Календарь событий

20 октября 2021

2021 гъэм, 2022, 2023 гъэхэм я лъэхъэнэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм цIыхухэм пщIэншэу медицинэ дэIэпыкъуныгъэ щетынымкIэ къэрал шэсыпIэхэм я Программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

2021 гъэм фокIадэм и 24-м          Налшык къалэ         №192-ПП
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм унафэ ещI:
202I    гъэм, 2022, 2023 гъэхэм я лъэхъэнэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм цIыхухэм пщIэншэу медицинэ дэIэпыкъуныгъэ щетынымкIэ къэрал шэсыпIэхэм я Программэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм 2020 гъэм дыгъэгъазэм и 25-м къыдигъэкIа унафэ №303-ПП-мкIэ къищтам, хэлъхьэн мы унафэм и гуэдзэным къыщыгъэлъэгъуа зэхъуэкIыныгъэхэр.
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым къэзыбж и комиссэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Унафэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым унафэ ещI:
1.    Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и депутат Бердюжэ Владимир Иван и къуэр, зи полномочиехэр къагъэувыIар, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым къэзыбж и комиссэм къызэрыхэкIыжам къыхэкIыу абы хэгъэхьэн Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и депутат Киреевэ Надеждэ Валерий и пхъур.
2.    Мы Унафэм къару егъуэт къыщащта махуэм щегъэжьауэ.
 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ

 Налшык къалэ

НОБЭ

Жэпуэгъуэм и 20
Бэрэжьей
♦Статистикэм и дунейпсо махуэщ
♦Авиадиспетчерым и дунейпсо махуэщ
♦ПщафIэхэм я дунейпсо махуэщ
♦УФ-м и Дзэ связистым и махуэщ
♦ЦIыхур тхышэ зыщI узыфэм пэщIэтыным и дунейпсо махуэщ

♦1956 гъэм СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым унафэ къищтащ «ЩIыщIэхэр къызэраIэтам папщIэ» медалыр гъэувыным теухуауэ.
♦1970 гъэм «Спортлото» лотереем и япэ гъэджэгугъуэр екIуэкIащ.
♦2000 гъэм Шэджэм къуажэр къалэ хъуащ.

Нэхъри зыщаубгъунущ

Урысей Федерацэм ЭкспертизэмкIэ и къэрал IуэхущIапIэ нэхъыщхьэм и IэщIагъэлIхэм къызэралъытэмкIэ, гъэм и сыт хуэдэ лъэхъэнэми лажьэ «Iуащхьэмахуэ» турист-рекреацэ комплексым зыщиубгъуа щIыгум бгы-лыжэ къежэхыпIэу иджыри 8 къызэрыщызэрагъэпэщыным ехьэлIауэ кърахьэжьа Iуэхур арэзы укъэзыщIщ.

IэужьыфI иIэну щогугъ

 «Iуащхьэмахуэ лъапэ и ищхъэрабгъу лъэныкъуэм хуэзэ Джилы-Су ди республикэм и щIыпIэ нэхъ дахэхэм зэращыщым и мызакъуэу мыбы и псы хущхъуэхэм хуэди дунейм къыщыгъуэтыгъуейщ»,- жеIэ Урысейм и географическэ обществэм хэт, тхакIуэ-къэхутакIуэ Котляров Виктор.

Таганрогдэсхэр я унэм щыхагъэзыхьащ

Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм «Спартак-Налшыкыр» Таганрог щыIущIащ «Форте» -м. Ар нэхъри хьэлэмэт ищIырт хьэрхуэрэгъухэм зэрахэтым нэхъапэм ди командэм и пашэу щытахэу Пащты Русланрэ Машэжь Ратмиррэ. А тIуми хъарзынэу зыкъагъэлъэгъуащ.

Агуий

Агуий - аращ зэреджэр хы ФIыцIэ Iуфэм Iут ТIуапсы къалэм и гъунэгъуу щыс шапсыгъ къуажэмрэ абыкIэ блэж псымрэ. А цIэ дыдэр зэрехьэ метр 888-рэ и лъагагъыу а жылэм къыщхьэщыт мэзылъэ Iуащхьэми. «Агуий гъуэгукIэ» еджэрт Псыбэ, Агуий адыгэ жылэхэр зэпызыщIэу щыта лъагъуэми. А щIыпIэм щыпсэухэм къагъэсэбэп «Агуияшъхь» («Агуий и псыхъуащхьэ») псалъэри.

Андемыркъан и джатэ

Ди республикэм Гуманитар къэхутэныгъэмкIэ и институтым щIэлъ тхыгъэхэм зэрыжаIэмкIэ, Андемыркъан и джатэр зыщIар Хьэщэхэ ящыщ IэщIагъэлIщ. А гъукIэ унэцIэр XX лIэщIыгъуэ пщIондэ къоIу. Ауэ нэгъуэщI хъыбари щыIэщ, джатэр езы Лъэпщ и Iэдакъэ къыщIэкIауэ жиIэу. Ещанэ хъыбарым зэрыжиIэмкIэ, Андемыркъан и джатэр кърым хъан Долэтджэрий ейуэ щытащ, лIыхъужьым и лъэпкъэгъу гъэрхэр къригъэутIыпщыжыну абы деж щыкIуам щыгъуэ, хъаным и хэкум пэрыуэншэу изыгъэт ихьэпщIэ хуэдэу къритауэ.

Убых лIыхъужьхэр

Убых лъэпкъым къыхэкIа Бэрзэджхэ Дэгумыкъуэрэ Джырандыкъуэрэ (дэфтэрхэм къызэрыхэщыжымкIэ, Дэгумыкъуэ и къуэшым и къуэщ Джырандыкъуэ) Кавказ зауэжьым щыгъуэ убыхыщIыр зэрахъумамкIэ, псэемыблэжу я лъэпкъ къызэрыщхьэщыжамкIэ, лIыгъэ яхэлъу зэрыпхъуакIуэхэм зэрапэщIэтамкIэ цIэрыIуэу тхыдэм къыхэнащ.
А зэшхэм я кхъэлъахэр Маньяс вилайетым хыхьэ Хъундж жылэ цIыкIум дэтщ. Ар убых жылэ цIыкIуу Тырку къэралыгъуэм итщ.

Артистхэм езым я нэщэнэхэр яIэжщ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артисткэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист Мысостышхуэ Маринэ ди псэлъэгъущ.
- Маринэ, уи сабиигъуэм щегъэжьауэ театрыр къызэрыпцIыхуам шэч къытесхьэркъым, Пщызэбийрэ КIунэрэ я дунейр арати. Театрыр дауэ къыпщыхъурэт абы щыгъуэм?

Адыгэ лIакъуэхэр

Жэнейхэр