Календарь событий

16 октября 2021

«Сыт пощтыр зищIысыр?»

Къэбэрдей-Балъкъэрым и пощт лэжьакIуэхэм Письмом и дунейпсо тхьэмахуэмрэ Пощтым и дунейпсо ­махуэмрэ ирихьэлIэу зэIущIэ хьэ­лэмэтхэр щрагъэкIуэкIащ республикэм и курыт школхэм.

ЦIыхубэм я къыщхьэщыжакIуэ

КъБР-м и япэ Президенту щыта КIуэкIуэ Валерэ Мухьэмэд и къуэр къызэралъхурэ илъэс 80 ирокъу