Спорт

Къэралым и япэ дунейпсо чемпион Шыхъуэбахъуэ Анзор

Каратэ кёкусинкай лIэужьыгъуэм лъэужь дахэ къыщигъэнащ спортым дунейпсо классымкIэ и мастер, РСБИ-м и «Дыщэ бгырыпхыр» зыхуагъэфэща ди лъахэгъу Шыхъуэбахъуэ Анзор. Аращ ди къэралым щыщу япэ дыдэу дуней псом чемпион нэс (абсолютнэ чемпион) щыхъуар.

«Дыщэ бгырыпх» зезыхьэ адыгэ щIалэ

Япониер зи къежьапIэ дзюдор, адрей бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэм елъытауэ, ди гъащIэм къыщыхыхьар нэхъ иужьыIуэкIэщ - ХХ лIэщIыгъуэм и кIэухращ. Апхуэдэу щыт пэтми, адыгэхэр абыи щехъулIащ. ЖыпIэну ирикъунщ Мудрэн Беслъэн Олимп чемпион зэрыхъуар,

ЩIэдзапIэ дахэ зиIа Мэжджыхь Эдуард

Адыгэр дызэрыгушхуэн спортсмен куэд диIэщ. Дуней псом къыщацIыху Олимп чемпионхэу Шыхъуэ Борис, Чыржын Мухьэрбий, Ахэмын Еленэ, Къардэн Мурат, Хъущт Аслъэнбэч, Мудрэн Бес­лъэн сымэ, Махуэ Билал къыхэзыгъэщIэфын бэнакIуэ иджыпсту ЩIы хъурейм теткъым…

Европэм щыещанэщ

Бокс

 Зи ныбжьыр илъэс 19-22-хэм итхэм папщIэ боксымкIэ Европэм и чемпионат иджыблагъэ Владикавказ щекIуэкIащ. Ди лъахэгъу ЕлекIэ ДжэбрэIил абы жэз медалыр къыщихьащ.

Къэралым и гуп къыхэхам щыджэгуну щIэхъуэпс адыгэ щIалэ

Тулэ и «Арсенал»-м хэту Урысей Федерацэм футболымкIэ и премьер-лигэм щыджэгу гъуащхьэхъумэныкъуэ Мырзэ Резуан иджыпсту къэралым щынэхъыфI дыдэхэм ящыщ зыуэ къалъытэ.

Европэпсо зэхьэзэхуэм ирагъэблагъэ

Болгарием и къалащхьэ Софие мы махуэхэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ II мультиевропей чемпионат. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсменхэри.

Ди спортсменхэр къыхожаныкI

Iэпщэрыбанэ

Волгоград къалэм щекIуэкIащ ныбжьыщIэхэм IэпщэрыбанэмкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Псори зэхэту абы ирихьэлIащ спортсмен 970-рэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр зэхьэзэхуэм щахъумащ цIыху 13-м.

Ди лъахэм и гъуащхьауэ нэхъ Iэзэ дыдэ Гъубж Вячеслав

1980 - 1995 гъэхэм, щызэпигъэуаи къэхъуу, Налшык и «Спартак»-м хэтащ, и Iэзагъымрэ псынщIагъымкIэ топджэгум дихьэххэр хуабжьу зытхьэкъуауэ щыта Гъубж Вячеслав. Нобэр къыздэсым абы и гугъу ящIыжу щIэх-щIэхыурэ зэхыбох.

Налшык и «Спартак»-м нэхъыбэ дыдэрэ щыджэгуа Наурыз Басир

Наурыз Басир, Бэч Руслани хуэдэу, спорт школым футболым зыщыхуигъэсакъым, ауэ Налшык и «Спартак»-м лъэ быдэкIэ къыхыхьэри, илъэс пщыкIублкIэ (!) зэкIэлъхьэужьу Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр Совет Союзми Урысей Федерацэми щихъумащ.

ЗымащIэкIэ къыкIэрыхуащ

Атлетикэ хьэлъэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсмен Гъуэрдэгъуэжь Беслъэн дыжьын медаль къыщихьащ ныбжьыщIэхэм атлетикэ хьэлъэмкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэм.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт