Спорт

Регби иным Налшык къегъэзэж

Мэлыжьыхьым и 24 - 25-хэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм регбимкIэ зэхьэзэхуэ ин щызэхэтащ. Налшык и «Спартак» стадионым щекIуэкIащ «Лига Ставок - Регби-7-мкIэ федеральнэ лигэм» я кIэух урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ цIыхухъу командэу 7.

Мэлыжьыхь дыдэт

Адыгэм ауи фIищакъым дызэрыт мазэм «мэлыжьыхь». ГъэтIылъыгъэхэр яухарэ гъавэщIэр иджыри къащыIэрымыхьа лъэхъэнэщ иджыпсту. Апхуэдэщ «Спартак-Налшык» футбол командэм и Iуэхур зытетри: премьер-лигэм щыхэта илъэсхэм зэтригъэхьа щIыхуэм нобэр къыздэсым зригъэужьыркъым. АдэкIэ къыпэплъэри гурыIуэгъуэкъым.

Европэм дзюдомкIэ и цIыхухъу тренер нэхъыфI адыгэ щIалэ Тау Хьэсэнбий

2020 гъэм кърикIуахэм хэплъэжа иужькIэ Европэм ДзюдомкIэ и федерацэм цIыхухъу гъэсакIуэ нэхъыфIу къилъытащ Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам и тренер нэхъыщхьэ Тау Хьэсэнбий. ГуфIэгъуэ щытыкIэм иту а хъыбар гуапэр щагъэIуащ иджыблагъэ Португалием и къалащхьэ Лиссабон щызэхаубла Олимп Джэгухэм ипэ къихуэ ди континетым и бэнакIуэхэм я чемпионатыр къыщызэIуахым. Ди лъахэгъум и гъэсэнхэм абыи ехъулIэныгъэ яIэу зыкъыщагъэлъагъуэ икIи нобэр къыздэсым медаль зэмылIэужьыгъуэ зыбжанэ къыщахьащ.

ПсапащIэ зэхьэзэхуэ

Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ грэпплингымкIэ щIыналъэхэм зэдай псапащIэ зэхьэзэхуэ. Ар хухахащ узыфэ хьэлъэ къызэуэлIауэ мы махуэхэм мылъку зыхузэхуахьэс Нэгъуей Iэдэм цIыкIу.

«Автозапчасть»-р аргуэру чемпионщ

Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ 2021 гъэм и щIымахуэ чемпионатыр мэлыжьыхьым и 11-м иухащ. Абы, нэгъаби хуэдэу, щытекIуащ Бахъсэн и «Автозапчасть»-р.

Красножан и гъэсэнхэр Инджылызым макIуэ

Ди лъахэгъу цIэрыIуэ Красножан Юрэ япэ ехъулIэныгъэ ин Урысей Федерацэм и цIыхубз футбол командэ къыхэхам къыщихьащ - абы и гъэсэнхэм хуитыныгъэ ягъуэтащ гъэ къакIуэ Инджылызым щекIуэкIыну Европэм и чемпионатым и кIэух зэпеуэм хэтыну.

Къэралпсо утыкур ягъэбжьыфIэ

 

Урысей Федерацэм каратэмкIэ и ныбжьыщIэ зэпеуэ Орёл къалэм мэлыжьыхьым и 3-6 махуэхэм щекIуэкIащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм абы фIыуэ зыкъыщагъэлъэгъуащ.

Бжьыпэр яхуэмыубыдами

Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым и утыкухэм щызэхьэзэхуащ къэралым и щIыпIэ 22-м къикIа спортсмен 80-м щIигъу. Зи Iэпкълъэпкъым сэкъат иIэ спортсменхэр иризэныкъуэкъуащ тхэквондом и «керуги», «пхумсе» лIэужьыгъуэхэмкIэ Урысей Федерацэм щытекIуэн папщIэ.

Сочэ къыщыхэжаныкIахэр

КаратэмкIэ ныбжьыщIэхэм я урысейпсо зэхьэзэхуэ Сочэ къалэм щекIуэкIащ. Къэралым и щIыпIэ 16-м къикIа спортсмен 885-рэ абы хэтащ.

Чемпионхэм я лигэр и плъапIэт

«Спартак-Налшыкым» и гъуащхьэхъумэныкъуэу щытауэ иджы Павловскэ станицэм и «Кубань-Холдинг»-м дэщIыгъуу Урысей Федерацэм футболымкIэ и япэ дивизионым хыхьэну ерыщу хущIэкъу ДыщэкI Аслъэн къэкIуэну дахэ зиIэ ди щIалэщIэхэм хабжэрт илъэс зыбгъупщI ипэкIэ. Уеблэмэ ар щIэхъуэпсырт дэтхэнэ зы футболистми и плъапIэ Европэм и Чемпионхэм я лигэм щыджэгуну.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт