Календарь событий

24 октября 2021

Электрон паспортхэм дыхуэкIуэнущ

2022 гъэм и кIэ пщIондэ Урысейм и щIыналъищым электрон паспортхэр къыщыдагъэкIыну я мурадщ. Ар QR-код зиIэ гуэдзэну е смарт-картэу щытынущ.

Ерыскъы гурыхьхэм я махуэшхуэ

Налшык къалэ дэт прогимназие №41-м иджыблагъэ зэIущIэ гуапэ икIи гукъинэж щекIуэкIащ. Абы къыщызэрагъэпэщат «Дыгъэ нэбзийхэр» зыфIаща лъэпкъ фестивалыр. КъыдэкIуэтей щIэблэр лъэпкъ хъугъуэфIыгъуэхэм щIэпIы­кIыным, ахэр хэкупсэу гъэсэным хуэунэтIауэ прогимназием зэфIигъэкI Iуэхухэм ящыщ зыт махуэшхуэр. Къищынэмы­щIауэ, ныбжьыщIэхэр лъэпкъ IэпщIэлъапщIагъэм щыгъэ­гъуэзэным, цIыхубэ зэхыхьэхэм хэтыфу гъэсэным теухуауэ гъэсакIуэхэмрэ адэ-анэхэмрэ зэрызэдэлажьэм мыхьэнэшхуэ зэриIэр къигъэлъагъуэрт.

Битокъумрэ Къудеймрэ я шыр къэралым щынэхъыфIщ

Краснодар и шыгъэжапIэм щекIуэкIащ Урысей Федерацэм шы щагъэхъу и заводхэм я Бжьыхьэ кубокымрэ шыгъажэ лъэхъэнэр зэрызэхуащIыжым ехьэлIа зэхьэзэхуэмрэ.