, фэрыщIагъ яхэплъагъуэркъым, куэдым урагъэгупсыс. Псом ящхьэращи, Радик и бзэр къулейщ.
Ди гуапэу абыхэм ящыщ зыбжанэм фыщыдогъэгъуазэ.

Псы пщтыр къыщIэкIыпIэхэм я щIыналъэ

ЩIыпIэ жыжьэхэм

Шыпсэм къыхэкIам хуэдэу, Атлантикэ уаем пэмыжыжьэу зы хытIыгу телъыджэ щыIэщ – Исландиер. «Шынагъуэу дахэщ» жаIэ абы щхьэкIэ: вулканхэр, псы пщтыр къыщIэкIыпIэхэр (гейзерхэр), гуэлхэр щыкуэду, щIымылхэр бгым къещэтэхыу апхуэдэщ.

Тамбукъан гуэлым теухуауэ

Ди щIыналъэм

Ижь-ижьыж лъандэрэ цIыхум щIыуэпсым хущхъуэгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэр къыхех. Абыхэм ящыщщ ятIэри. ЯтIэ хущхъуэр лIэужьыгъуэ 700 ирокъу, дэтхэнэми узыфэ зыбжанэ игъэхъужу. Тамбукъан гуэлым къыхах ятIэм нэхъыфI щымыIэу къалъытэ нобэкIэ.

IуэхуфIу къалъытащ

Ди волонтёр ныбжьыщIэхэм я зэфIэкIым хагъахъуэ.

«Машук-2018» фIэщыгъэм щIэту илъэс кIуам Псыхуабэ щекIуэкIа зэIущIэшхуэм фIым я фIыжхэм ящыщу и цIэ къыщраIуат Нияз Иляс. «Интернет шынагъуэншэ» фIэщыгъэм щIэту абы игъэхьэзыра проектыр зытеухуар мы зэманым и тепщэ хъуа компьютерым, псом хуэмыдэу къыдэкIуэтей щIэблэм дежкIэ зэраныгъэшхуэ къэзышэ языныкъуэ напэкIуэцIхэм зэрызыщахъумэну Iэмалхэрщ.

Медицинэ класс къыщызэIуах

Хабзэ хъуауэ, ди республикэм и курыт еджапIэхэм къыщызэIуах IэщIагъэ зэмылIэужьыгъуэхэм нэхъ куууэ щыхурагъаджэ классхэр. Дохутыр IэщIагъэм хуеджэну зи мурад ныбжьыщIэхэр а унэтIыныгъэм епха щIэныгъэхэм нэхъыфIу щагъэгъуэзэн папщIэ, Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым Налшык къалэ дэт езанэ гимназием иджыблагъэ къыщызэIуихащ медицинэ класс.

ТхьэмахуэкIэ ежьати, илъэс 16-кIэ къэтащ

ГъэщIэгъуэнщ

Великобританием щыщ зэщхьэгъусэхэм мурад ящIащ езыхэм я кхъухь мыинкIэ зыплъыхьакIуэ ежьэну. Ирландием, Испанием тхьэмахуэ зырыз зыщагъэпсэхуну я гугъа щхьэкIэ, илъэс 16-кIэ гъуэгу тетащ. Грин Клайврэ и щхьэгъусэ Джейнрэ 1998 гъэм и бадзэуэгъуэм зекIуэ ежьащ, къыщагъэзэжар 2014 гъэрщ.

Мыщэ хужьхэр сэмэгурыгъазэщ

ГъэщIэгъуэнщ

Псэущхьэхэр фIыуэ тцIыхуу къытщыхъуж щхьэкIэ, дызыщымыгъуазэ куэд хэлъщ Iуэхум. Мы тхыгъэмкIэ фыщыдгъэгъуэзэнщ абыхэм ящыщ зыбжанэм.

 

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Прозэу тха усэхэр

МэкъумэшыщIэмрэ факъырэмрэ

Къалэм IуэхукIэ къэкIуа лэжьакIуэлIым зы факъырэ къыпоув:
- Си хьэтыр къэлъагъу, къыздэIэпыкъу!
- Сыт сэ пхуэсщIэфынур?
- Сшхын сиIэкъым…

Страницы

Подписка на RSS - ЩIалэгъуэ