Календарь событий

10 октября 2021

Урысейм и ерыскъы нэхъыфIхэр

Урысей Федерацэм Мэкъу­мэш IэнатIэмкIэ и минис­терствэм мы гъэм етIуанэу иригъэкIуэкIынущ «Вкусы России» лъэпкъ зэхьэзэхуэр.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал дамыгъэхэр тыным и IуэхукIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

Мэкъумэш хозяйствэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуащIам папщIэ икIи илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм къыхэ­кIыу 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын

Прохладнэдэсхэм я текIуэныгъэ ин

Илъэс 12 лъандэрэ къэ­мыхъуауэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ командэр  Урысей Федерацэм футболымкIэ щекIуэкI зэхьэзэ­хуэм и ещанэ дивизионым    и гуп щхьэхуэм и чем­пион хъуащ. 2009 гъэм  гупым ­пашэныгъэр щиубыдат «Мал­ка»-м.