Спорт

Европэпсо зэхьэзэхуэм ирагъэблагъэ

Болгарием и къалащхьэ Софие мы махуэхэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ II мультиевропей чемпионат. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсменхэри.

Ди спортсменхэр къыхожаныкI

Iэпщэрыбанэ

Волгоград къалэм щекIуэкIащ ныбжьыщIэхэм IэпщэрыбанэмкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Псори зэхэту абы ирихьэлIащ спортсмен 970-рэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр зэхьэзэхуэм щахъумащ цIыху 13-м.

Ди лъахэм и гъуащхьауэ нэхъ Iэзэ дыдэ Гъубж Вячеслав

1980 - 1995 гъэхэм, щызэпигъэуаи къэхъуу, Налшык и «Спартак»-м хэтащ, и Iэзагъымрэ псынщIагъымкIэ топджэгум дихьэххэр хуабжьу зытхьэкъуауэ щыта Гъубж Вячеслав. Нобэр къыздэсым абы и гугъу ящIыжу щIэх-щIэхыурэ зэхыбох.

Налшык и «Спартак»-м нэхъыбэ дыдэрэ щыджэгуа Наурыз Басир

Наурыз Басир, Бэч Руслани хуэдэу, спорт школым футболым зыщыхуигъэсакъым, ауэ Налшык и «Спартак»-м лъэ быдэкIэ къыхыхьэри, илъэс пщыкIублкIэ (!) зэкIэлъхьэужьу Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр Совет Союзми Урысей Федерацэми щихъумащ.

ЗымащIэкIэ къыкIэрыхуащ

Атлетикэ хьэлъэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсмен Гъуэрдэгъуэжь Беслъэн дыжьын медаль къыщихьащ ныбжьыщIэхэм атлетикэ хьэлъэмкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэм.

Ди щIалэхэм я зэфIэкI лъагэ

БэнэкIэ хуит

 Воронеж къалэм мы махуэхэм щекIуэкIащ Курыт федеральнэ щIыналъэм цIыхухъухэм бэнэкIэ хуитымкIэ я чемпионат.

НэхъыфIхэр адэкIэ макIуэ

Алыдж-урым бэнэкIэ

Дыщэмрэ Дунейпсо кубокымрэ зи Iэрылъхьэхэр

Якутск и «Триумф» спорткомплексым гъатхэпэм и 16-мрэ 17-мрэ щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ Дунейпсо кубокыр къэхьынымкIэ зэхьэзэхуэ. Абы текIуэныгъэр къыщызыхьа Урысей Федерацэм и командэм хэтащ адыгэ щIалэхэу ЗэкIуий Анзоррэ БищIо Тимуррэ.

ЩIы хъурейм щытепщэ ди лъахэгъу

2018 - 2019 гъэхэм я щIымахуэ лъэхъэнэм атлетикэ псынщIэмкIэ цIыхубз спортсмен нэхъыфIу дунейм къыщалъытащ ди лъахэгъу Ласицкене (Кучинэ) Марие.

Налшык и «Спартак»-м хэту япэу топищэ дэзыгъэкIа Бэч Руслан

Къэбэрдей-Балъкъэрым и топджэгум и тхыдэм лъэ быдэкIэ хыхьащ гъуащхьауэ Iэзэ Бэч Руслан. Бахъсэн районым хыхьэ Къызбрун ЕтIуанэ (иджы ХьэтIохъущыкъуей) къуажэм ар 1953 гъэм дыгъэгъазэм и 29-м къыщалъхуащ.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт