Спорт

ГъэщIэгъуэну, удихьэхыу екIуэкIащ

 Урысей МВД-м IэпщэрызауэмкIэ и урысейпсо чемпионат махуищкIэ, жэпуэгъуэм и 11-13-хэм, Налшык къалэ и «Гладиатор» спорт IуэхущIапIэм щекIуэкIащ. Абы хэтащ Урысей Федерацэм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и щIыналъэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэр, Урысей МВД-м и еджапIэхэм щIэсхэр.

ЛъагапIэ инхэм къахуигъэщIа Жаным Аслъэн

БлэкIа лIэщIыгъуэм и 80 гъэхэм дуней псор иригушхуэрт ди лъахэгъу Жаным Аслъэн и бэнэкIэ екIум. Ар Совет Союзым и чемпионт, Европэм щытекIуат, Дунейпсо кубокыр зыIэщIэлът, спортым щIыхь зиIэ и мастерт.

ТекIуэныгъэм къыхалъхуа Багъэтыр Леонид

Фашист Германием и къалащхьэ Берлин советыдзэхэм къыщащта 1945 гъэм накъыгъэм (майм) и 2-м абы километр мин бжыгъэкIэ пэжыжьэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Курп Ищхъэрэ къуажэ цIыкIум щыпсэу Багъэтыр Маулэ и унагъуэм щIалэ цIыкIу къралъхуащ.

Спорт утыкущIэу 8 илъэсым и кIэ пщIондэ къыщызэIуахынущ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэхэм

Утыкухэр къызыхащIыкIынухэр, абыхэм щагъэувыну Iэмэпсымэхэр, апхуэдэуи футбол губгъуэм иралъхьэнухэр къащэхунущ «Демография» лъэпкъ проектым хыхьэ «Спортыр гъащIэм и мардэщ» щIыналъэ Iыхьэм хухаха мылъкумкIэ.

Дунейпсо утыкум уардэу балигъхэм щахохьэ

КъалэкIыхьыр (Прохладнэ) лъагапIэм щхьэпрылъынымкIэ спортсмен Iэзэхэр гъэхьэзырыным и кIыщ хъуа хуэдэщ. А гугъэфIхэр дигъэщIащ иджыблагъэ Катарым и къалащхьэ Дохэ щекIуэкIа атлетикэ псынщIэмкIэ дунейпсо чемпионатым. Зэхьэзэхуэм и дыщэ медалыр нэхъапэIуэкIэ зыIэрызыгъэхьа Ласицкене (Кучинэ) Марие къыкIэлъыкIуэу цIыхухъухэр лъагапIэм щхьэпрылъынымкIэ зэпеуэм етIуанэ увыпIэр щиубыдащ а къалэ дыдэм щыщ Акименкэ Михаил. Ар зэи къэмыхъуа телъыджэщ.

КъалэкIыхьым щыщ лъакъуэ кIыхьхэр

Ди лъахэгъу Ласицкене (Кучинэ) Марие Катарым и къалащхьэ Дохэ иджыблагъэ щекIуэкIа атлетикэ псынщIэмкIэ дунейпсо чемпионатым тхыдэм щыхыхьащ. ЛъагапIэ дэлъеинымкIэ зэхьэзэхуэм абы дыщэ медалыр фокIадэм и 30-м къыщихьащ. Прохладнэдэс хъыджэбзыр иджы щэнейрэ дунейпсо чемпионщ - лъагапIэ дэлъей цIыхухъухэми цIыхубзхэми игъащIэм яхэтакъым апхуэдэ зыхузэфIэкIа. Фигу къэдгъэкIыжынщи, нэхъапэм ар щытекIуащ 2015 гъэм Пекин щыIа, 2017 гъэм Лондон щекIуэкIа ЩIы хъурейм и зэпеуэхэм.

КъыщIагъуа илъэс ныкъуэри къахуэгъэсэбэпакъым

Премьер-лигэм дыщыхэта гуимыхуж илъэсхэр. 2012 гъэ

«Спартак-Налшыкыр» ди къэралым и командэ нэхъыфIхэм зэрахэта илъэсихрэ ныкъуэм и кIэух хъуащ 2012 гъэм и япэ Iыхьэм щыIа зэхьэзэхуэр. Адрей зэпеуэхэм ар хэпщIыкIыу къащхьэщыкIащ икIи европей лъэхъэнэм трагъэхуэн папщIэ илъэсрэ ныкъуэкIэ ирагъэкIуэкIащ: 2011 гъэм щыIам ипкъ иткIэ, къахьа увыпIэхэм елъытауэ, премьер-лигэр гупитIу ягуэшащ, къыкIэлъыкIуэ илъэсым и ныкъуэм нэхъыфIийм зэхагъэкIащ медалхэр зыIэрыхьахэр, адрейхэр гуп нэхъыщхьэм къыхэнэным щIэбэнащ.

АдэкIэ пэлъэщыжакъым

(Премьер-лигэм дыщыхэта гуимыхуж илъэсхэр. 2011 гъэ)

Премьер-лигэм щригъэкIуэкI зэхьэзэхуэм и 2011-2012 гъэ джэгугъуэм «Спартак-Налшыкыр» хыхьащ илъэс зыбжанэ хъуауэ командэм и тренер нэхъыщхьэу щыта, налшыкдэсхэр премьер-лигэм хэзыша Красножан Юрэ ящIы­мыгъуу. ЩIымахуэм ар ирагъэблэгъат Мэзкуу и «Локомотив»-м. Абы и пIэкIэ гупыр IэщIалъхьащ Ещтрэч Владимир. Ар Налшык къыщалъхуат икIи и футболист гъащIэм ди деж щыщIидзат. Нэхъапэм абы игъэхьэзырат Мейкъуапэ и «Дружба»-р.

Нэхъапэм зэи щымыIа лъагапIэ ин

Катарым и къалащхьэ Дохэ щекIуэкI атлетикэ псынщIэмкIэ дунейпсо чемпионатым лъагапIэм дэлъеинымкIэ зэхьэзэхуэм дыщэ медалыр фокIадэм и 30-м къыщихьащ ди лъахэгъу Ласицкене (Кучинэ) Марие. Нэхъапэм ди пщащэр щытекIуащ 2015 гъэм Пекин щыIа, 2017 гъэм Лондон щекIуэкIа апхуэдэ зэпеуэхэм. Иджы прохладнэдэс хъыджэбзыр щэнейрэ дунейпсо чемпионщ – лъагапIэ дэлъей цIыхухъухэми цIыхубзхэми игъащIэм яхэтакъым ар зыхузэфIэкIа. КъищынэмыщIауэ, щхьэ зытелъ стадионхэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэхэм тIэунейрэ ЩIы хъурейм щынэхъ лъэщащ.

ДызыщIэхъуэпсыну дышына лъагапIэ

Премьер-лигэм дыщыхэта гуимыхуж илъэсхэр. 2010 гъэ

Урысей Федерацэм футболымкIэ и премьер-лигэм 2010 гъэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэм нэхъапэм дызыщIэхъуэпсыну дышына лъагапIэ къытхуихьащ. Зэи къэмыхъуауэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэм къэралпсо зэпеуэм еханэ увыпIэр щиубыдащ икIи европэпсо утыку ихьэным зымащIэ дыдэщ иIэжар.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт