Спорт

Псыжь и Iуфэр зыгъэбжьыфIа ЛIыс Артур

Щалъхуа лъахэм зыщаужьыну Iэмал щамыIэу хамэ щIыпIэхэм я цIэкIэ зыкъэзыгъэлъэгъуа ди лъэпкъэгъу куэдым спортым лъэужь дахэ къыщагъэнащ. Абыхэм ящыщщ Мэзкуу и ЦСКА-м хэту 2003 гъэм къэралым футболымкIэ и чемпион хъуа, Краснодар и «Кубань»-м щыджэгуу Урысей Федерацэм и Кубокым и финалым илъэсиплI и пэкIэ нэса спортым и мастер ЛIыс Артур.

Адыгэ ныпыр Эверестым щызыIэта Мэз Каринэ

2011 гъэм, Адыгэхэм я фэеплъ махуэм ирихьэлIэу, дуней псом и бгы нэхъ лъагэ дыдэ Эверестым (метр 8848-рэ) дэкIри, абы и щыгум ди лъэпкъ нып щхъуантIэр япэ дыдэу щиIэтащ Мэз Каринэ.

Къэралым и кубокыр къахь

Тверь областым хыхьэ Конаковэ къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысей Федерацэм джиу джитсумкIэ (невазэ) и кубокыр къэхьыным теухуа зэхьэзэхуэ. Абы ехъулIэныгъэшхуэ къыщахьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм.

Къэралым и чемпионатым ирагъэблагъэ

Кемеровэ къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ Сыбыр федеральнэ щIыналъэм и чемпионат. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсменхэри.

ХьетI жезыгъэIа Къэжэр Назир

Нарткъалэ щагъэса футболист куэд Налшык и «Спартак»-м и щIыхьыр пщIэ яIэу яхъумащ. Я цIэ къипIуэну урикъунщ Лъэрыгухэ Викторрэ Къазбэчрэ, КIурашын Олег, Хьэнцэ Аслъэнбэч, Исаев Щамил, Шыпш Тимур, Къудей Леонид, Абазэхэ Русланрэ Астемыррэ сымэ, нэгъуэщIхэми. Къэралым и командэ нэхъ лъэщ дыдэхэм щыджэгуащ Нарткъалэ и футбол джэгупIэм япэ лъэбакъуэхэр щызычахэу Мэзкуу и «Спартак»-м и гъуащхьауэ Бажэ Амир, ЦСКА-м и гъуащхьэхъумэ Къуэшы Амир, «Локомотив»-м и гъуащхьэхъумэныкъуэ Джатэгъэжь Инал.

Дон и кубокым

ТхэквондомкIэ Дон и кубокыр къэхьыным щIэбэнащ спортс­мени 1200-м щIигъу. Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэр а зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIащ.

АдэфI къуэфI хуэщщ

БэнэкIэ хуитымкIэ ди къэралым щынэхъ лъэщ дыдэхэм хабжэ Урыш Анзор. Ар Урысей Федерацэми Европэми мызэ-мытIэу я чемпион хъуащ, Лондон щекIуэкIа Олимпиадэм 2012 гъэм хэтащ. КъищынэмыщIауэ, дунейпсо зэхьэзэхуэхэм ехъулIэныгъэ инхэр щиIащ, УФ-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастерщ, къэралым и командэ къыхэхам 2009 гъэм щыщIэдзауэ ираджэ.

Джэданэ зэкъуэшхэр

Куэдрэ къэхъуркъым зы адэ-анэм къалъхуа зэкъуэшхэм ехъулIэныгъэ инхэр спортым щаIэу. Нобэ зи гугъу фхуэтщIыну Джэданэхэ Залымрэ Алимрэ дзюдом лъэужь дахэ къыщагъэнащ икIи тIури дунейпсо классымкIэ спортым и мастер хъуащ.

Ди щIалэхэм хэгъэрейхэр хагъащIэ

ММА

 Грознэ къалэм дэт «Колизей» спорт комплексым щызэхэтащ ММА «Young eagles 8» профессионал зэзауэхэмкIэ зэхьэзэхуэ. Абы утыку къыщихьахэм яхэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсмен зыбжанэ. Ди щIалитI щызэуа гупым пашэ щыхъуащ.

Къэралым и чемпионатым ирагъэблагъэ

Хасавьюрт къалэм щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм бэнэкIэ хуитымкIэ и чемпионат. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсменхэри.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт