Календарь событий

18 октября 2021

«Къуэ» псалъэм къытепщIыкIахэр

Къуэ - куууэ псым диха щIыналъэ, уэх;

КъуэтIыхь - быдапIэм и хъуреягъкIэ ­ Iуащхьэ лъагэу зэтетхъуауэ къекIуэкI шытх, быдапIэр къызэратIыхь къуэ;

Си лъэпкъ мащIэр ефIэкIуэныр си хъуэпсапIэщ

Ди псэлъэгъухэр

Иджыблагъэ упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ и унагъуэр и гъусэу Москва щыпсэу щIалэ, адыгэ Iуэхум зигу етахэм ящыщ Сэхъу Мурат.

Дыгулыбгъуей къуажэ КIуэкIуэ Валерэ и фэеплъ сыныр къыщызэIуахащ

Нобэ Дыгулыбгъуей къуажэ дэт ЩэнхабзэмкIэ уардэунэм и пащхьэ къыщызэIуахащ псэужамэ зи ныбжьыр илъэс 80 ирикъуну щыта, совет икIи урысей къэрал лэжьакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и япэ Iэтащхьэу щыта КIуэкIуэ Валерэ и фэеплъ скъар.

Джэдгъэф Залымджэрий и текIуэныгъэ

Сочэ къалэм дэт «Сириус» егъэджэныгъэ центрым иджыблагъэ щекIуэкIащ Финанс шынагъуэншагъэмкIэ япэ дунейпсо олимпиадэ. Абы хэтащ Белоруссием, Къэзахъстаным, Къыргъызстаным, Урысейм, Таджикистаным, Тыркуменистаным, Узбекистаным щыщ ныбжьыщIэ 300-м щIигъу.

Шыбзыхъуэ Залинэ и IэрыкIхэр

Зэманым декIу! Апхуэдэу хужысIэнт Шыбзыхъуэ (Шишман) Залинэ. Инджылызыбзэм хуеджащ, иролажьэ. IэпэIэсэщ - адыгэ пщащэхэм зэрызагъэдахэ лэрыпсхэр ещI. Шыбзыхъуэ Залинэ ди лъэпкъым и шыфэлIыфэр зыхъумэхэм ящыщщ.

ЛIыхъужь и лъэужь кIуэдыркъым

«ЛъэужьыфIэ хъуащ» жаIэ адыгэхэм гъуэгу бгъуфIэ хэзыша,  лэжьыгъэ купщIафIэ къызэзынэкIа, лъэпкъым и пашэу, хэкум и гъуазэу  псэуа цIыхум щхьэкIэ. А псалъэхэр хуэфащэщ зи гъащIэ псор и лъахэмрэ и хэкуэгъухэмрэ я зэIузэпэщыныгъэм тезыухуа, зи акъылрэ зэфIэкIрэ Хэкушхуэм къыхуэзыгъэсэбэпа, Iулыдж лъагэрэ пщIэ инрэ иIэу дунейм тета политик цIэрыIуэ, къэрал лэжьакIуэ жыджэр, унафэщI губзыгъэ, цIыху щыпкъэ КIуэкIуэ Валерэ Мухьэмэд и къуэм.

Щэнхабзэр зыгъэбей, утыкур зыгъэдахэ

ДифI догъэлъапIэ

УэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Шэрджэс Iэсият и ныбжьыр иджыблагъэ илъэс 55-рэ ирикъуащ. Шэрджэсыр Къэрэшей-Шэрджэсым щыщ Хьэбэз къуажэм къыщалъхуащ. Черкесск къыщиухащ макъамэкIэ школымрэ училищэмрэ. Дон Iус Ростов Рахманиновым и цIэр зэрихьэу дэт консерваторием щеджащ. Ар Налшык дэт Музыкэ театрым и лэжьакIуэ пажэхэм ящыщщ. Ди гуапэу деуэршэрылIащ уэрэджыIакIуэм.-

НОБЭ

Жэпуэгъуэм и 18

Блыщхьэ

♦КIэнфетхэм я дунейпсо махуэщ

♦1941 гъэм къалъхуащ къэрал къулыкъущIэу, политик Iэзэу, КъБР-м и япэ Президенту щыта КIуэкIуэ Валерий.

♦1942 гъэм къалъхуащ медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, РАЕН-м и академик, КъБР-м и цIыхубэ дохутыр ХьэцIыкIу Борис.

♦1958 гъэм къалъхуащ КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Емкъуж Лиуан.