ЩIалэгъуэ

ЩIалэгъуэм, дахагъэм, творчествэм я махуэшхуэ

Урысей студентхэм я махуэр, сыт щыгъуи хуэдэу, гъэщIэгъуэну, гуимыхужу щIышылэм и 25-м щагъэлъэпIащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым.

Ди щIыналъэм щекIуэкIынущ

«IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр» (Worldskills­Russia) дунейпсо зэпеуэм и щIыналъэпсо Iыхьэр иджы ещанэрейуэ ди республикэм щекIуэкIынущ. Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым хыхьэ субъектхэм я лIыкIуэхэр зыхэтыну зэпеуэр мазаем и 27-м яублэнурэ гъатхэпэм и 3 пщIондэ екIуэкIынущ. Абы теухуа зэхуэс иджыблагъэ щекIуэкIащ     КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм.

Хьэршыр дызэригугъэм нэхърэ нэхъ гъунэгъущ

Техникэр къигъэсэбэпурэ, цIыхур здынэплъыса хьэрш жыжьэм ЩIым и закъуэщ цIыхур зэрыпсэуну кислородрэ псы къабзэрэ здэщыIэр.
ЩIыр дызэригугъэм хуэдэу хуэхъурейкъым. Ар щIыпIэ-щIыпIэкIэ «къыхопIиикI», машинэм шэрхъ лей кIэрыщIар къызэрытепIиикIым хуэдэу. Абы къыхэкIыу, ЩIым «бгы» иIэщ, километр 40075-рэ и хъуреягъыу.

«Си анэбзэ, си адыгэбзэ!»

Зэпеуэхэр

ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм иригъэкIуэкI лэжьыгъэ купщIафIэхэм ящыщу «Си анэбзэ, си адыгэбзэ!» тхыгъэ зэпеуэм и гъэфIэж пшыхь ИлъэсыщIэм ирихьэлIэу щекIуэкIащ «Акрополь» рестораным.

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Пкъынэ - бальзамин,
прунж - рис,
псей - ель,
псылъэудз - тростник обыкновенный,
псымэракIуэ - лапчатка,
псышыбжий - перец водяной,
 

Адыгэ пщащэ-2018

Ди газетым зэрытетащи, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и жэрдэмкIэ, мы гъэм илъэс етхуанэ хъуауэ Кэнжэ ЩэнхабзэмкIэ и унэм къыщызэрагъэпэщ «Адыгэ пщащэ» республикэпсо зэпеуэм и зи чэзу зэхыхьэр екIуэкIащ.

МЭРЕМ ПШЫХЬ

Мы гъэщIэ дызытехьэр тхуэмахуэу,
Ди Iуэхухэр къыдэхъулIэу,
Ди хъуэхъухэр тхуэзащIэу,
Ди щIалэхэр лIыпхъэу,
Ди хъыджэбзхэр нэмысыфIэу,
НэхъыжьыфIхэр ди куэду,

Лий Ланэ и зэфIэкI

Хъыбар гуапэ
Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Лий Ланэ пашэ щыхъуащ щIалэгъуалэ къэрал политикэ унэтIыныгъэм и лэжьакIуэ нэхъыфIхэр къыщыхах урысейпсо зэпеуэм и кIэух Iыхьэм.

Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

.

Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Адыгэхэр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 450-рэ щрикъу махуэхэм Козуб  Валерие  триха сурэтхэр.

Страницы

Подписка на RSS - ЩIалэгъуэ