Спорт

Австралие жыжьэм зи вагъуэр къыщызэщIэнэхэр

1980 гъэм Мэзкуу щекIуэкIа Олимпиадэм ди лъахэгъухэу Ахэмын Еленэрэ Рогожин Сергейрэ щытекIуа иужькIэ къыкIэлъыкIуэ олимп медалым илъэс тIощIкIэ дыпэплъащ.

Канадэмрэ Совет Союзымрэ зэпызыщIахэр

1976, 1980 гъэхэм Монреалрэ Мэзкуурэ щекIуэкIа зи чэзу гъэмахуэ Олимп Джэгухэм ди чемпионхэм иджыри 3 къыхагъэхъуащ.

Мюнхен щаIэта адыгэхэр

ЦIыху мелуанхэр зыхьа ЕтIуанэ дунейпсо зауэр зэриухрэ илъэс тIощIрэ блырэ дэкIауэ арат фашизмэр къыщежьа Германием гъэмахуэ Олимп Джэгухэр щрагъэкIуэкIам. Мюнхен къалэм 1972 гъэм щыIа XX Олимпиадэр адэжь Хэкум щыпсэу адыгэхэм яхуэфIащ - абы япэу чемпион щыхъуахэщ Адыгейм и Къуэшхьэблэ къуажэм къыщалъхуа Чыржын Мухьэрбийрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэ Шыхъуэ Борисрэ.

Тыркум щыщ хэхэсхэм къахэкIа иужь олимп чемпионхэр

Лондонрэ Хельсинкирэ 1948, 1952 гъэхэм щызэхэта гъэмахуэ Олимп Джэгухэм ехъулIэныгъэ инхэр щызыIэрызыгъэхьа Догу (ГъукIэ) Яшар, Бильге Газанфер, Жандемыр (Гугъэж) Адыл, Ючел (Бидэныкъуэ) Теуфикъ сымэ къакIэлъыкIуащ Къаплъэн (Ущхъуэ) Хьэмидрэ (1956 гъэ) Аталай (Нагъуэ) Мыхьмудрэ (1968 гъэ) я текIуэныгъэхэр. Ди жагъуэ зэрыхъущи, хэхэс адыгэхэм ар я иужьрей олимп чемпионхэщ.

Хьэрэмэ Iуащхьэ зи къежьапIэ адыгэ Олимп лIыхъужьхэр

Адыгэхэм тхуэугъурлыщ Олимп Джэгухэр. ЖыпIэну урикъунщ илъэсиплI къэс екIуэкI мы зэхьэзэхуэм и чемпиону нобэр къыздэсым щIалибгъу дызэриIэр, тIур вице-чемпион зэрыхъуар, домбеякъ медалыр апхуэдизми къазэрылъысар.

Рио-де-Жанейрэ телъыджэ щытщыхъуахэр

Дунейпсо зэхуэсышхуэ щыхъукIэ, дауи, абы телъыджэ куэд къыщохъу. Апхуэдэхэр цIыху мелуанхэм ягу къонэ, илъэс IэджэкIэ тепсэлъыхьыжрэ дэрэжэгъуэ къариту. ИлъэсиплI ипэкIэ Бразилием щызэхэта гъэмахуэ Олимпиадэри къэхъукъащIэ хьэлэмэтхэмкIэ къулеящ.

Кавказ лъэпкъхэм я хэлъхьэныгъэр

Кавказ щIыналъэр пелуанхэм я лъахэщ. Абы щыхьэт техъуэ хъыбарыжьхэмрэ дэфтэрхэмрэ гъунэжщ. Зи лIыгъэр жыжьэ щаIуэтэжу щыта нарт лIы къуданхэмрэ кIэсэгъу пщы щэджащэ Ридадэрэ я деж щегъэжьауэ нобэрей ди щауэхэмрэ пщащэхэмкIэ иухыжу щIэблэр зыщIапIыкI щапхъэ зытехыпхъэхэр гъунэжщ. Мамыр лъэхъэнэм нэхъ лIыгъэ зэхэгъэкIыпIэ лъэщу къалъытэ спорт зэхьэзэхуэхэр, псом хуэмыдэу Олимп Джэгухэр. Абыхэми сыт щыгъуи щыпэрытщ «кавказ теплъэ зиIэ цIыхухэр». Уригушхуэну ирикъунщ илъэсиплI ипэкIэ иужьу Рио-де-Жанейрэ щыIа Гъэмахуэ Олимпиадэр. Гуапэщ иджыри зэ ар уи нэгу къыщIэбгъэхьэжыну.

Медаль зэмылIэужьыгъуэхэр зыIэрагъэхьэ

Нэзрэн къалэм дэт «Магас» спорт уардэунэм щекIуэкIащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Урысейм и ЛIыхъужь Калиматов Алихъан фэеплъ хуащIа зэпеуэм хэтащ къэралым и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм къикIа зи ныбжьыр илъэс 18-м нэблагъэ спортсмен 400-м нэблагъэ.

ХХХI Гъэмахуэ Олимп Джэгухэм къарикIуахэр

2016 гъэм Рио-де-Жанейрэ (Бразилие) иужьу щызэхэта гъэмахуэ Олимпиадэм ди спортсменхэр телевизоркIэ фIэкIа емыплъыфыну щытащ. Дэ дощIэж Допингым пэщIэтIынымкIэ дунейпсо комитетым Урысей Федерацэм ирищIылIа зауэ гуащIэр зыхуэдар. Ар щызэхаублари Олимп Джэгухэм щIадзэным махуэ бжыгъэ фIэкIа имыIэжущ. Жэгъуэгъухэр щыгугъащ ди спортсменхэр я пIэм кърашыну хагъэлъэдэну е я лъэр щIагъэхуну. АрщхьэкIэ, къайхъулIакъым. Зэпеуэхэм щIадзэным зы тхьэмахуэ иIэжущ Урысей Федерацэм икIахэр Бразилием кIуэну хуит зэращIамкIэ унафэр къыщащтар.

ЕтIуанэ дунейпсо зауэм иужькIэщ зыщиубгъупар

1939 - 1945 гъэхэм екIуэкIа ЕтIуанэ дунейпсо зауэр иуха иужькIэщ Олимп Джэгухэр гъуэгу махуэ щытеувар. Абы ипэкIэ лъэхъэнитIкIэ Хельсинкирэ (1940 гъэм) Лондонрэ (1944 гъэм) щыIэн хуея зэхьэзэхуэхэр щыIатэкъым. Япэм, дунейпсо зауэр къэхъея къудейт икIи совет-фин къайгъэр екIуэкIырт. ЕтIуанэм, фашистыгъэр зэхэкъутэн иджыри яухатэкъым. Хьэлэмэтращи, дунейпсо зауэм и пэкIэ Олимп Джэгухэр иужьу щекIуэкIар цIыху мелуанхэр зыхисхьа лыгъейр щIэзыдзауэ зэщIэзыгъэст Гитлер тепщэгъуэр быдэу щызыIэригъэхьа Германием и къалащхьэ Берлинт.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт