Календарь событий

18 сентября 2021

Урысейм Iэ Iэтыным щыщIадзащ

Псом япэу хэхыпIэ участкэхэм лэжьэн щыщIадзащ КъуэкIыпIэ Жыжьэм. 

КIуэкIуэ Казбек зи чэзу Iуэхухэм ятеухуа упщIэхэм жэуапхэр щритащ республикэм и телеканалым

КIуэкIуэ Казбек зи чэзу Iуэхухэм щы­теп­сэ­лъыхьащ «КъБР 1» телеканалым. Редактор нэхъыщхьэ Конаревэ Наталье республикэм и Iэтащхьэм Iуэхугъуэ тIощIым нэблагъэкIэ еупщIащ. 

ЗыгъэпсэхупIэр ирагъэфIакIуэ

КъБР-м и Iэтащхьэм дыгъуасэ къызэ­Iуихащ «Долина ­Нарзанов» санаторэм и корпусыщIэр. 

Жылагъуэ кIэлъыплъыныгъэм щIэту

Хэхыныгъэхэм щыкIэлъыплъ штабыр къы­щызэрагъэпэща КъБР-м и Жы­лагъуэ палатэм ды­гъуасэ щыIащ республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.