Спорт

Зэи ямылъэгъуа телъыджэт

 Илъэс плIыщI ипэкIэ, 1980 гъэм бадзэуэгъуэм и 19-м щыщIэдзауэ шыщхьэуIум и 3-м пщIондэ, Совет Союзым щекIуэкIащ Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр. Ди къэралым апхуэдэ пщIэ щигъуэтар а зэращ. Пэжщ, иужькIэ, илъэс 34-рэ дэкIауэ, ЩIымахуэ Олимп Джэгухэр къытлъагъэсащ. АрщхьэкIэ и мыхьэнэкIи, кърихьэлIа спортсменхэмкIи, къахуихьа хэхъуэмкIи ар зыкъомкIэ нэхъ лъахъшэщ, щекIуэкIари СССР-м къытепщIыкIыжа Урысей Федерацэращ.

Мэзкуу и «Локомотив»-р зи къежьапIэ Бырхьэм Къантемыррэ Джатэгъэжь Иналрэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ ди лъэпкъэгъу куэд спортым щызыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэмкIэ цIэрыIуэ щыхъуащ къэралым и щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм. ЩыIащ ахэр мымащIэу щызэрихьэлIа командэхэри.

Ласицкене Урысейр ибгынэну?

Къэбэрдей-Балъкъэрыр зэрыгушхуэ икIи зэрыпагэ, лъагэу дэлъеинымкIэ дуней псом щэнейрэ я чемпион прохладнэдэс Ласицкене (Кучинэ) Марие щытыкIэ гугъум ихуащ. Мыгувэу абы Урысейр ибгынэнкIэ хъунущ.

Захуагъэр зэфIоувэжри, Билал чемпионыгъэр къыхуагъэфащэ

Японием и къалащхьэ Токио мыгувэу, бадзэуэгъуэм и 24-м, къыщызэIуахын хуеящ XXXII Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр. Абы хэтыну икIи щытекIуэну хуабжьу щIэхъэупсырт адыгэ бэнакIуэ цIэрыIуэ, дуней псом щэнейрэ и чемпион Махуэ Билал. Коронавирус уз зэрыцIалэм и зэранкIэ Олимпиадэр илъэскIэ ягъэIэпхъуащ, ауэ ди лъахэгъур Олимп чемпион хъуащ!

Къуэдзокъуэхэ я нэхъыжьыфI

Бадзэуэгъуэм и 16-м и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирокъу Къуэдзокъуэ лъэпкъ гъуэзэджэм и нэхъыжьыфI Анатолэ. Адыгэр зэрыщыту дызэрыгушхуэ лIы ахъырзэманщ ар – бэнэкIэмкIэ Совет Союзым щэнейрэ и чемпионщ, спортым и мастерщ, Къэбэрдей-Балъкъэрым физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэщ.

Мырзэр зыгъэсахэм сом мелуанхэр къаIэрохьэ

Гъуащхьэхъумэныкъуэ цIэрыIуэ Мырзэ Резуан футбол лъагъуэм тезыгъэува Налшык дэт курыт еджапIэ №31-м иджыблагъэ сом мелуан зыбжанэ къыIэрыхьащ. Ар къыпэкIуащ нэхъапэм зыхэта «Ростов»-м еврэ мелуаниплI ириту Мэзкуу и «Спартак»-м ди лъахэгъур нэгъабэ зэрызыхигъэхьам.

Хъущт Аслъэнбэч Шапсыгъым зэрыщагъэлъэпIар

1980 гъэм Мэзкуу щекIуэкIыну Гъэмахуэ Олимп Джэгухэм и гуащIэгъуэу зыщыхуагъэхьэзыр        бадзэуэгъуэ (июль) мазэм и пэщIэдзэм Къэбэрдей-Балъкъэрым хыхьэ Тэрч къалэм пэмыжыжьэ Белоглинское къуажэм щыпсэу Хъущтхэ я унагъуэм дунейм къыщытехьащ пелуан теплъэ зиIэ щIалэ Iэбыдэлъэбыдэ. ЦIыхум и натIэм къритхар хуэгъэфэщэгъуейщ, ауэ Къытщхьэщытым фIэкIа зыми ищIакъым илъэс 28-рэ дэкIмэ ар дэтхэнэ зы спортсменри зыщIэхъуэпс Олимп чемпион хъуну.

Японием къыщежьа сумор Къэбэрдей-Балъкъэрми къос

Сумо спорт лIэужьыгъуэр илъэс минитI ипэкIэ Японием къыщежьауэ къалъытэ. Нэгъабэ ар Къэбэрдей-Балъкъэрми къэсащ.

Щалъхуа щIыпIэм ­къекIуэлIэжащ дуней­псо чемпион хъунухэм япэщIэта Джатэрывэ ­Къазбэч

Къэбэрдей-Балъкъэрым футболым щыдихьэх­хэм иджыблагъэ хъыбар гуапэ къаIэрыхьащ - «Спартак-Налшыкым» къигъэзэжащ 2009 гъэм мэкъуауэгъуэм и 14-м Санкт-Петербург и «Зенит»-м и гъуэр хигъащIэу ди щIалэхэр премьер-лигэм зэрыхэтрэ я хьэрхуэрэгъухэм худа­гъэкIа япэ топи 100-р иризыгъэкъуа, Къэзахъстаным и командэ къыхэхам 2013 гъэм щыджэгуу къыкIэлъыкIуэ илъэсым дунейпсо чемпион хъуа нэмыцэхэмрэ нэгъуэщI гуп лъэщхэмрэ ­ехъулIэныгъэкIэ япэ­щIэта Джатэрывэ Къазбэч.

Къэзыгъэзэжахэм «Спартак-Налшыкыр» ягъэлъэщ

Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2020-2021 гъэхэм щекIуэкIыну зэхьэзэхуэм зыхуигъэхьэзырын щIэзыдза «Спартак-Налшыкым» хъыбарыфI къыдигъэщIащ. Абы къагъэзэжащ илъэс зыбжанэкIэ ди республикэм и щIыхьыр къэралпсо утыкум щызыIэтахэу Джатэрывэ Къазбэч, Мэкъуауэ Залым, Пащты Руслан, Багъэтыр Альберт, Гугуев Магомед сымэ.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт