Календарь событий

06 октября 2021

Сымаджэхэр нэхъыбэ мэхъу

    КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министрым и къуэдзэ Батыр Заурбэч иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ щIыналъэм коронавирус узыфэ зэрыцIалэм зэрызыщибгъум теухуа зэIущIэ. Абы щытепсэлъыхьащ мы зэманым щытыкIэр зыхуэдэм, узым пэщIэтынымкIэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр къызэрызэрагъэпэщым.

Пщыхьэщхьибл

ЛIы Iущ гуэрым и деж щIалэ къэкIуащ чэнджэщ хуейуэ.
- ГъащIэм ехъулIэныгъэ хъарзынэхэр щызиIэщ - си лэжьыгъэ IэнатIэр фIыщ, лъапсэ екIу сухуащ, ныбжьэгъу си куэдщ. Ауэ къэсшэну сытегушхуэркъым. Псэгъу сщIыну сыхуейщ хьэл-щэн дахэ зыхэлъ, сыкъызыгурыIуэ, къысхуэпэж бзылъхугъэ. Дапщэ зэзмыгъэцIыхуами, сигу ирихь хьэлхэр яхэслъэгъуакъым. Иужьым бзылъхугъэу дунейм тетыр зэщхьу, сызыхуей яхэмыту къэслъытащ. Ярэби, дауэ къэзгъуэтыну унагъуэ зыдэзухуэн, си гум къыдыхьэн?

Нобэ

♦Ущыпсэуну къезэгъ щIыпIэхэр хъумэным и дунейпсо махуэщ
♦Ашхабад къалэм (Тыркумэн) I948 гъэм щIыр щыщыхъеям хэкIуэдахэр ягу къыщагъэкIыж махуэщ. А гузэвэгъуэм хэкIуэдауэ щытащ цIыху мини I76-рэ.
♦1889 гъэм
США-м щыщ къэхутакIуэ, хьэрычэтыщIэ Эдисон Томас триха япэ фильмыр игъэлъэгъуащ.
♦1927 гъэм макъ зыщIэт кином и лъэхъэнэм щIидзащ – США-м япэу щагъэлъэгъуащ актёрхэм жаIэхэр зэхэпхыу траха «Певец джаза» фильмыр.
♦2010 гъэм
Instagram сервисым лэжьэн щIидзащ.

Дон Iуфэ щытокIуэ

Дон Iус Ростов щекIуэкIащ «Кубок Дона» тхэквондомкIэ урысейпсо рейтинг зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм къикIа спортсмен 500-м нэблагъэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ къыхэхам зэхьэзэхуэм етIуанэ увыпIэр къыщихьащ.
Щызэуа гупхэм дыщэ медалхэр щызыIэрагъэхьащ Тхьэмокъуэ Элинэ (кг 33-рэ), Усен Дамир (кг 41-рэ), Ахъмэт Борис (кг 78-рэ) сымэ. Абыхэм я хьэрхуэрэгъу псори хагъэщIащ.

Ди щIалэхэм нэгъуэщI щIыналъэхэр яIэт

Мы махуэхэм Майкъуапэ щекIуэкIащ дзюдомкIэ Урысейм и чемпионат. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ 6I-м къикIа спортсмен 530-рэ. «Къуэблэ Екъуб» спортымкIэ уардэунэм щызэхэта зэхьэзэхуэм ехъулIэныгъэ щызыIэрагъэхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсменхэми.
Зи хьэлъагъыр килограмм 66-м нэблагъэхэм я гупым шэч къызытумыхьэн текIуэныгъитху. Абыхэм ящыщу 4-м хухаха зэманыр и кIэм нэмысу, къыщызыхьа Балъкъэр Алим Урысейм и чемпион хъуащ.

Гугъуехьым къыпимыкIуэт

Республикэм и медицинэ IэнатIэм щымащIэкъым щIэныгъэшхуэрэ Iэзагъышхуэрэ зыбгъэдэлъ IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр. Япэ ит нэхъыжьыфIхэм я щапхъэм тетрэ я зэфIэкIкIэ абыхэм зэрахуэфэщэным хущIэкъуу я лэжьыгъэр ирахьэкI абыхэм. Нобэ ди псэлъэгъу щIалэри, СПИД-мрэ узыфэ зэрыцIалэхэмрэ защыхъумэнымкIэ, абыхэм япэщIэтынымкIэ республикэ центрым и анестезиолог-реаниматолог Абыкъу Инал, гугъэфIхэр уэзыгъэщI IэщIагъэлIхэм ящыщщ.

Бэракъым и «Дыщэ къаплъэн»

«Дыщэ къаплъэн XV» дунейпсо джэгу зэIухам хыхьэу мы махуэхэм Екатеринбург щекIуэкIащ пауэрлифтингымкIэ дунейпсо чемпионат. Абы хэтащ къэрал куэдым кьикIа спортсмен лъэщхэр.
Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Бэракъ Рустам я ныбжьым елъытауэ гуэша профессионалхэм я гупым пашэныгъэр щиубыдащ. Килограмм 55-рэ зи хьэлъагъ штангэр абы 129-рэ къиIэтащ. Абсолютнэ категорием ди лъэпкъэгъум етIуанэ увыпIэр къыщихьащ икIи килограмм 90-м нэблагъэхэм я зэпеуэм дунейпсо рекордыщIэ щигъэуващ.

«Бахъсэн» газетым зэпеуэ зэхеублэ

«Бахъсэн» газетым 10-11 классхэм щIэс ныбжьыщIэхэм папщIэ журналист лэжьыгъэхэм я зэпеуэ зэхеублэ. Ар ирырагъэхьэлIащ къалэм цIыхухэм зыщагъэпсэху, «Мамырыгъэмрэ щэнхабзэмрэ и парк» къызэрыщызэIуахынум.
«Дэ ди мурадщ журналист IэщIагъэм цIэщIэхэр къыщызэIутхыну, къалэмыр зыгъабзэхэм гъуэгу еттыну, абы къыдэкIуэуи, ныбжьыщIэ къыдэкIуэтейхэр щIыуэпсым щысхьу, къалэм дащIыхь ухуэныгъэхэм, ар зэрырагъэфIакIуэ IэмэпсымэщIэхэм хуэсакъыу едгъэсэну», - дыкъыщоджэ газетым зэбгритыкIа хъыбарегъащIэм.

ЗэгурыIуэныгъэм къыхуезыджэ лэжьыгъэ

Лъэпкъ зэхущытыкIэхэр джынымрэ абы епха Iуэхухэр егъэфIэкIуэнымрэ Куэцэ Елбэрд пасэу дихьэхащ, бзэхэр щаджу Пятигорск дэт къэрал университетым (ПГЛУ) 2009 – 20I4 гъэхэм щыщIэса зэманым. Иджыпсту ар КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэм и къудамэм и IэщIагъэлI-эксперт нэхъыщхьэщ. 2015 гъэм къыщыщIэдзауэ лъэпкъ Iуэхухэмрэ дин IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ хуэунэтIа лэжьыгъэхэр щIалэм ирегъэкIуэкI.

Уэгур зыгъэбжьыфIэхэр

(къыпыдощэ Къашыргъэ Назир зэхуихьэсыжа вагъуэцIэхэм)
Вагъуэдамэпс – Лебедь вагъуэ гупым щыщ Iыхьэщ. Дамэпсыр фэ кIапсэщ, гъущI тхьэгъу хъурей цIыкIу дамэкъуэр икIыу и кIапэм пыщIауэ, выр бжьым ирищIапхэу. Вагъуэдамэпсыр экваторым и ищхъэрабгъумкIэ щыIэщ, абы уIуоплъэ къыум и пщэмрэ и дамэмрэ иукъуэдияуэ есу хьэуам хэт хуэдэу. Вагъуэ гупыр IупщIу уолъагъу мэкъуауэгъуэ – щэкIуэгъуэ мазэхэм.
Гъэмахуэ Гублащхьэдэсэ – Треугольник вагъуэ гупырщ. Зэпэщимэу щыт вагъуэхэр гублащхьэдэсэм ирагъэщхьауэ аращ.