Спорт

Япэ текIуэныгъэм адрейхэри къакIэлъокIуэ

Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2020 - 2021 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэр хуабжьу зэмыщхьу иригъэжьащ «Спартак-Налшыкым»: шыщхьэуIум (августым) хиубыда пэщIэдзэ джэгугъуиплIым щэнейрэ къыщыхагъащIэри, зэм зэрыщытегъэкIуакъым, къыкIэлъыкIуа фокIадэ мазэм къыщыпэщылъа зэIущIищми щытекIуащ икIи зэпеуэм къыщыкIэрыху командэхэм къахэкIри, курыт зэфIэкI зиIэхэм яхыхьащ.

ЛъагапIэ инхэм къыхуигъэщIа

Ди лъахэгъу Жаным Аслъэн и бэнэкIэ екIум блэкIа лIэщIыгъуэм и 80 гъэхэм дуней псор иригушхуэрт. Ар Совет Союзым и чем­пионт, Европэм щытекIуат, Дунейпсо кубокыр зыIэ­щIэлът, спортым щIыхь зиIэ и мастерт.

НасыпыфIэщ апхуэдэ щIэблэ зиIэ лъэпкъыр

Нэгъабэ щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 15-м Бахърейным и Манамэ къалэм щызэхэта дунейпсо чемпионатым и кIэух зэIущIэм Ливаным щыщ Фахретдин Мохаммад зыми шэч къатримыгъыхьэу нокаутым игъакIуэу щыхигъащIэри, абсолютнэ чемпион хъуащ ди лъахэгъу Мырзэкъан Азэмэт. 

Джудэ-адыгэлI

2000 гъэхэм я пэщIэдзэр хуабжьу хуэугъурлащ Налшык и «Спартак»-м. Урысей Федерацэм футболымкIэ и япэ дивизионым щекIуэкI зэхьэзэхуэм етIуанэ увыпIэр къыщихьри, къэралым и командэ нэхъыфI дыдэхэм ядэджэгуну Iэмал игъуэтащ.

Олимп чемпионхэр щагъэсэну бэнакIуэ пэш Шэджэм къалэ къыщызэIуах

 Алыдж-урым бэнэкIэмкIэ школ Шэджэм къалэм иджыблагъэ къыщызэIуахащ. Абы фIащащ а спорт лIэужьыгъуэмкIэ Олимп чемпион, дунейпсо кубокыр къэзыхьа Къардэн Мурат и цIэр.

Налшык и «Спартак»-м и капитанхэр. Етхуанэ Iыхьэ

Совет Союзыр зэхэщэщэжу Къэрал Щхьэхуитхэм я Зэныбжьэгъугъэ къэунэхуа иужькIэ, дауи, СССР-м футболымкIэ я зэхьэзэхуэхэм я пIэ нэгъуэщIхэр къиуващ. Урысей Федерацэм и чемпионатыр япэу къызэрагъэпэщахэм ящыщщ. СССР-м и етIуанэ лигэм фIэкIа иужь илъэсхэм къызылъымыса Налшык и «Спартак»-р УФ-м и япэ дивизионым къыщыхутащ. Пэжщ, япэщIыкIэ ар абы куэдрэ хэтакъым, ауэ иужькIэ премьер-лигэми нэсыфащ.

Гъуащхьэхъумэу къыщIидзэри, гъуащхьауэ ябгэ хъуат

Налшык и «Спартак»-м и капитанхэр. ЕплIанэ Iыхьэ

1980 гъэм и кIэухым Налшык и «Спартак»-м аргуэру ибгынащ Совет Союзым футболымкIэ и япэ лигэр. Зэман кIыхькIэ ар къыщыхутащ къэралым топ джэгумкIэ и лъащIэ дыдэм.

Аракъым дызэрыщыгугъар «Спартак-Налшыкым»

Урысей Федерацэм футболымкIэ и кубокыр къэхьыным теухуауэ 2020-2021 гъэхэм екIуэкI зэхьэзэхуэм и пэщIэдзэ джэгугъуэм ди щIалэхэм «ЕсэнтIыгур» 5:0-у зэрыщыхагъэщIамрэ зыгъэсэныгъэм и лъэхъэнэм ирагъэкIуэкIа зэныбжьэгъугъэ зэIущIэхэм зэрыщытекIуахэмрэ гугъэ дахэхэр дагъэщIат мы гъэм и етIуанэ Iыхьэм «Спартак-Налшыкым» дэрэжэгъуэ къыдитыну.

Налшык и «Спартак»-м и капитанхэр. Ещанэ Iыхьэ

Сыжажэ Валерэ, Ашыбокъуэ Руслан, Батарин Виктор… А футболист цIэрыIуэхэми къахуихуащ Налшык и «Спартак»-м и пашэу щытыну.

Налшык и «Спартак»-м и капитанхэр. ЕтIуанэ Iыхьэ

БлэкIа лIэщIыгъуэм и 60 гъэхэм Налшык и «Спартак»-м и капитану щытахэщ Николаенкэ Владимир (1962 - 1965 гъэхэм), Iэпщэ Александр 1965 гъэ), Литвинов Борис (1966 гъэ). Дэтхэнэми хэлъхьэныгъэшхуэ хуищIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболым зыщиужьыным.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт