Календарь событий

02 октября 2021

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

2021 гъэм и бжьыхьэм цIыхухэр дзэм къулыкъу щащIэну
гъэкIуэнымкIэ лэжьыпхъэхэм я IуэхукIэ
 
«Дзэ къулыкъумкIэ къалэнхэмрэ дзэм ­къулыкъу зэрыщащIэмрэ я IуэхукIэ» Феде­ральнэ законым тету икIи 1994 - 2003 гъэхэм къалъхуахэу зи ныбжьыр илъэс 27-рэ иримы­къуахэр икIи запасым щымыIэхэр 2021 гъэм и бжьыхьэм дзэм къулыкъу щащIэну гъэкIуэныр къызэгъэпэщын мурадкIэ унафэ сощI:
1. Къэщтэн мы Указым щIыгъухэу:

Коронавирусыр зэуалIэхэм я бжыгъэм хохъуэ

Оперативнэ штабым къызэритымкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым аргуэру коронавирус уз зэрыцIалэм зыщиубгъуу ­хуежьащ.

Бжьыхьэ лэжьэгъуэр яублэ

КъБР-м и Парламентым и бжьыхьэ лэжьэгъуэр фокIадэм и 30-м къызэ­Iуахащ.