Спорт

Налшык и «Спартак»-м и капитанхэр. Япэ Iыхьэ

Илъэс 61-нэ хъуауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр къэралпсо утыкум щехъумэ «Спартак-Налшык»-м («Автомобилист», «Эльбрус», «Спартак» цIэхэри зэрихьащ). СССР-м футболымкIэ и «Б» классым 1959 гъэм къыщыщIидзауэ абы гъуэгуанэ кIыхь икIи дахэ ирехьэкI, нобэми зыужьыныгъэм и лъагъуэм тетщ. Урысей Федерацэм и чемпион 1965, 1970 гъэхэм хъуащ, къэралым и премьер-лигэм 2006 гъэм хыхьэри, илъэсихрэ ныкъуэкIэ хэтащ, зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ еханэ увыпIэр къыщихьаи кубокым ехьэлIа зэпеуэм и Iыхьэ плIанэм щынэсаи къыхэхуэу. А псоми хэлъхьэныгъэшхуэ хуащIащ ди командэм и капитану щытахэм.

БэнакIуэхэм я кIыщ Арщыдан къыщызэригъэпэщат

Журналист IэнатIэм сызэрыпэрыувэрэ куэд мыщIауэ, 1987 гъэм, лэжьыгъэ IуэхукIэ Арщыдан сыкIуауэ нэрылъагъу сщыхъуат Хъанычэ Мухьэмэд а къуажэм пщIэ лъагэ зэрыщиIэр. Зи гуащIэдэкI хьэлэлымкIэ Совет Союз псом цIэрыIуэ щыхъуа адыгэ жылэжьым абы къыщызэригъэпэщат бэнакIуэ ахъырзэманхэм я кIыщ.

Стадионми Iэпщэм и цIэр фIащ

Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм екIуу зыхуей щыхуагъазэри, гуфIэгъуэ щытыкIэм иту иджыблагъэ къыщызэIуахыжащ щIыпIэ стадионыр. Абы дяпэкIэ зэрихьэнущ а жылэм къыдэкIа цIыху цIэрыIуэ, адыгэхэм ящыщу футболымкIэ япэ дыдэу Совет Союзым 1964 гъэм и чемпион хъуа Iэпщэ Александр и цIэр.

Урысей Федерацэм и кубокым

ШыщхьэуIум и 5-м къэралым и щIыпIэ зыбжанэм щыщIидзащ Урысей Федерацэм футболымкIэ и кубокыр къэхьыным теухуауэ 2020-2021 гъэхэм екIуэкIыну зэхьэзэхуэм. Абы и пэщIэдзэ зэIущIэм «Спартак-Налшыкым» и стадионым къыщригъэблэгъат «ЕсэнтIыгу» командэр. Ди щIалэхэм зэпеуэм япэ лъэбакъуэр тегушхуауэ щачащ икIи гугъэфIхэр дагъэщIащ.

Къардэн Мурат: Абы щыгъуэм сэ зыгъэсэн щIэздзэу арат

1980 гъэм Мэзкуу щекIуэкIа Гъэмахуэ Олимпиадэр нобэми IэфIу зигу илъхэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ, алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Олимп чемпион Къардэн Мурат. Урысейм Спорт бэнэкIэмкIэ и федерацэм и «WRESTRUS.RU» интернет-сайтым иджыблагъэ дригъэкIуэкIа псалъэмакъым ар IупщIу къыхощ.

Гъуэгу махуэ, «Спартак-Налшык»!

ЩIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыIа ди щIалэхэм ящыщ зыбжанэ иджыблагъэ зыхэзыгъэхьэжа «Спартак-Налшыкыр» шыщхьэуIум и 5-м утыку къохьэж. А махуэм ди щIалэхэм кърагъэблэгъэнущ зэхьэзэхуэм къыхыхьагъащIэ «ЕсэнтIыгур».

Адыгэхэр: нобэрей премьер-лигэм

Иджыри къэс щыIа псоми куэдкIэ къащхьэщыкIа Урысей Федерацэм футболымкIэ и чемпионатыр иухащ. Зэи къэмыхъуауэ ар екIуэкIащ илъэсым щIигъукIэ – 20I9 гъэм мэлыжьыхьым (апрелым) и 12-м щIидзэри щиухар 2020 гъэм мэлыжьыхьым и 22-ращ. Сыт щыгъуи хуэдэу, премьер-лигэм и командэ зэмылIэужьыгъуэхэм хэту пщIэрэ щIыхьрэ яIэу иужьрей зэхьэзэхуэм зыкъыщагъэлъэгъуащ ди лъахэгъу щIалэхэм.

Зэи ямылъэгъуа телъыджэт

 Илъэс плIыщI ипэкIэ, 1980 гъэм бадзэуэгъуэм и 19-м щыщIэдзауэ шыщхьэуIум и 3-м пщIондэ, Совет Союзым щекIуэкIащ Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр. Ди къэралым апхуэдэ пщIэ щигъуэтар а зэращ. Пэжщ, иужькIэ, илъэс 34-рэ дэкIауэ, ЩIымахуэ Олимп Джэгухэр къытлъагъэсащ. АрщхьэкIэ и мыхьэнэкIи, кърихьэлIа спортсменхэмкIи, къахуихьа хэхъуэмкIи ар зыкъомкIэ нэхъ лъахъшэщ, щекIуэкIари СССР-м къытепщIыкIыжа Урысей Федерацэращ.

Мэзкуу и «Локомотив»-р зи къежьапIэ Бырхьэм Къантемыррэ Джатэгъэжь Иналрэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ ди лъэпкъэгъу куэд спортым щызыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэмкIэ цIэрыIуэ щыхъуащ къэралым и щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм. ЩыIащ ахэр мымащIэу щызэрихьэлIа командэхэри.

Ласицкене Урысейр ибгынэну?

Къэбэрдей-Балъкъэрыр зэрыгушхуэ икIи зэрыпагэ, лъагэу дэлъеинымкIэ дуней псом щэнейрэ я чемпион прохладнэдэс Ласицкене (Кучинэ) Марие щытыкIэ гугъум ихуащ. Мыгувэу абы Урысейр ибгынэнкIэ хъунущ.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт