ЩIалэгъуэ

Адыгэ пщащэ-2018

Ди газетым зэрытетащи, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и жэрдэмкIэ, мы гъэм илъэс етхуанэ хъуауэ Кэнжэ ЩэнхабзэмкIэ и унэм къыщызэрагъэпэщ «Адыгэ пщащэ» республикэпсо зэпеуэм и зи чэзу зэхыхьэр екIуэкIащ.

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Мы гъэщIэ дызытехьэр тхуэмахуэу,
Ди Iуэхухэр къыдэхъулIэу,
Ди хъуэхъухэр тхуэзащIэу,
Ди щIалэхэр лIыпхъэу,
Ди хъыджэбзхэр нэмысыфIэу,
НэхъыжьыфIхэр ди куэду,

Лий Ланэ и зэфIэкI

Хъыбар гуапэ
Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Лий Ланэ пашэ щыхъуащ щIалэгъуалэ къэрал политикэ унэтIыныгъэм и лэжьакIуэ нэхъыфIхэр къыщыхах урысейпсо зэпеуэм и кIэух Iыхьэм.

Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

.

Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Адыгэхэр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 450-рэ щрикъу махуэхэм Козуб  Валерие  триха сурэтхэр.

Шахматхэр - курыт еджапIэм

Егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэр зэхъуэкIыныгъэхэр щIэх-щIэхыурэ зыхалъхьэщ. Иужьрейуэ абы къыхалъхьахэм ящыщщ зэреджэ программэм шахматхэр Iэмал имыIэу хагъэхьэн хуейуэ. А жэрдэмыр хэIущIыIу иджыблагъэ ищIащ УФ-м егъэджэныгъэмкIэ и министр Васильевэ Ольгэ.

Махуэшхуэм и щIыхькIэ

ЩэкIуэгъуэ мазэм и етIуанэ Iыхьэм тохуэ Студентхэм я дунейпсо махуэр. Ар Iэтауэ иджыблагъэ щагъэлъэпIащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым. ЕджапIэ нэхъыщхьэм и пресс-IэнатIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, абы щекIуэкIащ щIалэгъуалэр куэд лъандэрэ зыпэплъа «Виват, студент!» зэпеуэр. Ар нэхъыбэу зытеухуауэ щытар кино гъуазджэм и дуней телъыджэращ.

Страницы

Подписка на RSS - ЩIалэгъуэ