Спорт

Захуагъэр зэфIоувэжри, Билал чемпионыгъэр къыхуагъэфащэ

Японием и къалащхьэ Токио мыгувэу, бадзэуэгъуэм и 24-м, къыщызэIуахын хуеящ XXXII Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр. Абы хэтыну икIи щытекIуэну хуабжьу щIэхъэупсырт адыгэ бэнакIуэ цIэрыIуэ, дуней псом щэнейрэ и чемпион Махуэ Билал. Коронавирус уз зэрыцIалэм и зэранкIэ Олимпиадэр илъэскIэ ягъэIэпхъуащ, ауэ ди лъахэгъур Олимп чемпион хъуащ!

Къуэдзокъуэхэ я нэхъыжьыфI

Бадзэуэгъуэм и 16-м и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирокъу Къуэдзокъуэ лъэпкъ гъуэзэджэм и нэхъыжьыфI Анатолэ. Адыгэр зэрыщыту дызэрыгушхуэ лIы ахъырзэманщ ар – бэнэкIэмкIэ Совет Союзым щэнейрэ и чемпионщ, спортым и мастерщ, Къэбэрдей-Балъкъэрым физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэщ.

Мырзэр зыгъэсахэм сом мелуанхэр къаIэрохьэ

Гъуащхьэхъумэныкъуэ цIэрыIуэ Мырзэ Резуан футбол лъагъуэм тезыгъэува Налшык дэт курыт еджапIэ №31-м иджыблагъэ сом мелуан зыбжанэ къыIэрыхьащ. Ар къыпэкIуащ нэхъапэм зыхэта «Ростов»-м еврэ мелуаниплI ириту Мэзкуу и «Спартак»-м ди лъахэгъур нэгъабэ зэрызыхигъэхьам.

Хъущт Аслъэнбэч Шапсыгъым зэрыщагъэлъэпIар

1980 гъэм Мэзкуу щекIуэкIыну Гъэмахуэ Олимп Джэгухэм и гуащIэгъуэу зыщыхуагъэхьэзыр        бадзэуэгъуэ (июль) мазэм и пэщIэдзэм Къэбэрдей-Балъкъэрым хыхьэ Тэрч къалэм пэмыжыжьэ Белоглинское къуажэм щыпсэу Хъущтхэ я унагъуэм дунейм къыщытехьащ пелуан теплъэ зиIэ щIалэ Iэбыдэлъэбыдэ. ЦIыхум и натIэм къритхар хуэгъэфэщэгъуейщ, ауэ Къытщхьэщытым фIэкIа зыми ищIакъым илъэс 28-рэ дэкIмэ ар дэтхэнэ зы спортсменри зыщIэхъуэпс Олимп чемпион хъуну.

Японием къыщежьа сумор Къэбэрдей-Балъкъэрми къос

Сумо спорт лIэужьыгъуэр илъэс минитI ипэкIэ Японием къыщежьауэ къалъытэ. Нэгъабэ ар Къэбэрдей-Балъкъэрми къэсащ.

Щалъхуа щIыпIэм ­къекIуэлIэжащ дуней­псо чемпион хъунухэм япэщIэта Джатэрывэ ­Къазбэч

Къэбэрдей-Балъкъэрым футболым щыдихьэх­хэм иджыблагъэ хъыбар гуапэ къаIэрыхьащ - «Спартак-Налшыкым» къигъэзэжащ 2009 гъэм мэкъуауэгъуэм и 14-м Санкт-Петербург и «Зенит»-м и гъуэр хигъащIэу ди щIалэхэр премьер-лигэм зэрыхэтрэ я хьэрхуэрэгъухэм худа­гъэкIа япэ топи 100-р иризыгъэкъуа, Къэзахъстаным и командэ къыхэхам 2013 гъэм щыджэгуу къыкIэлъыкIуэ илъэсым дунейпсо чемпион хъуа нэмыцэхэмрэ нэгъуэщI гуп лъэщхэмрэ ­ехъулIэныгъэкIэ япэ­щIэта Джатэрывэ Къазбэч.

Къэзыгъэзэжахэм «Спартак-Налшыкыр» ягъэлъэщ

Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2020-2021 гъэхэм щекIуэкIыну зэхьэзэхуэм зыхуигъэхьэзырын щIэзыдза «Спартак-Налшыкым» хъыбарыфI къыдигъэщIащ. Абы къагъэзэжащ илъэс зыбжанэкIэ ди республикэм и щIыхьыр къэралпсо утыкум щызыIэтахэу Джатэрывэ Къазбэч, Мэкъуауэ Залым, Пащты Руслан, Багъэтыр Альберт, Гугуев Магомед сымэ.

Iэрамбий и вагъуэр пасэу къызэщIэнат

Адыгейм щагъэсащ ди лъэпкъри къэралри зэрыгушхуэ бэнакIуэ лъэщ куэд. Абыхэм ящыщщ СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, дзюдомкIэ Олимп Джэгухэмрэ Европэм и чемпионатымрэ домбеякъ медалхэр къыщызыхьа, самбэмкIэ Европэм щытекIуа, а спорт лIэужьыгъуитIымкIи Совет Союзым и чемпион Емыжь Iэрамбий.

КъэкIуэну дахэ зиIэ ЗакIуий зэкъуэшхэр

Иужьрей илъэсхэм бэнэкIэ хуитым я цIэр фIыкIэ куэдрэ щоIу ЗакIуий зэкъуэшхэу Анзоррэ Азэмэтрэ. А тIум ныбжькIэ зэрагъэхь щыIэкъым икIи илъэс зэкIэлъхьэужьым - 1997, 1998 гъэхэм - дунейм къытехьащ. Нобэ ди псэлъэгъущ зэкъуэшхэм я нэхъыжь Анзор. Ар спортымкIэ дунейпсо классым и мастерщ, ныбжьыщIэхэм я деж Европэм и чемпионщ, Дунейпсо кубокыр къэзыхьащ.

Совет Союзымрэ Урысей Федерацэмрэ щIыхь зиIэ я тренер

Иджыпсту щыпсэу Бахъсэн къалэм къищынэмыщIауэ, Къэбэрдей-Балъкъэрми, Урысей Федерацэми, Совет Союзу щыта къэралыгъуэм къытепщIыкIыжахэми нобэми фIыуэ къыщацIыху алыдж-урым, бэнэкIэ хуит, лъэпкъ бэнэкIэхэмкIэ спортым и мастер, СССР-мрэ УФ-мрэ щIыхь зиIэ я тренер, «Знак Почёта» орденыр зезыхьэ ЗекIуэрей Николай.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт