Календарь событий

27 октября 2021

КъэкIуэнум толажьэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым ис щIалэгъуалэм я гугъу щыфхуэтщIкIэ, редакцэр дыхущIокъу нэхъ зэфIэкI зиIэхэмрэ ехъулIэныгъэ  къэзыгъэлъагъуэхэмрэ гулъытэ яхуэтщIыну. Шэч хэмылъу, апхуэдэхэм ящыщщ КъБР-м ЦIыхухэр щегъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и управленэм и унафэщI, КъБР-м и ЩIалэгъуалэ Правительствэм хэт Аутлъэ Ахьмэди.

«УЭ ДАДИСЫР УЗОТРИ, СЭ ІЭРЫШКІЭР КЪЫЗОЩТЭ…»

Арыхъу – жраІэ псоми арэзы техъуэ, зыми мыхъун къыхэзымыгъэкІ цІыху.

Япэу гъуэгу техьахэр

США-м щыщ Рьюсэс Биби шхэну сытым дежи фIэфIщ, ерыскъы хэди ищIыркъым, ауэ мороженэм пищI щыIэкъым. Зэгуэр абы сыхьэти 4-рэ дакъикъэ 17-м къриубыдэу мороженэ килограмм 44-рэ ишхат икIи пщащэм и узыншагъэм ар зыкIи зэран хуэхъуакъым.

НОБЭ

Жэпуэгъуэм и 27

Бэрэжьей

♦Аудиовизуальнэ щIэиныр хъумэным и дунейпсо махуэщ

♦Гимнастикэм и урысейпсо махуэщ

♦1867 гъэм Толстой Лев «Зауэмрэ мамырыгъэмрэ» романыр тхын иухащ.

♦1940 гъэм Налшык къыщызэIуахащ Къэбэрдей, Балъкъэр драмэ театрхэр.

♦1951 гъэм лышх узыфэм ебэныным япэ дыдэу къахуагъэсэбэпащ радиацэ бзийхэр.

Псори адыгэщ си дежкIэ, зэрыс хэгъуэгум емылъытауэ

Тхьэкъуахъуэ Уэлид 1944 гъэм Сирием къыщалъхуащ. Джолан лъагапIэхэм хиубыдэ Барекъэ къуажэращ абы и адэ-анэр зыдэсар, и сабиигъуэр щыкIуар, курыт школыр къыщиухар. Иджы къэкIуэжауэ Ерокъуэ дэсщ, унэ-лъапсэ зэрехьэ, хадэ ещIэ, и IэщIагъэри IэщIыб имыщIауэ иролажьэ.

НыбжьыщIэхэм я зэпеуэ

Налшык и «Спартак» стадионым щекIуэкIащ СССР-м спортым и мастер Боташев Хьэсэн и фэеплъу дзюдомкIэ республикэпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэхэм къикIа спортсмен ныбжьыщIэ 150-м щIигъу.

Адыгэ лIакъуэхэр

Хьэтыкъуейхэр

Хьэтыкъуейхэр адыгэ нэхъ лъэпкъышхуэхэм ящыщащ. ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, XIX лIэщIыгъуэм и япэ Iыхьэ ныкъуэм абыхэм я бжыгъэр мини 160-рэ хъурт. Хьэтыкъуейхэр Псыжьрэ Щхьэгуащэрэ я зэхуаку дэсащ, къуэкIыпIэмкIэ кIэмыргуейхэр, къухьэпIэмкIэ бжьэдыгъухэр, къаблэмкIэ абазэхэхэр къабгъурысу. Хьэтыкъуейхэр нэхъыбэу Лабэ, Псыжь, Пщызэ, Щхьэгуащэ псыхэм я аузхэм щыпсэуащ: къулейуэ, зыхуей ягъуэту къэгъуэгурыкIуащ.