Календарь событий

08 октября 2021

Анэдэлъхубзэм и кIыщым щылъащэ егъэджакIуэ

 «ЦIыхум узэрыщыгугъ хъунур кърипщIэфынущ ар и анэдэлъхубзэм зэрыхущытымкIэ», — итхауэ щытащ Паустовский Константин. Лъэпкъыр лъэпкъ зыщIыжыр и анэдэлъхубзэрамэ, цIыхури цIыху зыщIыжыр и бзэм хуиIэ щытыкIэрщ.

ЩIыналъэм и егъэджакIуэхэр ягъэпэжащ

ЕгъэджакIуэхэм я махуэмкIэ Дзэлыкъуэ щIыналъэм и егъэджакIуэхэм ехъуэхъуащ щIыналъэ администрацэм и УнафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Джатэ Руслан. Администрацэм ирагъэблэгъа егъэджакIуэ нэхъ пажэ дыдэхэм щIыхь тхылъхэр щаритым, Джатэм псалъэ гуапэкIэ захуигъэзащ:

ЗызыщомыгъэнщI форэ кхъуейрэ

«Визит Кавказ» Турист-хъыбарегъащIэ центрым КъБР-м и МэкъумэшыщIэ-фермер хозяйствэхэм, мэкъумэш кооперативхэмрэ уней лъапсэхэмрэ я зэгухьэныгъэм (АККОР) и гъусэу «Сосрыкъуэ» щIыпIэм и деж иджы дыдэ щригъэкIуэкIащ кхъуейхэмрэ фомрэ я жармыкIэ-гъэлъэгъуэныгъэ «Кхъуеймрэ-фомрэ а ауз» фIэщыгъэ иIэу.

Уэрэд жыIэнми театрми зэфIэкI щызиIэ

Макъамэри къафэри зи псэм хэлъ, республикэ, урысейпсо, дунейпсо фестивалхэм я лауреат, оперэ, эстрадэ уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, бас-баритон лъэщ Молэ Артур ящыщщ республикэм исхэм гукъыдэжрэ дэрэжэгъуэрэ езыт, щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ хэлъхьэныгъэфIхэр хуэзыщI артистхэм.

ТхьэIухудхэм я гуащэ Хъалис Кериман

1932 гъэм Бельгием щекIуэкIа ТхьэIухудхэм я япэ дунейпсо зэпеуэм  щытекIуа Кериман Халис Эдже Тамер  (1913 - 2012) 1913 гъэм мазаем и 16 Истамбыл къыщалъхуащ.

Ди щIыпIэхэм къыщалъыхъуэ

ХьэкIэкхъуэкIэхэр хъумэнымкIэ дунейпсо фондымрэ (WWF) ЩIэныгъэхэмкIэ урысей академием Бгылъэ щIыпIэхэм я къабзагъэм кIэлъыплъ и институтымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щрагъэкIуэкIащ закъуэтIакъуэу фIэкI ямылъагъуж къуалэбзу лIэужьыгъуэхэр къэлъыхъуэным и экспедицэ.

Банкым и махуэр игъэлъапIэу

«ХъумапIэ бынкым» и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэр илъэси 180-рэ зэрырикъур Налшык Iэтауэ щагъэлъэпIащ.

ЩIыгум и зэхэлъыкIэ

Бгыжьэ - бгы дурэш зэв. Щапхъэ: «Бгыжьэм и лъабжьэр кIыхьу, кууэ щIэупщIыкIат». (Шортэн Аскэрбий).

КИНГСТОН УИЛЬЯМ ГЕНРИ ДЖАЙЛС

Кингстон Уильям (1814 - 1880) ныбжьыщIэхэм папщIэ тхылъ нэгузыужьхэр зытхыу щыта инджылыз тхакIуэщ. КъызэрыщIэкIымкIэ, Кингстон 1844 гъэм япэ дыдэу и Iэдакъэ къыщIэкIа «Адыгэхэм я пашэ» («The Circassian chief») романым лъабжьэ хуэхъуа хъыбарыр ди лъэпкъым XIX лIэщIыгъуэм иригъэкIуэкIа бэнэныгъэрщ.

Саугъэтхэмрэ фIыщIэ тхылъхэмрэ

Егъэджэныгъэ IэнатIэм къэрал гулъытэ хэха зэригъуэтым и щыхьэтхэр  мащIэкъым. Абы адэкIи  зегъэужьыныр къапэщылъ  къалэн нэхъыщхьэхэм зэращыщыр я псалъэхэм мызэ-мытIэу къыщыхагъэщащ УФ-ми КъБР-ми я Iэтащхьэхэм. 

Испы унэу ацангуархэр

ЗэрытщIэщи, ди планетэм и щIыпIэ куэдым дыщрохьэлIэ зи къежьэкIэ хъуар щIэныгъэлIхэми цIыху къызэрыгуэкIхэми нобэр къыздэсым яхузэхэмыгъэкIа ухуэныгъэ телъыджэхэм.

ТекIуэныгъэ къабзэхэм я мастер

Псэужамэ фокIадэ мазэм и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирикъунут спортсмен цIэрыIуэ Урысейм щIыхь зиIэ и тренер Багъэтыр Леонид.