Спорт

Гъуащхьэтет гъуэзэджэхэу Щоджэн зэкъуэшхэр

Гъуащхьэтетыр IэнатIэ нэхъ гугъу дыдэхэм, жэуаплыныгъэшхуэ зыпылъхэм сыт щыгъуи хабжэ. Абы и джэгукIэм къанэ щIагъуэ щымыIэу елъытащ дэтхэнэ гуп зэпэщIэтыныгъэми кърикIуэнур. Адрейхэм я щыуагъэхэр нэгъуэщIхэм ягъэзэкIуэжыфынуми, гъуащхьэтетым ейр ухэзыгъащIэщ икIи а къалэным тегушхуэр закъуэтIакъуэщ. Апхуэдэ IэнатIэ хьэлъэм, ауэ пщIэшхуэ зыхуащIым, пэрытщ «Спартак-Налшыкым» и гъэсэн зэкъуэшхэу Щоджэнхэ Борисрэ Азэмэтрэ. Ахэращ ди нобэрей тхыгъэр зытеухуар.

Къэралым щынэхъыфIу къалъытэ

ЛъагапIэм щхьэпрылъынымкIэ мы гъэм ехъулIэныгъэ инхэр дунейм щызыIэрызыгъэхьа ди лъахэгъу Ласицкене (Кучинэ) Марие атлетикэ псынщIэмкIэ дызэрыт илъэсым и спортсмен нэхъыфIу Урысей Федерацэм къыщалъытащ. Абы и гъэсакIуэ Габрилян Геннадий къэралым и тренер нэхъыфI хъуащ.

Едгъэжьэж илъэсым къытхуихьа дэрэжэгъуэхэр

Асэкъал Рустам

ЕтIуанэ Iыхьэ

Чемпионыгъэм  нэсыпахэт

ШыщхьэуIу (август) мазэм Эстонием и къалащхьэ Таллин щекIуэкIа спорт бэнэкIэмкIэ щIалэгъуалэм я дунейпсо чемпионатым Шыбзыхъуэ Аликрэ Гъуэныбэ Iэуесрэ дыжьын медалхэр къахуихьащ.

Едгъэжьэж илъэсым къытхуихьа дэрэжэгъуэхэр

Япэ Iыхьэ

2019 гъэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсменхэм яхуэфIащ. А илъэсым абыхэм къахэкIащ дуней псом, Европэм, Урысей Федерацэм щытекIуахэр, уеблэмэ, Олимп Джэгухэр щымыIами, и дыжьын медалыр зыIэрыхьари. Ахэр фигу къэдгъэкIыжынщ.

Урысейм и дыщэри зыIэригъэхьат

Мэзкуу и «Динамо»-м къыдыхэта ди лъахэгъу гъуащхьэтет цIэрыIуэ Беляев Владимир ­дэщIыгъуу.

 

(Iэпщэ Александр и футболист гъащIэм теухуа ещанэ Iыхьэ)

Тбилиси и «Динамо»-м хэту Совет Союзым и чемпион хъуауэ икIи «СССР-м спортымкIэ и мастер» цIэ лъапIэр къыфIащауэ Iэпщэ Александр къыкIэлъыкIуэ илъэсым Къэбэрдей-Балъкъэрым къигъэзэжащ. IэщIыб хуэщIакъым абы ехъулIэныгъэм и гъуэгум тезыша Налшык и «Спартак»-р.

Тбилиси «Апшелавэ» къыщыфIащат

Къэралым и щыхьэрым топджэгу насыпыр щимыгъуэту Iэпщэ Александр Къэбэрдей-Балъкъэрым къигъэзэжащ икIи Налшык и «Спартак»-м къыхыхьэжащ. АрщхьэкIэ абы зэрыхагъэтар зы илъэс закъуэщ.

Спортыр ипэ ирагъэщ

Тэрч щIыналъэ

Физическэ щэнхабзэмрэ спортымрэ Тэрч щIыналъэм зыщегъэужьыным теухуауэ КъБР-м къыщащта программэм ипкъ иткIэ зэхьэзэхуэ зэмылIэужьыгъуэу 40-м щIигъу ирагъэкIуэкIащ. Абы хэтащ я ныбжькIэ зэхуэмыдэу спортсмен 4500-рэ.

Топджэгум и адыгэ лъагъуэхэш

Дыгъэгъазэм и 19-м ди республикэм щагъэлъэпIэнущ Совет Союзымрэ Урысей Федерацэмрэ футболымкIэ я чемпион, Къэбэрдей-Балъкъэрым физическэ щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Iэпщэ Александр къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъур.

Мелуанхэр дэзыхьэха джэгукIэ телъыджэ

Куэд щIащ футболыр хьэфэ топыр къехуэкIын Iуэхугъуэм зэрыфIэкIрэ. Ар иджыпсту цIыху мелуанхэм я гукъыдэжыр къэзыIэт (е езыудых), социальнэ, политикэ, экономикэ мыхьэнэшхуэ зиIэщ. Аращ Лъэпкъ Зэкъуэтхэм я Зэгухьэныгъэм (ООН) и унафэкIэ дыгъэгъазэм и 10-р Футболым и дунейпсо махуэу щIагъэувар.

Ди текIуэныгъэщIэхэм я къежьапIэт

 Ди къэралым топджэгум щыдихьэххэм фIы дыдэу яцIыху Красножан Юрэ. Ар и тренер нэхъыщхьэу Налшык и «Спартак»-р, зэи къэмыхъуауэ, Урысей Федерацэм и премьер-лигэм хыхьэри, ехъулIэныгъэхэр иIэу, илъэс зыбжанэкIэ хэтащ. ИужькIэ абы игъэсащ Мэзкуу и «Локомотив»-р, Урысейм и етIуанэ командэ къыхэхар, Мэхъэчкъалэ и «Анжи»-р, Краснодар и «Кубань»-р, Грознэ и «Тэрчыр», Къэзахъстаным и командэ къыхэхар, «Химки»-р.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт