Спорт

Япэ текIуэныгъэм адрейхэри къакIэлъокIуэ

Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2020 - 2021 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэр хуабжьу зэмыщхьу иригъэжьащ «Спартак-Налшыкым»: шыщхьэуIум (августым) хиубыда пэщIэдзэ джэгугъуиплIым щэнейрэ къыщыхагъащIэри, зэм зэрыщытегъэкIуакъым, къыкIэлъыкIуа фокIадэ мазэм къыщыпэщылъа зэIущIищми щытекIуащ икIи зэпеуэм къыщыкIэрыху командэхэм къахэкIри, курыт зэфIэкI зиIэхэм яхыхьащ. Гупым и иужьрей ехъулIэныгъэхэр куэдым ирапх абы и тренер нэхъыщхьэу щыта Красножан Юрэ налшыкдэсхэм я тренер-чэнджэщэгъу зэрыхъуам.

ЛъагапIэ инхэм къыхуигъэщIа

Ди лъахэгъу Жаным Аслъэн и бэнэкIэ екIум блэкIа лIэщIыгъуэм и 80 гъэхэм дуней псор иригушхуэрт. Ар Совет Союзым и чем­пионт, Европэм щытекIуат, Дунейпсо кубокыр зыIэ­щIэлът, спортым щIыхь зиIэ и мастерт.

НасыпыфIэщ апхуэдэ щIэблэ зиIэ лъэпкъыр

Нэгъабэ щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 15-м Бахърейным и Манамэ къалэм щызэхэта дунейпсо чемпионатым и кIэух зэIущIэм Ливаным щыщ Фахретдин Мохаммад зыми шэч къатримыгъыхьэу нокаутым игъакIуэу щыхигъащIэри, абсолютнэ чемпион хъуащ ди лъахэгъу Мырзэкъан Азэмэт. 

Джудэ-адыгэлI

2000 гъэхэм я пэщIэдзэр хуабжьу хуэугъурлащ Налшык и «Спартак»-м. Урысей Федерацэм футболымкIэ и япэ дивизионым щекIуэкI зэхьэзэхуэм етIуанэ увыпIэр къыщихьри, къэралым и командэ нэхъыфI дыдэхэм ядэджэгуну Iэмал игъуэтащ.

Олимп чемпионхэр щагъэсэну бэнакIуэ пэш Шэджэм къалэ къыщызэIуах

 Алыдж-урым бэнэкIэмкIэ школ Шэджэм къалэм иджыблагъэ къыщызэIуахащ. Абы фIащащ а спорт лIэужьыгъуэмкIэ Олимп чемпион, дунейпсо кубокыр къэзыхьа Къардэн Мурат и цIэр.

Налшык и «Спартак»-м и капитанхэр. Етхуанэ Iыхьэ

Совет Союзыр зэхэщэщэжу Къэрал Щхьэхуитхэм я Зэныбжьэгъугъэ къэунэхуа иужькIэ, дауи, СССР-м футболымкIэ я зэхьэзэхуэхэм я пIэ нэгъуэщIхэр къиуващ. Урысей Федерацэм и чемпионатыр япэу къызэрагъэпэщахэм ящыщщ. СССР-м и етIуанэ лигэм фIэкIа иужь илъэсхэм къызылъымыса Налшык и «Спартак»-р УФ-м и япэ дивизионым къыщыхутащ. Пэжщ, япэщIыкIэ ар абы куэдрэ хэтакъым, ауэ иужькIэ премьер-лигэми нэсыфащ.

Гъуащхьэхъумэу къыщIидзэри, гъуащхьауэ ябгэ хъуат

Налшык и «Спартак»-м и капитанхэр. ЕплIанэ Iыхьэ

1980 гъэм и кIэухым Налшык и «Спартак»-м аргуэру ибгынащ Совет Союзым футболымкIэ и япэ лигэр. Зэман кIыхькIэ ар къыщыхутащ къэралым топ джэгумкIэ и лъащIэ дыдэм.

Аракъым дызэрыщыгугъар «Спартак-Налшыкым»

Урысей Федерацэм футболымкIэ и кубокыр къэхьыным теухуауэ 2020-2021 гъэхэм екIуэкI зэхьэзэхуэм и пэщIэдзэ джэгугъуэм ди щIалэхэм «ЕсэнтIыгур» 5:0-у зэрыщыхагъэщIамрэ зыгъэсэныгъэм и лъэхъэнэм ирагъэкIуэкIа зэныбжьэгъугъэ зэIущIэхэм зэрыщытекIуахэмрэ гугъэ дахэхэр дагъэщIат мы гъэм и етIуанэ Iыхьэм «Спартак-Налшыкым» дэрэжэгъуэ къыдитыну.

Налшык и «Спартак»-м и капитанхэр. Ещанэ Iыхьэ

Сыжажэ Валерэ, Ашыбокъуэ Руслан, Батарин Виктор… А футболист цIэрыIуэхэми къахуихуащ Налшык и «Спартак»-м и пашэу щытыну.

Налшык и «Спартак»-м и капитанхэр. ЕтIуанэ Iыхьэ

БлэкIа лIэщIыгъуэм и 60 гъэхэм Налшык и «Спартак»-м и капитану щытахэщ Николаенкэ Владимир (1962 - 1965 гъэхэм), Iэпщэ Александр 1965 гъэ), Литвинов Борис (1966 гъэ). Дэтхэнэми хэлъхьэныгъэшхуэ хуищIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболым зыщиужьыным.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт