Спорт

Урысей Федерацэм утыку къызэрыщихьар

Тбилиси и «Динамо»-мрэ «Гантиади»-мрэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и студентхэр Налшыкрэ Нарткъалэрэ зэрыщыдэджэгуа щIыкIэр зылъэгъуа е и хъыбар зэхэзыхыжа щIалэгъуалэр регбим ди щIыпIэм псынщIэу щыдихьэхащ. Ди командэм и къызэгъэпэщакIуэ икIи и тренер Лобжанидзе Александр иджы зыхэплъэни къызыхихыни и куэдт.

Къэбэрдей-Балъкъэрым регбир къызэрыщыунэхуар

БлэкIа лIэщIыгъуэм и 60 - 70 гъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым хуабжьу зыщиужьащ иджыри къэс куэдым ямыщIэу щыта регби спорт лIэужьыгъуэм. Уеблэмэ Налшык и «Спартак» (иужькIэ «Университет») командэр Урысей Федерацэм и чемпион тIэунейрэ хъуащ, Совет Союзым и гуп нэхъыщхьэм ехъулIэныгъэхэр щиIэу щыджэгуащ.

Мэзкуу и «Спартак»-р и Iэдакъэм йодзэкъэж

Футболистхэм зыхэт командэхэр щахъуэжыну хуит иужь лъэхъэнэм Мэзкуу и «Спартак»-м и щIалэ зыбжанэ бэджэнду зэбгритыкIащ. Абы и тренер нэхъыщхьэ Тедескэ Доменикэ зыхуэмейхэм яхэхуащ ди лъахэгъу Мырзэ Резуани. Арати, 2020-202I гъэхэм я зэхьэзэхуэр иухыхукIэ ар къыщыхутащ Урысей Федерацэм футболымкIэ и премьер-лигэм хыхьагъащIэ «Химки» командэм. Резуан апхуэдизу гупыщIэм фIыуэ хэзэгъащи, иригъэкIуэкIа пэщIэдзэ зэIущIиплIым я хьэрхуэрэгъухэм топищ щахудигъэкIащ, тIум «Химки»-м текIуэныгъэхэр къахуригъэхьу.

Ди иужьрей плъырхэр

2012 гъэм премьер-лигэм къыхагъэкIа иужькIэ абы игъэзэжыну иджыри илъэситIкIэ «Спартак-Налшыкыр» ныкъуэкъуащ икIи и хъуэпсапIэм пэгъунэгъу дыдэ хъуат. АрщхьэкIэ къахузэпищакъым. 

Рекордхэр зыIэщIэлъ быниблым я адэ

Иджыблагъэ Наро-Фоминск щекIуэкIа Урысей Федерацэм бэнэкIэ хуитымкIэ и чемпионатым домбеякъ медалыр къыщихьащ килограмм 92-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм хэта Урыш Анзор. Апхуэдэ щIыкIэкIэ ар епщыкIущанэу зэкIэлъхьэужьу (2008 - 2020 гъэхэм) къэралым и бэнакIуэ нэхъыфIищым яхэхуащ. Апхуэдэ иджыри къэс зыхузэфIэкIар Гацалов Хьэжмурат и закъуэщ (2001 - 2013 гъэхэм). Абы щыгъуэми осетин щIалэм дыдейр нэгъуэщI IуэхугъуэкIэ йофIэкI: ар быниблым я адэщ, Хьэжмурат иIэр зыкIэ нэхъ мащIэщ.

Жэпуэгъуэ зэIущIэхэм гугъэфIхэр дагъэщI

ИригъэкIуэкIа джэгугъуищми щытекIуэу, мы гъэм и фокIадэр хуабжьу зыхуэугъурла «Спартак-Налшыкым» жэпуэгъуэми и ехъулIэныгъэхэм къыщыпищэну дыщIэхъуэпсырт. Ар къызэрехъулIа щIыкIэм дыкъытеувыIэнщ, блэкIа мазэм зыхэта зэIущIэхэр дигу къэдгъэкIыжурэ.

Премьер-лигэм дыхэзыгъэтахэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ нэхъыщхьэр Урысей Федерацэм футболымкIэ и премьер-лигэм щыхэта 2006 - 2012 гъэхэм абы и гъуэр яхъумащ ди къэралым щыщхэм къищынэмыщIауэ, Сербиеми Финляндиеми къикIахэм. Абыхэми «Спартак-Налшыкым» и тхыдэм лъэужь дахэ къыщагъэнащ. АрщхьэкIэ налшыкдэсхэр Урысей Федерацэм и футбол гуп нэхъ лъэщ дыдэм хэзышари, япэ лъэбакъуэхэр абы щезыгъэчари ди республикэм къыщалъхуа икIи зыщызыгъэса гъуащхьэтетхэрщ.

ЗэблэкIыгъуэ лъэхъэнэ хьэлъэм хиубыдами

БлэкIа лIэщIыгъуэм и 80 - 90 гъэхэм ди къэралым щыIа гугъуехь псори нэсу игъэващ Налшык и «Спартак»-м. Совет Союзыр зэхэщэщэжу Урысей Федерацэр щхьэхуэ хъуа иужькIэ зэблэкIыгъуэ лъэхъэнэ хьэлъэм и бэлыхьхэр дэтхэнэми зыхищIащ. Апхуэдэу щыт пэтми, Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэр къэралпсо утыкум икIакъым икIи пщIэрэ щIыхьрэ иIэу адэкIи зыкъигъэлъэгъуащ. АбыкIэ фIыщIэ ин яхуэфащэщ я хьэрхуэрэгъухэм къэмылэнджэжу япэщIэта ди гъуащхьэхъумэхэм.

Адыгейм ар и япэ Президенту щытащ, икIи игъащIэкIэ апхуэдэу къэнэнущ

Джэрым Аслъэн

НыбжькIэ илъэс бжыгъэ дахэм ущынэскIэ, уи гъащIэ гъуэгуанэм уроплъэжри, къызэбнэкIар зыхуэдэр къызэщIыбокъуэж, абы щыгъуэми къэкIуэнум мурадыфIхэр хузэпыпщэу лъэхъэнэщIэм ухобакъуэ.

Иджыри зы пелуан тхощI

Къэбэрдей-Балъкъэрми Урысей Федерацэ­ми я хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм тхьэмахуэ ипэкIэ дызыщагъэгъуэза Iуэхугъуэ хьэлъэр гущIыхьэ зыщымыхуа къэгъуэтыгъуейщ - и ныбжьыр илъэс 69-м иту дунейм ехыжащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ СССР-м и командэ къыхэхам дэщIыгъуу 1982 гъэм Европэм и чемпион хъуа, Дунейпсо кубокыр зыIэщIэлъа, къэралым тIэунейрэ щытекIуа, Совет Союзым спортым щIыхь зиIэ и мастер Жаным Аслъэн. Адыгэ лъэпкъыр иджыри зы цIыху хьэлэлкIэ, пелуан нэскIэ нэхъ мащIэ дыхъуащ.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт