Спорт

Гупым нобэ и пашэхэр

Илъэс хыщIым щIигъу гъуэгуанэ кIыхьыр пщIэрэ щIыхьрэ иIэу къезыхьэкIа «Спартак-Налшыкым» адэкIэ и гъащIэр куэдкIэ елъытащ нобэ и пашэхэм. Иджыпсту апхуэдэхэщ ди профессионал футбол клубым и унафэщI Мэшыкъуэ Аслъэн, гъуащхьэтет Щоджэн Борис, гупым и капитан Пащты Руслан сымэ.

Баш зэпекъум щыгуащэ КъуэщIысокъуэ Кристинэ

Баш зэпекъу (мас-рестлинг) якут лъэпкъ зэпеуэр ди деж зэгуэр къэсу, адыгэ бзылъхугъэр абы дуней псом щыцIэрыIуэ ищIыну хэт и гугъэнт?! КъуэщIысокъуэ Кристини нэхъапэм и пщIыхьэпIи къыхэхуэу щытагъэнукъым къэралми Европэми абыкIэ щынэхъ лъэщ хъууэ Дунейпсо кубокым щIэбэныну къыхуихуэну.

«Къэбэрдей къаплъэным» бэнэныр щегъэт

2016 гъэм Рио-де-Жанейрэ щекIуэкIа гъэмахуэ Олимпиадэм и лIыхъужьхэм ящыщ зы, бэнэкIэ хуитымкIэ абы и финалым щыбэна, Европэм щэнейрэ и чемпион Джэду Iэниуар спортым зэрыхэкIыжыр иджыблагъэ хэIущIыIу ищIащ. «Къэбэрдей къаплъэнкIэ» зэджэу щыта Псыгуэнсу щыщ бэнакIуэ цIэрыIуэм и текIуэныгъэ инхэмкIэ, ди жагъуэ зэрыхъущи, дяпэкIэ дэрэжэгъуэ къыдитыжынукъым.

Япэ текIуэныгъэм адрейхэри къакIэлъокIуэ

Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2020 - 2021 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэр хуабжьу зэмыщхьу иригъэжьащ «Спартак-Налшыкым»: шыщхьэуIум (августым) хиубыда пэщIэдзэ джэгугъуиплIым щэнейрэ къыщыхагъащIэри, зэм зэрыщытегъэкIуакъым, къыкIэлъыкIуа фокIадэ мазэм къыщыпэщылъа зэIущIищми щытекIуащ икIи зэпеуэм къыщыкIэрыху командэхэм къахэкIри, курыт зэфIэкI зиIэхэм яхыхьащ.

ЛъагапIэ инхэм къыхуигъэщIа

Ди лъахэгъу Жаным Аслъэн и бэнэкIэ екIум блэкIа лIэщIыгъуэм и 80 гъэхэм дуней псор иригушхуэрт. Ар Совет Союзым и чем­пионт, Европэм щытекIуат, Дунейпсо кубокыр зыIэ­щIэлът, спортым щIыхь зиIэ и мастерт.

НасыпыфIэщ апхуэдэ щIэблэ зиIэ лъэпкъыр

Нэгъабэ щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 15-м Бахърейным и Манамэ къалэм щызэхэта дунейпсо чемпионатым и кIэух зэIущIэм Ливаным щыщ Фахретдин Мохаммад зыми шэч къатримыгъыхьэу нокаутым игъакIуэу щыхигъащIэри, абсолютнэ чемпион хъуащ ди лъахэгъу Мырзэкъан Азэмэт. 

Джудэ-адыгэлI

2000 гъэхэм я пэщIэдзэр хуабжьу хуэугъурлащ Налшык и «Спартак»-м. Урысей Федерацэм футболымкIэ и япэ дивизионым щекIуэкI зэхьэзэхуэм етIуанэ увыпIэр къыщихьри, къэралым и командэ нэхъыфI дыдэхэм ядэджэгуну Iэмал игъуэтащ.

Олимп чемпионхэр щагъэсэну бэнакIуэ пэш Шэджэм къалэ къыщызэIуах

 Алыдж-урым бэнэкIэмкIэ школ Шэджэм къалэм иджыблагъэ къыщызэIуахащ. Абы фIащащ а спорт лIэужьыгъуэмкIэ Олимп чемпион, дунейпсо кубокыр къэзыхьа Къардэн Мурат и цIэр.

Налшык и «Спартак»-м и капитанхэр. Етхуанэ Iыхьэ

Совет Союзыр зэхэщэщэжу Къэрал Щхьэхуитхэм я Зэныбжьэгъугъэ къэунэхуа иужькIэ, дауи, СССР-м футболымкIэ я зэхьэзэхуэхэм я пIэ нэгъуэщIхэр къиуващ. Урысей Федерацэм и чемпионатыр япэу къызэрагъэпэщахэм ящыщщ. СССР-м и етIуанэ лигэм фIэкIа иужь илъэсхэм къызылъымыса Налшык и «Спартак»-р УФ-м и япэ дивизионым къыщыхутащ. Пэжщ, япэщIыкIэ ар абы куэдрэ хэтакъым, ауэ иужькIэ премьер-лигэми нэсыфащ.

Гъуащхьэхъумэу къыщIидзэри, гъуащхьауэ ябгэ хъуат

Налшык и «Спартак»-м и капитанхэр. ЕплIанэ Iыхьэ

1980 гъэм и кIэухым Налшык и «Спартак»-м аргуэру ибгынащ Совет Союзым футболымкIэ и япэ лигэр. Зэман кIыхькIэ ар къыщыхутащ къэралым топ джэгумкIэ и лъащIэ дыдэм.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт