Календарь событий

07 октября 2021

«Бгыгъуанэжь»

«Бгыгъуанэжь» жыхуэтIэр Дзэлыкъуэ щIыналъэм, Къармэхьэблэ къуажэм деж, щыIэщ. Сыт хуэдэ транспорт лIэужьыгъуэкIи уIухьэфынущ, гъуэгур тэмэмщи

Зи анэдэлъхубзэр зыIурылъым фIыщIэ хуэфащэщ

Налшык къалэм щыщ Балъкъэр Дианэ Чех Республикэм и Прагэ къалэм туризмымкIэ менеджер IэщIагъэр щызригъэгъуэтащ. И анэдэлъхубзэм къыдэкIуэу, Дианэ инджылызыбзэри чехыбзэри уэрсэру ещIэ, Прагэ и Карловэ университетым и лэжьакIуэщ икIи Урысейм и лIыкIуэу абы щIэх-щIэхыурэ макIуэ.

ЕгъэджакIуэм и насыпыр

Iуэхугъуэ къэс къежьапIэ иIэщ. Лъабжьэм и быдагъми куэд елъытащ. А гупсысэхэм сахьыжащ Къэрмэхьэблэ къуажэ школым, адыгэбзэмкIэ сезыгъэджа Лыхь Масирэт и деж. Масирэт Налшык дэт педучилищэр, иужькIэ КъБКъУ-м адыгэбзэмрэ урысыбзэмкIэ и къудамэр къиухащ. 

«Адыгэш зэхьэзэхуэр» гъуэгу техьакIэщ

 Жэпуэгъуэм и 1-м щегъэжьауэ, Нартан къуажэм къедза «Гуэрэн» шыгъэжапIэм иджы етIуанэ щокIуэкI адыгэшыр фIыуэ зылъагъуу дунейм тет псори зыкIэлъыплъ, «Черкесское дерби» цIэмкIэ хэIущIыIу хъуа шыгъажэ кIыхьыр.
«Зышрэ зы шурэ» - а хабзэм тету зэхьэзэхуэм зэдыхыхьа цIыху 26-м махуэ къэс километри 100-м нэс зэпач. Абы къикIыр дэтхэнэ зыри зы жэщ-махуэм къриубыдэу сыхьэт 12-кIэ шыбгым имыкIыу аращ. А псори – дунейм и щытыкIэм емылъытауэ. 

Адыгэхэм я зэбиикIэу щытар

Адыгэм лей къылъысар имыгъэгъун щхьэкIэ и гъащIэр итыфынут.
Ар зэи тхьэусыхакIуэ кIуэнутэкъым, «лей къызихащи, унафэ хуэфщI, суд фщIэ» жиIэу.

ЦIыхубэм фIыуэ ялъэгъуа Шорэ Туркан

Тыркум щыщ кино, театр актрисэ цIэрыIуэ Шорай Туркан ХьэтIохъущыкъуей Ипщэ къуажэм зи адэшхуэм и адэр дэкIыу Тырку пащтыхьыгъуэм къыщыхута Шорэхэ я къуэм и унагъуэм къыщалъхуащ.

ГъащIэм хуэнэхъуеиншэу щыта Лермонтов

Лермонтов Михаил щыпсэум дунейм къытехьар и зы тхылъщ, абы усэ 400 щыщу къыхихар 26-т. Ар икъукIэ и щхьэ хуэткIиижт, икIи фIыуэ къыгурыIуэрт Пушкин иужькIэ ди къэралым усэ щытебдзэныр жэуаплыныгъэ ину зэрыщытыр.

Ди ныбжьэгъуфIым и лэжьыгъэщIэ

ТхылъыщIэ