Календарь событий

12 октября 2021

Тырныауз дэт комбинатыр зэфIагъэувэжынущ

Тырныауз вольфрам-молибден комбинатыр ирагъэжьэжын папщIэ, «ИнфраВЕБ» компанием къыхилъхьэнущ сом мелуан 750-рэ.

Адыгэшымрэ адыгэлIымрэ зэрызэкъуэтщ

 Нартан къуажэм къедза «Гуэрэн» шыгъэжапIэм махуипщIкIэ щекIуэкIа «Адыгэш зэхьэзэхуэр» («Черкесское дерби») и кIэм нэблэгъащ. 

Ди щIалэхэр пашэщ

Иджыблагъэ Наро-Фоминск щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 23-рэ иримыкъуахэм бэнэкIэ хуитымкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы щыбэнащ къэралым и спортсмен нэхъыфI 250-м нэблагъэ. Зэхьэзэхуэм ехъулIэныгъэ щызыIэрагъэхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм. 

Гъуапэжь

ТIуапсы къалэм къедза Iэшэлъашэм щыIэ бгылъэ шытхщ, ЦIэпс (Цыпка, ПцIэпс) къуажэ цIыкIум ипщэ-къухьэпIэ лъэныкъуэмкIэ къыдекIуэкI лъагапIэщ. 

Ипотекэ программэр йофIакIуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ унагъуэ 300-м нэблагъэм я псэупIэр ирагъэфIэкIуащ Урысейм и «Мэкъумэшбанкым» и ипотекэмкIэ. 
Банкым КъБР-м щиIэ и къудамэм и ипотекэ кредит портфелыр 2021 гъэм и жэпуэгъуэм ирихьэлIэу сом 1,8 мелардым щIигъуащ. Илъэсым и япэ мазибгъум къриубыдэу сом мелуан 665-рэ хъу ипотекэ кредит 299-м и дэфтэрхэр ягъэхьэзыращ. Нэгъабэрей щытыкIэм тету портфелыр хохъуэ. 

Сабий фIыуэ елъагъу

Илъэс 42-рэ сабийр гъэсэным, ар егъэджэным иритащ Къардэн Риммэ Хьэбас и пхъум.

«Дзэ» псалъэм къытепщIыкIахэр

БзэщIэныгъэ 

ГушыIэр зи щIасэ

Я къежьапIэр я гъуазэу Урысей утыкум зи цIэр щызыгъэIуа цIыху зэчиифIэхэм я дэтхэнэ зы ехъулIэныгъэми цIыхубэр щогуфIыкI. 

НОБЭ

♦Къупщхьэ узым ебэныным и дунейпсо махуэщ
♦УФ-м и МВД-м и медицинэ IуэхущIапIэхэм я махуэщ
♦1897 гъэм
Урысейм щыяпэу футболымкIэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ.
♦1957 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр къызэIуахащ. Абы и япэ ректору ягъэуват Бэрбэч ХьэтIутIэ. 
♦1937 гъэм къалъхуащ тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессору, ЩIДАА-м и академикыу щыта Быж Алий.

Илъэс 30 гъуэгуанэ

Адыгэ Республикэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 30 зэрырикъур Iэтауэ ягъэлъэпIащ ди къуэшхэм. Абы и тхыдэ напэкIуэцIхэм уриплъэжмэ, I922 гъэм бадзэуэгъуэм и 27-м ВЦИК-м и Президиумым Унафэ къыдигъэкIауэ щытащ Шэрджэс (Адыгей) автоном область зэраухуэмкIэ. Абы и цIэр 1922 гъэм шыщхьэуIум и 24-м Адыгей (Шэрджэс) автоном областу зэрахъуэкIат. I937 гъэм щегъэжьауэ Адыгей автоном областыр Краснодар крайм хыхьэу щытащ.