Календарь событий

04 октября 2021

ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

ЦIыхубэм я дежкIэ Хьэрш лъэхъэнэм щыщIидза махуэщ, Астронавтикэм и дунейпсо федерацэм 1967 гъэм игъэувауэ. 1957 гъэм жэпуэгъуэм и 4-м СССР-м дунейм щыяпэу ЩIым и IэрыщI спутникыр хьэршым иутIыпщащ.

Хьэршым и дунейпсо тхьэмахуэщ

Псэущхьэхэр хъумэным и дунейпсо махуэщ

Урысейм и Дзэ-Хьэрш къарухэм я махуэщ

«Илъэсым и егъэджакIуэ-2021» зэпеуэм и лауреат Къущхьэ Каринэ

Дон Iус Ростов къалэм дэт 11-нэ Лицейм «Урысейм и илъэсым и егъэджакIуэ-2021» зэхьэзэхуэм и япэ Iыхьэр щызэхуащIыжри, лауреатхэм я цIэр къыщраIуащ фокIадэм и 25-м. Япэ ит цIыху 15-м яхэтщ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ егъэджакIуэ Къущхьэ Каринэ.

Iуэхугъуэ купщIафIэхэр къапэщылъщ

КъБР-м и Парламентым и бжьыхьэ лэжьэгъуэр къызэрызэIуаха зэIущIэм депутатхэр щедэIуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и бюджетыр 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм зэрагъэзэщIам теухуауэ КъБР-м и Правительствэм ищIа отчётым.

КъБР-м финансхэмкIэ и министр Лисун Еленэ зэрыжиIамкIэ, республикэ бюджетым и хэхъуэр сом мелард 21-рэ мелуан 938,3-кIэ ягъэзэщIащ, къигъэсэбэпар сом мелард 21-рэ мелуан 269,4-рэщ. Профицитыр сом мелуан 668-рэ мэхъу.

«Жьы» псалъэм къытепщIыкIахэр

Жьыбгъэ – къыкъуэуурэ къепщэ жьы.

Къуэпсыбэрэ зэнзэныпсу

Абын – аращ зэреджэр 1835 гъэм быдапIэ папщIэу яухуауэ щыта Абинск къалэ цIыкIум пхрыж псым. Лъахэхутэхэм ящыщу языныкъуэхэм къызэралъытэмкIэ, а цIэр „мэз“ мыхьэнэ иIэу абхъазыбзэм хэт „абнэ“ псалъэм къытехъукIащ.

Хрущеврэ Брежневрэ зэдзэкIакIуэхэм зэрадэлэжьар

- Иджыпсту къэрал унафэщIым и докладыр зэIущIэм и пэ къихуэу зэдзэкIакIуэхэм иратыркъым зыхагъэгъуэзэн папщIэ, - жиIэжт Хрущев дэлэжьа зэдзэкIакIуэ Бреус Евгений.

Африкэм щолажьэ Къармэр

Илъэсищ хъуауэ Къармэ Астемыр Африкэ Ипщэм щолажьэ, Йоханнесбург къалэм дэт AxxonSoft (ITV) IуэхущIапIэм хьэрычэт IэнатIэм зегъэужьынымкIэ и унафэщI къулыкъур къыщыхуагъэфэщауэ. ЩIалэщIэм и лэжьыгъэр зытеухуар шынагъуэншагъэм ехьэлIауэ программэхэр зэхэгъэувэнырщ.

Лондон и унэ лъапIэхэр

Лондон и языныкъуэ хьэблэхэм щекIуэкI псэукIэр апхуэдизкIэ ехьэжьащи, абы унэ щызиIэхэр хьэщIапIэ кIуэуэ аращ.

Iэужьщ икIи лIэужьщ

ФокIадэм и 27-м, Адыгэ фащэм и махуэм пежьэу, Саралъп Мадинэ и Арт-центрым «Зы фащэм и хъыбар» (2 Iыхьэ) гъэлъэгъуэныгъэ къыщызэIуахащ. Абы утыку къыщрахьащ Къуэжокъуэ Фенэ (ФатIимэт) зэрихьа бзылъхугъэ фащэхэмрэ пасэрей сурэтхэмрэ.

Дерс щIэщыгъуэхэр

Хъаничэхэ Хьэбасрэ Аринэрэ япхъу Раисэ зэрысабийрэ хъыджэбз щэныфlэу къэхъурт. Адэ-анэр хущIэкъуащ я хъыджэбзищми (Раисэ, Ларисэ, ФатIимэ сымэ) гъэсэныгъэ тэмэм, щIэныгъэрэ IэщIагъэрэ иратыным, гъащIэм дахэу зэрыхэпсэукIынымкIэ щапхъэ яхуэхъуу.

Псыгуэнсу дэт курыт школ №l-м щыщIэса илъэсхэм идж предметхэм Раисэ яхилъагъукIат географиер. ЗэрыжиIэмкIэ, ар куэдкIэ и фIыгъэщ я класс унафэщlу щыта Хьэсанэ Владимир.