Спорт

ЛIыгъэ зыхэлъхэмрэ къикIуэт зымыщIэхэмрэ

Олимп джэгухэм я етIуанэ Iыхьэм хыхьа урысей спортсменхэм гимнастикэм, алыдж-урым бэнэкIэм, боксым, волейболым, гандболым ехъулIэныгъэфIхэр къыщагъэлъагъуэ.

ТекIуэныгъэм зи насып хэлъхэр

Японием щекIуэкI XXXII Гъэмахуэ олимпиадэм теухуа хъыбархэм махуэ къэс захъуэж. Урысейм икIахэм абы щаIэ ехъулIэныгъэхэм, ди лъэпкъэгъу-лъахэгъухэм спорт зэхьэзэхуэхэм я нэхъ лъагэм щадэтлъагъухэм адэкIэ щыгъуазэ фытщIыныр тфIэигъуэщ.

ТекIуэныгъэм и махуэтэкъым

ШыщхьэуIум и 1-м Налшык и «Спартак»-р щыджэгуащ етIуанэ дивизионым хыхьэнур зэхэкIын папщIэ ирагъэкIуэкIа зэIущIэм.

Мэхъэчкъалэ и дэтхэнэ гупым уфIэкIын?

Урысей Федерацэм и кубокыр 2022 гъэм къэхьыным теухуауэ зэхаубла зэхьэзэхуэм махуипщI ипэкIэ зэхэта и пэщIэдзэ зэIущIэм «Спартак-Налшыкым» Мэхъэчкъалэ къикIа «Динамо»-м 2:0-у зэрыщытекIуам и фIыгъэкIэ адэкIэ кIуатэри, финалым и I/I28-нэ Iыхьэм нэсат. 

Китайхэр лъэщу йобгъэрыкIуэ

Японием и къалащхьэ Токио щекIуэкI Олимп джэгухэм Рылов Евгенийрэ Бацарашкинэ Виталинэрэ етIуанэ дыщэ медалхэр абы къыщахьащ.

Дунейпсо класс зиIэ спортым и мастерым и мардэр егъэзащIэ

Къэзан и «Ак Барс» IэпщэрызауэмкIэ уардэунэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ ныбжьыщIэхэм Европэм и чемпионат. Абы къыщыхэжаныкIащ ди лъахэгъу Апхуд Тимир.

Ди чемпионхэм къахохъуэ

Токио щекIуэкI XXXII Гъэмахуэ Олимп джэгухэм Урысейм и олимп и спортсменхэм иужь махуитIым я медалхэм щыхагъэхъуащ. 

Алихъан и дыжьын медалыр

Венгрием и къалащхьэ Будапешт щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс пщыкIуий иримыкъуахэм бэнэкIэ хуитымкIэ я дунейпсо зэпеуэ. Абы етIуанэ увыпIэр щиубыдащ Iэщын Алихъан.

Олимп чемпионхэм къахохъуэ

XXXII Гъэмахуэ Олимп джэгухэм Урысейм и олимп и спортсменхэм (ROС) япэ медалхэр къыщахьащ.

ЦIыхуибгъум япэлъэщакъым

Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2021 - 2022 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэр «Спартак-Налшыкым» Дон Iус Ростов къыщыщIидзащ. ЗэIущIэр хуабжьу удэзыхьэхыу екIуэкIами, лъэныкъуитIми яхузэфIэкIакъым зым адрейм топ худигъэкIыну. Арати, джэгур зэрытемыгъэкIуауэ, 0:0-у, иухащ.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт